De factuur kan opgestuurd worden naar [email protected]

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Recht, Contract Law
Share Embed Donate


Short Description

Download De factuur kan opgestuurd worden naar [email protected]...

Description

Algemene voorwaarden Ferm Stedendriehoek Onderstaande voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst die met de opdrachtnemer is afgesproken over de beschikbaarstelling van een financiële bijdrage bij de uitvoering door de opdrachtnemer van een activiteit voortkomend uit het Regionaal Programma VSV 2016-2020 van Ferm Stedendriehoek. 1.

De opdrachtgever voor de activiteit die in de overeenkomst is beschreven is Ferm Stedendriehoek, vertegenwoordigd door de voorzitter van de Stuurgroep VSV/RMC. De programmamanager Ferm Stedendriehoek en de RMC-coördinator Ferm Stedendriehoek zijn gemandateerd om met de opdrachtnemer de overeenkomst op te stellen en in de uitvoering ervan een projectleider van Ferm Stedendriehoek te betrekken.

2.

De uitvoering van de overeenkomst voldoet aan de voorwaarden die voortvloeien uit: “ Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 september 2016, nr. MBO/1003504, houdende voorschriften inzake het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters in de jaren 2017 tot en met 2020 en de regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017) “Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 november 2016, nr MBO-1061341, houdende wijzigingen van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017 in verband met de regeling van de specifieke uitkering in 2017 aan RMC-contactgemeenten voor het uitvoeren van maatregelen uit het regionaal programma voortijdig schoolverlaten van de RMC-regio.” “Samenwerkingsovereenkomst van de bevoegde gezagen van de onderwijsinstellingen en de contactgemeente van de RMC-regio Stedendriehoek 11 inzake het terugdringen van het aantal nieuwe voortijdige schoolverlaters in de jaren 2016 tot en met 2020 ten behoeve van subsidie voor het regionale programma”, zoals vastgesteld op 14 december 2016.

3.

De opdrachtnemer en opdrachtgever onderhouden bij de uitvoering van de activiteit contact met elkaar, doorgaans via de projectleider en de contactpersoon die in de overeenkomst worden genoemd. In situaties waarbij de uitvoering van de overeenkomst in het gedrang lijkt te komen wordt de projectleider hiervan op korte termijn op de hoogte gebracht door de opdrachtnemer.

4.

Wijziging van de in de overeenkomst beschreven activiteit is niet eenzijdig mogelijk.

5.

De opdrachtnemer kan op basis van een deugdelijke projectadministratie de aanwending van de beschikbaar gestelde financiële middelen bij controle aantonen.

6.

De opdrachtgever kan in verband met de verantwoording van de besteding van de regionale VSV- middelen aan het ministerie van OCW nadere informatie opvragen bij de opdrachtnemer of aanvullend richtlijnen geven bij de uitvoering van de overeenkomst.

7.

De overeengekomen financiële bijdrage wordt door de opdrachtnemer uitsluitend aangewend voor de in de overeenkomst beschreven activiteit.

8.

Er kan slechts één verantwoordelijke partij zijn; Ferm is niet verantwoordelijk voor de financiële afhandeling naar de verschillende samenwerkende uitvoerende partijen.

9.

Eventuele niet-bestede middelen, niet conform de overeenkomst bestede middelen of overschotten, worden door de opdrachtnemer op eerste verzoek van de opdrachtgever teruggestort.

10.

De opdrachtgever kan bij constatering van het ernstig in gebreke blijven van de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst overgaan tot het terugvorderen van de uitbetaalde middelen en het eenzijdig beëindigen van de overeenkomst.

11.

Geschillen over de uitvoering van de overeenkomst kunnen door de opdrachtnemer ter oplossing worden voorgelegd aan de Stuurgroep VSV/RMC van de regio Stedendriehoek. De uitspraak van de Stuurgroep VSV/RMC is hierbij bindend.

Aanwijzing bij facturering

• De tekst op de factuur moet zoveel mogelijk in termen van een ‘object’ zijn. Dit ter voorkoming van BTW heffing . Bijvoorbeeld: ‘Workshop / pilot…’ • Vermeld op uw factuur: betreft: Ferm Stedendriehoek VSV •

Op de factuur tevens de volgende tekst vermelden:

‘De door ons gedeclareerde kosten worden vergoed uit de subsidie ‘Voortijdig Schoolverlaten’ van het Ministerie van OCW. Deze activiteiten zijn vrijgesteld van heffing van BTW’. • Bij niet-correcte aanlevering van de factuur kan deze niet in behandeling worden genomen en wordt de afzender gevraagd de factuur aan te passen.

De factuur kan opgestuurd worden naar [email protected]

De tenaamstelling op de factuur naar onderwijs moet zijn:

Aventus Projectcode: 60.17014 

De tenaamstelling op de factuur naar gemeente moet zijn:

Gemeente Apeldoorn Projectcode:

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF