DSM-5: Wat is nieuw? De belangrijkste veranderingen ten opzichte

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Psychologie, Abnormal Psychology
Share Embed Donate


Short Description

Download DSM-5: Wat is nieuw? De belangrijkste veranderingen ten opzichte...

Description

DSM-5: Wat is nieuw? een titel te maken De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de DSM-IV Prof.dr. Michiel W. Hengeveld, psychiater

Disclosure belangen spreker Disclosure

Potentiële belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk Bedrijfsnamen relevante relaties met bedrijven •  Sponsoring of •  Geen onderzoeksgeld •  Honorarium of andere •  Boom: vast honorarium (financiële) vergoeding voor supervisie vertaling DSM-5 •  Aandeelhouder •  Geen •  Andere relatie •  Geen

Mijn positie •  De  DSM-­‐5  is  geen  systeem  voor  psychiatrische   diagnos7ek.   •  De  DSM-­‐5  is  een  zeer  uitgebreid,  gedetailleerd  en   op  zo  wetenschappelijke  mogelijke  wijze   geactualiseerd  psychiatrisch  classifica7esysteem.   •  De  DSM  heeB  veel  invloed  op  de  Nederlandse   psychiatrische  taal,  en  moet  daarom  goed  worden   vertaald.       •  De  DSM  wordt  helaas  misbruikt  door  het  DBC-­‐GGZ-­‐ systeem.  

  Classificatie is geen diagnose

“De  diagnos7sche  formulering,  in  Nederland  ook  wel   beschrijvende  diagnose  of  structuurdiagnose   genoemd,  bevat  een  nauwkeurige  klinische   voorgeschiedenis  en  een  bondige  samenvaJng  van   de  sociale,  psychologische  en  biologische  factoren  die   kunnen  hebben  bijgedragen  aan  het  ontstaan  van   een  bepaalde  psychische  stoornis.  Om  een   psychische  stoornis  te  kunnen  diagnos7ceren  is  het   dan  ook  niet  voldoende  om  alleen  te  controleren  of   de  symptomen  uit  de  classifica7ecriteria  aanwezig   zijn.”    

Classificatie is geen indicatie -1“Het  uiteindelijke  doel  van  een  diagnos7sche   formulering  is  dat  de  beschikbare  contextuele  en   diagnos7sche  informa7e  kan  worden  gebruikt  om   een  uitvoerig  behandelplan  op  te  stellen  waarin   rekening  is  gehouden  met  de  sociale  en  culturele   context  van  de  betrokkene.”  

Classificatie is geen indicatie -2“Dat  iemand  een  classifica7e  van  een  bepaalde   psychische  stoornis  krijgt  toegekend,  hoeB  echter   niet  automa7sch  te  betekenen  dat  behandeling   noodzakelijk  is.  Dit  is  een  ingewikkelde  klinische   beslissing  waarin  rekening  wordt  gehouden  met  de   ernst  van  de  symptomen,  de  mate  waarin  deze   opvallend  aanwezig  zijn,  de  mate  waarin  de  pa7ënt   lijdt  onder  het  symptoom  of  de  symptomen,  de  mate   waarin  de  symptomen  de  pa7ënt  belemmeren  in  zijn   of  haar  func7oneren,  de  risico’s  en  posi7eve  effecten   van  de  beschikbare  behandelingen,  en  andere   factoren.”  

Classificatie is geen indicatie -3“Clinici  kunnen  daarom  ook  mensen  tegenkomen  van   wie  de  symptomen  niet  volledig  voldoen  aan  de   criteria  voor  een  psychische  stoornis,  maar  bij  wie   wel  duidelijk  sprake  is  van  de  noodzaak  tot   behandeling  of  zorg.  Het  feit  dat  sommige  mensen   niet  alle  symptomen  vertonen  die  wijzen  op  een   bepaalde  classifica7e,  moet  niet  worden  gebruikt  als   een  rechtvaardiging  om  iemand  de  toegang  tot   passende  zorg  te  ontzeggen.”      

Wat is het verschil?

Classificatie ≠ diagnose Classifica(e  

Diagnose  

•  Alleen  syndroom   •  Bedoeld  voor   epidemiologie  en   wetenschappelijk   onderzoek   •  Op  groepsniveau   •  Niet  bepalend  voor  de   vraag  of  behandeling   geïndiceerd  is  

•  Ook  stagering  (fase  van   ontwikkeling  en  uitbreiding)   •  Ook:  complica7es  en  comorbiditeit   •  Ook:  profilering  (e7opathogenese   factoren  en  factoren  van  invloed  op   behandeling  en  beloop)     •  Ook:  func7onele  beperkingen   •  Geschikt  voor  de  clinicus   •  Op  individueel  niveau   •  Bepalend  voor  de  vraag  of   behandeling  geïndiceerd  is  

Classificatie is onderdeel van de diagnostiek Klik om een tekst te maken

Definitie psychische stoornis 1.  Een  syndroom,  gekenmerkt  door  klinisch  significante   symptomen  op  het  gebied  van  de  cogni7eve  func7es,  de   affec7eve  func7es  en/of  de  cona7eve  func7es  van  een   persoon;     2.  dat  een  ui7ng  is  van  een  (vermoede)  disfunc7e  in  de   psychologische,  biologische,  of  ontwikkelingsprocessen  die   ten  grondslag  liggen  aan  het  psychische  func7oneren;     3.  dat  leidt  tot  klinisch  significante  lijdensdruk  (‘distress’),  en/ of  beperkingen  in  het  sociale,  schoolse  en/of   beroepsma7ge  func7oneren  (‘disability’)  en/of  biologisch   nadeel  (‘disadvantage’).  

Exclusies 1.  “Een  reac7e  op  een  veelvoorkomende  stressor  of   een  verlies,  bijvoorbeeld  het  overlijden  van  een   dierbare,  die  te  verwachten  valt  en  cultureel   wordt  geaccepteerd,  is  geen  psychische  stoornis.     2.  Sociaal  deviant  gedrag  (poli7ek,  religieus  of   seksueel  bijvoorbeeld)  en  conflicten  die  zich   vooral  afspelen  tussen  een  individu  en  de   maatschappij  zijn  geen  psychische  stoornissen   tenzij  de  devian7e  of  het  conflict  het  gevolg  is  van   disfunc7oneren  van  het  individu,  zoals  in  het   voorgaande  wordt  beschreven.”  

 

Wel of geen psychische stoornis •  Veel  DSM-­‐5-­‐symptomen  komen  algemeen  voor   •  Dat  is  nog  geen  aanwijzing  voor  een  psychische  stoornis   •  De  meeste  mensen  maken  periodes  mee  van  angst,   depressiviteit  of  slapeloosheid   •  Deze  kunnen  worden  beschouwd  als  behorend  bij  de   condi(on  humaine   •  Daarom  is  in  de  DSM-­‐5  bij  elke  stoornis  het  extra  criterium   toegevoegd:   •  “De  symptomen  veroorzaken  klinisch  significante   lijdensdruk  of  beperkingen  in  het  sociale  of  beroepsma7ge   func7oneren  of  het  func7oneren  op  andere  belangrijke   terreinen”  

Wat is ‘klinisch significant’? •  DSM-­‐5  geeB  geen  defini7e  van  de  term  klinisch   significant   •  Grens  tussen  stoornis  en  normaliteit:  alleen   bepaald  door  klinisch  oordeel,  niet  met  kant  en   klare  regels   •  Wordt  beïnvloed  door:     •  •  •  • 

Sociaal-­‐culturele  context   SeJng     Bias  van  clinicus  en  pa7ënt   Beschikbaarheid  van  middelen  

Twee maal DSM-5

•  Klik om een tekst te maken

Handboek: drie delen •  Deel  I     •  Inleiding   •  Aanwijzingen  voor  het  gebruik  (ook  in  het  Beknopt  overzicht)  

•  Deel  II     •  Alle  stoornissen  met  ICD-­‐9-­‐codes  (ook  in  het  Beknopt  overzicht)  

•  Deel  III   •  •  •  • 

Mee7nstrumenten   Culturele  formulering   Alterna7ef  model  voor  persoonlijkheidsstoornissen   Aandoeningen  die  verder  onderzoek  behoeven  

Bij alle stoornissen in deel II: 1.  Classifica7ecriteria  (ook  in  het  Beknopt  overzicht)   2.  Subtypen  en  specifica7es  (ook  in  het  Beknopt  overzicht)   3.  ICD-­‐9-­‐codering  (ook  in  het  Beknopt  overzicht)   4.  Diagnos7sche  kenmerken   5.  Prevalen7e   6.  Ontwikkeling  en  beloop   7.  Risico-­‐  en  prognos7sche  factoren   8.  Cultuur  en  classifica7e   9.  Gender  en  classifica7e   10. Gevolgen  voor  het  func7oneren   11. Differen7ële  diagnos7ek   12. Comorbiditeit  

Ad 2: Subtypen en specificaties •  Subtypen:  onverenigbare  en  elkaar  uitsluitende   fenomenologische  subgroepen  binnen  een  classifica7e;   worden  aangeduid  met  de  formulering  ‘Specificeer  of’   •  Specifica(es:  juist  niet  bedoeld  als  onverenigbaar  en  elkaar   uitsluitend;  dus  is  meer  dan  één  specifica7e  mogelijk   •  Specifica7es  worden  voorafgegaan  door  de  aanduiding:   ‘Specificeer’  of  ‘Specificeer  indien’   •  Specifica7es  bakenen  een  homogenere  subgroep  van   pa7ënten  af  met  specifieke  kenmerken,  relevant  voor  de   behandeling  

Ad 3: Codering volgens de ICD •  Interna7onal  Classifica7on  of  Diseases  (WHO)   •  Hoofdstuk  5:  Psychische  en  gedragsstoornissen   •  ICD-­‐9-­‐CM:  (Clinical  Modifica7on)  wordt  voorlopig   gebruikt     •  ICD-­‐10-­‐CM:  in  oktober  in  de  USA   •  ICD-­‐11:  in  voorbereiding  

Meer dimensionaal •  Hergroepering  van  categorieën  in:   •  internaliserend  versus  externaliserend   •  volgens  de  levensloop     •  Dimensionale  specifica7es  per  stoornis:   •  ernst:  licht,  ma7g,  erns7g  (zeer  erns7g)   •  soms  geopera7onaliseerd:     •  •  •  • 

aantal  symptomen   frequen7e  van  symptomen   mate  van  beperkingen   dimensionale  mee7nstrumenten  

Nieuwe indeling hoofdstukken: vijf hoofdcategorieën (WHO) I.  Neurobiologische  ontwikkelingsstoornissen   (vroege  en  blijvende  cogni7eve  deficiën7es)   II.  Psycho7sche  stoornissen  (deficiën7es  in  de   informa7everwerking)   III.  Emo7onele  stoornissen  (gebaseerd  op  nega7eve   affec7viteit)   IV.  Externaliserende  stoornissen  (gebaseerd  op   ongeremdheid)   V.  Neurocogni7eve  stoornissen  (neurologisch   substraat)  

De 22 hoofdstukken 1.  Neurobiologische  ontwikkelingsstoornissen   2.  Schizofreniespectrumstoornissen   3.  Bipolaire-­‐stemmingsstoornissen   4.  Depressieve-­‐stemmingsstoornissen   5.  Angststoornissen   6.  Obsessieve-­‐compulsieve  stoornissen   7.  Psychotrauma-­‐  en  stressorgerelateerde  stoornissen   8.  Dissocia7eve  stoornissen   9.  Soma7sch-­‐symptoomstoornissen   10. Voedings-­‐  en  eetstoornissen   11. Zindelijkheidsstoornissen   12. Slaap-­‐waakstoornissen  

De 22 hoofdstukken 13.  Seksuele  disfunc7es   14.  Genderdysforie   15.  Gedragsstoornissen   16.  Middelgerelateerde  stoornissen  en  verslavingen   17.  Neurocogni7eve  stoornissen   18.  Persoonlijkheidsstoornissen   19.  Parafiele  stoornissen   20.  Andere  psychische  stoornissen   21.  Bewegingsstoornissen  door  medica7e   22.  Andere  problemen  die  een  reden  tot  zorg  kunnen  zijn      (V-­‐codes)  

Meetinstrumenten in deel III •  Zelmeoordelingsvragenlijsten  algemene   psychiatrische  symptomen   •  Dimensionale  beoordeling  van  de  ernst  van   psychosesymptomen   •  World  Health  Organiza7on  Disability  Assessment   Schedule  (WHODAS)  2.0  

De vijf assen eruit •  As  I,  II  en  III:   •  Alle  psychische  stoornissen  noemen  en   coderen  (ICD-­‐9)     •  Alle  relevante  soma7sche  stoornissen  noemen   •  As  IV:  Relevante  V-­‐codes  toevoegen   •  As  V:  WHODAS  2.0  

Veranderingen t.o.v. DSM-IV 1.  2.  3.  4.  5.   

Nieuwe  stoornissen   Nieuwe  namen   Nieuwe  vertalingen   Nieuwe  plaatsen   Nieuwe  combina7es  

Ad 1. Nieuwe stoornissen -1•  •  •  •  • 

Sociale  (pragma7sche)  communica7estoornis   Disrup7eve  stemmingsdisregula7estoornis   Premenstruele  stemmingsstoornis   Verzamelstoornis   Excoria7estoornis  (huidpulkstoornis)  

Verzamelstoornis

Excoriatiestoornis

Ad 1. Nieuwe stoornissen -2•  •  •  •  •  •  • 

Ontremd-­‐sociaalcontactstoornis   Eetbuistoornis   Remslaapgedragsstoornis   Rustelozebenensyndroom   Cafeïneonnrekkingssyndroom   Cannabisintoxica7e     Cannabisonnrekkingssyndroom  

Ad 1. Nieuwe stoornissen -3•  •  •  •  • 

Beperkte  neurocogni7eve  stoornissen   Tardieve  dystonie   Tardieve  akathisie   An7depressiva-­‐onnrekkingssyndroom   Veel  nieuwe  V-­‐codes  (‘andere  problemen  die  een   reden  tot  zorg  kunnen  zijn’)  

Ad 2. Nieuwe namen DSM-­‐IV  

DSM-­‐5  

•  Fonologische  stoornis  

•  Spraakklankstoornis  

•  Stoneren  

•  Stoornis  in  de  spraakvloeiendheid  

•  Voedingsstoornis  op  de   zuigelingen-­‐  of  vroege   kinderleeBijd      

•  Vermijdende/restric7eve   voedselinnnamestoornis  

•  Dysthyme  stoornis  

•  Persisterende  depressieve  stoornis  

•  Depersonalisa7estoornis  

•  Depersonalisa7e-­‐/ derealisa7estoornis  

•  Genderiden7teitsstoornis  

•  Genderdysforie  

•  Demen7eën  

•  Neurocogni7eve  stoornissen  

Ad 3. Nieuwe vertalingen -1DSM-­‐IV  

DSM-­‐5  

•  Aandachtstekortstoornis  met   hyperac7viteit  

•  Aandachtsdeficiën7e-­‐/ hyperac7viteitsstoornis  

•  Opposi7oneel-­‐opstandige   gedragsstoornis  

•  Opposi7oneel-­‐opstandige   stoornis  

•  Gedragsstoornis  (conduct   disorder)  

•  Normoverschrijdend-­‐ gedragsstoornis  

•  Stoornis  in  de  lichaamsbeleving  

•  Morfodysfore  stoornis  

•  Slaapgebonden   ademhalingsstoornis  

•  Ademhalingsgerelateerde   slaapstoornis  

Ad 3. Nieuwe vertalingen -2DSM-­‐IV  

DSM-­‐5  

•  Theatrale   persoonlijkheidsstoornis  

•  Histrionische-­‐ persoonlijkheidsstoornis  

•  Ontwijkende   persoonlijkheidsstoornis  

•  Vermijdende-­‐ persoonlijkheidsstoornis  

•  Obsessieve-­‐compulsieve   persoonlijkheidsstoornis  

•  Dwangma7ge-­‐ persoonlijkheidsstoornis  

Ad 4. Nieuwe combinaties •  Au7smespectrumstoornis  (incl.  stoornis  van  Asperger  en   PDD-­‐NOS)   •  Stoornissen  in  het  gebruik  van  een  middel  (misbruik  en   aqankelijkheid  van  een  middel)   •  Soma7sch-­‐symptoomstoornis  (alle  somatoforme   stoornissen,  exclusief  conversiestoornis  en  hypochondrie   zonder  lichamelijke  klachten  [ziekteangststoornis])   •  Seksuele-­‐interesse-­‐/opwindingsstoornis  bij  de  vrouw   (seksuele  stoornis  met  verminderd  verlangen  en  seksuele-­‐ opwindingsstoornis  bij  de  vrouw)   •  Genitopelvienepijn-­‐/penetra7estoornis  (dyspareunie  en   vaginisme)  

Ad 5. Nieuwe plaatsen -1• 

Uit  de  ‘Stoornissen  die  meestal  voor  het  eerst  op   zuigelingenleeBijd,  kinderleeBijd  of  in  de  adolescen7e   worden  gediagnos7ceerd’  naar  aparte    hoofdstukken:     •  Gedragsstoornissen     •  Voedings-­‐  en  eetstoornissen     •  Stoornissen  in  de  zindelijkheid  

• 

Naar  hoofdstuk  ‘Psychotrauma-­‐  en  stressorgerelateerde   stoornissen’:   •  Reac7eve  hech7ngsstoornis   •  Aanpassingsstoornissen  

• 

Naar  hoofdstuk  ‘Angststoornissen’:   •  Separa7eangststoornis   •  Selec7ef  mu7sme  

Ad 5. Nieuwe plaatsen -2• 

Naar  hoofdstuk  ‘Obsessieve-­‐compulsieve  en  verwante   stoornissen’:   •  Morfodysfore  stoornis   •  Tricho7llomanie  

• 

Naar  hoofdstuk  ‘Soma7sch-­‐symptoomstoornis  en   verwante  stoornissen’:   • 

• 

Nagebootste  stoornis  

Naar  hoofdstuk  ‘Middelengerelateerde  stoornissen  en   verslavingen’:   • 

Gokstoornis  

Stelling tot slot •  Voor  een  goede  classifica7e   –  maar  vooral  voor  goede   diagnos7ek  –  is  het  ‘Beknopt   overzicht  van  de  DSM-­‐5-­‐ criteria’  onvoldoende,  maar   moet  u  kennis  nemen  van   het  Handboek!  

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF