Diagnostiek van gedrag en emotie bij kinderen

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Psychologie, Ontwikkelingspsychologie
Share Embed Donate


Short Description

Download Diagnostiek van gedrag en emotie bij kinderen...

Description

Evidence based werken: STOP4-7 als concrete casus. Intervisieforum ‘kennisdeling efficiënte en effectieve praktijken’ 15 juni 2010 Wim De Mey

Verloop forum  STOP4-7  Enkele vertrekpunten

 STOP4-7 als casus (x2)  Vragen en discussie

wim de mey stop

STOP4-7 programma

Samen sterker Terug Op Pad

Het STOP4-7 programma Samen sterker Terug Op Pad Ecologisch (samen) en positief (sterker terug op pad) Een vroeg interventie- of preventie-programma: • • •

kindtraining oudertraining en huisbezoeken leerkrachttraining en schoolbezoeken (coaching van leerkrachten) wim de mey

Doelgroep - kinderen tussen vier en zeven jaar oud; - een klinische score op de Gedragsvragenlijst

voor kinderen, versie ouders (CBCL) of versie leerkracht (TRF), externaliseren - ADHD of een lichte vorm van ASS: geen

tegenindicatie

Vaststelling 1  Slechts een fractie van de gebruikte

behandelingen is ook onderzocht  De meeste onderzochte behandelingen worden nauwelijks gebruikt  Onderzoeken van de dagelijkse praktijk laten slechts kleine effecten zien  De meeste behandelingen in de praktijk zijn onvoldoende beschreven om onderzocht te worden

Evolutie naar meer evidence-based behandelingen  ‘Als psychotherapeuten hebben we vele jaren

kunnen overleven zonder de effectiviteit van de behandelingen die we aanbieden te hoeven evalueren’ (Garfield, 1981)  In de nabije toekomst zullen nog enkel effectieve of veelbelovende interventies gesubsidiëerd worden (Jeugd Terecht, 2003)

Vaststelling 2: Evidence-based practice (Sackett, et al., 1996)  Wetenschappelijke kennis

EN  Individuele klinische expertise EN  Voorkeuren, wensen en verwachtingen cliënt

Richtlijnen voor evidence-based werken: Thyer  Vertaal de nood aan informatie naar een

beantwoordbare vraag.  Zoek de beste klinische evidentie om deze vraag te beantwoorden.  Bekijk de evidentie kritisch in termen van validiteit, klinische significantie en bruikbaarheid.  Integreer deze kritische beoordeling in de eigen klinische expertise en de waarden en omstandigheden van de cliënt.  Evalueer de eigen effectiviteit en efficiëntie.

Vaststelling 3: Het ‘Dodo Bird Verdict’  Everybody has won and all must have prizes.

 Cognitieve gedragstherapie wint vaker en krijgt

meer prijzen.

Therapieresultaat: wat maakt het verschil?  Het resultaat wordt bepaald voor … % door: 1. 40% spontane evolutie, 2. 15% specifieke technieken,

3. 15% placebo-effect of hoop en geloof, 4. 30% de kwaliteit van de therapeutische relatie.

23/07/2017

wim de mey

Top down versus bottom-up (Veerman)  Top down implementeren van behandelingen

die hun effect hebben bewezen  Bottom-up onderzoeken van de behandelingen die in de praktijk worden uitgevoerd  Randomised clinical trials (RCT) blijven de gouden standaard

Van evidence based practice naar practice based evidence  1. 2. 3. 4.

Niveaus van praktijkgestuurd effectonderzoek (Prof. Veerman): Potentie Veelbelovend Doeltreffend Werkzaam

Niveau’s Werkzaam

“Aantonen”

4

Doeltreffend

“Tonen”

3

Veelbelovend

“Onderbouwen”

2

Potentieel

“Beschrijven”

1

Effect onbekend “Aanmodderen”

0

1. Potentieel  De kernelementen van een behandeling

(doelgroep, interventie, aansluiting bij de vraag, uitkomsten, randvoorwaarden) zijn duidelijk en begrijpelijk beschreven

2. Veelbelovend  Er is bovendien een acceptabele praktijktheorie

die duidelijk maakt waarom de behandeling de beoogde uitkomsten zal bereiken.

3. Doeltreffend  Er kan ook empirisch aangetoond worden dat

de gestelde doelen (problemen afgenomen, competenties toegenomen) zijn bereikt en dat de cliënten tevreden zijn.

4. Werkzaam  Er is nu ook ondubbelzinnige evidentie dat de

positieve uitkomsten veroorzaakt worden door de behandeling en/of er is zicht op de actieve ingrediënten.

Werkzaam

“Aantonen”

4

Doeltreffend

“Tonen”

3

“Onderbouwen” STOP4-7?

2

Potentieel

“Beschrijven”

1

Effect onbekend

“Aanmodderen”

0

Veelbelovend

Ontwikkeling van STOP4-7, deel 1  Gegroeid vanuit de ervaringen met een

dagelijkse praktijk, vanuit onvrede en onmacht.  Deelname aan een onderzoeksproject aan de

UGent, deel verzamelen kennis rond ontwikkeling antisociaal gedrag en effectieve vroege interventies of preventie.

wim de mey stop

Ontwikkeling, deel 2  Op basis van de kennis rond ontwikkeling van

antisociaal gedrag (gedragsproblemen): - leeftijdsgroep - beïnvloedbare aspecten in de ontwikkeling - protectieve factoren

wim de mey stop

Ontwikkeling  Aansluiten bij de kennis rond effectieve

programma’s: - betrekken van relevante contexten (ecologisch) - multi-modaal - zeker parent management training (PMT) - liefst ook probleemoplossingvaardigheden bij kinderen

wim de mey stop

Ontwikkeling  Een bestaand programma als vertrekpunt:

Patterson – OSLC – LIFT-programma  Een bestaand concept als vertrekpunt:

Marlborough House in Swindon (Engeland)

wim de mey stop

Ontwikkeling  (Her)schrijven al doende, aanpassen van het

programma aan de Vlaamse situatie - gebruik van herkenbaar materiaal (Doos vol Gevoelens) - dagbehandeling is als werkvorm weinig gekend - in rekening brengen van feedback van ouders en leerkrachten

wim de mey stop

Verspreiding  Overdracht naar nieuwe collega’s: goed

uitschrijven  Interesse vanuit Nederland: nood aan een

handboek en een opleiding voor trainers  Verspreiding in Vlaanderen: verhuis van BJB

naar K&G

wim de mey stop

Ontwikkeling  Reflectie op werkzame bestanddelen en

mechanismen  Reflectie op effectiviteit  Reflectie op effectiviteit ruimer dan de effecten

op het gedrag van het kind

wim de mey stop

Werkbare mechanismen en ingrediënten (o.a. Biehal)  Aanreiken van concrete strategieën voor

ouders en kinderen  Versterken van de ouderlijke self-efficacy  De veranderingen in het gedrag van kind en ouders bekrachtigen elkaar wederzijds  Een ecologische aanpak  De therapeutische relatie

Gemeenschappelijke elementen evidencebased programma’s voor kinderen met gedragsproblemen  Therapeutische inhoud:

 Principes van positieve bekrachtiging,

principes van effectieve begrenzing, werken aan de ouder-kind-relatie, probleemoplossingsvaardigheden, woedecontrole, affecteducatie, hervalpreventie

wim de mey stop

Gemeenschappelijke elementen evidence based programma’s voor kinderen met gedragsproblemen  Behandelingstechnieken:  Geven van positieve bekrachtiging, geven van

effectieve begrenzing, psycho-educatie, geven en bespreken van huiswerk, rollenspel en gedragsinoefening, modeling, voorzien van materiaal, doelen en vooruitgang evalueren  Werkrelatie:  Gemeenschappelijk doelen formuleren, een relatie opbouwen wim de mey stop

Tijdsschaal: onderzoek en interventie

Intake Voormetingen

Interventie 10 weken

Nameting

Nazorg zes maanden

Follow up meting

Resultaten: wat meten en hoe interpreteren?  Doelgedrag  Significante veranderingen

 Effectgrootte  Klinische significantie

wim de mey stop

Significante veranderingen  Minder gedragsproblemen bij het kind zowel

thuis (CBCL) als op school (TRF)  Meer positief ouderlijk gedrag, minder inconsequent (en hard disciplineren) (SOG)  Meer voldoening (en competenter) (PSOC)  Betere probleemoplossingvaardigheden (Wally)

Effectiveness: resultaten (N= 201) Meetinstrument

Premeting Gem. T-score (sd)

Postmeting Gem. T-score (sd)

Significantieni veau

Effectgrootte

CBCL externaliseren

71.12 (8.68)

64.97 (10.84)

.000

.63

TRF externaliseren

67.73 (9.68)

64.90 (9.35)

.000

.30

SOG positief

27.14 (5.61)

27.58 (3.64)

.232

.09

SOG inconsequent

09.86 (2.57)

08.50 (2.09)

.000

.58

Studie 2: interactie-effect (N= 90 + 36) 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60

*

pre test

post test

experimentele controle

Studie 4: resultaten in Vlaanderen (N = 184) en Nederland (N = 68) 76 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54

*

*

pre post

Vlaanderen

Nederland

controlegroep

Klinische significantie  Nederland: 22,6% niet klinisch; 3,7%

subklinisch (26,3%)  Vlaanderen: 60% (42,9%) niet klinisch; 9,5%

subklinisch (69,5% (52,4%))

wim de mey stop

Voor wie werkt het? (Studie 3)  Moderatieanalyse: geen verschillen voor de

onderzochte factoren, behalve voor: - Stressfactoren - Werkloosheid vader  Mediatieanalyse: geen mediatie gevonden.

Verandering Externaliseren

Moderatoranalyse: rol stressfactoren 1

0.5

0

Stress-laag

-0.5

-1 controle

conditie

interventie

Stress-hoog

Tevredenheid ouders 70

60

50

40

30

Percent

20

10 0 ontevreden

tevreden redelijk

TEVREDEN

zeer tevreden

Doet het programma recht aan ouders als ouders? 1. 2.

3.

4. 5.

Bereikbaarheid: problemen met bekendheid en profiel van het STOP4-7 programma als drempel. Beschikbaarheid: ook bij de begeleiders terechtkunnen voor andere problemen. Weinig afhakers = veel zorg voor ouders? Betaalbaarheid: gratis, maar: zich vrij moeten maken, privacy opgeven en zich ‘uiten’ als een ouder van een gedragsmoeilijk kind is duur. Bruikbaarheid: het werkt, maar soms net niet voor het eigen kind. Begrijpbaarheid: het is een behoorlijk transparant programma, maar begrijpen ouders wel de gevolgen van deelname?

Richtlijnen voor evidence-based werken: Thyer  Vertaal de nood aan informatie naar een   beantwoordbare vraag. Zoek de beste klinische evidentie om deze vraag te beantwoorden. Bekijk de evidentie kritisch in termen van validiteit, klinische significantie en bruikbaarheid. Integreer deze kritische beoordeling in de eigen klinische expertise en de waarden en omstandigheden van de cliënt. Evalueer de eigen effectiviteit en efficiëntie. wim de mey stop

Enkele illustraties  Intake

 Overleg op team + beslissing  Uitvoering begeleiding/behandeling

Implicaties voor verder onderzoek en voor onze praktijk  Meer onderzoek naar wat werkt voor wie.  Welke zijn de werkende ingrediënten die zeker

deel moeten uitmaken van het programma, en wat is facultatief?  Aanhouden en versterken van de winst over

langere termijn (huisbezoeken, telefonische contacten, vervolghulpverlening) wim de mey stop

Bedenkingen  Van werkt het  Naar wat werkt voor wie onder welke

omstandigheden

 En wiens belangen dient het?

wim de mey stop

Dank voor uw aandacht

STOP Raas Van Gaverestraat 67a 9000 Gent 09 232 47 35 [email protected] www.stop4-7.be

wim de mey stop

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF