De mail die doorgestuurd werd van :Paus Franciskus

January 14, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Godsdienstwetenschap, Theologie
Share Embed Donate


Short Description

Download De mail die doorgestuurd werd van :Paus Franciskus...

Description

De Waarschuwing en de Paus Antwoord vanuit de Bijbel Door Inge Van Wiele Licentiaat in de Klassieke Filologie Doctor in de Theologie (specialisatie Bijbelwetenschappen) Woord vooraf Dit document is opgevat als een geschenk aan de Kerk en mag zonder voorafgaande toestemming van de auteur worden doorgegeven, vertaald en gepubliceerd. Mensen die in de Waarschuwing geloven of eraan twijfelen, nodig ik uit om deze tekst te lezen en de oren niet te sluiten, zoals de leden van het Sanhedrin (Sadduceeën en Farizeeën) deden voor Stefanus’ woorden (Hand 7,571). Inleiding Sinds november 2010 zouden er profetieën gegeven worden door God de Vader, door Jezus en de H. Geest en door de Maagd Maria aan een Ierse huismoeder, die ongekend wil blijven en die de pseudoniem kiest van Maria Divine Mercy (= MDM), in het Nederlands Maria (van de)2 Goddelijke Barmhartigheid. Ze worden verspreid als boodschappen van “de Waarschuwing”, die een nakende barmhartige interventie zou zijn van God (een gewetensverlichting), waarop de wereld moet worden voorbereid3. Enkele bisschoppen hebben zich radicaal uitgesproken tegen de Waarschuwing4. Sommige van hen hebben uitdrukkelijk verboden om de boodschappen in hun bisdom te verspreiden. Vanuit de “Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren toe en stormden als een man op hem af. (vers 58) Zij sleepten hem buiten de poort en stenigden hem”. 2 Haar naam is letterlijk vertaald ‘Maria Goddelijke Barmhartigheid’ en niet ‘Maria van de Goddelijke Barmhartigheid’, zoals op de Nederlandstalige website http://www.dewaarschuwing.be (pdf-document met als titel ‘Over de website en de boodschappen’) te lezen staat: “De vrouw wenst voorgesteld te worden als Maria van de Goddelijke Barmhartigheid. … De term ‘Goddelijke Barmhartigheid’ wordt in haar naam gebruikt omdat de Waarschuwing, een bovennatuurlijke gebeurtenis, een daad van goddelijke tussenkomst door God om de wereld te redden, een uiting van de goddelijke barmhartigheid is”. De naam ‘Maria van de Goddelijke Barmhartigheid’ lijkt een aannemelijke naam te zijn zoals b.v. de zalige Elisabeth Catez de kloosternaam Elisabeth van de Drieëenheid (Élisabeth de la Trinité) droeg. Maar de zogezegde profetes noemt zichzelf niet ‘Maria of Divine Mercy’, maar ‘Maria Divine Mercy”, letterlijk Maria Goddelijke Barmhartigheid (zonder een van-bepaling), wat misleidend is. Volgens de regels van de grammatica moeten de woorden ‘Divine Mercy’ of ‘Goddelijke barmhartigheid’ uitgelegd worden als een bijstelling bij de naam ‘Maria’ (waarna men een komma zou kunnen plaatsen zoals bijvoorbeeld: Jezus, Zoon van God), wat erop neerkomt dat Maria goddelijke barmhartigheid zou zijn, wat pure dwaling is. Father Elija Vella, S.J., een gerenommeerde exorcist, heeft in verband met de naam ‘Maria Divine Mercy’ er terecht op gewezen (zie http://mariadivinemercytrueorfalse.blogspot.be/ [20/12/2013]) dat niemand goddelijk is, zelfs niet Maria, maar alleen God zelf. Een doordenkertje dus … Als je de naam alleen al ontleedt, merk je dus dat er iets niet pluis is. Beweren dat men de naam ‘Maria Divine Mercy’ moet vertalen als ‘Maria van de goddelijke barmhartigheid’, is filologisch niet correct en inhoudelijk een toedekken van de dwaling. Eén van de kenmerken van valse profeten is bijvoorbeeld dat ze zichzelf heel belangrijk vinden en zichzelf belangrijke titels geven zoals b.v. ‘een uitverkorene’, ‘een ware katholiek’, ‘apostel van de eindtijd’, enz. (MDM wordt in de boodschappen de “zevende boodschapper” [21/1/2012; 5/3/2012], de “zevende engel” [18/5/2012; 24/7/2012; 28/8/2013], “de laatste profeet” (16/10/2012) en “de ware eindtijdprofeet” [b.v. 12/4/2012] genoemd). Zie de uitgebreide lijst van kenmerken van echte en valse bovennatuurlijke gebeurtenissen (zoals profetieën) op http://www.catholicdoors.com/isit/isitfore.htm (kenmerk 7.4). 3 Zie b.v. de boodschappen van 28/1/2011; 16/11/2013; 20/2/2013. 4 Hun reacties kan men lezen via http://mariadivinemercytrueorfalse.blogspot.be/p/bishops-on-mdm.html. 1

1

theologie en de wetenschap is er weinig reactie5, wat ik begrijp, omdat men dit als een randfenomeen beschouwt en zijn kostbare tijd niet aan onzin wil besteden. Nochtans is dit pastoraal gezien noodzakelijk om verschillende redenen: er zijn wereldwijd tienduizenden aanhangers6 van MDM, waaronder priesters (honderden), religieuzen en vele trouwe katholieken; de boodschappen (meer dan 1000) en gebeden (meer dan 100 ‘kruistochtgebeden’, litanieën en individuele gebeden) zijn al in 38 talen vertaald en worden, zogezegd op vraag van Jezus7, gedeeltelijk via internet wereldwijd doorgegeven8 of gebundeld in een boek met de titel “Het Boek der Waarheid”9 (de titel zegt al veel), dat alleen maar door MDM gedrukt en uitgegeven mag worden en dat zoals de Bijbel wereldwijd zou moeten worden verspreid en worden gelezen door miljoenen mensen10 (een goede winstgevende zaak dus, zeker wanneer reeds drie Engelstalige volumes te verkrijgen zijn aan 15,99 euro en één volume met gebeden aan 7,99 euro11)12 (Jezus zou een leger van meer dan 20 miljoen zielen voorspellen13); ze zijn bedoeld voor alle religies14 (de moslims zullen ze nogal met open armen ontvangen … daarvoor is het wel goed dat ze anoniem blijft …); er wordt opgeroepen om verschillende gebedsgroepen (“kruistochtgebedsgroepen” genoemd of Jezus-tot-de-mensheid-gebedsgroepen) op te richten volgens de richtlijnen van MDM, wat ook gebeurt15; en last but not least: de aanhangers worden geleidelijk aan voorbereid op een schisma, wat niet vrijblijvend is (automatische excommunicatie tot gevolg, zie verderop). Om de mensen te waarschuwen voor de Waarschuwing wil ik enkele bedenkingen geven en dit uit liefde voor de aanhangers (die eigenlijk slachtoffers zijn) en uit liefde voor de katholieke Kerk en voor Paus Franciscus, die door de boodschappen zeer fel wordt aangevallen en ook hevig wordt bekritiseerd op b.v. de traditionalistische websites http://valseprofeet.wordpress.com/ en http://kavlaanderen.blogspot.be/. Vooraf wil ik meedelen dat ik niet alle passages op de betreffende websites heb gelezen, maar slechts een deel ervan, en dit omdat sommige mensen mij uitdrukkelijk om mijn reactie hebben gevraagd of me probeerden te ‘waarschuwen’ (in dubbele zin). De Kerk raadt ons aan om inzake privéopenbaringen uiterst voorzichtig te zijn, wat ik ook ben. Verschillende profetieën van de Waarschuwing zetten de opvolger van Paus Benedictus XVI, die “de laatste ware paus op deze aarde”16 zou zijn, in een zeer slecht daglicht. De opvolger 5

Een zeer goede evaluatie van de Waarschuwing werd gegeven door Dr. Mark Miravalle (Professor in Theologie en Mariologie aan de franciscaanse universiteit van Steubenville in de V.S.) en is in het Nederlands en het Engels te lezen op http://911ww3.wordpress.com/2013/04/05/maria-divine-mercy-een-theologischeevaluatie-door-dr-mark-miravalle/. Man kan op http://www.catholicplanet.com/apparitions/false199.htm ook een Engelstalige evaluatie lezen van Ronald L. Conte Jr., die zich een rooms-katholiek theoloog noemt. Evaluaties in het Engels kan men ook vinden op http://mariadivinemercytrueorfalse.blogspot.be/. 6 Cf. https://www.facebook.com/JesusToMankind/likes. 7 Zie bijvoorbeeld de boodschap van 7/2/2011. 8 http://www.dewaarschuwing.be of http://www.hetboekderwaarheid.net. In het Engels: http://www.thewarningsecondcoming.com/. Men kan alle boodschappen in het Nederlands lezen via de website http://www.hetboekderwaarheid.net (aanklikken op ‘Het Boek der Waarheid’, dan op de rubriek ‘Boodschappen’ en dan naar beneden scrollen). 9 Cf. Daniël 10,21. 10 Zie b.v. de boodschappen van 12/11/2010; 11/2/2012. 11 Zie http://www.comabooks.com/shop/. 12 Één van de criteria bij onderzoek naar de echtheid van bovennatuurlijke fenomenen is b.v. afwezigheid van financieel gewin, zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Mariaverschijningen. In het geval van MDM is er al zeker financieel gewin mee gemoeid. 13 Zie de boodschap van 31/8/2011. 14 Zie b.v. de boodschap van 17/4/2012. 15 Cf. http://www.hetboekderwaarheid.net/neu_nl_g.htm. 16 Boodschap van 12/4/2012: “Mijn geliefde Paus Benedictus XVI is de laatste ware Paus op deze aarde”.

2

van Benedictus, nu gekend als Paus Franciscus, wordt “de valse profeet” genoemd, waarvan “de Antichrist”, die “de zoon van Satan” is, “een zeer nauwe bondgenoot” zal zijn17. Wie de opvolger van Paus Benedictus ook moge zijn geweest, deze was hoe dan ook de valse profeet18. Paus Franciscus wordt in die mate gediaboliseerd dat er in enkele boodschappen van de zogezegde Jezus wordt verklaard dat hij deel uitmaakt van “de onheilige drie-eenheid (in het Engels “unholy trinity”) bestaande uit de Valse Profeet, de Antichrist en Satan”19. Hoor je de echte Jezus al dergelijke lastertaal uitspreken, die tevens theologisch gezien een Godslastering inhoudt20? Want er bestaat slechts één Drieëenheid in de zuivere zin van het woord, namelijk de goddelijke en heilige Drieëenheid, één God in Drie Personen, die één in wezen21 zijn22. Er bestaat geen onheilige Drieëenheid, ook niet figuurlijk uitgedrukt23. Die zogezegde profetieën van de Waarschuwing kunnen de eigen gedachten zijn van een zelfverklaarde profetes, die zij zelf ervaart als afkomstig uit de hemel. Sommige mensen zijn zo sterk overtuigd van de waarheid of echtheid van eigen gedachten, interpretaties en ervaringen die echter niet of slechts gedeeltelijk met de werkelijkheid overeenstemmen, dat ze anderen kunnen overtuigen, zoals bijvoorbeeld duidelijk het geval is met bepaalde interpretaties aangaande Paus Franciscus op de websites http://valseprofeet.wordpress.com/ en http://kavlaanderen.blogspot.be/. Sommige mensen menen verkeerdelijk dat zij door God of engelen of overledenen worden aangesproken, visioenen krijgen of profetieën ontvangen, al dan niet met duivelse invloed. Ik beweer zeker niet dat dit altijd zo is! De Bijbel staat vol van voorbeelden die aantonen dat God wel degelijk tot de mens kan spreken24. Maar soms kan het gaan om gedachten of ervaringen die voortkomen uit bepaalde angsten, verlangens of verkeerde inschattingen van de realiteit of soms kan het gewoon door een kwade geest worden medegedeeld die zich voordoet als God, Maria, een heilige of een goede engel. De persoon in kwestie beseft dit in eerste instantie zelf niet altijd (of niet helemaal). Dit kan niet alleen gevaarlijk zijn voor de persoon zelf die deze ervaringen heeft, maar ook voor andere lichtgelovige personen die zo misleid worden en geloof hechten aan de zogezegde hemelse herkomst van bepaalde mededelingen of ervaringen. Het kan gebeuren dat bepaalde mensen hierbij onschuldig belasterd worden, ja zelfs letterlijk ‘gediaboliseerd’ worden als instrument van de duivel. Een christen moet de waarheid liefhebben en mag aan dergelijke misleidingen en lasterpraktijken niet meedoen, ook al is dit goed bedoeld, bijvoorbeeld om te ‘waarschuwen’. Het is erg als katholieken die normaal gezien pausgezind zijn, door dergelijke valse profetieën misleid worden en zo geen vertrouwen meer hebben in de Paus. Dit zorgt 17

B.v. de boodschappen van 25 februari en 8 maart 2013. Op de website http://www.dewaarschuwing.be kan men in een pdf-bestand een document lezen met als titel “Gebundelde boodschappen over: De Valse Profeet (opvolger van Paus Benedictus XVI)”. 18 Zie b.v. de boodschappen van 21/1/2012; 20/3/2012; 12/4/2012; 26/5/2012. 19 Boodschap van 21/10/2013. Zie ook de boodschap van 16/10/2013: “de zeer onheilige drie-eenheid, bestaande uit Mijn drie vijanden, de valse profeet, de antichrist en de draak, dat is Satan”. De uitdrukking “onheilige drieeenheid” (“unholy trinity”) komt meermaals voor in de boodschappen (zie die van 15, 16, 21, 22 en 24 oktober 2013). 20 Dergelijke laster en Godslastering past eerder in de mond van Satan, die volgens de boodschap van MDM deel zou uitmaken van de zogenaamde “onheilige drie-eenheid”. Satan wenst niet liever dan gelijk te zijn aan God en te behoren tot de Drieëenheid, die hij maar al te graag als “onheilig” bestempelt. 21 Paus Franciscus (de valse profeet genoemd) (een mens) is niet één in wezen met Satan (een gevallen engel). 22 Cf. Catechismus van de Katholieke Kerk, nr. 202; 253; http://nl.wikipedia.org/wiki/Drie-eenheid. 23 Om een samenwerking tussen drie personen uit te drukken, bestaan er andere woorden zoals een “trio” (cf. http://nl.wikipedia.org/wiki/Trio: “Een trio is een combinatie van drie elementen of drie personen die op enigerlei wijze samenwerken”) of een “triumviraat” (cf. http://nl.wikipedia.org/wiki/Triumviraat: “Een driemanschap of triumviraat is een bewind bestaande uit drie bewindslieden”). 24 Zie b.v. Heb 1,1: “Nadat God eertijds vele malen en op velerlei wijzen tot onze vaderen gesproken had door de profeten, …”.

3

voor verwarring en voor verdeeldheid die in het ergste geval kan leiden tot een schisma25, met automatische excommunicatie tot gevolg26 (wat die profetieën eigenaardig genoeg zelf voorspellen!27). Jezus werd ook door sommige Joden valselijk beschuldigd dat Hij met de duivel mee zou werken of bezeten zou zijn, zie bijvoorbeeld: Mt 12,24.27; Mc 3,22; Lc 11,15.18.19; Joh 7,20; 8,48-52; 10,20-21: “Velen van hen zeiden: ‘Hij is van de duivel bezeten’ en raaskalt. Waarom luisteren jullie naar Hem?’. Anderen zeiden: ‘Dat is geen taal van een bezetene. En kan een duivel soms de ogen van blinden openen?”. In de tijd van Jezus was er dus ook verdeeldheid vanuit de gedachte dat Jezus met de duivel te doen had. Sommigen van hen werden later zijn meest vurige volgelingen en bleven van zijn goedheid getuigen, ook wanneer dat hun leven kostte … Ook onder sommige katholieken heerst er vandaag jammer genoeg diezelfde verdeeldheid aangaande onze huidige Paus. Hij kan bijna niets doen of zeggen, of het wordt in een slecht daglicht geplaatst vanuit de vrees dat hij wel eens “de valse profeet” zou kunnen zijn, of nog erger, vanuit de overtuiging dat hij het werkelijk is. Inhoud van de boodschappen De gedachten van de zogezegde profetes zijn beïnvloed door allerlei zaken: 

door andere bestaande en al dan niet door de Kerk erkende hemelse boodschappen, wat op zich al een kenmerk is van valse profetieën28 (b.v. die van Fatima29, die van de Barmhartige Jezus aan de Poolse Zuster Faustina Kowalska [zie b.v. de naam van de zogezegde profetes, namelijk ‘Maria (van de) Goddelijke Barmhartigheid’; de foto van de Barmhartige Jezus op de websites; de aanbeveling van de barmhartigheidsrozenkrans30; een gebed in Kruistochtgebed 33 dat bijna letterlijk overgenomen is van een gebed uit de barmhartigheidsrozenkrans 31]; die van Medjugorje32; die van Garabandal [b.v. de voorspelling van een Waarschuwing vóór Jezus’ wederkomst, die zich zal uiten in een gewetensverlichting van de mensen33]34,

Cf. Codex Iuris Canonici (= CIC) (= Wetboek van Canoniek Recht), canon 751: “schisma (wordt genoemd) het zich onttrekken aan het gezag van de Paus of aan de gemeenschap met de onder zijn gezag staande kerkleden”. Denk b.v. aan Mgr. Lefebre, Marie-Paule Guigère en het Leger van Maria in Canada. 26 Cf. CIC, canon 1364, §1: “Een geloofsafvallige, een ketter of een schismaticus loopt een excommunicatie van rechtswege op”. 27 Zie b.v. de boodschappen van 20/3/2012; 13/2/2013; 8/3/2013; 14/3/2013; 25/7/2013. 28 Zie de lijst van kenmerken van echte en valse bovennatuurlijke fenomenen op http://www.catholicdoors.com/isit/isitfore.htm (kenmerk 3.1). 29 Zie b.v. de boodschappen van 9/4/2012; 22/7/2013. 30 Zie b.v. de boodschappen van 28/1/2011; 31/5/2011; 10/8/2011; 20/2/2012; 21/5/2012; 7/12/2012. 31 Zie de boodschap van 20/2/2012: “Ik offer U op het Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon als verzoening voor de zonden van de wereld en voor de redding van al Uw kinderen”. 32 B.v. de drievoudige herhaling van de oproep tot bidden in de boodschappan van b.v. 28/8/2013: “Bid, bid, bid dat Mij, jullie Moeder, de kracht zal gegeven worden om jullie te helpen deze reis te verdragen, zonder op te geven, tot de laatste dag nabij is”; 4/1/2014: “Ik verzoek jullie dringend te bidden, bidden, bidden voor jullie eigen zielen en die van anderen”. 33 Zie b.v. de boodschappen van 22/11/2010; 28/1/2011; 23/5/2011; 21/10/2011; 11/11/2011; 14/6/2012; 12/7/2012; 8/12/2012. In de boodschap van 31/5/2011 wordt uitdrukkelijk verwezen naar de voorspelling van de gewetensverlichting in Garabandal. Ook de folder met info over de Waarschuwing op http://www.thewarningsecondcoming.com/how-you-can-help/leaflet-text/ verwijst uitdrukkelijk naar de voorspelling te Garabandal. 34 Cf. http://www.garabandal.nl/ (aanklikken bij ‘De voorspellingen’ en dan bij ‘De Waarschuwing’). 25

4

  

die van het oprichten van één wereldgodsdienst35, van een volgende paus als zijnde de valse profeet36) door de Bijbel (vooral door het Boek Daniël37 en de Apokalyps38) door hedendaagse gebeurtenissen in de wereld (b.v. de nieuwe pausverkiezing39; de gekende pogingen van de vrijmetselarij om te infiltreren in de katholieke Kerk40) en door een doorzicht in de wereldgeschiedenis: iedereen kan nu eenmaal voorspellen dat er binnenkort rampen gaan gebeuren41, dat het goed is dat men wat eetwaren en water in huis heeft, of kaarsen in het geval de elektriciteit uitvalt, dat er regeringsleiders gaan vermoord worden42, enz.

Omdat er inderdaad waarheden in staan en zaken die binnen de katholieke Kerk bekend zijn of door de Kerk aangespoord worden te doen (b.v. gebed [rozenkrans, kroontje van de barmhartigheid, enz.], eucharistie, biecht, het lezen van de Bijbel, enz.), worden sommige goede katholieken misleid zodat ze gemakkelijker gaan geloven dat haar profetieën werkelijk van de hemel afkomstig zijn. Maar de profetieën bevatten naast goede en ware dingen ook tegenstrijdigheden43 en sektarisch44, ketters45 (b.v. millennialistische of chiliastische46 ideeën47), theologisch onjuist48, 35

Zie b.v. de boodschappen van 13/2/2013; 23/8/2013; 15/10/2013. Cf. Jimmy Akin op http://www.ncregister.com/blog/jimmy-akin/9-things-you-need-to-know-about-mariadivine-mercy/ (punt 8). 37 Zie b.v. de boodschap van 8/3/2013. 38 Zie b.v. de boodschappen van 5/3/2012; 12/4/2012; 24/7/2012; 25/7/2013. 39 Zie b.v. de boodschap van 13/3/2013. 40 Zie b.v. de boodschappen van 18/1/2012; 26/5/2012; 12/2/2013; 17/2/2013. 41 Zie b.v. De boodschap van 3/7/2013. 42 Zie b.v. de boodschappen van 26/11/2010; 17/2/2011; 9/7/2012. 43 Cf. http://mariadivinemercytrueorfalse.blogspot.be/p/the-warningsecondcoming-messages.html. 44 In de richtlijnen voor kruistochtgebedsgroepen (te lezen op http://www.dewaarschuwing.be of http://www.hetboekderwaarheid.net/neu_nl_g.htm [onder ‘gebeden’]) staat: “Niemand moet de boodschappen interpreteren want Jezus heeft reeds gezegd dat zelfs Maria van de Goddelijke Barmhartigheid niet bevoegd is om deze te interpreteren. Door een onjuiste interpretatie zouden zielen zich kunnen afkeren”. Men mag dus niet meer zelf kritisch denken. Men wordt als het ware gehersenspoeld. Dit komt ook overeen met de boodschap van 20 mei 2011, waar staat dat we al onze menselijke redenering moeten terzijde schuiven om de waarheid van ons bestaan op aarde te aanvaarden. Nochtans heeft de katholieke Kerk er de nadruk op gelegd dat geloof en rede moeten samengaan. Er wordt ook gezegd dat velen die niet in de boodschappen van MDM geloven, een groot gevaar tegemoet gaan: “Weldra zullen vele van Mijn leerlingen, die Mij beminnen, maar niet in deze boodschappen geloven, groot gevaar tegemoet gaan” (16/10/2013). En voor wie twijfelt aan de goddelijke herkomst van de profetieën, wordt zelfs een gebed aangeraden, namelijk kruistochtgebed 86: “Bevrijd mij van de kwelling van de twijfel” en 124. Men zou eerder moeten bidden om juist inzicht te krijgen of de boodschappen al dan niet van God komen. Op kritiek op de boodschappen moet volgens de zogezegde Jezus in zijn boodschap van 21/9/2011 als volgt worden gereageerd: “Mijn dochter, wees gewaarschuwd dat een bepaalde boosaardigheid u zal doen opschrikken, nu weldra merkbaar in een reusachtige aanval op deze goddelijke boodschappen. Negeer ze. Sluit uw ogen. Blokkeer uw oren. In plaats daarvan bid dat zulke zielen verlicht worden”. Deze boodschap zou afkomstig zijn van Jezus en zou door Hemzelf zijn ingeleid met de woorden: “Ik kom in de naam van Jezus, die in het vlees kwam en is mens geworden”. Hoe kan Jezus nu komen in zijn eigen Naam? En de raadgeving om de ogen te sluiten en de oren te blokkeren voor kritiek staat lijnrecht tegenover de raad van de echte Jezus in de evangelies om de oren te openen (Mt 11,15; 13,9.14-16; Mc 4,9.23; 7,16; 8,18; Lc 8,8; 14,35). Het waren de leden van het Sanhedrin die hun oren toestopten voor de woorden van Stefanus in Hand 7,57. 45 Zie de opsomming van ketterijen door R.L. Conte Jr. op http://www.catholicplanet.com/apparitions/false199.htm; D. Moorcroft op http://mariadivinemercytrueorfalse.blogspot.be/p/maria-divine-mercy-heresies.html; http://mariadivinemercytrueorfalse.blogspot.be/2013/11/concerning-maria-divine-mercy-pope.html. 46 Over het chiliasme of millennialisme of millen(n)(i)arisme, zie b.v. http://nl.wikipedia.org/wiki/Chiliasme. 36

5

leugenachtig en niet-christelijk (b.v. laster) gedachtegoed en voorspellingen die niet uitgekomen zijn49. Dit alles wijst erop dat de profetieën zeker en vast niet van God komen, die de Waarheid zelf is. Enkele voorbeelden moeten volstaan (naast degene die we al hebben vermeld. In Aanhangsel 1 behandelen we nog enkele andere): 

In een boodschap van 1 januari 2011 wordt onze hemelse Moeder “de engel van het licht” genoemd”. Maar zij is geen engel! In 2 Kor 11,44 staat: “de satan zelf vermomt zich als een engel van het licht”50. Zouden de boodschappen van MDM niet van hem afkomstig kunnen zijn? MDM wordt meermaals de “zevende engel” genoemd51, maar ook zij is geen engel52 en zeker niet die van Apok 10,7-10, want deze zevende engel behoort tot de zeven engelen waarover in Apok 8,2 geschreven staat dat ze “voor Gods aangezicht staan”. Ook al beweert MDM God de Vader te zien (zie hieronder), zij is in wezen een mens en geen engel die voor Gods aangezicht staat.De boodschappen van MDM worden beschreven als zijnde heilige Schrift (b.v. 12/11/2010: “Jij bent de schrijver, Ik ben de Auteur”; 7/2/2011: “Het is omwille van deze Schrift dat ze de Waarschuwing zullen overleven”; 18/3/2011: “Respecteer deze meest heilige Schrift”). Maar dit is in tegenspraak met de leer van de katholieke Kerk die stelt dat er “geen nieuwe publieke openbaring meer te verwachten” is “vóór de glorievolle verschijning van onze Heer Jezus Christus” (Catechismus van de katholieke Kerk [= CKK], nr. 66; Dei Verbum 4). Er zal dus geen heilige Schrift meer zijn. Over privé-openbaringen schrijft de Catechismus van de Katholieke Kerk: (nr. 67) “Zij behoren niet tot de geloofsschat. Hun rol is het niet de definitieve openbaringen van Christus te ‘verbeteren’ of ‘aan te vullen’, maar te helpen deze voller te beleven in een bepaald tijdperk van de geschiedenis. Geleid door het leergezag van de kerk (!) weet de zin van de gelovigen te onderscheiden en te aanvaarden wat in deze openbaringen een authentieke oproep van Christus of van zijn

Cf. Prof. Dr. Mark Miravalle: “Een vorm van ketterij dat bekend staat onder de naam ‘milleniarisme’ is aanwezig op verschillende momenten van de beweerde boodschappen, waarin wordt beweerd dat er een letterlijke “1000-jaar” regering van Jezus zal zijn op de aarde (boodschap van 9 april 2012), gedurende welke tijd er geen paus op aarde zou zijn, maar eerder een soort geestelijk pausschap waardoor Sint Petrus de Kerk zal leiden vanuit de Hemel over een soort ‘paradijs op aarde’ (zie de boodschappen 89, 124, 141, 88, 109, 111, 251, 258). De katholieke Kerk heeft terecht het milleniarisme en het concept van een periode van letterlijk 1000 jaar gedurende welke Jezus zou regeren over een aards paradijs, veroordeelt [sic, lees: veroordeeld] (zie de Katechismus van de Katholieke Kerk, nr.676). Het concept van een periode van 1000 jaar van het aardse bestaan zonder een zichtbare paus op aarde is praktisch gezien een aantasting van de Petrinische belofte van Jezus (vgl. Mt. 16, 15-20), als ook absoluut onhoudbaar vanuit de bronnen van de goddelijke Openbaring. Deze beweerde profetie lijkt een extremistische uitleg te zijn van verschillende profetieën over de paus, eerder dan iets aanvaardbaars voor een katholieke gelovige”. 48 Cf. Prof. Dr. Mark Miravalle: “Theologische dwalingen, bijvoorbeeld door te beweren dat de Hemelse Vader ‘komt in de Naam van Jezus’ in plaats van Jezus, die komt in de Naam van de Vader, of de Vader die in Zijn eigen Naam komt. Deze beweringen leiden tot verwarring en zijn tegengesteld aan de klassieke trinitaire formulering. Daarenboven zijn er beweringen in de boodschappen die de ‘verwarring’ verdedigen door te claimen, bijvoorbeeld, dat ‘liefde verwarrend is’ (boodschap 45) en deze zijn ook tegengesteld aan het karakter van authentieke profetie. Jezus spreekt met een diepe eenvoud en helderheid; Satan bevordert verwarring”. 49 Cf. http://mariadivinemercytrueorfalse.blogspot.be/p/maria-divine-mercys-failed-prophecies.html; http://mariadivinemercytrueorfalse.blogspot.be/2013/11/concerning-maria-divine-mercy-pope.html. 50 Cf. D. Moorcroft op http://mariadivinemercytrueorfalse.blogspot.be/p/maria-divine-mercy-heresies.html. 51 Zie de boodschappen van 18/5/2012; 24/7/2012; 28/8/2013. 52 Zie Jimmy Akin op http://www.ncregister.com/blog/jimmy-akin/9-things-you-need-to-know-about-mariadivine-mercy/. 47

6

heiligen aan de kerk is. Het christelijk geloof kan geen ‘openbaringen’ aanvaarden die de openbaring waarvan Christus de vervulling is, beweren te overtreffen of te verbeteren. Dit is het geval met sommige niet-christelijke godsdiensten en ook met sommige sektes (!) van recente datum die zich baseren op dergelijke ‘openbaringen’”; (nr 73) “Hij (= Jezus) is het definitieve Woord van de Vader, zodat er na Hem geen andere openbaring meer zal zijn”53. R.L. Conte54 stelde vast dat een bepaalde boodschap, waaruit bleek dat de geschriften van MDM bedoeld waren om toegevoegd te worden aan de evangelies, na zijn kritiek, plots van de website van MDM verdween. Eigenaardig, niet? 

Jezus zou op 3/12/2013 hebben gezegd: “Wees alert wanneer jullie in het bijzonder de profeet horen die jullie vertelt dat hij de plicht heeft om jullie voor te bereiden op Mijn Wederkomst. Wanneer jullie van deze dingen horen en wanneer jullie verteld wordt dat Ik zal verschijnen in de wereld, zowel in lichaam en ziel, weet dat dit niet de Waarheid is. Ik herhaal opnieuw, Mijn Waarschuwing aan de wereld. Ik zal nooit meer in het vlees wandelen. Ik kwam de eerste keer in het vlees, maar wanneer Ik terugkom zal Ik komen op precies dezelfde wijze waarop Ik de Aarde verliet - in de wolken”. De lezer kan hierdoor onterecht de illusie krijgen dat deze woorden in overeenstemming zijn met het Boek der Handelingen 1,1-14: “Na deze woorden werd Hij voor hun ogen omhoog geheven en een wolk onttrok Hem aan het gezicht. Terwijl Hij zo heenging en zij nog naar de hemel stonden te turen, stonden er opeens twee mannen naast hen in witte kleren, die zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van jullie is weggenomen en in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde manier terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan’”. In het Boek der Handelingen staat inderdaad dat Jezus op dezelfde manier zal terugkomen zoals Hij naar de hemel is gegaan. Maar hoe is Hij naar de hemel gegaan? Toch in het vlees? De katholieke Kerk en de Bijbel leren toch dat Jezus lichamelijk is verrezen55? Jezus zegt zelf bij zijn verschijning na zijn verrijzenis en vóór zijn hemelvaart: “Kijk naar mijn handen en voeten: Ik ben het zelf. Betast Mij en kijk: een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals je ziet dat Ik heb” (Lc 24,39). Jezus’ verrezen lichaam bestaat dus uit vlees en beenderen, weliswaar verheerlijkt, dit wil o.a. zeggen niet meer gebonden aan tijd en ruimte. Zoals Hij in het verheerlijkte vlees (dit wil zeggen met een verrezen lichaam) is opgestegen naar de hemel, zo zal Hij op dezelfde wijze terugkeren, dus ook met een verrezen lichaam, dit wil zeggen in het vlees. Het woord ‘vlees’ in de bijbelse betekenis gebruikt is synoniem voor ‘lichaam’ en kan zowel slaan op het aardse lichaam als op het verheerlijkte lichaam 56. Het

53

Cf. R.L. Conte Jr. op http://www.catholicplanet.com/apparitions/false199.htm; D. Moorcroft op http://mariadivinemercytrueorfalse.blogspot.be/p/maria-divine-mercy-heresies.html. 54 Cf. http://www.catholicplanet.com/apparitions/false199.htm: “One of the messages claimed by this anonymous visionary explicitly told her that she was to write a book, and that it would not really be written by her, but by God, and that the book would be the equal of the Bible and would be a part of the Bible. I posted a note on my list of false private revelations about this visionary. I specifically pointed out that it is a heresy to claim to be able to write a book and to claim to add it to Sacred Scripture. With my note, I added a link to one of the messages that made this claim. Soon after, the message was deleted from the visionary's website. That message referred to the 'Book of Kells', which is an Irish term used to refer to the Gospels (see Wikipedia). The message claimed that the book this visionary would write would become a part of the 'book of Kells', in other words, would be equal to the Gospels”. 55 Cf. CKK, nrs. 645-646. 56 Cf. CKK, nr. 990: “Het woord ‘vlees’ (in de Nederlandse vertaling van de geloofsbelijdenis met ‘lichaam’ weergegeven) duidt de mens aan in zijn toestand van zwakheid en sterfelijkheid. De ‘verrijzenis van het lichaam’ betekent dat er na de dood niet alleen het leven van de onsterfelijke ziel zal zijn, maar dat zelfs ‘ons sterfelijk lichaam’ (Rom 8,11) weer levend zal worden”. In de Geloofsbelijdenis van de Apostelen staat er letterlijk in het

7

woordje ‘vlees’ in de Bijbel dat op Jezus wordt toegepast, slaat zowel op Jezus’ aardse lichaam (Joh 1,14: “Het woord is vlees geworden”) als op zijn eucharistische (Joh 6,51-56, b.v. vers 56: “Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem”) en verheerlijkte lichaam (Lc 24,39 [hierboven geciteerd]). Met zijn verheerlijkte lichaam of vlees kan Jezus volgens Lucas aards voedsel eten en aardse drank drinken57. Hij kan ook in verschillende menselijke gedaantes (cf. Mc 16,12; Lc 24,16) verschijnen zoals Hij het wil (b.v. in de gedaante van een tuinman [Joh 20,1415])58. Jezus zal dus wel terugkomen ‘in het vlees’, maar dan ‘in verheerlijkt vlees’, wat hetzelfde is als ‘in een verheerlijkt lichaam’. Dus zeggen dat Jezus bij zijn wederkomst niet meer “in het vlees” zal terugkeren, is dus bijbels gezien onjuist en dwaalleer. Ik wil er de aandacht op trekken dat er in 2 Joh (1,)7 staat in verband met dwaalleraars: “Want veel verleiders zijn tot de wereld uitgegaan; zij loochenen de komst van Jezus Christus in het vlees. Dat is het kenmerk van de verleider en de antichrist”. Deze zin kan slaan op Jezus’ eerste komst, maar ook op zijn tweede komst. Pas dus op met het gedachtegoed van MDM die beweert dat Jezus deze keer niet meer in het vlees op aarde zal komen! Dit is niet in overeenstemming met de Bijbel en de katholieke leer. Wanneer (de geest van) MDM zegt: “wanneer jullie verteld wordt dat Ik zal verschijnen in de wereld, zowel in lichaam en ziel, weet dat dit niet de Waarheid is”, verkondigt deze een grove leugen en een anti-christelijke leer, die past in de mond van de Antichrist (zie 2 Joh [1,]7). Jezus is verrezen met ziel én lichaam en zal terugkomen met ziel én lichaam. In de Catechismus van de Katholieke Kerk, nr. 991 staat: “Geloven in de verrijzenis van de doden (nota van ons: dit is met ziel én lichaam) is vanaf het begin een wezenlijk element van het christelijk geloof geweest”. Dit wil zeggen dat het christelijke geloof staat of valt met het geloof in de verrijzenis van ziel én lichaam. 

Andere theologische onzin en dwaalleer in verband met ‘het vlees’ kan men lezen in de boodschap van 25/10/2013: “Dat is om jullie weg te halen van het Woord, dat Mijn Vlees is. Mijn Vlees is van Mijn Lichaam. Mijn Lichaam is de Kerk”. In een latere boodschap van 21/12/2013 staat er iets gelijkaardigs: “Want jullie kunnen Mijn Kerk niet scheiden van het Woord – het Vlees – want dan kan zij niet bestaan”. Het Woord, dat God is (cf. Joh 1,1), is wel “vlees geworden”59 in Jezus (cf. Joh 1,14), maar IS geen vlees. Beweren dat het Woord vlees IS, is hetzelfde als beweren dat God mens IS, dus aards, sterfelijk, enz., wat onzin is. God is wel mens GEWORDEN, door een lichamelijke natuur aan te nemen. De goddelijke natuur in Jezus (“het Woord”) IS niet de menselijke natuur (“het vlees”); deze beide naturen bestaan “onvermengd” in de persoon van Jezus (zie het Concilie van Chalcedon)60. Daarnaast wordt hier ook een

Grieks en in het Latijn niet ‘(ik geloof) in de verrijzenis van het lichaam’, maar ‘in de verrijzenis van het vlees’ (Grieks: sarkos anastasin; Latijn: carnis resurrectionem). 57 Cf. Lc 22,16.18; 24,41-43 (vers 43: “Hij nam het en at het voor hun ogen op”); Hand 1,4: “Terwijl Hij met hen at”; 10,41: “aan ons, die met Hem gegeten en gedronken hebben nadat Hij uit de doden was opgestaan”. 58 Cf. CKK, nr. 645. 59 Dit staat ook in de boodschap van 21/12/2013 en dit is een juiste uitspraak. 60 Hoe zit de verhouding nu tussen het mens-zijn en het God-zijn van Jezus? Is het God-zijn van Jezus door de menswording overgegaan in het mens-zijn? Met andere woorden, is het Woord vlees, zoals MDM het verwoordt? Ontstond er een nieuwe natuur in de mens Jezus, namelijk één natuur waarin er een mengeling was tussen zijn God-zijn en zijn mens-zijn, enz.? Het oecumenische Concilie van Chalcedon in 451 na Christus heeft dergelijke vragen reeds beantwoord. Als geloofspunt werd vastgelegd voor alle christenen dat Jezus “waarlijk God en waarlijk mens is”. Op dit concilie werd uitgelegd dat er in Jezus twee naturen zijn, namelijk een menselijke natuur en een goddelijke natuur. Volgens het concilie zijn deze twee naturen “onvermengd” (inconfuse), “onveranderlijk” (immutabiliter), “onverdeeld” (indivise) en “onafscheidbaar” (inseparabiliter) met elkaar verbonden in de ene figuur Jezus Christus, die in zijn goddelijke natuur de Tweede Persoon is van de

8

onderscheid gemaakt tussen vlees en lichaam, terwijl ze synoniemen zijn, zoals hierboven uiteengezet. Ergens in de boodschappen zou Jezus de woorden “Ik en de heilige Drieëenheid” hebben uitgesproken. Zo zou Jezus een dualiteit brengen binnen zichzelf tussen Hem als mens en Hem als God die deel uitmaakt van de heilige Drievuldigheid. Maar het Concilie van Chalcedon heeft bevestigd dat de goddelijke en de menselijke natuur van Jezus “onafscheidbaar” met elkaar verbonden zijn (zie voetnoot). 

Nu haal ik een leugen aan die o.a. Jimmy Akin61 heeft blootgelegd. Volgens de boodschappen is de troon van Paus Benedictus XVI gestolen, maar niet zijn macht62 en werd deze gedwongen om af te treden63 door een complot van de vrijmetselarij tegen hem. Dit is echter in tegenspraak met de publieke verklaring van Benedictus dat hij “in volle vrijheid” aftreedt, omdat hij niet genoeg kracht meer heeft naar lichaam en geest “om het schip van de heilige Petrus te sturen en het evangelie te verkondigen”. Tot deze beslissing is hij gekomen “na herhaald beproeven van” zijn “geweten tegenover God”64. Hieruit kunnen slechts twee zaken worden besloten: ofwel is (de god van) MDM een leugenaar (zie de zelfvervullende profetie van 27/11/2012: “Mijn priesters, jullie mogen Mij niet beledigen door te zeggen dat Ik een leugenaar ben”) ofwel is Paus Benedictus XVI een grote leugenaar door publiekelijk een valse verklaring af te leggen, ook al zou hij hiertoe zogezegd gedwongen worden. En dit dan nog wel in eer en geweten en met volle bewustzijn (“bene conscius”, tweemaal uitgedrukt in de tekst), zoals hij zegt. Het is goed om in deze zaak te weten dat Emeritus Paus Benedictus in februari 2014 over de geldigheid van zijn aftreden als paus een brief heeft geschreven naar de Italiaanse journalist Andrea Tornielli van de krant ‘La Stampa’. In een artikel geschreven door Redactie Rorate en gepubliceerd op 26/2/2014 staat: “‘Er is absoluut geen twijfel over de geldigheid van mijn terugtreden van de Petrijnse Dienst’, schrijft de emeritus-paus. De enige vereiste voor de geldigheid van zijn ontslag was de absolute vrijheid waarin hij zijn beslissing kon nemen. Die geldigheid ter discussie stellen is ‘eenvoudigweg absurd’”. Liegt nu de Paus of (de god van) MDM?Tenslotte iets over het zegel van de levende God, waarvan sprake is in de boodschappen. Dit zegel zou volgens de boodschap van 17/5/2012 voorspeld zijn in de Apokalyps. Daar lezen we inderdaad: “En ik zag een andere engel opstijgen van de opgang der zon met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tot de vier engelen aan wie macht gegeven was schade toe te brengen aan de aarde en de zee: ‘Brengt geen schade toe aan de aarde noch aan de zee noch aan de bomen, voordat wij

goddelijke Drieënheid en zo “één in wezen (in het Latijn consubstantialis of in het Grieks homo-ousios [= hetzelfde wezen of zijn]) is met de Vader”. Zie ook de geloofsbelijdenis van Chalcedon: cf. http://nl.wikipedia.org/wiki/Chalcedonische_geloofsbelijdenis. 61 http://www.ncregister.com/blog/jimmy-akin/9-things-you-need-to-know-about-maria-divine-mercy/ (punt 8). 62 Boodschap van 27/2/2013. 63 Boodschap van 13/2/2013. 64 Hier enkele citaten uit de publieke verklaring van Paus Benedictus bij zijn aftreden (vertaald uit het Latijn): “Na herhaald beproeven van mijn geweten tegenover God, ben ik tot de zekerheid gekomen, dat mijn krachten ten gevolge van mijn voortgeschreden ouderdom niet meer geschikt zijn om op geëigende wijze de Petrusdienst uit te oefenen. … Om het schip van de heilige Petrus echter te sturen en het evangelie te verkondigen, is zowel de lichaamskracht alsook de geestelijke kracht nodig, een kracht die in mij in de laatste maanden zozeer is afgenomen,dat ik mijn onvermogen moet erkennen, om mijn toevertrouwde dienst verder goed uit te oefenen. In het bewustzijn (“bene conscius”) van de ernst van mijn daad verklaar ik daarom (“quapropter”) in volle vrijheid (“plena libertate”) afstand te doen van het ambt als bisschop van Rome”. Zie http://www.duitslandportaal.eu/vorming/teksten/toespraken/ontslagbenedictusXVI.html.

9

de dienstknechten van onze God met het zegel op hun voorhoofd getekend hebben’”(Apok 7,2-3). “En hun werd aangezegd geen schade toe te brengen aan het gras van de aarde of aan gewassen en bomen, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd droegen” (Apok 9,4). Door MDM zou God dit zegel nu aan de mensen toevertrouwen. Het is naast een gebed (kruistochtgebed 33) ook een medaillon met de afbeelding van een kruis met een kroon onder de bovenbalk van het kruis. Het zou in de huizen moeten opgehangen worden of als een scapulier moeten gedragen worden op het lichaam65 om zich te beschermen en om gered te worden66. Hiertegen willen we twee zaken opwerpen: 1. Vooreerst wijst in de Apokalyps het zegel van de levende God dat op het voorhoofd is aangebracht, op de zalving met de heilige Geest bij het doopsel en het vormsel. Het is door het geloof en het doopsel dat de mensen kunnen worden gered67. Door het doopsel en het vormsel krijgen we een onuitwisbaar merkteken of zegel68, dat in dit geval een teken is van redding. Zie 2 Kor 1,212269; Ef 1,13-1470; 4,30: “Wil Gods heilige Geest niet bedroeven: je bent met zijn zegel gewaarmerkt voor de dag der verlossing”71. 2. De afbeelding van een kruis en een kroon boven de bovenbalk is een christelijk symbool. De kroon verwijst naar de doornenkroon op Jezus’ hoofd en naar Jezus’ koningschap. Vandaar dat de kroon boven of aan de bovenbalk is afgebeeld. Iemand (David Moorcroft?) heeft opgemerkt dat de afbeelding van een kruis met een kroon ook gebruikt wordt in de vrijmetselarij en door de getuigen van Jehovah72. Wat ik opmerk, is – voor zover ik het kan nagaan – dat in deze gevallen de kroon onder de bovenbalk staat afgebeeld op de plaats van de voeten, zoals dit ook het geval is met de afbeelding van het zegel van de levende God van MDM, en niet boven of aan de bovenbalk zoals gebruikelijk bij de christenen. Maar Jezus’ hoofd met de kroon erop bevond zich aan de bovenbalk en niet onderaan het kruis. De kroon ‘onder’ de bovenbalk en onderaan het kruis lijkt me ondergronds, alsof satan bekroond wordt. Zie b.v. de afbeelding van een kruis ondersteboven in satanische milieus. Dat de kroon in het zegel van de levende God van MDM onder de bovenbalk is afgebeeld, lijkt me verdacht.

Zie de boodschap van 23/8/2013: “Jullie moeten het Zegel van de Levende God in jullie huis bewaren en indien mogelijk op jullie lichaam. Mijn Medaille van Verlossing zal diegenen bekeren die ze dragen en Mijn Zoon zal hun barmhartigheid betonen. Ik verzoek jou nu, kind, om de Medaille van Verlossing in productie te brengen en een schapulier van het Zegel van de Levende God te laten aanmaken”. 66 Zie de boodschap van 20/2/2012: “Want nu laat Ik het Zegel van Mijn Liefde en Bescherming na. Hiermee zullen jullie ontsnappen aan de aandacht van hen die ontberingen in jullie landen willen brengen. Mijn Zegel is Mijn belofte van Redding. Met dit zegel zal Mijn macht doorheen jullie stromen en geen kwaad zal jullie treffen”. 67 Cf. Mc 16,16: “Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden”. 68 Cf. CKK 698; 1296. 69 “En God zelf is het die ons samen met u in Christus bevestigt en die ons heeft gezalfd. Hij is het die op ons zijn zegel heeft gedrukt en ons de Geest als onderpand heeft gegeven”. 70 “In Hem zijt ook gij tot het geloof gekomen, verzegeld met de heilige Geest der belofte die het onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van Gods eigen volk, en tot lof van zijn heerlijkheid”. 71 Cf. D. Moorcroft op http://mariadivinemercytrueorfalse.blogspot.be/2013/09/seal-of-living-god-according-tomaria.html. 72 Cf. http://mariadivinemercytrueorfalse.blogspot.be/2013/12/masonic-symbols-in-maria-divine-mercys.html (5/12/2013). 65

10

Dus dit zegel zeker niet in huis ophangen of op zich dragen! En goed beseffen dat een gedoopte reeds getekend is met het zegel van de levende God op zijn of haar hoofd. Naast fouten, ketterijen en leugens verkondigt MDM paranoïde en andere waanzinnige denkpatronen, bijvoorbeeld:  

Complottheorieën die van die aard zijn dat ze niet meer met de werkelijkheid overeenkomen. De kardinalen van het conclaaf b.v. zouden via een complot kardinaal Bergoglio hebben gewild als opvolger van Paus Benedictus XVI. Om dit complot te verdoezelen tegenover de buitenwereld, zouden ze hem tijdens het conclaaf niet hebben verkozen bij de eerste stemronde, maar slechts na de zesde73 stemronde74. De idee dat de aanhangers van de Waarschuwing zwaar en boosaardig vervolgd zullen worden door de huidige Paus en de katholieken die hem trouw zijn en de boodschappen van MDM niet aanvaarden. Zie je Paus Franciscus en zijn aanhangers (waaronder ikzelf) al “de grootste vervolging veroorzaken”, een “verschrikkelijke strijd” uitvechten of moorden75? Van moslimterroristen zou je dit nog kunnen verwachten … De bewering dat God de Vader gekruld donker haar heeft (zie aanhangsel 2 op het einde van dit document). De voorspelling dat Petrus vanuit de hemel de Kerk zal leiden (boodschap van 12/4/201276). Hoe kan dit nu praktisch verlopen? Met een nieuw soort GPS misschien, die niet in verbinding met een satelliet, maar rechtstreeks in verbinding met de hemel zal staan? Of zal hij zoals Sinterklaas af en toe vanuit de hemel op aarde komen? Deze voorspelling spreekt een andere tegen waarin staat dat de god van MDM de enige is die ons zal leiden en die vertrouwd kan worden77.

Het is gemakkelijk eerst gekke en ketterse dingen te verkondigen én dan tegelijk te voorspellen dat de boodschapster of haar aanhangers als gek of ketters zal of zullen worden bestempeld. Of eerst mensen misleiden tot ontrouw aan de Paus en de Kerk met al het lijden dat dit tot gevolg heeft en misschien ook een schisma, en dan ook voorspellen dat de volgelingen het moeilijk zullen hebben. Als deze dingen dan logischerwijze uitkomen 73

Cf. http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=118602. Deze complottheorie vindt men terug op http://valseprofeet.wordpress.com/. 75 Zie b.v. de boodschappen van 28/8/2013: “Zelfs zij die Mijn Zoon volgen, maar deze boodschappen niet zullen aanvaarden, zullen jullie in Zijn Naam bestrijden en vervolgen. Zij zien niet in dat zij Mijn Zoon beledigen door met zo’n haat te handelen. … Helaas zal deze vervolging blijven voortduren tot de dag van Zijn Tweede Komst”; 21/10/2013: “Zij zullen de valse profeet kwistig met lof overladen en hem als een grote dictator begroeten en zij zullen als één man worden om zo een groot leger te vormen. Dat leger zal de grootste vervolging veroorzaken tegen hun medechristenen. Broeder zal vechten tegen broeder in deze verschrikkelijke strijd voor de Waarheid”; 2/11/2013: “De grootste vervolging van Christenen zal door Christenen gebeuren. De ergste geseling van Mijn Lichaam op Aarde zal van binnen de kerk komen, wanneer broeder zich tegen broeder en zuster zich tegen zuster zal keren”; 24/10/2013: “Ik Ben de Auteur van het Leven, en diegenen die beslissen hun macht te gebruiken om het leven van Mijn kinderen weg te nemen, zowel naar lichaam als naar ziel, zullen alles verliezen. Wanneer jullie strijden Mijn kinderen en Mijn Zoon, Jezus Christus, verraden, dan is er maar weinig hoop voor jullie”. 76 “Petrus de Romein (Petrus Romanus), is Mijn Petrus, de oorspronkelijke apostel die vanuit de Hemel Mijn Kerk zal besturen onder het bevel van Mijn Eeuwige Vader. Daarna, wanneer Ik bij de Tweede Komst kom om te heersen waarop alle religies één Heilige Katholieke en Apostolische Kerk worden, zal hij regeren over al Gods kinderen”. 77 Boodschap van 15/10/2013: “weldra zal Ik de Enige zijn die jullie hebben om jullie te leiden. Ik alleen kan vertrouwd worden om jullie de Waarheid te zeggen”. 74

11

(zelfvervullende profetieën), wordt er dan gezegd: “zie je wel dat de profetieën waar zijn. Ze komen uit. Een bewijs dat ze zeker van God komen”. Rinkelt er nog geen belletje …? Als er ketters, verwarrend en lasterlijk gedachtegoed in staat, is dit toch een bewijs dat die boodschappen per definitie niet van God kunnen komen? (De god van) MDM voorspelt zelf dat tot dit besluit zal gekomen worden78. Dus weer een zelfvervullende profetie, wat niet moeilijk is. De belangrijkste criteria die de katholieke Kerk hanteert om een boodschap te toetsen op haar mogelijke afkomst van de hemel, zijn de vragen: Is alles juist wat er over God wordt gezegd? En over Maria? Over de Paus? En over de eucharistie? De eerste drie vragen moeten negatief worden beantwoord:   

Een foutieve uitspraak in verband met God is b.v., zoals hierboven uiteengezet, de beweringen dat het Woord (= God) vlees is. Een foutieve uitspraak over Maria is dat ze “de engel van het licht” wordt genoemd. En over de Paus worden herhaaldelijk leugens geschreven. Er wordt zelfs aangezet tot toekomstige ongehoorzaamheid aan de Paus en tot afvalligheid met het voorwendsel dat men alleen maar naar de god van MDM zal moeten luisteren. De god van MDM zou de enige zijn die vertrouwd zal kunnen worden en die ons zal kunnen leiden79 (dit is geen katholieke gedachte; verderop bij onze uiteenzetting over Paus Franciscus spreken we dit tegen).

Er is dus niet voldaan aan de belangrijkste criteria. De boodschappen moeten dus worden afgewezen, ook al staan er mooie gedachten en waarheden in vermeld. Dit laatste maakt de boodschappen zo aantrekkelijk en geloofwaardig. Maar “je weet toch dat een beetje zuurdeeg genoeg is om het hele deeg zuur te maken?” (1 Kor 5,6), zegt Paulus. Drie van de vier pijlers vallen al zeker weg, zodat het ganse gebouw als een kaartenhuisje in elkaar zakt. De Kerk zal de boodschappen dus nooit aanvaarden en Paus Benedictus XVI, die in de ogen van MDM een ware Paus is, zou dit m.i. ook ten zeerste verwerpen, indien men het hem persoonlijk zou vragen. Hij heeft de Kerk gewaarschuwd voor vele valse profeten die Cf. Boodschap van 27/11/2012: “Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet nader verklaren dat velen van jullie die hard werken om Mijn heilig woord te verspreiden, meer dan ooit zullen aangevallen worden door zelfbenoemde deskundigen die deze boodschappen zullen afwijzen als zijnde zonder belang. Anderen, die jullie aanvallen, zullen zeggen dat jullie niet het recht hebben om Mijn woord te verkondigen of te verklaren dat het de waarheid is. Tenslotte zullen jullie bedreigd worden door bepaalde gewijde dienaren in Mijn Kerk en zal jullie gezegd worden te stoppen met wat jullie aan het doen zijn omdat zij geïrriteerd zijn door jullie werk. Zij zullen zeggen dat deze boodschappen niet van God komen. Zij vermoeden dat die afkomstig zijn van een boosaardige kracht. Zij zullen beweren dat deze boodschappen in tegenspraak zijn met de Leer van Mijn Kerk. Tot hen zeg Ik het volgende: welk deel van de boodschappen bezorgt jullie zo’n hartzeer? Waarom spreken jullie niet de waarheid wanneer jullie Mijn woord bekritiseren? … Is jullie campagne om deze boodschappen zo intens te verwerpen gebaseerd op jullie eigen inzichten en persoonlijke opinies? Jullie vinden fouten en bedreigen dan jullie kudde ermee dat zij, indien zij Mijn woord lezen, misleid zullen worden. Mijn heilig woord, zo zeggen jullie, moet verworpen worden en jullie vertellen dan Mijn volgelingen dat het hun plicht is om dat te doen”. De verwerping van de boodschappen van MDM is grotendeels gebeurd vanuit de Bijbel (dat is het heilig Woord van God en niet de boodschappen van MDM!), en vanuit de leer van de katholieke Kerk. In deze boodschap wordt het zeer leugenachtig voorgesteld alsof het gebeurt op basis van eigen inzichten. In de geciteerde boodschap staat dat “zelfbenoemde deskundigen” de boodschappen zullen afwijzen. Dat kan goed zijn, maar er zijn ook echte deskundigen, door een universiteit en/of door de Kerk als deskundig benoemd (b.v. Prof. M. Miravalle), die de boodschappen van MDM afwijzen als niet afkomstig van God. En er zijn integendeel juist “zelfbenoemde deskundigen” die bij hoog en bij laag beweren dat de boodschappen van MDM werkelijk van God of Maria afkomstig zijn. 79 Zie b.v. de boodschap van 15/10/2013: “weldra zal Ik de Enige zijn die jullie hebben om jullie te leiden. Ik alleen kan vertrouwd worden om jullie de Waarheid te zeggen”. 78

12

moderne communicatie gebruiken om katholieken uit de Kerk weg te leiden en binnen te brengen in schismatieke groeperingen80. Aan al de noodzakelijke kerkelijke criteria81 voor het onderzoek naar de echtheid van verschijningen of boodschappen (o.a. geen problemen met betrekking tot de inhoud van de boodschap: geen enkele (!) tegenspraak met de Bijbel en de leer van de katholieke Kerk; geen grove fouten met betrekking tot de feiten; geen financieel gewin; gehoorzaamheid aan de Kerk van de kant van de boodschapper), wordt helemaal niet voldaan, zodat de Kerk nooit de boodschappen van MDM zal bestempelen als afkomstig van God. Integendeel, de Kerk zal, als er ooit al een onderzoek komt – want de kerk is hiertoe helemaal niet verplicht – juist bevestigen dat de boodschappen zeker niet van God kunnen komen, omdat nu al blijkt dat de profetieën van MDM de normen niet halen. Op Wikipedia82 lezen we: “Indien er cumulatief aan al deze criteria niet werd voldaan wordt de vermeende verschijning afgekeurd, ofwel formeel door middel van het vaststellen van de status constat de non supernaturalite op een plechtige wijze, ofwel informeel door het stopzetten van elk verder onderzoek door de onderzoekende autoriteit. Dat wil zeggen dat er elementen aanwezig zijn die de bovennatuurlijke oorsprong onherroepelijk uitsluiten. Het overgrote deel van alle onderzochte verschijningen behoort tot deze categorie”. De boodschappen van MDM zullen dus zeker onmiddellijk onder deze categorie vallen. De zogezegde uitspraken van Jezus zijn dus niet van de echte Jezus, maar van een ‘schijnchristus’ (de boodschappen worden dikwijls onderschreven door “Je Jezus”) en de zogezegde profetes kan dan niet anders zijn dan een ‘schijnprofetes’. Past de waarschuwing van de echte Jezus in Mt 24,23-25 hier niet? “Wanneer dan iemand u zegt: Hier is de Christus of daar, gelooft het niet. Want er zullen schijnchristussen en schijnprofeten opstaan die grote tekenen en wonderen zullen doen, zodat zij, als dat mogelijk was, zelfs de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, Ik heb het u voorspeld”. Dat is nu eens een ‘echte waarschuwing’! Die zogezegde profetes van ‘de Waarschuwing’ doet wel geen wonderen, maar kan wel de uitverkorenen misleiden. Aan iedereen die geloof hecht aan gelijk welke profetie aangaande de datum van Jezus’ wederkomst, moet het woord van Paulus in 2 Tes 2,1-3 in herinnering worden gebracht: “Wij moeten u echter verzoeken, broeders, in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze hereniging met Hem, niet zo gauw uw bezinning te verliezen en u niet te laten opschrikken door profetieën, uitspraken of brieven die van ons afkomstig zouden zijn, en die beweren dat de dag van de Heer is aangebroken. Laat u door niemand iets wijsmaken!”(Zie ook b.v. Mt 24,2325; Lc 17,23). Het is goed om te weten dat er zelfs heiligen zijn die werden aangevallen door valse verschijningen. Ook Jezus kreeg een verschijning van de duivel die tot Hem sprak. De duivel sprak juiste dingen. Hij probeerde Jezus te overtuigen vanuit de woorden van de Schrift. Maar Jezus kon telkens vanuit de Schrift de argumenten van de duivel weerleggen (Mt 4,1-11; Mc 1,13; Lc 4,1-13). Ook de boodschappen van MDM, waarin nochtans mooie en juiste dingen staan, kunnen vanuit de Bijbel op bepaalde punten worden weerlegd. D. Moorcroft: “Pope Benedict has been warning the Church about the huge number of false ‘visionaries’ who are exploiting modern means of communication to lead Catholics out of the Church and into schismatic cults” (http://mariadivinemercytrueorfalse.blogspot.be/p/maria-divine-mercy-heresies.html). 81 Cf. Het document van de Congregatie voor de Geloofsleer uit 1978, getiteld Normen van de congregatie om het verder zetten van het beoordelen van vermeende verschijningen en openbaringen; http://www.katholiek.nl/mariaverschijningen-in-de-wereld/; http://nl.wikipedia.org/wiki/Mariaverschijningen; http://www.ewtn.org/vexperts/showmessage_print.asp?number=419853&language=en; http://www.catholicdoors.com/isit/isitfore.htm (een uitgebreide lijst van normen). 82 http://nl.wikipedia.org/wiki/Mariaverschijningen. 80

13

Let op met het feit dat er in de boodschappen waarheden instaan en praktijken worden aangeraden die door de katholieke Kerk ook worden aanbevolen. Ik verwijs in dit verband naar Hand 16,16-19. Daar leest men het verhaal waarin Paulus een waarzeggende geest uitdreef: “Toen we eens onderweg waren naar het bedehuis, kwam ons een slavin tegemoet, die een waarzeggende geest had en met haar waarzeggerij haar meesters veel opbracht. Ze kwam Paulus en ons achterna en riep luidkeels: 'Deze mensen zijn dienaren van de allerhoogste God; zij verkondigen u de weg tot redding.' Dat deed ze vele dagen achtereen (MDM krijgt ook dagelijks boodschappen!). Toen dit Paulus begon te vervelen, keerde hij zich om en zei tot de geest: 'In de Naam van Jezus Christus gelast ik u uit haar weg te gaan.' Op hetzelfde ogenblik ging hij weg. Maar toen haar meesters zagen dat hun hoop op winst vervlogen was, grepen zij Paulus en Silas vast en sleurden hen naar de overheid op de markt”. In dit verhaal kan men lezen dat die waarzeggende geest christelijke waarheden verkondigde, maar een slechte geest was, die Paulus uiteindelijk uitgedreven had. Ook Jezus legde duivels die ware dingen zeiden, het zwijgen op en dreef ze uit83. MDM kan ook boodschappen krijgen waarin juiste zaken staan en dingen die in zekere zin kunnen uitkomen, maar men moet goed beseffen dat ze kunnen komen van een slechte geest. Er zijn veel elementen die hierop wijzen. Op internet 84 heb ik gelezen – of het waar is, weet ik niet – dat de aartsbisschop van Dublin, tot wiens bisdom MDM waarschijnlijk zou behoren, een exorcist heeft aangesteld om zich over de zaak van MDM te ontfermen. Deze zou hebben gezegd dat de boodschappen van MDM niet van God komen, maar vals zijn. Het is goed om weten dat MDM een tijd contact zou hebben gehad met een bekend medium, namelijk Joe Coleman85. Als dit waar is, moet men uiterst voorzichtig zijn met de verschijningen en boodschappen aan MDM! Een medium is iemand die op paranormale wijze in contact staat met geesten86. Het gevaar is dat mensen die daarbij betrokken zijn, in de macht kunnen vallen van onreine geesten. Wees dus gewaarschuwd! De profetes En nu zijn we gekomen bij de persoon van MDM. Waarom maakte die ‘Maria (van de) Goddelijke Barmhartigheid’ zich van meet af aan niet bekend, zodat de Kerk al van in het begin een onderzoek kon instellen of die vrouw al dan niet psychisch gezond is, of ze geen bedriegster is en of ze niet in paranormale of occulte zaken is verzeild geraakt? Haar antwoord is “dat het de wens is van Jezus zelf dat ze anoniem blijft, om haar familie te beschermen”87. Als de profetieën echt van Jezus komen, zou men verwachten dat Hij aan de vrouw vraagt om er onmiddellijk mee naar de leiders van de Kerk te gaan, zoals bijvoorbeeld naar de plaatselijke pastoor of bisschop. En als deze in haar ogen niet te vertrouwen zijn, waarom dan niet naar iemand die dit volgens haar wel is, b.v. Emeritus Paus Benedictus de XVIe? Toen Jezus na zijn verrijzenis verscheen aan Maria Magdalena, zei Hij: “ga naar mijn broeders en zeg hun” (Joh 20,17); de engel zei bij het lege graf aan Maria Magdalena en de overige vrouwen: “Ga aan zijn leerlingen en aan Petrus zeggen” (Mc 16,7, zie ook Mt 28,7). In Lc 24,9-10 staat dat de vrouwen “alles overbrachten aan de elf en de anderen. Het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jakobus; de andere vrouwen die met hen waren vertelden aan de apostelen hetzelfde”. Ze hadden zich dus bekend gemaakt. Eerst 83

Zie Mt 8,28-32; Mc 1,23-27.34; 3,11-12; 5,2-13; Lc 4,33-36.41; 8,27-33. http://midwaystreet.wordpress.com/2013/11/11/8/. 85 Cf. http://midwaystreet.wordpress.com/2013/11/11/8/. 86 Cf. http://nl.wikipedia.org/wiki/Medium_(esoterie): “Een medium is iemand met een veronderstelde gave om te communiceren met de geesten van overledenen, engelen, demonen of andere immateriële entiteiten”. 87 Uit het verslag van het interview met MDM, te lezen op http://www.dewaarschuwing.be/index.html en http://www.hetboekderwaarheid.net/neu_nl_g.htm. 84

14

geloofden de apostelen hen niet (Lc 24,11: “Maar dat verhaal leek hun beuzelpraat en zij geloofden het niet”), maar later wel. MDM moest van de geest die haar leidt, zo snel en zoveel als mogelijk de boodschappen verspreiden88. Waarom kan hij haar niet eerst naar de kerkelijke overheid sturen, zoals de engel of de echte Jezus de vrouwen naar de apostelen en Petrus stuurde? De duivel kan God nabootsen, mooie dingen zeggen, maar wat hij niet kan, is gehoorzamen. Het kan zijn dat boodschappers in het verborgene willen blijven, maar dan staat altijd een kerkelijke persoon, die de boodschapper wel kent, garant voor de betrouwbaarheid. In het verslag van het interview89 met MDM staat dat het niet gemakkelijk was een geestelijke begeleider te vinden en dat “de vijfde gecontacteerde priester uiteindelijk haar geestelijke leider is geworden”. “Op het ogenblik” heeft ze geestelijke begeleiding90, maar waarom niet vroeger? Ze kiest dus goed uit wie in haar kraam past. Ook priesters kunnen worden misleid. Op de website91 lezen we: “Er is nu hoe dan ook een initiatief aan de gang om deze boodschappen diepgaand te laten onderzoeken door middel van de juiste kanalen om zich ervan te verzekeren dat ze in overeenstemming zijn met alle aspecten van de katholieke leer en de publieke openbaring”. Maar hierboven hebben we al aangetoond dat sommige aspecten van de boodschappen zeker niet in overeenstemming zijn met de katholieke leer en de Bijbel. Verder lezen we: “De zienster aanvaardt dat degenen die beweren boodschappen van goddelijke aard te ontvangen met uiterste voorzichtigheid behandeld moeten worden. Daarom aanvaardt zij ten volle dat de boodschappen door bevoegde theologen onderzocht moeten worden. Als zodanig heeft zij deze gewillig aan de Katholieke Kerk ter beschikking gesteld voor volledig onderzoek”. Nú zou ze aanvaarden dat haar boodschappen theologisch worden onderzocht. Eindelijk! Maar het kwaad is geschied. Waarom niet eerst naar de kerkelijke overheid gaan? De kerkelijke overheid is ook niet verplicht een uitspraak te doen en privéopenbaringen te onderzoeken. Vele mensen hebben privé-openbaringen, die meestal eigen interpretatie zijn en eigen gedachten, die voor de persoon overkomen als afkomstig van bovenaf. Moest de kerkelijke overheden die altijd moeten onderzoeken, ze zouden veel werk hebben. Zeer misleidend en gevaarlijk is als die personen, zonder voorafgaandelijk kerkelijk onderzoek en zonder goedkeuring of “imprimatur” die zogezegde boodschappen onmiddellijk via internet gaan verspreiden, zoals MDM heeft gedaan. Natuurlijk heeft MDM “gewillig” de boodschappen “aan de katholieke Kerk ter beschikking gesteld voor volledig onderzoek”. Dat is niet moeilijk en dit kan ook zonder haar toestemming, toch wat de publieke boodschappen betreft92: de Kerk kan ze plukken van het internet en kan ‘het Boek der waarheid’ kopen zoals iedereen dat kan. En een theologisch onderzoek zal heel vlug de boodschappen afkeuren, zoals onder andere hier in onze tekst is gebeurd. Een ander aspect dat de kerkelijke overheid altijd moet nagaan bij haar onderzoek naar de authenticiteit van privé-openbaringen, is de persoon van de boodschapper zelf. Zij moet altijd een onderzoek doen naar de psychische en morele gesteldheid van de persoon in kwestie. Psychisch gestoorde of bezeten mensen kunnen mooie boodschappen en gebeden doorgeven (zie Hand 16,16 e.v.). Zij kunnen als het ware het automatische schrift hanteren, wat bij Zie b.v. de boodschap van 21/5/2012: “Mijn dochter, verspreid Mijn Woord zo snel je kunt”. http://www.dewaarschuwing.be/index.html (interview met Maria Divine Mercy). 90 Cf. http://www.dewaarschuwing.be/index.html (over de website en de boodschappen). 91 http://www.dewaarschuwing.be/index.html (over de website en de boodschappen). 92 Die toestemming is wel vereist voor de vermeende openbaringen die alleen voor MDM bedoeld zijn. 88 89

15

MDM ook het geval is. Ze ervaren het als afkomstig van een persoon buiten zichzelf (b.v. God), maar in feite komt het uit hun eigen gedachten, al dan niet met duivelse beïnvloeding. Ja, zij kunnen zelfs die persoon die zogezegd tot hen spreekt, horen in een andere taal. Als zij naar beelden (of foto’s) kijken, lijken ze tot leven te komen: ze kunnen glimlachen en bewegen. In het interview met haar93 laat ze duidelijk blijken dat dit bij haar ook het geval is. Ze ziet figuren die uit beelden komen. In het verslag staat: “de zienster is voortdurend onderhevig aan geestelijke aanvallen … Nu verheugt ze zich in die aanvallen, vroeger voelde ze zich geterroriseerd” “Jezus helpt haar. Hij glimlacht zelfs”. Dit klinkt helemaal niet vreemd in de oren van mensen die te maken hebben met psychiatrische en/of occulte problematiek. Ze geeft dus zelf toe dat ze aangevallen wordt. Pas dus op met haar boodschappen! In het begin dacht ze dat ze gek werd, zegt ze. Ze belde een vriendin op. Waarom heeft ze niet onmiddellijk een afspraak gemaakt bij een psychiater? Zou ze door de mand vallen? In het verslag van het interview staat nergens vermeld dat ze door een psychiater is onderzocht en psychisch normaal is verklaard. Nochtans is dit heel belangrijk voor de geloofwaardigheid van MDM zowel voor haarzelf als voor haar aanhangers. Bernadette Soubirous ging naar de priester van haar parochie. Bernadette werd psychologisch grondig onderzocht. Het feit dat de vrouw zich in het begin niet heeft bekend gemaakt bij de plaatselijke bisschop, lijkt me verdacht. Over Paus Franciscus Zoals in de inleiding gezegd, wordt Paus Franciscus in de boodschappen bestempeld als de valse profeet die een handlanger is van Satan en de Kerk zal kapot maken. Ieder is vrij te denken en te geloven wat hij of zij wil, maar het is niet christelijk om anderen te veroordelen, te belasteren of ten onrechte verdacht te maken, zie bijvoorbeeld Lc 6,37: “veroordeel niet, dan zullen jullie niet veroordeeld worden”; Rom 2,1: “met uw oordeel over anderen veroordeel je jezelf”; Jak 4,11-12. Jezus zei in de Bergrede een woord van troost voor hen die precies vanuit hun christelijk geloof of handelwijze slachtoffer zijn van laster en eerroof: “Zalig zijn jullie, wanneer men jullie beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht omwille van Mij. Verheug jullie en juich, want groot is je loon in de hemel. Zo immers hebben ze de profeten vervolgd die vóór jullie geleefd hebben” (Mt 5,11-12). Maar de aanhangers van de Waarschuwing vinden dat MDM een ware profetes is en dat pogingen om haar bedrog te ontmantelen, er juist op wijzen dat zij een ware profetes is, omdat profeten nu eenmaal belasterd worden. Is de Paus geen ware profeet voor deze tijd? Het is hij die door de boodschappen van MDM belasterd wordt en ook op websites zoals die van http://valseprofeet.wordpress.com/ en http://kavlaanderen.blogspot.be/ in een verkeerd daglicht wordt geplaatst. Hij loopt het gevaar dat hij zoals de ware profeten ooit vermoord zal worden. MDM loopt voorlopig dit gevaar niet, omdat ze zich niet bekend maakt. Echte profeten hebben de moed om dit wel te doen en zelfs hun leven te riskeren. “Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u”, zegt Jezus (Joh 15,16). Aanhangers van de Waarschuwing beweren dat MDM door God is uitgekozen. Maar als katholieken geloven wij 93

Cf. http://www.dewaarschuwing.be/index.html (interview met Maria Divine Mercy).

16

dat God precies die paus heeft “uitgekozen” die het conclaaf verkozen heeft, terwijl alle katholieken over de hele wereld voor de juiste pausverkiezing hebben gebeden. Geloven wij niet in de werking van de H. Geest op het conclaaf en in het gebed van zovele voor de juiste pausverkiezing? Ik citeer in dit verband uit een reactie van Prof. Dr. Mark Miravalle op de Waarschuwing: “De bewering dat paus Benedictus XVI ‘de laatste ware paus op aarde’ was en dat ‘de volgende paus’ ‘de Valse Profeet’ zal zijn: “Mijn geliefde paus Benedictus XVI is de laatste ware paus op aarde… De volgende paus mag dan gekozen zijn door leden van de katholieke Kerk, maar hij zal de Valse Profeet zijn” (12 april 2012). De boodschap spreekt rechtstreeks de katholieke leer tegen over de legitimiteit van een geldig gekozen paus. De boodschap impliceert dat een ‘anti-paus’ kan komen uit een geldig conclaaf, hetgeen een valse of ‘ketterse’ houding veroorzaakt. De beweerde boodschap gaat verder met de claim, die daar uit volgt, dat Paus Franciscus in feite de ‘Valse Profeet’ is. Dit alles is een afkeurenswaardige afwijzing van katholieke Concilies, catechismussen en kerkelijk recht over de legitimiteit van een geldig gekozen paus en het juiste antwoord van ‘een godsdienstige instemming van geest en hart met de duidelijke geest van de paus, zelfs als hij niet spreekt met onfeilbaarheid’ (Tweede Vaticaans Concilie, Lumen Gentium, nr. 25), hetgeen elk lid van de katholieke gelovigen verplicht is te geven aan de huidige Heilige Vader. Deze foutieve boodschap is extreem gevaarlijk voor elk lid van de katholieke Kerk, daar het het risico inhoudt naar een formeel ‘schisma’ te leiden ofwel een afscheiding van de katholieke Kerk, welke is de ‘weigering zich te onderwerpen aan de paus of aan gemeenschap met de leden van de Kerk die onder zijn gezag staat’ (kerkelijk recht, nr. 751). Een keuze voor een schisma resulteert tragischerwijs voor elke katholiek in excommunicatie en in het onvermogen om de sacramenten te ontvangen (zie kerkelijk recht, nr. 1364, 1). Niet alleen wijst deze valse boodschap het ware pontificaat af van paus Franciscus, maar het wijst ook een juist respect af voor het pontificaat van paus Benedictus XVI, daar paus Benedictus zijn onderwerping beloofde aan de volgende paus op de dag van zijn vrijwillige aftreden (niet gedwongen ‘afgezet’ zoals aangeduid in de beweerde boodschappen) op 28 februari 2013, en hij beloofde opnieuw zijn onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan paus Franciscus in zijn eigen tegenwoordigheid tijdens hun historische ontmoeting op 23 maart 2013”. Hoe lasterlijk, misleidend en ketters is het dus te voorspellen dat de opvolger van Paus Benedictus XVI per se de valse profeet moet zijn. Gelijk wie in zijn plaats kwam, was door de boodschappen van MDM dus al bij voorbaat afgekeurd94. De aanhangers van MDM wantrouwden de Paus al van de eerste dag. Zo kan de Paus hoegenaamd geen enkele daad doen of verandering aanbrengen – het mag dan nog zo evangelisch zijn – of ze is al bij voorbaat gebrandmerkt als zijnde een zet voor de komst van de duivelse antichrist95. Geraak maar eens uit die gehersenspoelde gedachte! Het is alsof de geest van MDM bij voorbaat weet dat de Paus veel mensen terug naar de Kerk zal brengen – wat hij niet kan verdragen – dat hij hem van te voren wil afstempelen als een schijnheilige, als een wolf in schaapskleren en de uitverkorenen wil misleiden tot ontrouw aan de Paus, wat een schisma als gevolg kan hebben. En dit laatste wil hij maar al te graag. Deze keer speelt hij o.a. in op katholieke en traditionele gevoelens en gewoontes. Laat je niet misleiden! “De Kerk verandert altijd, maar niet het geloofsgoed”, zei iemand op Radio Maria, en dat is juist. “We moeten meer in God geloven dan in de mensen”, zegt Petrus voor de hogepriesters. Dit zeggen de aanhangers van de Waarschuwing. Zij bedoelen Petrus’ en Johannes’ woorden in 94 95

Zie b.v. de boodschappen van 21/1/2012; 20/3/2012; 7/6/2011; 10/4/2012; 12/4/2012; 26/5/2012. Zie b.v. de boodschap van 18/1/2012.

17

Hand 4,19: “Oordeel zelf, of het voor God te rechtvaardigen zou zijn, als wij meer naar u luisterden dan naar God”. Vanuit deze zin zou men kunnen rechtvaardigen dat men meer naar MDM moet luisteren, omdat God rechtstreeks tot haar spreekt, dan naar de Kerk, Christus’ mystieke lichaam, en de paus. We moeten natuurlijk meer naar God luisteren dan naar de mensen, maar de grote vraag is natuurlijk of het God zelf is die door MDM spreekt. Jezus heeft ook gezegd aan zijn 72 leerlingen die Hij openlijk onder de mensen uitzond: “Wie naar u luistert, luistert naar Mij; en wie u verstoot, verstoot Mij96” (Lc 10,16). Jezus spreekt doorheen de Kerk. Dat is de betekenis van Christus’ woorden volgens de katholieke leer97. Laten we geloven dat God spreekt voor deze tijd doorheen Paus Franciscus. Beweren dat men meer naar MDM moet luisteren dan naar de Kerk en de Paus, is dus eigenlijk niet katholiek. Maar het is natuurlijk goed bedoeld vanuit de waanidee dat God werkelijk tot MDM spreekt. Aanhangers van de Waarschuwing zeggen: “Er is een sterke overeenkomst tussen de boodschappen van MDM en de boodschappen van La Salette waarin onder andere wordt voorspeld dat Rome de zetel zal worden van de Antichrist. Rome zal eerst het geloof verliezen en dan de zetel worden van de Antichrist”. Ze verklaren deze voorspelling als volgt: “Hoe zal Rome het geloof verliezen? Niet door een paar priesters of bisschoppen die dwalen, neen, het zal de ‘paus’ zelf zijn. De apostasie zal beginnen van aan de top. En dan, als de Kerk afgedwaald is en een valse leer verkondigt, zal de Antichrist ten tonele komen en zich verheffen”98. Men kan in dit verband verwijzen naar b.v. 2 Tess 2,3-12. Maar het is alvast niet Paus Franciscus die het geloof verliest! Hij roept op tot ware liefde, tot gebed, aanbidding, eucharistie, bekering, verzoening met God, enz. Zijn preken zijn zeer evangelisch en liggen in de lijn van de katholieke leer. De boodschappen van La Salette en de voorspellingen in het N.T. lijken me zeker niet Paus Franciscus op het oog te hebben. Er wordt ook verwezen naar een boodschap van de H. Maagd te Fatima: “Nergens heerst er nog orde. Zelfs op de meest verheven posten is het Satan die regeert en de gang van zaken beslist. Hij zal zich zelfs introduceren in de hoogste toppen van de Kerk (dat is dus: de H. Stoel!).” Ook in Rome zullen er grote veranderingen komen. Rome zal verwoest worden (dat is: het geloof zal verdwijnen). [...] De kerk zal verduisteren en de wereld zal zich in de wanorde storten”99. Het is duidelijk dat wat tussen haakjes staat, eigen interpretatie is (en eigenlijk ingaat tegen de boodschappen van MDM, waarin ergens staat dat het geloof nooit zal verdwijnen. Dat Rome zal verwoest worden, kan bijvoorbeeld ook door een aanslag of iets dergelijks. We weten het niet. De vervulling van de profetie dat “de kerk zal verduisteren”, is al een hele tijd aan de gang, al van vóór Paus Franciscus. Maar laten we troost zoeken in Jezus’ eigen woorden tot Petrus: “Jij bent Petrus, en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen” (Mt 16,18). Jezus’ Kerk zal niet vergaan (dat staat trouwens ook in de boodschappen van MDM100!), ook al zijn er moeilijkheden en schandalen! Jezus’ belofte hieromtrent moet ernstig worden genomen. Mensen die geloven in de boodschappen van MDM aangaande de Paus als zijnde de valse profeet, verwijzen naar een profetie uit de tweede Thessalonicenzenbrief, ontleend aan de profeet Daniël en die in tegenspraak lijkt te zijn met Mt 16,18 (2 Tess 2,3-4): “Eerst moet de geloofsafval komen en moet de mens van de wetteloosheid zich openbaren, de zoon van het Zie ook b.v. Hand 9,4-5: “Saul, Saul, waarom vervolg je Mij? Hij sprak: ‘Wie ben je, Heer?’ Hij antwoordde: ‘Ik ben Jezus die jij vervolgt’”. 97 Cf. Catechismus van de Katholieke Kerk 87; Lumen Gentium 20. 98 http://valseprofeet.wordpress.com/2013/11/13/profetie-van-la-salette-fatima/. 99 http://valseprofeet.wordpress.com/2013/11/13/profetie-van-la-salette-fatima/. 100 Zie b.v. de boodschappen van 7/4/2012; 21/12/2013. 96

18

verderf, de tegenstander, die zich verheft boven al wat God heet of verering ontvangt, zelfs zo zeer dat hij zich neerzet in Gods tempel en zich voor God uitgeeft”. Men denkt dat dit de Antichrist zou kunnen zijn, die in het Vaticaan (Gods tempel) zal ingehuldigd worden door de dan zittende Paus alias de Valse Profeet. Deze profetie uit 2 Tess lijkt helemaal niet in tegenspraak te zijn met Mt 16,19. Maar de profetie van 2 Tess 2,3-4 wordt verkeerd geïnterpreteerd en uitgelegd. Wat is “Gods tempel” volgens het N.T.? Niet het Vaticaan op zich, maar de christenen maken Gods tempel uit (2 Kor 6,16: “Maar de tempel van de levende God, dat zijn wij”), ja, elke christelijke persoon afzonderlijk (een gedoopte) is een “tempel” van God (1 Kor 3,16: “Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest van God in u woont?”. De profetie in Tess is zeker niet van toepassing op Paus Franciscus, want deze geeft zich niet uit voor God, maar kan onder andere bijvoorbeeld wel van toepassing zijn – verschiet niet – op de geest die tot MDM spreekt. Hij lijkt zich neer te zetten in MDM, die als een christen Gods tempel is. Deze geest geeft zich inderdaad uit voor God, zoals in Tess staat. Maar enkele verzen verder in 2 Tess 2,8 staat: “de Heer Jezus zal hem doden met de adem van zijn mond”. Vanuit de Bijbel, die Gods woord is, kan de geest die tot MDM spreekt, monddood gemaakt worden, zoals ik hierboven heb aangetoond. In de Bijbel wordt er een verschil gemaakt tussen de Valse Profeet en de Antichrist. Maar in de Waarschuwing worden die twee met elkaar verward. Zo krijgt de Valse Profeet bijvoorbeeld mogelijke kenmerken van de Antichrist: iemand die zich zou kunnen voordoen als Jezus, die moet verafgood worden en die leugens voorschotelt (boodschap van 12/4/2012, waaronder kruistochtgebed 44; litanie 1). Onze huidige Paus wil helemaal niet worden verafgood, integendeel! Hij doet zich niet voor als Jezus, maar is wel zijn plaatsvervanger op aarde. Hij schotelt ook geen leugens voor. Door kruistochtgebed 44 te dikwijls te bidden (o.a. “Sta nooit toe dat ik in de verleiding kom om de Valse Profeet, die zal proberen om zich als U voor te doen, te verafgoden. … Schenk mij de genade van het onderscheidingsvermogen opdat ik de waarheid, vervat in de Heilige Bijbel, nooit zal ontkennen ongeacht hoeveel leugens mij voorgeschoteld worden om mij aan te zetten Uw waarachtig woord de rug toe te keren”) of litanie 1 (o.a. “Jezus, schenk ons de gave van onderscheiding zodat we te allen tijde het pad van Uw ware Kerk kunnen volgen, voor eeuwig en altijd”), worden we zo stilletjes aan gehersenspoeld om uiteindelijk ontrouw te zijn aan de Paus en een andere “ware Kerk” te volgen buiten de Paus (de weg naar een schisma wordt dus gebaand!). Dat is het ‘addertje onder het gras’. Men zou beter bidden om een juist inzicht te krijgen of de boodschappen van MDM al dan niet van God komen. Ik wil je er ook op wijzen dat er niet één antichrist zal komen, maar dat er al verschillende antichristen geweest zijn en nog zullen komen (de duivel heeft vele gezichten), zoals er ook vele valse profeten geweest zijn en nog zullen komen: zie 1 Joh 2,18: “Kinderen, het is `het laatste uur'. Gij hebt gehoord dat de antichrist' moet komen. Inderdaad, er zijn nu al vele antichristen opgestaan, en daarom weten wij dat het laatste uur is aangebroken”.22: “Wie is de leugenaar? Wie anders dan hij die ontkent dat Jezus de verlosser is? Dat is de `antichrist': de loochenaar van de Vader en van de Zoon”; 1 Joh 4,3: “maar iedere geest, die Jezus neerhaalt, is niet van God, en dat is de eigenlijke `antichrist'. Men heeft u gezegd dat hij komen zou, maar hij is reeds in de wereld, nu al”; 2 Joh (1,)7. Voorspellen dat er een valse profeet zal komen en een antichrist, is dus niet moeilijk. Er zijn vele valse profeten en antichristen. Maar hoe lasterlijk, misleidend en ketters is het te voorspellen dat de opvolger van Paus Benedictus XVI per se de Valse Profeet moet zijn.

19

Aanhangers van de Waarschuwing verwijzen naar de websites http://valseprofeet.wordpress.com/ en http://kavlaanderen.blogspot.be/ waar een lijst te vinden is van alle tekenen die erop wijzen dat Paus Franciscus inderdaad een valse profeet is en dat de voorspellingen van MDM over hem als zijnde een valse profeet, juist zijn. Deze websites bestaan uit verdraaiingen, veronderstellingen die men als waarheden verkondigt, verdachtmakingen, halve waarheden, lasterlijke insinuaties, verkeerde conclusies, traditionalistisch (lefebriaans), farizeïsch en theologisch onjuist gedachtegoed, enz. Het vraagt teveel tijd en het is uiteindelijk ook zinloos om elk van hun punten te weerleggen – ik kan mijn tijd beter aan goede en nuttige zaken wijden – maar hieronder wil ik op enkele gegevens ingaan die men kan lezen op de website http://valseprofeet.wordpress.com/ (in Aanhangsel 3 volgen er nog andere). (1) Men verwijt de Paus dat hij de voeten van enkele gevangenen en van twee vrouwen – waaronder een moslima – op de avond van Witte Donderdag gewassen heeft. Hoe shockerend voor sommigen! Maar toch een voorbeeld van dienende liefde, zoals Jezus het zelf bedoelde, toen hij de voeten van zijn apostelen waste (Joh 13,3-17) en zei: “als Ik de Heer en Leraar je voeten heb gewassen, dan behoren ook jullie elkaar de voeten te wassen. Ik heb jullie een voorbeeld gegeven, opdat jullie zouden doen zoals Ik jullie gedaan heb” (Joh 13,14-15). Jezus heeft niet gezegd aan Petrus: “in het vervolg moet gij Mij nadoen, door alleen maar de voeten van priesters te wassen”. Men schrijft op de website dat sommigen van degene van wie de Paus de voeten heeft gewassen, moslim zijn. Als dit waar is, dan vind ik het gebaar van de Paus zeer voorbeeldig en zeer christelijk. Jezus heeft ons opgedragen om de naaste te dienen en heeft niet gezegd “met uitzondering van anders denkenden”. In de voetwassing door de Paus zien de aanhangers van MDM een vervulling van de voorspelling van de zogezegde Jezus: “Dit boze gebaar, tijdens de Goede Week, zal gezien worden door diegenen die hun ogen openhouden” (14/3/2013). Het kan alleen maar een kwade geest zijn die zich voordoet als Jezus en die dit christelijke gebaar van de voetwassing door de Paus “een boos gebaar” noemt en als het ware van tevoren kon voorspellen. Men beweert op de website dat de Paus ook de communie heeft uitgereikt aan moslims. Dat lijkt me een foutieve conclusie, getrokken uit het feit dat er in de gevangenissen van Rome grotendeels buitenlanders zijn, waaronder moslims en dat hij een moslima de voeten heeft gewassen. Dit wil niet zeggen dat zij die te communie zijn gegaan, moslim zijn. Niet elke buitenlander is een moslim. En een eucharistieviering doen in aanwezigheid van enkele moslims, is toegelaten. Ook in eucharistievieringen voorgegaan door Paus Johannes Paulus II en Paus Benedictus XVI waren er soms moslims aanwezig. Maar uiteraard mogen zij niet communiceren. (2) Op de website staan foto’s waarop de Paus beelden kust van Jezus en van Maria. Op een foto kust hij respectvol een beeldje van de H. Maagd. Volgens sommigen zou hij op de mond van Maria kussen, wat ze afstotelijk vinden. Als je goed kijkt, zie je dit helemaal niet! Men ziet op foto alleen de achterkant van het beeld en niet de voorkant. Je moet veel fantasie hebben om te beweren dat hij de mond van Maria kust! Een pure insinuatie. Hij kust naar alle waarschijnlijkheid gewoon het aangezicht van Maria, zoals een kind een moeder kust. Men vindt het ook schandelijk dat de Paus niet de voeten van Jezus vereert, maar andere plaatsen, zoals b.v. de knie van het kindje Jezus of van de gekruisigde Jezus. Thomas mocht van Jezus zelfs zijn vinger leggen in de wonde van zijn zijde (Joh 20,27: “Vervolgens zij Hij tot Thomas: 'Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde”). In de katholieke Kerk bestaat de traditie ook de wonden van Jezus te vereren buiten die van zijn voeten. Wat heeft de Paus nu toch weer verkeerd gedaan?

20

(3) De Paus wordt als een icoon afgebeeld: er bestaan medailles, T-shirts, aanstekers met zijn naam of foto, beeldjes, enz. Dat is puur commercie die al bestond ten tijde van Paus Johannes Paulus II en Paus Benedictus XVI. Onze Paus zelf kan hieraan niets doen. Hij wil echter niet als een heilige en zeker niet als een soort god worden afgebeeld en vereerd. Hij noemt zichzelf “een zondaar”. Het feit dat hij geen verering wil krijgen, blijkt b.v. uit zijn poging om de gevouwen handen van een misdienaar te openen. Hiervan zijn op de website duidelijk foto’s te zien. Natuurlijk wordt die poging op deze site weer in een slecht daglicht geplaatst. Wat dacht u anders? Het lijkt erop dat hij de handen van een vrome misdienaar die zijn handen vouwt om God te vereren, wil openen en dat de Paus wil dat die misdienaar dit vrome gebaar voor God laat varen. Maar wat zie je, als je goed kijkt? Die misdienaar maakt dit gebaar om de Paus te groeten. En de Paus wil die verering, die enkel God toekomt, niet voor zichzelf. Dit is volledig in overeenstemming met de reactie van Petrus, onze eerste Paus, beschreven in Hand 10,25-26: “Toen Petrus binnentrad kwam Cornelius hem tegemoet en eerde hem met een voetval. Maar Petrus deed hem opstaan en zei: ‘Sta op, ik ben ook maar een mens’”. (4) De Paus zou in zijn geschrift Evangelii Gaudium een ketterij hebben geschreven, waardoor we hem niet langer als paus kunnen aanvaarden. Ik citeer uit de website: “Vader Paul Kramer, … zei dat paus Franciscus duidelijk een ketter is en daarom niet geldig kan zitten op de troon van Petrus , en dus de zetel vacant is. Paus Franciscus schreef in Evangelii Gaudium bij no. 247: ‘We hebben bijzondere aandacht voor de Joden omdat hun verbond met God nooit verbroken werd’ Volgens Kramer is deze tekst ‘een expliciete uiting van ketterij, direct tegengesteld aan de plechtige definitie van het dogma van paus Eugenius III en de Oecumenische Raad van Florence, en met de leer onderwezen door het opperste leergezag van paus Benedictus XIV in Ex Quo Primum, waarin hij herhaaldelijk en uitdrukkelijk citeerde dat het Mozaïsche Verbond is herroepen en ingetrokken’”. De woorden van de Paus zijn echter niet in tegenstelling met de officiële leer van de Kerk. Maar men moet de woorden van de Paus én de officiële leer goed begrijpen. Het verbond van God met Noach, Abraham, Izaak, Jakob, Mozes en David is nooit verbroken van de kant van God, in die zin dat God een “eeuwig verbond” met hen heeft gesloten101. God blijft zijn woord en verbond eeuwig trouw102; Hij komt niet op zijn beloften terug. De Joden geloven nog altijd in Jahwe, de God van Abraham, Izaak en Jakob. God heeft wel het verbond, dat hij eeuwig heeft gesloten, voor eeuwig hernieuwd in zijn Zoon Jezus. Jezus zegt op het Laatste Avondmaal: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten” (Lc 22,20, zie ook b.v. 1 Kor 11,25; Heb 13,20). Jezus heeft de vervulling gebracht van het Oude Verbond en van de wet van Mozes. Jezus zegt zelf: “Denkt niet dat Ik gekomen ben om Wet en Profeten op te heffen; Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om de vervulling te brengen” (Mt 5,17, zie ook vers 18 en 19). Ten tijde van Jezus zelf begreep men dit niet goed, ook nadien waren hieromtrent discussies en nu blijkbaar nog altijd vanuit het misverstand van de woorden van de Paus. Het is erg gedurfd om vanuit een verkeerd verstaan van de woorden van de Paus hem onmiddellijk als ketter te veroordelen! Zoals de Farizeeërs vroeger erop uit waren om Jezus te vangen met een verkeerd woord (cf. Mt 22,15), zo proberen sommige nu onze Paus te betrappen op een ketters woord. Jezus antwoordde toen: “Waarom proberen jullie Mij te vangen, huichelaars” (Mt 22,18). Elders noemde Hij de Farizeeën “slangen” en “adderengebroed” (Mt 23,33). De woorden van de Paus over de Joden zijn in overeenstemming met b.v. Rom 11,28-29: “Al staan zij vijandig tegenover het evangelie … toch blijven zij Gods vrienden krachtens zijn uitverkiezing, omwille van de aartsvaders. God kent geen berouw over zijn genadegaven noch Cf. b.v. 1 Kron 16,16-17; Ps 105,10; 111,9: “Hij … schiep voor de eeuwigheid zijn verbond”; Sir 45,7; Jes 55,3. 102 Cf. b.v. Gen 26,3; Deut 7,8-9.12; 8,17; 2 Sam 7,25; 1 Kon 8,20; Ez 16,62; Dan 9,4; Rom 9,28; Heb 10,23. 101

21

over zijn roeping”. Hij verkondigt ook geen tegenspraak met de katholieke leer die stelt dat men door de komst van Christus niet langer onder de Mozaïsche wet staat (cf. Gal 3,16-24103). Vermoedelijk ligt het misverstand in de verwarring tussen het woordje ‘verbond’ en ‘wet’. Het Oude ‘Verbond’ blijft God trouw – God verbreekt nooit zijn belofte – maar het is de Mozaïsche ‘wet’ die slechts tijdelijk was. Het is deze wet die herroepen is en ingetrokken. Als de Paus schrijft over de Joden dat het verbond tussen God en hen nooit verbroken werd, dan komt dit bijvoorbeeld overeen met wat in het gebed staat van de katholieke Kerk voor de Joden op Goede Vrijdag: “Laat ons bidden voor het joodse volk dat door onze God en Heer het eerst is aangesproken dat Hij hen groot maakt in liefde voor zijn heilige Naam, in trouw aan zijn Verbond” (uit het altaarmissaal voor zon- en feestdagen). De website http://valseprofeet.wordpress.com/ wil de Paus per se als de valse profeet afstempelen. Dit proberen trouwens ook sommige protestanten (Paus Franciscus zou een valse profeet zijn, omdat hij de Mariaverering hoog aanschrijft) en ultra-katholieken. Paus Franciscus kan dus niets zeggen of doen, of men vindt een stok om hem te slaan. Dit gebeurde ook al met Paus Johannes Paulus II en Benedictus XVI die op hun beurt als de Valse Profeet werden bestempeld door bepaalde andere christelijke groeperingen. Deze keer is het door goede katholieken zelf, die misleid zijn door de valse profetieën zoals die van de Waarschuwing. Ik raad af om de misleidende profetieën van de Waarschuwing te lezen en te verspreiden en zeker ook de websites over de Valse Profeet! Verder wil ik nog één bedenkingen maken, namelijk in verband met zijn uitspraak over homo’s: “Als een homo die van goede wil is, de weg van God zoekt, wie ben ik dan om te oordelen?”, een uitspraak die zelfs Jezus zou zeggen, zie Joh 3,17: “God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered” (zie ook b.v. Lc 6,37; Joh 12,47). De Paus keurt de seksuele zonde van homofilie zeker af, maar veroordeelt de homo’s als personen niet. In alle omstandigheden geldt de christelijke regel: haat de zonde, maar bemin de zondaar. Het is wel gekend dat de Paus, toen hij nog kardinaal was, al het mogelijke heeft gedaan om de legalisering van het homohuwelijk tegen te gaan104. De Paus ligt, wat homofilie betreft, volledig in de lijn van wat de voorgaande pausen hebben gezegd, en van het N.T. De media stelt dit weliswaar niet zo duidelijk voor. En mensen kunnen ten onrechte de indruk hebben dat de volgende zogezegde profetie van de Waarschuwing over de huidige Paus uitgekomen is: “Geprezen als een moderne vernieuwer zal hij door de seculiere wereld toegejuicht worden, omdat hij de zonde zal vergoelijken” (boodschap van 24/2/2013). Maar in een andere boodschap van MDM staat: “Zeg nooit tegen mensen met andere geloofsovertuigingen of seksuele voorkeuren dat zij verdoemd zijn. Het opdringen van Mijn leer op een manier waarop jullie aan niet-volgelingen vertellen dat zij zullen omkomen of schade zullen ondervinden, door hun wegen te Gal 3,23: “Voordat het geloof kwam, stonden wij onder bewaking van de wet, opgesloten tot het geloof zou worden geopenbaard. De wet is dus voor ons een oppasser geweest tot de komst van Christus, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden door het geloof. Maar nu het geloof is gekomen, staan wij niet langer onder de oppasser”. 104 Zie b.v. een citaat uit de brief van 22 juni 2010 van de aartsbisschop van Buenos Aires – de huidige paus Franciscus – met een vraag aan de Karmelietessen van de stad, om te bidden tegen het wetsvoorstel dat het homohuwelijk in Argentinië wil erkennen: “Dierbare zusters, Ik schrijf deze lijnen aan ieder van u in de vier kloosters van Buenos Aires. Het Argentijnse volk zal de komende weken met een situatie geconfronteerd worden waarvan het resultaat zeer schadelijk kan zijn voor het gezin. Het gaat om een wetsvoorstel over het huwelijk van personen van hetzelfde geslacht. Hier staan de identiteit en het overleven van het gezin op het spel: Op het spel staat een frontale weigering van Gods wet die diep in ons hart gegrift staat…. Ook hier ligt de jaloezie van de duivel door wie de zonde in de wereld gekomen is en die Gods beeld geruisloos probeert te vernietigen” (2013-03-26 Kard. Bergoglio, het homohuwelijk en de zet van de duivel [2010] Rome [ZENIT.org]). 103

22

bestempelen als ‘kwaad’, zal hen slechts zwakker maken dan voordien. Velen zullen jullie eenvoudig de rug toekeren. Dan zullen jullie gefaald hebben. In plaats van de les te spellen, toon medeleven. Onderricht door het voorbeeld. Zeg nooit of kom nooit in de verleiding om deze mensen te zeggen dat zij verdoemd zijn in Mijn ogen. Want dat zijn zij niet” (6/4/2011)105. Hoe zouden aanhangers van de boodschappen van MDM (waaruit blijkt dat zelfs de weg van homofilie niet als ‘kwaad’ zou mogen worden bestempeld106) dan iets kunnen hebben tegenover de uitspraak van de Paus? Laten we het voorbeeld volgen van Emeritus Paus Benedictus XVI: hij heeft volledige gehoorzaamheid aan Paus Franciscus beloofd. Hij doet niet mee aan de verspreiding van de laster over Paus Franciscus. Hij is van lasterpraktijken zelf genoeg slachtoffer geweest. Natuurlijk moeten we blijven bidden voor onze Paus – wat hij trouwens zelf uitdrukkelijk vraagt – opdat hij altijd de H. Geest mag volgen en de nodige kracht en wijsheid mag krijgen om het schip van de Kerk in de juiste richting te sturen ondanks de vele stormen op zee.

Zie ook de boodschap van 16/10/2012: “Ik veroordeel verharde zondaars niet noch vraag Ik jullie hen te veroordelen, want dat recht hebben jullie niet”. 106 De boodschap is wat verwarrend. De christelijke leer zegt dat homo’s en de homofiele geaardheid op zich niet mogen worden veroordeeld. Maar de seksuele daad van homofilie wordt wel als een zonde, dus als een kwaad bestempeld. 105

23

AANHANGSELS Aanhangsel 1 Enkele verdere onjuistheden in de boodschappen van MDM In onze uiteenzetting over de inhoud over de boodschappen hebben we enkele voorbeelden aangehaald van onjuistheden in de boodschappen. Hier volgen er nog enkele. Het zou te vergaand zijn om ze alle op te zoeken en te weerleggen. 

God de Vader zou op 28/4/2012 hebben gezegd: “Als Vader van heel de mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon terug te zenden om Zijn rechtmatige troon op te eisen” 107. Maar christenen geloven dat Jezus, die als God voor eeuwig koning is108, bij zijn hemelvaart met verheerlijkt lichaam het koningschap van de Vader heeft verkregen109 en zit aan de rechterhand van de Vader110, dit wil zeggen111 dat God Hem reeds op zijn troon heeft doen zetelen (Heb 12,2: “nu zit Hij aan de rechterzijde van Gods troon”)112. Jezus heeft dus het koningschap al lang verkregen vóór Hij terugkomt113. Johannes noemde Jezus reeds “de vorst van de koningen der aarde” in Apok 1,5.Iets gelijkaardigs. Op 10/12/2012 zou Jezus hebben gezegd: “Mijn wederkomst zal het moment van Mijn verheerlijking zijn”114. Maar Jezus’ verheerlijking is al gebeurd (zie Joh 13,31: [vóór Jezus’ lijden en dood] “Nu is de Mensenzoon verheerlijkt”; 17,10), voornamelijk bij zijn lijden, dood, verrijzenis en hemelvaart die theologisch nauw samenhangen, zie b.v. Lc 24,26: “Moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn heerlijkheid binnen te gaan?”; Joh 7,39: “de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was”; 12,16: “eerst na Jezus’ verheerlijking herinnerden zij (= zijn leerlingen) zich dat dit over Hem geschreven stond”.28115. Natuurlijk zal Jezus bij zijn

107

Cf. D. Moorcroft (http://mariadivinemercytrueorfalse.blogspot.be/p/maria-divine-mercy-heresies.html). Cf. Dan 7,14; Mt 2,2; 21,5; 27,11.29.37.42; Mc 15,2.9.12.18.26.32; Lc 1,32-33; Joh 1,49; 12,13.15; 18,36-37: “Jezus antwoordde: 'Mijn koningschap is niet van deze wereld. Zou mijn koningschap van deze wereld zijn, dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben, dat Ik niet aan de Joden werd uitgeleverd. Mijn koningschap is evenwel niet van hier.' Pilatus hernam: 'Gij zijt dus toch koning?' Jezus antwoordde: 'Ja, koning ben Ik’”.39; 19,3.14-15.19.21; 1 Kor 15,24-25; Heb 1,8: “spreekt Hij over de Zoon aldus: Uw troon, o God, is voor altijd en eeuwig, en de scepter van het recht is de scepter van zijn koningschap”. 109 Zie de parabel van de tien ponden in Lc 19,12: “Een man van hoge geboorte ging op reis naar een ver land om het koningschap te verkrijgen en dan terug te keren”.15: “Toen hij, na het koningschap toch verkregen te hebben, was teruggekeerd, …”. Hiermee zinspeelt Jezus op zijn koningschap die Hij van de Vader kreeg bij zijn hemelvaart (= “een ver land”). 110 Cf. Mt 22,44; 26,34; Mc 12,36; 14,62; Mc 16,19: “Nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had, werd Hij ten hemel opgenomen en zit aan de rechterhand van God”; Lc 20,43; 22,69; Hand 2,33-34; 5,31; 7,56; Rom 8,34; Ef 1,20; Kol 3,1; Heb 1,3; 1 Pet 3,22. 111 CKK, nr. 664: “Het zitten aan de rechterhand van de Vader betekent het begin van het rijk van de Messias, de vervulling van het visioen van de profeet Daniël … (Dan. 7,14). Vanaf dit ogenblik zijn de apostelen getuigen geworden van het ‘rijk waaraan geen einde komt’ (Kol 3,3)”. 112 Zie ook Hand 2,30; Heb 1,8; 8,1-2: “wij hebben zulk een hogepriester. Gezeten ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemel bedient Hij het waarachtige heiligdom”; Apok 3,21: “zoals Ik zelf heb overwonnen en met mijn Vader zetel op zijn troon”. 113 Cf. Mt 26,34: “vanaf nu zult ge de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Macht en komen op de wolken des hemels”; Mc 14,62. 114 Cf. D. Moorcroft op http://mariadivinemercytrueorfalse.blogspot.be/p/maria-divine-mercy-heresies.html. 115 “Vader, verheerlijk uw Naam!' Toen kwam er een stem vanuit de hemel: 'Ik heb Hem verheerlijkt en zal Hem wederom verheerlijken'”. Deze tweede verheerlijking slaat op het moment waarvan Jezus enkele verzen verder zegt: “en wanneer Ik van de aarde zal zijn omhoog geheven, zal ik allen tot Mij trekken.'” (Joh 12,32). Met het 108

24

wederkomst bijzondere eer en hulde krijgen, zoals we b.v. kunnen lezen in Heb 1,6: “Wanneer Hij evenwel de eerstgeborene opnieuw de wereld binnenleidt, zegt Hij: Alle engelen Gods moeten Hem hulde brengen”, maar in dezelfde tekst lezen we: “En na de reiniging der zonden te hebben voltrokken, heeft Hij zich neergezet ter rechterzijde van de majesteit in den hoge, ver verheven boven de engelen, zoals Hij hen ook overtreft in de waardigheid die zijn deel is geworden” (Heb 1,3-4). Jezus is dus al verheerlijkt vóór zijn wederkomst. In Mc 13,26 staat dat Jezus zal terugkomen “met grote macht en heerlijkheid”, maar deze heerlijkheid heeft Hij al van voordien. 

Op 9/7/2012 zou Jezus de volgende opdracht hebben gegeven: “Voor de Katholieken onder jullie, jullie moeten (‘must’) het Sacrament van de Biecht om de twee weken ontvangen, als jullie in staat van genade wensen te blijven”116. In een vroegere boodschap van 24/1/2011 zou dit wekelijks moeten gebeuren (heeft Jezus zichzelf dan gecorrigeerd?): “Het is slechts door de wekelijkse aanwezigheid in de biechtstoel dat jullie ziel in een staat van genade kan blijven”. De inhoud van de boodschap strookt niet met de katholieke leer van de Kerk die stelt dat men na het doopsel of een biecht in staat van genaden blijft, zolang men geen doodzonde doet117. Ze verplicht de gelovigen te biechten vóór het ontvangen van de Eerste Communie118 en minstens eenmaal per jaar de zware zonden te biechten119. Ze raadt daarnaast wel sterk aan ook de dagelijkse zonden te biechten120, maar dit is niet noodzakelijk om in staat van genaden te blijven. Die verliest men enkel als men een zware zonde begaat (b.v. moord, overspel, schisma121; publieke aanzet tot ongehoorzaamheid jegens de paus of bisschop122). Heeft de god van MDM zich weer eens vergist? Of is de katholieke Kerk in dwaling?Een boodschap van 7/12/2012 luidt: “Verwerp de ware profeten nooit. Luister naar de gebeden die zij aan de mensheid zullen brengen als een geschenk van de Hemel. Indien zij jullie geen gebeden brengen, dan zijn zij niet door Mij gezonden”. Dit laatste is een criterium die nergens voorkomt in de Bijbel en in de katholieke Kerk. Er zijn in de Bijbel ware profeten die geen enkel gebed hebben doorgegeven en de Kerk heeft hemelse boodschappen als echt erkend, waar geen enkel gebed in voorkwam (b.v. Lourdes, Banneux). In de Bijbel staat slechts één gebed vermeld dat Jezus aan zijn leerlingen leerde, namelijk het Onzevader. Is Jezus volgens het vermelde criterium, zogezegd door Jezus zelf, dan wel een ware profeet (want ware profeten zouden “gebeden” [in het meervoud!] moeten doorgeven aan de mensheid)?

omhoog geheven zijn van Jezus wordt bij Johannes zowel zijn kruisdood (zie het volgende vers 33) als zijn hemelvaart bedoeld. Deze hangen theologisch samen en maken deel uit van Jezus’ verheerlijking. 116 Cf. D. Moorcroft (http://mariadivinemercytrueorfalse.blogspot.be/p/maria-divine-mercy-heresies.html). 117 CIC, canon 988, §1; CKK, nr. 1446. 118 CIC, canon 914; CKK, nr. 1457: “Kinderen moeten tot het boetesacrament naderen, voordat zij de eerste heilige communie ontvangen”. 119 CIC, canon 989; CKK, nr. 1457. 120 CIC, canon 988, §2: “Het wordt de christengelovigen aanbevolen ook hun dagelijkse zonden te belijden”; CKK, nr. 1493: “De belijdenis van dagelijkse zonden wordt door de kerk ten zeerste aanbevolen, al is die op zich niet noodzakelijk”. 121 CIC, canon 1364. 122 Cf. CIC, canon 1373.

25

Aanhangsel 2 Het zien van God In een verslag van een interview met Maria Divine Mercy (= MDM) staat: “De Vader heeft niet – zoals dikwijls afgebeeld – witte haren, maar gekruld, donker haar”123. Hoe moet men dit beoordelen? Eerst een uiteenzetting over het zien van God Een mens kan vanuit zijn aardse bestaan nooit God zien zoals Hij is. Anders zou men sterven, dacht men in het O.T. (b.v. Ex 19,21124), tenzij God genadig ingrijpt125, zoals bij Jesaja126, die God had gezien, maar dan wel in een visioen, wat een bovennatuurlijk of mystiek schouwen is van beelden127, dus niet van de werkelijkheid. Zo zag de profeet Ezechiël in een visioen (Ez 1,4) God op een troon in een mensengestalte (Ez 1,26). Daniël zag in een visioen God als een hoogbejaarde die zich neerzette op een troon en die hoofdhaar had “blank als wol” (Dan 7,9), zoals Johannes ook Jezus in zijn visioen (Apok 1,10) zag als “een mensenzoon” met “haren wit als sneeuwwitte wol” (Apok 1,13-14). Deze Johannes zag in zijn geestesvervoering God de Vader ook als “iemand gezeten op de troon” (Apok 4,2). Maar deze antropomorfe verschijnselen zijn slechts beelden voor de menselijke geest, beladen met symboliek. Zo staan de witte haren symbool voor de hoge ouderdom van God, die al van in de eeuwigheid bestaat. Als Johannes Jezus ook zag met wit haar, zoals Daniël God zag, betekent dit dat ook Jezus zo oud is als God. God kan men niet zien zoals Hij in werkelijkheid is, dus niet in zijn volle heerlijkheid. Hij kan wel verschijnen aan de mens in de gedaante van een engel. Zo leest men in de Bijbel over Hagar na de verschijning van een engel van God: “Toen gaf zij Jahwe, die tot haar gesproken had een naam: ‘Gij zijt een God die ik zie.' Want, dacht zij, ‘ik heb God werkelijk gezien, en ik leef nog, nadat ik hem gezien heb.'” (Gen 16,13). Maar Hagar had God niet echt gezien, enkel zijn engel (hetzelfde kan gezegd worden van het zien van God in Gen 32,31128; Re 13,22129). Een ander goed voorbeeld is de passage van Mozes en de brandende braamstruik waar staat dat “Mozes zijn gezicht bedekte130, omdat hij niet naar God durfde op te zien” (Ex 3,6), terwijl in dezelfde passage staat dat “de engel van Jahwe hem verscheen” (Ex 3,2, zie ook Hand 7,35). Tenslotte is Gods verschijning aan Abraham bij de eik van Mamre (Gen 18,1) een verschijning van drie mannen (Gen 18,2), die engelen zijn. Want in Ex 19,1 worden twee van hen expliciet engelen genoemd131. In Ex 33,11 staat er dat “Jahwe sprak tot Mozes

123

http://www.hetboekderwaarheid.net/neu_nl_g.htm. “Toen sprak Jahwe tot Mozes: ‘Ga naar beneden en waarschuw de mensen dat zij niet op mogen dringen om Jahwe te zien; want dan zouden er velen sterven’”. 125 Cf. G. Te Stroete, Exodus, p. 41. 126 Jes 6,5-7: “Ik zei: ‘Wee mij! Ik ben verloren! Ik ben een mens met onreine lippen, ik woon onder een volk met onreine lippen en ik heb met eigen ogen de Koning, Jahwe van de machten gezien!' Maar één van de serafs vloog op mij toe met een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar had genomen, hij raakte er mijn mond mee aan en sprak: ‘Zie, nu zij uw lippen heeft aangeraakt, is uw zonde verdwenen, en uw schuld bedekt'”. 127 http://nl.wikipedia.org/wiki/Visioen. 128 Gen 32,31: “Jakob noemde die plaats Peniel, ‘want - zo zei hij – ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en ik ben toch in leven gebleven'”. 129 Rechters 13,22: “Hij zei tot zijn vrouw: ‘Wij zullen sterven, want wij hebben God gezien'”. 130 Zie ook 1 Kon 19,13. 131 Cf. Heb 13,2: “En vergeet de gastvrijheid niet; door haar hebben sommigen zonder het te weten engelen onthaald”. 124

26

van aangezicht tot aangezicht, zoals een mens met zijn medemens spreekt”132. Maar er staat niet dat Mozes God gezien heeft. Integendeel, zie Ex 33,18-20: “Toen vroeg Mozes: `Laat mij toch uw heerlijkheid zien.' Hij gaf ten antwoord: `Ik zal in al mijn luister aan u voorbijgaan’. … Maar hij voegde eraan toe: `Mijn gelaat kunt gij niet zien, want geen mens kan mijn gelaat zien en in leven blijven'”.22-23: “en als Ik voorbijga zal ik u met mijn hand beschermen. Als Ik dan mijn hand terugtrek kunt gij Mij van achteren zien, want mijn gelaat kan niemand zien'”. En in Hand 7,38 schrijft Lucas expliciet dat het een engel was die tot Mozes had gesproken: “Hij is het die voor de gemeente in de woestijn de middelaar was tussen de engel die tot hem sprak op de berg Sinaï , en onze vaderen; hij ontving woorden ten leven om ze aan u over te brengen”. Zie ook Gal 3,19: “Ze (= de Wet) is uitgevaardigd door engelen door tussenkomst van een middelaar”. Geen enkele mens heeft ooit God gezien, schrijft Johannes (Joh 1,18133; 1 Joh 4,12134.20135). En Jezus zelf zegt: “Ook de Vader zelf die Mij zond, heeft getuigenis over Mij afgelegd. Zijn stem hebt gij nimmer gehoord noch zijn gestalte gezien” (Joh 5,37); “Niet dat iemand de Vader gezien heeft, alleen Degene die uit God is, heeft de Vader gezien” (6,46). Alleen Jezus heeft God de vader dus gezien. God zelf kunnen we niet zien (1 Pet 1,8136), maar we kunnen wel zijn beeld zien in Jezus. “Wie Mij ziet, ziet de Vader”, zegt Jezus (Joh 14,9). In de hemel zullen we God wel zien “van aangezicht tot aangezicht”, schrijft Paulus (1 Kor 13,12137). Johannes schrijft: “Vrienden, nu reeds zijn wij kinderen van God, en wat wij zullen zijn, is nog niet geopenbaard; maar wij weten dat wanneer het geopenbaard wordt, wij aan Hem gelijk zullen zijn, omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is” (1 Joh 3,2). Besluit: Als MDM beweert dat God de Vader gekruld donker haar heeft, dan is dit op zich genomen onzin, omdat God geen mens is en omdat geen mens God kan zien. Hoe kan dit worden geïnterpreteerd? (1) Ofwel is dit puur bedrog en fantasie; (2) ofwel ziet (en hoort) zij God in hallucinaties (zintuiglijke belevingen die niet overeenkomen met wat er in werkelijkheid gebeurt138 en die voortkomen uit het eigen brein) (3) of hoogstens in een visioen (maar dit kan ook door duivelse beïnvloeding) (4) ofwel bij wijze van een verschijning van een engel (die ook de duivel kan zijn) in de gedaante van een persoon met gekruld donker haar. De personen in de Bijbel die God zagen in een visioen, vermeldden er uitdrukkelijk bij dat dit gebeurde via een visioen. Als MDM op die manier God zou hebben gezien – wat betwijfeld kan worden – moet ze er uitdrukkelijk bij zeggen dat dit in een visioen is gebeurd. Dit zou dan inhouden dat ze slechts een visionair beeld heeft gezien van God en God niet heeft gezien zoals Hij werkelijk is. Maar wat is dan de symboliek van het gekruld donker haar? Zij mag dus niet beweren dat God gekruld donker haar hééft, maar wel dat ze Hem zo heeft ervaren of in een beeld heeft gezien. En als God de Vader haar zou verschenen zijn via een engel, dan moet ze dit ook uitdrukkelijk zeggen, zoals dit in de Bijbel Zie ook Deut 5,4: “Van aangezicht tot aangezicht heeft Jahwe op de berg vanuit het vuur met u gesproken”; 34,10: “maar er is in Israël geen profeet meer opgestaan als Mozes, die Jahwe van aangezicht tot aangezicht gekend had”; Sir 45,5: “Hij liet hem zijn stem vernemen, … en gaf hem, van aangezicht tot aangezicht, zijn geboden, de wet van het leven en van de kennis”. 133 “Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, Hij heeft Hem doen kennen”. 134 “Nooit heeft iemand God gezien”. 135 “Want als hij zijn broeder die hij ziet niet liefheeft, kan hij God niet liefhebben die hij nooit heeft gezien”. 136 “Hem hebt gij lief zonder Hem ooit gezien te hebben. In Hem gelooft gij, ofschoon gij Hem ook nu niet ziet”. 137 1 Kor 13,12: “Thans zien wij in een spiegel, onduidelijk, maar dan van aangezicht tot aangezicht. Thans ken ik slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben”. 138 Cf. http://nl.wikipedia.org/wiki/Hallucinatie. 132

27

ook expliciet staat vermeld. Of heeft de verslaggever van het interview het verkeerd verwoord? Het zorgt in ieder geval voor verwarring. Aanhangsel 3 Verdere weerleggingen van enkele verdachtmakingen van Paus Franciscus In onze uiteenzetting hebben we enkele verdachtmakingen van Paus Franciscus als zijnde de Valse Profeet op de website http://valseprofeet.wordpress.com/weerlegd. Hier volgen er nog enkele. Zoals gezegd zou het te vergaand zijn om ze alle op te sommen en te weerleggen. (1) Er worden foto’s verspreid van een massaviering die de Paus voorgaat. In de massa zie je een paaldanser. Afschuwelijk, nietwaar? Maar daar kan de Paus helemaal niets aan doen. Dat komt door enkele mensen die met slechte bedoelingen zich onder de massa hebben verspreid. (2) Men heeft kritiek op het feit dat de Paus vroeger medisch werd behandeld met acupunctuur en massages, gegeven door een taoïst. Men vreest dat er zo demonen zijn binnengeslopen in Bergoglio. Deze behandelmethodes op zichzelf genomen hebben niets met satanische of occulte praktijken te maken. Het gaat niet om instralingen van kosmische energieën, waarvoor men inderdaad op zijn hoede moet zijn. De behandelmethodes staan ook los van de filosofieën of religies van degene die ze toepassen. Christenen mogen zich laten behandelen door mensen van andere godsdiensten of geloofsovertuigingen, als de behandelmethodes op zich zuiver zijn, zoals christenen ook gelijk wie mogen behandelen. Hoe kunnen aanhangers van de Waarschuwing nu gekant zijn tegen het feit dat de Paus zich door een taoïst heeft laten behandelen? Want de Jezus van MDM zou hebben gezegd “Alle wegen leiden naar God” (21/11/2010) (een uitspraak die wel niet christelijk is139) en “wanneer zij anderen veroordelen of beoordelen omwille van hun geloof dan beledigen zij mij ten zeerste” (6/4/2011). (3) Men verwijt de Paus dat hij communistisch gedachtegoed verspreidt. Iemand die de sociale leer van de Kerk kent en de geschriften van Paus Johannes Paulus II aangaande sociale zaken, weet dat onze Paus helemaal in de lijn van zijn voorgangers schrijft en in overeenstemming met het evangelie. Ook Paus Joh-Paul II kreeg hetzelfde verwijt. Ook in het N.T. staat er letterlijk ‘communistisch’ (= ‘gemeenschappelijk’) gedachtegoed, b.v. in Hand 2,44: “Allen die het geloof hadden aangenomen, waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk”. (4) Op de website leest men: “Zoals uit vele dingen blijkt, houdt hij ervan door iedereen geliefd te worden en iedereen te bevallen. En zo kan men verstaan dat hij op de ene dag op TV tegen abortus opkomt en de volgende dag de feministen die abortus propageren, op het Mayoplein kan zegenen140. Hij kan eveneens een wonderbare redevoering houden tegen de vrijmetselaars, en enige uren later met hen in hun club zitten eten en drinken. De ene dag wil hij vriend zijn met kardinaal Cipriani en kardinaal Rodriguez Maradiaga, die over ondernemingsethiek en tegen de New Age spreken, en een tijd later wil hij vriend zijn met Casaldaliga en Boff die zich bezighouden met klassenstrijd en rijkdom en de bevrijdingstheologie aan de Kerk zouden schenken”. De Paus doet eigenlijk wat Christus Zie Joh 14,6: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij”. Cf. D. Moorcroft op http://mariadivinemercytrueorfalse.blogspot.be/p/maria-divine-mercy-heresies.html. 140 P.S.: Paus Pius XII kreeg het verwijt dat hij de wapenen zegende, terwijl zijn intentie was de soldaten te zegenen. 139

28

heeft gedaan. Christus was enerzijds zeer streng op gebied van onverbreekbaarheid van het huwelijk en anderzijds ging Hij en zijn leerlingen om met overspeligen en zondaars (cf. b.v. Mt 9,10; Mc 2,15; Lc 7,37.39; 15,2; 19,7). Hij had zelfs de naam “vriend van tollenaars en zondaars” (Mt 11,19) te zijn. Ja, Hij kreeg ook het verwijt van de Farizeeën: “Toen de Farizeeën dat zagen, zeiden ze tot zijn leerlingen: 'Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars?'” (Mt 9,11). De Paus zou met Jezus antwoorden: “'Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. Gaat heen en leert wat het zeggen wil: Ik wil liever barmhartigheid dan offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.'” (Mt 9,12-13). De opmerking op de website bewijst weer eens het farizeïsme van de auteur(s) ervan. (5) De Paus komt weer onder vuur te staan, omdat hij na de dood van Nelson Mandela lof heeft betuigd aan deze leider met de woorden: “Ik bewijs eer aan de standvastige toewijding die Nelson Mandela toonde in het promoten van de menselijke waardigheid van alle burgers van de natie en in het vormen van een nieuw Zuid-Afrika, gebouwd op de vaste funderingen van geweldloosheid, verzoening en waarheid. Ik bid dat het voorbeeld van deze president, generaties van Zuid-Afrikanen zal inspireren om rechtvaardigheid en algemeen welzijn op de voorgrond van hun politieke doelen te stellen. Met deze gevoelens, roep ik over alle mensen van Zuid-Afrika goddelijke gaven van vrede en welvaart”. Men verwijt de Paus dat hij Nelson Mandela eert, terwijl deze “in 1996 een wet tekende die ongelimiteerde abortus legaliseerde (d.w.z.: abortus voor iedereen en op elk tijdstip van de zwangerschap!) en een voorstander was van het homohuwelijk”. Iedereen weet goed genoeg dat de Paus een felle tegenstander is van abortus en het homohuwelijk, maar dat belet de Paus niet om Nelson Mandela te eren voor zijn goede kanten. De Paus uit weliswaar geen heiligverklaring. Jezus vertelt in het verhaal over de onrechtvaardige rentmeester dat “de heer het in de onrechtvaardige rentmeester prees dat hij met overleg had gehandeld, want de kinderen van deze wereld handelen onderling met meer overleg dan de kinderen van het licht” (Lc 16,8). Men mag dus goede dingen prijzen van mensen, ook al zijn ze op andere gebieden onrechtvaardig. Ik wil hiermee niet zeggen dat Nelson Mandela onrechtvaardig is. Hij heeft juist gevochten voor meer rechtvaardigheid. Als (!) hij inderdaad meegewerkt heeft aan de legalisering van vrije abortus, is dit inderdaad niet goed te praten. Maar dat belet niet dat hij mag geprezen worden voor het goede dat hij wel heeft bereikt en voor zijn bewonderenswaardige heldenmoed en offerbereidheid. Ook de voorgangers van Paus Franciscus zouden dezelfde lof hebben geuit. Paus Johannes-Paulus II ontving zelfs Nelson Mandela in het Vaticaan. (6) Op een bepaald moment circuleerde er ook een foto van de Paus met een modern kruis in de hand, dat hij ook kuste. Dit kruis is van de kunstenares Monika Bartholomé. Men heeft de indruk dat de Paus de kop van een slang kust bovenaan het kruis, wat op het eerste gezicht zeer shockerend overkomt, als men de kop van de slang ziet als zinnebeeld van de duivel. Het is alsof de Paus de duivel kust. Wijst dit er niet op dat hij inderdaad een valse profeet is? Niets is minder waar! Als de kunstenares een kop van een slang zou hebben bedoeld, dan kan ze geïnspireerd zijn door de Bijbel, die alleen het Woord van Waarheid is, en met name door Joh 3,14, waar Jezus van zichzelf zegt: “En deze Mensenzoon moet omhoog worden geheven, zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn, (vers 15) opdat eenieder die gelooft in Hem, eeuwig leven zal hebben”. Jezus wijst hier naar een gebeurtenis uit Numeri 21,6-9. Hier citeren we de tekst ingekort: “(vers 6) Toen zond Jahwe giftige slangen op het volk af. Dezen beten de Israëlieten en velen van hen vonden de dood. (vers 7) … Toen bad Mozes voor het volk (vers 8) en Jahwe zei tot hem (= Mozes): ‘Maak zo’n giftige slang en zet die op een paal. Iedereen die gebeten is en ernaar opziet, zal in leven blijven’. (vers 9) Mozes maakte een bronzen slang en zette die op een paal. Ieder die door een slang was gebeten en zijn ogen op

29

de bronzen slang richtte, bleef in leven”. De giftige slang die Mozes op bevel van God moest maken en op een paal zetten, zag Jezus dus duidelijk als een voorafbeelding van zichzelf die op een paal of kruis zou omhoog geheven worden en sterven. In de Oudheid en ook in de Bijbel kon de slang het symbool zijn van het kwade (gif, onheil, ziekte en dood), maar ook het symbool zijn van het goede (heil, genezing, leven en onsterfelijkheid). Dit komt omdat de slang enerzijds dodelijk vergif kan geven, maar anderzijds ook gebruikt kan worden als geneesmiddel (in zeer kleine hoeveelheden). Daarom komt er een slang voor in de symbolen van artsen en apothekers141. De twee tegenstrijdige betekenissen van het symbool van de slang vindt men duidelijk terug in de hierboven geciteerde passage van Numeri 21. Elders in de Bijbel zijn er ook passages van goede en slechte slangen. In Ex 7,9-13 wordt de stok van Mozes en Aäron een slang, die de andere slangen verslond. Deze andere slangen kwamen voort uit toverkunsten. De slang van Mozes en Aäron kwam voort uit de kracht van God, zoals ook in Ex 4,3, en was daarom een goede slang. Deze scène is een voorafbeelding van Jezus’ overwinning op het kwade. Zoals gezegd vergelijkt Jezus zich in Joh 3,14 met de goede slang die op bevel van God door Mozes was gemaakt en op een paal was gezet. Al de mensen die door de slechte slangen waren gebeten en naar de goede slang opkeken, bleven in leven (Num 21,4-9). Als wij opkijken naar Jezus op het kruis, zoals eertijds naar de goede slang in de woestijn, blijven wij, die door de slechte slangen gebeten zijn, dit wil zeggen door het kwaad, eeuwig leven. De slang is dus niet altijd het symbool van het kwaad, zoals b.v. in Gen 3,15 en Mt 23,33 wel het geval is. Als men dit niet weet, wekt het kruisbeeld van Monika Bartholomé en de kus van de Paus op de zogezegde slangenkop alleen maar afkeer op, maar dit komt door gebrek aan bijbelkennis. (7) De Paus zou teveel opkomen tegen de ellende en de armoede in de wereld en te weinig de nadruk leggen op de geboden. Maar de Paus is al van sinds de dag van zijn aantreden bekend als een tegenstander van abortus en het homo-huwelijk. Hij stond daarvoor bekend al van vóór hij paus werd. Nu hij paus is, verandert hij niets aan de 10 geboden en de standpunten van de Kerk aangaande abortus, homo-huwelijk, e.a. De wereld kent die standpunten al goed genoeg gedurende tientallen jaren. De Paus staat daar helemaal achter. Dat heeft hijzelf gezegd. Mag hij daarnaast ook niet de gewetens van de mensen wakker schudden door ook op te komen voor de zwakken, de armen enz. en mag hij niet oproepen om met elkaar te delen? Dat deden Johannes de Doper (Lc 3,11), Jezus (b.v. Lc 6,24; 16,19-31; 18,22.25) en de eerste christenen (b.v. Hand 2,44-45; 4,32.34-36; 2 Kor 8-9,15; Jak 2,1-11.14-26; 4,13-5,5) toch ook? Wat is daar mis mee? Het zieleheil hangt niet alleen af van het naleven van het 6 de en 9de gebod en van de andere geboden, maar ook van het kunnen delen met de naaste (b.v. Lc 18,21-22: “'Dat alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af.' Toen Jezus dit hoorde, zei Hij tot hem: 'Toch ontbreekt u een ding: verkoop alles wat ge bezit en deel het uit aan de armen; daarna zult ge een schat bezitten in de hemel”). De Paus mag toch ook zoals Jezus hierop wijzen? Hij verkondigt toch geen leugens, zoals in de Waarschuwing wordt beweerd? Wat lijkt me dat een leugen! 10 maart 2014

141

Zie b.v. http://www.ordomedic.be/nl/orde/artseneed/artsen-en-symbolen.

30

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF