Folkhälsopolitiskt program 2015 -2020

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Biologi, Näringslära
Share Embed Donate


Short Description

Download Folkhälsopolitiskt program 2015 -2020...

Description

Förslag till ett reviderat

Folkhälsopolitiskt program 2015 -

• Hälsa är en mänsklig rättighet

Visionen

År 2020 har Skellefteå kommuns invånare världens bästa hälsa

80.000 invånare år 2030

Framgångsfaktorer • Många är delaktiga • Populär skriften: lättläst, begriplig och konkret • Folkhälsorådets tydliga uppdrag att följa upp och prioritera • Inriktningsdokument •

- Vår stad blir attraktiv och hållbar att leva och bo i. Ekonomisk, ekologisk och socialt hållbart samhälle

• Ett socialt hållbart samhälle är ett samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa utan ojämlika skillnader • Hälsa är en mänsklig rättighet

God folkhälsa innebär att så många som möjligt har bra hälsa och att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället

Ojämlikhet i hälsa

”Systematiska skillnader i hälsa, som kan undvikas med förnuftigt handlande, är helt enkelt orättfärdiga” ”Det är det vi avser med ojämlikhet eller orättfärdighet i hälsa” WHO Final report

Samverkan är en förutsättning

Målområden 1. Ökad delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomisk och social trygghet 3. Trygga och goda uppväxtvillkor 4. Ökad hälsa i arbetslivet 5. Sunda och säkra miljöer och produkter 6. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård 7. Gott skydd mot smittspridning 8. Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa 9. Ökad fysisk aktivitet 10. Goda matvanor och säkra livsmedel 11. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande

Förslag till ny handlingsplan Vad

Hur

Tänkbara aktörer

Genom goda trafiklösningar i Skellefteå klaras med bred marginal miljökvalitetsnormen för kvävedioxidNy E4dragning förbi Skellefteå för att minska luftföroreningar i centrum

Handlingsprogrammet för det allergiförebyggande arbetet revideras till 2015Allergikommittén samordnar och följer upp delmål minst en gång varje mandatperiod

Kemikalier och säkerhet.Analys av data på skadefall via skadestatistik med ett genusperspektiv.Produktkontroller och säkra leksaker Skapa en handlingsplan för det skadeförebyggande arbetet

Skellefteå kommun, Trafikverket privata aktörer Alla nämnder och bolag FoP Skellefteå/ Norsjö

BMN Kommun FoP Skellefteå/ Norsjö

Goda livsvillkor Målområde 1, 2 och 3

1. Ökad delaktighet och inflytande i samhället

Öka det aktiva medborgarskapet i alla åldrar och därmed minska utanförskapet

Målområde 1

1. Få fler att känna sig delaktiga och se möjligheter till inflytande i sin vardag

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar

Alla invånare i Skellefteå kommun har förutsättningar att leva ett självständigt liv med ekonomisk och social trygghet, bostad, utbildning, arbete eller annan meningsfull sysselsättning

Målområde 2

1. Alla ges möjlighet till en fullständig gymnasieexamen utifrån egna förutsättningar. 2. Alla som vill ha en egen bostad ska ges möjlighet till det. 3. Alla har arbete eller annan meningsfull sysselsättning. 4. Alla har möjlighet att ha en aktiv och meningsfull fritid.

3. Trygga och goda uppväxtvillkor

Vi har trygga och goda uppväxtvillkor för alla barn och ungdomar. Vi ger dem möjlighet att vara modiga, nyfikna och kreativa så att de blir delaktiga och trygga medborgare. Vi skapar förutsättningar för att de vill bosätta sig i Skellefteå som vuxna

Målområde 3

1. Ökad psykisk hälsa för barn och unga 2. Ökat fysisk hälsa för barn och unga 3. Ökad trygghet för barn och unga

Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor Målområde 4 - 10

4. Ökad hälsa i arbetslivet

Alla ska kunna arbeta hela sitt yrkesverksamma liv utan att drabbas av fysisk och/eller psykisk ohälsa relaterad till arbetet.

Målområde 4

1. Öka kunskapen om hälsa i arbetslivet hos arbetsgivare och medarbetare. 2. Entusiasmera och uppmuntra såväl arbetsgivare, medarbetare och fackliga organisationer för ökad hälsa i arbetslivet.

5. Sunda och säkra miljöer och produkter

Sunda inne-och utemiljöer, samt säkra produkter och miljöer är viktiga för folkhälsan. Vi minskar på buller, radon, UVstrålning, luftföroreningar, miljögifter och olyckor. Skellefteå är en ekologiskt hållbar kommun.

Målområde 5

1. Minska skador genom förebyggande åtgärder i riskmiljöer 2. Minska fallskador för äldre i Skellefteå med 30 % fram till 2020 med 2012 som basår 3. Lysa upp samhället energieffektivt för att skapa ökad trygghet, säkerhet, framkomlighet samtidigt som de estetiska värdena förstärks. 4. Klara miljömålen renare luft och begränsad klimatpåverkan

6. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdens arbetssätt ger befolkningen förutsättningar för en god hälsa

Målområde 6

1. 2. 3. 4.

Stödja en positiv hälsoutveckling hos barn och unga Stödja en positiv hälsoutveckling hos vuxna Använda hälsoorientering som strategi Minska skillnaderna i självskattad hälsa mellan personer med kort och lång utbildning.

7. Gott skydd mot smittspridning

Vi har en hög nivå mot smittspridning. De framsteg som redan gjorts för att minska förekomsten av smittsamma sjukdomar behålls.

Målområde 7 är inte reviderat

8. Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa

Vi har skapat förutsättningar för bästa möjliga sexuella och reproduktiva hälsa - på lika villkor för hela befolkningen. Alla människor har rätt till att bestämma över sin egen kropp och sexualitet.

Målområde 8

1. Ökad kunskap om sex och samlevnad i befolkningen 2. Minskat antal oönskade graviditeter 3. Minskad smittspridning av hiv samt andra sexuellt överförbara infektioner

9. Ökad fysisk aktivitet

Skellefteå är en föregångare i Sverige, som erbjuder alla sina kommuninvånare de bästa förutsättningarna för daglig fysisk aktivitet, livet igenom.

Målområde 9

1. Öka andelen fysiskt aktiva kommuninvånare som uppnår de nationella rekommendationerna 2. Minska den stillasittande-tiden bland kommuninvånarna 3. Cykel- och gångtrafiken ska öka och de korta biltransporterna ska minska

10. Goda matvanor och säkra livsmedel

I Skellefteå är det enkelt för alla att ha goda och hälsosamma matvanor som bidrar till en hållbar utveckling

Målområde 10

1. Öka konsumtionen av frukt och grönsaker 2. Öka konsumtionen av nyckelhålsmärkt mat 3. Minska konsumtionen av exempelvis sötade drycker, godis, glass, snacks, bakverk 4. Öka andelen inköp av ekologisk och närproducerad mat

Riskbruk, missbruk och beroende målområde11

11. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande

Skellefteå kommun ska vara en trygg och hälsosam plats att växa upp och leva i. För att behålla detta och utveckla det ytterligare är det viktigt att konsumtionen av tobak, alkohol och skadeverkningar av överdrivet spelande minskar och att all användning av dopning och narkotika upphör.

Målområde 11

1. 2. 3. 4.

All användning av narkotika och dopning skall upphöra Konsumtion av alkohol och tobak skall inte förekomma under 18 år Den totala konsumtionen av alkohol och tobak skall minska Fritt från skadeverkningar av spelande både spel om pengar och så kallade online spel

1. Ska Alkohol och drogpolitiska programmet integreras i folkhälsoprogrammet?

2. Ska mindre revideringar av folkhälspolitiska programmet godkännas av folkhälsorådet?

Resultatet från Öppna Jämförelser 2014 presenteras den 15 december Resultatet från Hälsa på lika villkor undersökningen presenteras under våren 2015 av Urban Janlert

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF