Filip Källström Sernanders väg 4, lgh 411 75261

January 5, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Communications
Share Embed Donate


Short Description

Download Filip Källström Sernanders väg 4, lgh 411 75261...

Description

Filip Källström Sernanders väg 4, lgh 411 75261 Uppsala Tel: 070 – 6105002 [email protected]

3Q Kandidat Jag heter Filip Källström, är 27 år gammal och ska precis avsluta lärarprogrammet 330 hp. Som en del av min utbildning har jag läst statskunskap, sociologi, pedagogik, didaktik och nationalekonomi inom mina 330hp. Sedan hösten 2012 har jag även studerat isländska och tillbringat en termin vid Islands Universitet. Jag är uppväxt i Sunderbyn, en liten ort ca 3 mil utanför Luleå i Norrbotten. Jag talar flytande svenska och engelska. Jag har dessutom grundläggande kunskaper i franska och isländska och ett genuint intresse för samhällsfrågor och historia. Jag skulle beskriva mig själv som en utåtriktad universitetsstuderande med social kompetens, hög arbetskapacitet, bred erfarenhet av service och arbete i mångkulturella miljöer. Min pedagogiska erfarenhet och kompetens skulle förhoppningsvis vara en tillgång för Värmlands Nation. Jag vågar påstå att min initiativ och samarbetsförmåga är och har varit en förutsättning i mina tidigare anställningar. Jag har varit en aktiv medlem vid Nationen sedan 2012, med undantag för den tiden då jag studerade utomlands. Jag började med att arbeta under fredagsklubben och fortfarande hittar man mig ofta i cocktail baren. Sedemera har jag också arbetat och hjälpt till vid många av nationens uthyrningar och gasker, både i servisen och som kock. Under 2013 och 2014 har jag dessutom varit en av sommarvärdarna med ansvar att sköta bla. lunch och pubverksamheten samt rekrytering av personal. För närvarande är jag också sponsringsansvarig. Innan mina studier vid Uppsala Universitet och min tid vid Nationen så arbetade jag 5 år inom hotell och restaurang både i Sverige och England. Jag är utbildad cocktailbartender samt läst både kall och varmkök under mina gymnasiestudier. Jag har goda kunskaper i administrativt arbete, dokumentation samt är van vid att arbeta strukturerat. Min förmåga att uttrycka mig i tal och skrift är väl utvecklad. Som person är jag ansvarstagande med ett positivt förhållningssätt och jag trivs med att knyta nya kontakter. Mina språkkunskaper, pedagogisk kompetens och samarbetsförmåga skulle förhoppningsvis vara en stor tillgång för Värmlands Nations som dess 3 kurator. Med vänlig hälsning, Filip Källström

Uppsala 3/10 -2014

Filip Källström Sernanders väg 4, lgh 411 75261 Uppsala Tel: 070 – 6105002 [email protected]

3Q Candidate My name is Filip Källstrom, I'm 27 years old and about to finish bachelors to become a teacher. As part of my education, I have taken political science, sociology, pedagogy, didactics and economics. Since the fall of 2012, I have also studied Icelandic and spent a semester at the University of Iceland. I grew up in Sunderbyn, a small town about 30km outside Luleå in the northen part of Sweden. I speak fluent Swedish and English. I also have basic knowledge of French and Icelandic, and a genuine interest in social issues and history. I would describe myself as an outgoing university student with high social skills, high work capacity, broad experience in service and work in multicultural environments. My educational experience and skills would hopefully be an asset to Värmlands Nation. I dare say that my initiative and interpersonal skills are and have been a valuable asset in my previous employments. I have been an active member of the Nation since 2012, except for the time when I was studying abroad. I began working the club nights on fridays and you can still find me in the cocktail bar most fridays. Eventually, I also began working and helping out at many of the nation's rentals and gasques, both as a server and chef. In 2013 and 2014, I have also been one of the summerhosts with the responsibility of running the lunch service and the pub. Other duties included recruiting staff and manageing inventory. Currently, I am also responsible for getting new sponsorship deals. Before my studies at Uppsala University and my time in the nation so I worked five years in hotels and restaurants in Sweden and England. I am a trained cocktail bartender and took both classes in food preperation during high school. I have good knowledge of administrative work, documentation, and im accustomed to working in . My ability to express myself in speech and writing is well developed. As a person I am responsible with a positive attitude and I enjoy meeting new people. My language skills, educational skills and interpersonal skills would hopefully be a great asset for Värmlands Nation as its 3 curator. Regards, Filip Källström

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF