En lärarutbildning utan undervisning i HBT-frågor

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Gender Studies, Human Sexuality
Share Embed Donate


Short Description

Download En lärarutbildning utan undervisning i HBT-frågor...

Description

En lärarutbildning utan undervisning i HBT-frågor är inte fullständig

En lärarutbildning utan undervisning i HBT-frågor är inte fullständig

Alla elever och lärare ska kunna kräva en skola där de blir respekterade. Det ska inte spela någon roll vem man blir kär i eller vilken könsidentitet man anser sig ha. Vi förutsätter att du som blivande lärare inte gör någon skillnad på elever eller kollegor oavsett vilken sexuell läggning, könsidentitet/uttryck. En lärarutbildning utan garanterad undervisning om HBT är i våra ögon inte fullständig.

Alla elever och lärare ska kunna kräva en skola där de blir respekterade. Det ska inte spela någon roll vem man blir kär i eller vilken könsidentitet man anser sig ha. Vi förutsätter att du som blivande lärare inte gör någon skillnad på elever eller kollegor oavsett vilken sexuell läggning, könsidentitet/uttryck. En lärarutbildning utan garanterad undervisning om HBT är i våra ögon inte fullständig.

Tyvärr är kunskapen om homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT) bland lärare, lärarstudenter och elever alltför låg. Med okunskap kommer gissningar. Med gissningar kommer fördomar, vilket är skolans uppdrag att motverka. Därför kräver vi att lärarutbildningen ska omfatta kunskaper om HBT-frågor och heteronormen.

Tyvärr är kunskapen om homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT) bland lärare, lärarstudenter och elever alltför låg. Med okunskap kommer gissningar. Med gissningar kommer fördomar, vilket är skolans uppdrag att motverka. Därför kräver vi att lärarutbildningen ska omfatta kunskaper om HBT-frågor och heteronormen.

lararforbundet.se/lararstudent

lararforbundet.se/lararstudent

Några enkla tips för att arbeta normkritiskt:

Några enkla tips för att arbeta normkritiskt:

Presentera litteratur som inte följer heteronormen.

Presentera litteratur som inte följer heteronormen.

Dela in eleverna efter förare och följare istället för man och kvinna vid dansundervisning.

Dela in eleverna efter förare och följare istället för man och kvinna vid dansundervisning.

Prata om partner istället för pojkvän/flickvän.

Prata om partner istället för pojkvän/flickvän.

Tänk på vilka bilder du använder dig av i undervisningen. Förmedlar de stereotypa signaler?

Tänk på vilka bilder du använder dig av i undervisningen. Förmedlar de stereotypa signaler?

Dela inte alltid in i pojk- och flickgrupper. En enkönad grupp är inte nödvändigtvis en homogen grupp. Var tydlig med vad syftet med gruppindelningen är.

Dela inte alltid in i pojk- och flickgrupper. En enkönad grupp är inte nödvändigtvis en homogen grupp. Var tydlig med vad syftet med gruppindelningen är.

Lärarförbundets HBT-nätverk

Lärarförbundets HBT-nätverk

Liten ordlista:

Liten ordlista:

Nätverket är ett forum för medlemmar i Lärarförbundet som definierar sig som HBTperson. Syftet är att skapa mötesplatser med möjlighet till att diskutera och byta erfarenheter med andra i samma situation. Samtidigt medverkar och påverkar nätverket Lärarförbundets arbete i dessa frågor.  Läs mer på lararforbundet.se/hbt

Sexuell läggning – Enligt svensk lagstiftning finns tre sexuella läggningar: hetro-, homooch bisexualitet. HBT – Samlingsnamn för gruppen homo-, bisexuella och transpersoner. Heterosexuell – Person som kan bli kär, förälskad i och /eller sexuellt attraherad av någon av motsatt kön. Homosexuell – Person som kan bli kär, förälskad i och/eller sexuellt attraherad av någon av samma kön. Bisexuell – Person som kan bli kär, förälskad i och/eller sexuellt attraherad av en person oavsett kön.

Transperson – Personer som identifierar sig eller uttrycker ett annat kön än sitt biologiska. Samlingsnamn på till exempel transvestiter och transsexuella. Intergender – En person som definierar sig som att befinna sig mellan, i båda, eller bortom de traditionella könsrollerna. Detta kan vara en könsidentitet. Heteronorm – betyder att heterosexualitet uppfattas som det normala, givna och förväntade. Därmed blir annan sexualitet betraktad som onormal och avvikande. Regnbågsfamilj – Beskrivning av en familj där en eller flera av föräldrarna är HBT-person.

Nätverket är ett forum för medlemmar i Lärarförbundet som definierar sig som HBTperson. Syftet är att skapa mötesplatser med möjlighet till att diskutera och byta erfarenheter med andra i samma situation. Samtidigt medverkar och påverkar nätverket Lärarförbundets arbete i dessa frågor.  Läs mer på lararforbundet.se/hbt

Sexuell läggning – Enligt svensk lagstiftning finns tre sexuella läggningar: hetro-, homooch bisexualitet. HBT – Samlingsnamn för gruppen homo-, bisexuella och transpersoner. Heterosexuell – Person som kan bli kär, förälskad i och /eller sexuellt attraherad av någon av motsatt kön. Homosexuell – Person som kan bli kär, förälskad i och/eller sexuellt attraherad av någon av samma kön. Bisexuell – Person som kan bli kär, förälskad i och/eller sexuellt attraherad av en person oavsett kön.

Transperson – Personer som identifierar sig eller uttrycker ett annat kön än sitt biologiska. Samlingsnamn på till exempel transvestiter och transsexuella. Intergender – En person som definierar sig som att befinna sig mellan, i båda, eller bortom de traditionella könsrollerna. Detta kan vara en könsidentitet. Heteronorm – betyder att heterosexualitet uppfattas som det normala, givna och förväntade. Därmed blir annan sexualitet betraktad som onormal och avvikande. Regnbågsfamilj – Beskrivning av en familj där en eller flera av föräldrarna är HBT-person.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF