Den%20industriella%20revolutionen

January 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: Historia, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download Den%20industriella%20revolutionen...

Description

Den industriella revolutionen Industrialiseringen är samhällets största händelse sedan människan blev bofast och började bruka jorden. Med industrialiseringen menar man att det manuella arbetet ersattas av maskiner. Denna förändring av produktionssystemet och den begynnande upplösningen av bondesamhället var så omfattande att det för eftervärlden kom att framstå som en revolution – den industriella revolutionen. Den industriella revolutionen började i England under mitten av 1700-talet. Härifrån spreds sig sen revolutionen vidare till andra länder. Sverige industrialisera under mitten av 1800-talet. Den industriella revolutionen ledde till enorma konsekvenser för befolkningen. Bondesamhället hade inneburit självhushåll, att man och kvinna arbetade tillsammans och att solen markerade arbetsdagens längd. I industrisamhället blev man lönearbetare och konsument. Klockan kom att styra arbetstiden och tiden styckades upp, liksom arbetsmomenten. Orsakerna till den industriella revolutionen är flera, men en viktig förutsättning var de stora förändringarna inom jordbruket. Frågan är vad som kom först – hönan eller ägget? Var befolkningstillväxten en följd av framstegen inom jordbruket eller var det befolkningsökningen som tvingade fram jordbruksreformen?

Centralt innehåll: Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900

Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen.Migration inom och mellan länder.Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om: 

JordbruksrevolutionenIndustrialiseringen – villkor, orsaker, konsekvenserBefolkningsexplosionenUppfinningar under industriella revolutionenMänniskan i industrisamhället

Du visar dina kunskaper genom: -

En paruppgift

-

En individuell uppgift

Järnvägen – en del av industrialiseringen Kunskapskrav - historia E

D

C

B

A

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsepoker.

Betyget D innebär att kunskapsk raven för betyget E och till övervägan de del för C är uppfyllda.

Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsepoker.

Betyget B innebär att kunskapsk raven för betyget C och till övervägan de del för A är uppfyllda.

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsepoker.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor [---].

Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor [---].

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i.

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsepoker.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsepoker.

Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor [---].

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsepoker.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF