Frågor och Svar

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Political Economy
Share Embed Donate


Short Description

Download Frågor och Svar...

Description

Information till medlemmarna i LASS Det går mycket rykten inom klubben om vad som sker och i den information som går ut i olika medier såsom mail, Facebook, Corren, snacket vid bassängkanten finns både korrekt information men tyvärr även direkta felaktigheter och kraftiga förvanskningar. Vi försöker här sortera ut begreppen och svara på de olika frågeställningarna.

Frågeställningar kring Mikael Holmertz gällande varsel om avsked: -

Har Mikael Holmertz blivit avskedad från LASS? Det stämmer att Mikael Holmertz blivit varslad om avsked. Det är överenskommet mellan parterna och dess juridiska ombud, Arbetsgivaralliansen för LASS och Unionen för Mikael Holmertz att: Överläggning sker den 27 november. Styrelsen återkommer därefter med information efter överläggningen. Styrelsen vill förtydliga att varslet om avsked inte är den nya klubbchefens beslut. Det är en enig styrelse som fattat detta beslut.

-

Varför informerar styrelsen inte om skälen till varslet av Mikael? På grund av arbetsrättens regelverk i Sverige, bland annat arbetsgivaransvaret i hanteringen av denna typ av fråga, är LASS styrelse hindrad att offentliggöra och redogöra för underlagen i skrivande stund.

Frågeställningar som rör styrelsens agerande: -

-

-

Enligt påstående i anonymt mailutskick från ”Olle Bolle” har styrelsen fattat organisatoriska och ekonomiska beslut som gör att satsningen mot Bästa ungdomsklubb 2016 samt OS 2016 slagits i spillror. Vad är det för beslut som tagits? Styrelsen stöder satsningarna och uppfattar inte att det tagits några beslut som går emot satsningen. Det påstås också att tillsättningen av en klubbchef är ett ekonomiskt beslut som skulle begränsa framtida satsningar. Avsikten med tillsättningen av klubbchefen är tvärtom att skapa stabilitet i föreningen och ge ekonomiska förutsättningar för framtida satsningar genom, utvecklad marknadsföring, effektivitet i organisationen etc. I det anonyma mailet från ”Olle Bolle” påstås styrelsen, förutom satsning på klubbchefsrollen, har tagit beslut som medför ”väldigt stora kostnadsökningar” för kansliet. Stämmer detta? Styrelsen förstår inte detta påstående och ser det som helt felaktigt. Det enda beslut som fattats som Styrelsen kan härröra till detta påstående är att ekonomiredovisning fortsatt ligger utlagt till externt företag. Detta initiativ

gjordes för att frigöra tid för tränarna att lägga på tränaruppgiften och inte ekonomiarbete. Vi säkerställer också att ekonomiredovisningen fungerar vid sjukdom, semester och annan frånvaro. Bedömningen är också att det faktiskt är en kostnadseffektiv lösning att låta en redovisningsbyrå ta hand om detta arbete. -

Beslutet att lägga ekonomiredovisningen på ett externt företag togs väl redan av den förra styrelsen? Ja det stämmer. De bedömde precis som nuvarande styrelse att det är den bästa lösningen för LASS.

-

Enligt det anonyma mailet från ”Olle Bolle” består LASS och många andra föreningars styrelser av styrelseproffs, välutbildade människor med höjdarjobb, i stället för jordnära människor med gedigen bakgrund inom vår idrott som har förståelse för idrottens kärnvärden och inte lägger någon personlig prestige i att sitta i styrelsen för en bra tävlingsförening. LASS styrelse är valda av medlemmarna där alla är ideellt arbetande föräldrar till simmare i olika grupper i LASS verksamhet. Bakgrunden hos dessa är olika och där flera har idrottsbakgrund och erfarenhet från ledarskap inom olika idrotter. Att LASS styrelse endast består av styrelseproffs är felaktigt och att vi gör det för personlig prestige håller vi verkligen inte med om. Styrelsen representerar de ca 3000 medlemmarna i LASS och utgår i alla beslut ifrån vad som är bäst för föreningen.

Frågeställningar kring den nyanställde klubbchefen, Leif Ångkvist: -

Måste LASS ha en klubbchef? LASS styrelse bedömer det som nödvändigt att ha en klubbchef likt andra stora föreningar. Styrelsen har mycket svårt att utöver sina ordinarie arbeten även ta på sig hela arbetsgivaransvaret för de anställda på sin fritid. LASS behöver därför en chef som finns på plats för att leda och styra verksamheten. Detta är dessutom ett krav från facket Unionen som även de ser denna åtgärd som nödvändig. Föreningen har inte haft en klubbchef sedan 2005 och det kan kanske därför inledningsvis kännas ovant för de anställda att ha en operativ chef.

Frågeställningar kring tränarsituationen: -

Hur ser tränarsituationen ut i LASS? Ingen av tränarna har sagt upp sig. Just nu får LASS ett fantastiskt bra stöd av elitsimmare och tidigare simtränare i klubben som alla gör sitt bästa för att simmarna ska coachas på ett bra sätt. Dessutom har LASS stöd från grannklubbarna som erbjudit sig att gå in och

stötta med tränarstöd vid behov. Diskussion om rekrytering av tränare pågår. -

LASS styrelse verkar för alla 3000 medlemmars bästa

/ LASS Styrelse

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF