Filosofi (undervisning på svenska), urvalsprov

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi
Share Embed Donate


Short Description

Download Filosofi (undervisning på svenska), urvalsprov...

Description

Filosofi (undervisning på svenska) Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja besvara uppgifterna.

Instruktioner Besvara uppgifterna koncist och enligt provlitteraturen. Skriv dina svar på svenska. Svar skrivna på andra språk beaktas inte i bedömningen. Skriv dina svar på de kopierade provpappren. Skriv varje svar inom utrymmet avsett för detta. Anteckningar som ligger utanför utrymmet avsett för svaren beaktas inte i bedömningen. Skriv dina svar med blyertspenna och med tydlig handstil. Bedömaren tolkar mångtydiga anteckningar enligt det alternativ som ger dig minst poäng. Ge inte alternativa svar. Om du ger alternativa svar, beaktas i bedömningen endast det svar som ger dig minst poäng. Du kan skriva utkast till dina svar på rutigt papper. Anteckningar som du gör på rutigt papper beaktas inte i bedömningen. Du har fått ett ark rutigt papper. Vid behov kan du be att få mera rutigt papper av övervakaren. Om du vill besöka toaletten eller av någon annan anledning vill påkalla övervakarens uppmärksamhet, räck upp armen. Övervakaren kommer då fram till dig. Förvara dina färdiga svar inne i denna pärm så att den som sitter bakom eller bredvid dig inte kan se dina svar. Provet slutar fyra timmar efter att provet började. Du får lämna salen tidigast kl. 15.00. Lämna in alla pappren som du har fått till övervakaren framme i salen. Lämna in alla pappren även om du lämnat några eller alla uppgifter obesvarade. Legitimera dig då du lämnar in pappren.

Poängsättning Del

Du kan få

1

0–50 poäng

2

0–25 poäng

3

0–25 poäng

Du kan bli antagen bara om du får

totalt 0–100 poäng minst 50 poäng

Tekniska anteckningar

FFI A (B)

Deltagarnummer

1234

Helsingfors universitet Humanistiska fakulteten

Filosofi (undervisning på svenska) Urvalsprov 24.5.2016

Kontrollera med hjälp av sidnumren att du har fått alla sidor. Det finns ett deltagarnummer på en del av sidorna. Kontrollera att det är samma på alla sidor. Texta dina person- och kontaktuppgifter. Skriv ditt namn med latinska bokstäver (abcd...), inte t.ex. med kyrilliska bokstäver (абгд...). Om du inte har en finsk personbeteckning, skriv i stället ditt födelsedatum. Skriv inte dina person- och kontaktuppgifter på någon annan sida.

Efternamn Samtliga förnamn Personbeteckning E-postadress Telefonnummer

Behöver du för Försvarsmakten ett intyg över att du har deltagit i urvalsprovet? Intyget kommer att skickas till dig via e-post.

1 (17)

□ ja □ nej

Tekniska anteckningar

FFI B (B)

Deltagarnummer

Granskarens anteckningar

2 (17)

1234

Del 1 (0–50 poäng) Uppgift 1.1 (0–20 poäng) Förklara vad som menas med konsekvensetiska (eller teleologiska), pliktetiska (eller deontologiska) och dygdetiska moralteorier samt problematisera de tre synsätten.

3 (17)

4 (17)

Uppgift 1.2 (0–15 poäng) Presentera huvuddragen i Thomas Hobbes politiska filosofi.

5 (17)

6 (17)

Uppgift 1.3 (0–15 poäng) Enligt Peter Singer kännetecknas människans inställning till djuren av speciesism eller artpartiskhet. Förklara varför han anser att denna inte är berättigad. Vilken kritik kan man anföra mot Singers synsätt?

7 (17)

8 (17)

Del 2 (0–25 poäng) Edmund Husserl grundade den tradition i den moderna filosofin som kallas fenomenologi. Husserls mest berömda lärjunge var Martin Heidegger. Redogör för huvuddragen i Husserls och Heideggers filosofi.

9 (17)

10 (17)

11 (17)

12 (17)

Del 3 (0–25 poäng) Personlig identitet som filosofiskt problem. Presentera synpunkter på följande: · · · ·

Spelar det någon roll hur man svarar på frågor om personlig identitet? Vad menas med identitet? Vad är en person? Hjärntransplantationer och teletransport.

13 (17)

14 (17)

15 (17)

16 (17)

Granskarens anteckningar

17 (17)

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF