Ds. F. van Roest zondag 11 januari

January 12, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download Ds. F. van Roest zondag 11 januari...

Description

Wijkgemeente Ichthus Noordwijk

LEER HEM KENNEN 22 bewaarexemplaar

‘ Godsvertrouwen’

1

Ds. F. van Roest zondag 11 januari

Wijkgemeente Ichthus Noordwijk

‘Daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en in uw ziel prenten. En leer ze uw kinderen door erover te spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat, en schrijf ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten. ’ Mozes

2

Wijkgemeente Ichthus Noordwijk

GODSVERTROUWEN 1. Voorbeeldig - Vrienden van Daniël - Daniël o Vertrouwen: de Heere God redt = Jezus 2. Geen ander goden….in ons eigen belang - Wet lijkt negatief - Wet is heilzaam o Voorbeeld: Ebola bestrijding

Zingen:

Lezen:

Voorzang 135: 1 Ps. 135: 2 en 3

Deut.: 6: 1-15

Tien Geboden: 9 Ps. 115: 1, 2, 5 en 6 Tien Geboden: 2 Ps. 81: 8, 9 en 10 Ps. 119: 83

3. Wie is de God van de wet? - Opschrift boven de wet - De God van redding en onderhoud - De God die zonde dood hel en graf overwint - Jezus o Wandel in vertrouwen voor Zijn aangezicht 4. Vertrouwen in God, 94/95 - Kernwoord is vertrouwen - Zijn mensen te vertrouwen? - God is te vertrouwen: Verlosser, waarheid, rots - Overgave 5. Wat is er met ons aan de hand? - Vertrouwen eerder andere dingen, mensen, machten - Afgoden in allerlei vorm - Demonen met praktijken en methoden o Voorbeelden: Halloween, horoscoop, paranormaal, alternatieve genezers, enz. o Strategie van de duivel: één vinger, fuik, aantrekkende strop 6. Kennis van God wekt vertrouwen 94 - Door de leiding van de Geest - In de weg van het gebed o Leren kennen o Leren vertrouwen o Leren buigen o Leren verwachten o Leren liefhebben - Wonen in het verborgene, verborgen omgang met deze God 7. Goddeloos netwerk - Netwerken is modern - Duivel bedient zich er ook van o Expert in netwerken, zwartwerker en nachtkijker o Alles is mogelijk wie voor de duivel buigt o Voert terug in gebondenheid en slavernij - Wie God vertrouwt is BLIJ EN VRIJ 3

Wijkgemeente Ichthus Noordwijk

Originele versie Vraag 92: Hoe luidt de wet van de Heere? Antwoord: God sprak al deze woorden, Ex. 20:2-17, Deut. 5:6-21 : Ik ben de HEERE uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, geleid heeft. (Hierna volgen de tien geboden , afgedrukt op de poster behorend bij dit werkblad)

Vraag 93: Hoe worden deze tien geboden ingedeeld? Antwoord: In twee tafelen. De eerste leert ons hoe wij ons tegenover God moeten gedragen; de tweede wat wij aan onze naaste verplicht zijn.

Vraag 94: Wat gebied God in het eerste gebod? Antwoord: Ten eerste dat ik, als mijn heil mij lief is, alle afgoderij, tovenarij, waarzeggerij, bijgeloof, aanroepen van de heiligen of van andere schepselen vermijd en ontvlucht. Ten tweede dat ik de enige waarachtige God naar waarheid leer kennen, Hem alleen vertrouw, met alle ootmoed en geduld mij aan Hem alleen onderwerp, al het goede van Hem alleen verwacht, Hem met heel mijn hart liefheb, vrees en eer , en wel zo, dat ik eerder alle schepselen prijsgeef, dan dat ik het minste of geringste tegen Zijn wil zou doen.

Vraag 95: Wat is afgoderij? Antwoord: Afgoderij is in plaats van de enige ware God, die zich in Zijn Woord geopenbaard heeft, of naast Hem iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen stelt.

4

Wijkgemeente Ichthus Noordwijk

Wat schrijft de catechismus? Zondag 34

Zondag 34

Vraag 92: Hoe luidt de wet van God?

Vraag 92: Hoe wil God dat je leeft?

In EXODUS 20:1-17. Begint de Wet van God met het opschrift Ík ben de HEERE uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft.’ Dan volgen de tien geboden.

Zoals Zijn wet, de tien geboden het leert.

Vraag 93: Hoe kun je de tien geboden indelen? In twee delen. In de geboden 1 t/m 4 gaat het om de liefde tot God. In de geboden 5 t/m 10 gaat het om de liefde tot de naaste. Vraag 94: Wat verbied God in het eerste gebod? Afgoderij, bijgeloof en dat soort zonden. Hij wil dat we alleen Hem kennen, vertrouwen en liefhebben.

Vraag: Wat staat er in de wet van God? Ík ben de HEERE uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft.’ Dan volgen de tien geboden. Vraag: Hoe kun je de tien geboden verdelen? In twee delen. Vraag: Welke twee delen? Het eerste deel is gebod 1 t/m 4 Het tweede deel is gebod 5 t/m 10

Vraag 95: Wat is afgoderij?

Vraag: Wat vraagt God in het eerste deel?

In plaats van God of naast Hem op iemand of iets anders vertrouwen.

Dat ik Hem liefheb boven alles. Vraag: Wat vraagt God in het tweede deel? Dat ik andere mensen net zo liefheb als mijzelf. Vraag: Wat gebied God in het eerste gebod? Dat ik alleen op Hem vertrouw en niet op afgoden. Vraag: Wat zijn afgoden? Afgoden zijn dingen waar je op vertrouwt in plaats van God.

5

Wijkgemeente Ichthus Noordwijk

Aantekeningen

6

Wijkgemeente Ichthus Noordwijk

Aantekeningen

7

Wijkgemeente Ichthus Noordwijk

Hoor Israël Nadat Mozes voor de tweede keer met de stenen tafelen van de berg was afgekomen heeft hij het volk toegesproken. Hij beval toen om de woorden van God mee te dragen in het hart. De woorden moesten de kinderen ingeprent worden en als een teken meegedragen worden op de hand, het voorhoofd en ze moesten geschreven worden op de deurpost. De woorden die Mozes sprak worden het Sjema genoemd. Je kunt ze lezen in Deut. 6: 4-9 en Deut 11: 13-21 De mensen schreven de tekst letterlijk op de deurpost, later gebruikte men ook briefjes die aan de deurpost werden bevestigd. Zo’n briefje werd een mezuzah genoemd. Mezuzah betekent deurpost. Weer later werden er kokertjes gemaakt van olijfhout of metaal waar het briefje opgerold in werd bewaard. Dit kokertje werd dan aan de deurpost bevestigd. Dit gebeurt nog steeds. Men laat hiermee zien dat men het huis onder Gods leiding stelt. Door de mezuzah aan te raken bij binnenkomst en het verlaten van de ruimte wordt men herinnerd aan Gods leiding

Mezuzah op de Klaagmuur

8

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF