de powerpoint \"Verklarende woordenlijsten

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Schrijven, Spelling
Share Embed Donate


Short Description

Download de powerpoint "Verklarende woordenlijsten...

Description

Verklarende woordenlijst ‘radicalisme’ Uit: http://www.woorden.org/woord/ (toegang 15.09.2015)

 Individualisme: het voor alles bewaren van de persoonlijke onafhankelijkheid

 Eén stem: vaststaande mening over een zaak en hoe die moet worden aangepakt.  Onveranderlijk doel: doel dat ervan uitgaat dat niets kan wijzigen  Exclusiviteit: besloten

 Demonisering: doelbewust negatief afbeelden van een zaak of persoon, met als doel de mening van anderen over het onderwerp te beïnvloeden  Apathie: zonder energie of enthousiasme om iets te doen  Geslotenheid: niet open zijn  Letterlijk denken: denkwijze die iets precies weergeeft wat er geschreven of gezegd is  Reconfessionaliseren: het opnieuw willen instellen van een bepaald geloof

Verklarende woordenlijst ‘radicalisme’

 Autoritair model: bazig, eigenmachtig model

 Bedreiging: (iemand) bang maken door iets te zeggen of te doen  Enkelvoudige identiteit: identiteit die gericht is op één ding  Oogkleppen: niet zien of erkennen wat overduidelijk is  Depersonalisering: vervreemding van zichzelf  Isolement: als iets op zichzelf staat, geen verband heeft met iets anders  Uniformiteit: wat een gelijke vorm heeft of wat een eenheid vormt  Jezelf wegcijferen: jezelf elimineren, jezelf tenietdoen

 Haat: gevoel van vijandschap jegens iets of iemand

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF