Första föreläsningen 060328

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Political Economy
Share Embed Donate


Short Description

Download Första föreläsningen 060328...

Description

Industriell Ekonomi och Entreprenörskap Vt 2006, Jan-Olof Müller & Leif T Larsson

Mål med kursen • Ge er en övergripande förståelse för företagsekonomi både avseende grundantaganden, begrepp och några modeller – ni får basen här!

Kursens innehåll • De flesta blocken i boken: FöretagsEkonomi 100, Skärvad & Olsson, upplaga 11 + Kompendium i Entreprenörskap

Examination • Tenta, omfattar hela kursens innehåll. Två delar dels en mer allmän och sedan en fokuserad på Entreprenörskap.

Hur? Föreläsningar baserade på boken – dessa kommer ge övergripande resonemang. Föreläsningarna kommer i olika grad följa boken, tanken är att göra en del relevanta kompletterande utblickar. IndEkEnt, Vt 2006

2

”Endast den hand som stryker ut kan skriva det rätta.” (Dag Hammarskjöld, Vägmärken) Bästa viset att lära sig detta ämne är att parallellt läsa och göra uppgifter – bara på det viset kan ni få en känsla för olika metoders styrkor och svagheter. Föreläsningarna ger bara ”hintar” om vad som kommer på tentan – ni måste själva ansvara för att lära er boken! IndEkEnt, Vt 2006

3

Den viktigaste frågan innan vi börjar denna resa är – behöver man lära sig detta?

Svaret är: JA! Företagsekonomin idag – innehåller allt – och kanske intet?! Ett av de områden som greppar in i hela samhället – allt från tillväxt, arbetslöshet, pensionspengar, bostadsköp, ledarskap och bonussystem. IndEkEnt, Vt 2006

4

Varför skall ni ingenjörer då läsa detta? Eftersom ni kommer att arbeta i organisationer där FE spelar en viktig roll i både små och stora sammanhang!

Företagsekonomin berör beslutsfattande – och ingenjörer brukar arbeta med att ta olika beslut – vilket gör att?! V.S.B. IndEkEnt, Vt 2006

5

Några inledande anmärkningar! I Företagsekonomin (FE) finns få absoluta sanningar – i kursen kommer vi dock se det som det finns en del sanningar men annat är mer en bedömningsfråga – och det är det som är poängen med FE! Modeller bygger på förenklingar som vi måste lära oss att förstå, för att kunna använda dem! Därför måste ni både förstå de bakomliggande antaganden som modellerna baseras på och de enskilda modellernas uppbyggnad! – svårt men intressant! IndEkEnt, Vt 2006

6

Ekonomi – hushållning/förvaltning (grek.) Företagsekonomi – läran om hushållning med knappa resurser! Nekades bli akademisk disciplin 1903 (Uppsala universitet). 1909 – Handels Högskolan i Stockholm startas – donation från familjen Wallenberg

Undervisning i handelsteknik inledningsvis vid HHS. Industriell ekonomi startade vid KTH 1912, 1939 inrättades första professuren i ämnet IndEkEnt, Vt 2006

7

Företagsekonomi kan anses vara ett ämne som både innehåller ”hårda” räkneaspekter och ”mjuka” resonemang – blandningen är poängen!

Som yrkesverksamma kommer ni att komma i kontakt med båda dessa – t.ex. vid beslut om nyinvesteringar och beslut om storleken på olika utvecklingsprojekt. Två små meningar att minnas: Ingen styrning är också en sorts styrning! Förtroende är bra, kontroll är bättre! IndEkEnt, Vt 2006

8

Olika subdiscipliner – markandsföring, organisation, finansiering, strategi, finansiering och…

Dessa har det gemensamt att de fokuserar företag/organisationer – subdisciplinerna fokuserar dock olika aspekter av företag/organisationer. Ofta betonas strävan mot att uppnå mål – strävan mot att realisera ekonomiska mål! Vad är ett företag/organisation? IndEkEnt, Vt 2006

9

Kapitel 1 Ett företag är en organisation som samordnar resurser för att producera varor och tjänster. Samordning av resurser (t.ex. arbetskraft och kapital)

Tre krav på företag: • Skall vara effektiva • Skall vara innovativa • Skall ha legitimitet IndEkEnt, Vt 2006

10

Företagets livscykel • • • •

Startfasen Genombrottsfasen Tillväxtfasen Mognadsfasen Affärside

Nytt ftg Entreprenör Figur 1:3, FEK 100, s. 19

Kapital IndEkEnt, Vt 2006

11

Företaget i samhället • Planekonomi • Marknadsekonomi Marknadsekonomins grundidéer: • Valfrihet • Konkurrens • Vinstintresse • Fri prisbildning • Fri företagsetablering • Effektivitet • Marknadsstyrd resursfördelning IndEkEnt, Vt 2006

12

Kritik mot marknadsekonomin p.g.a. • Ekonomiska kriser • Storbolag och monopoltendenser • Negativa externa effekter

IndEkEnt, Vt 2006

13

Lösningen – Blandekonomi! Vanliga motiv för att driva en verksamhet i offentlig regi: • Handlar om så kallade kollektiva varor/tjänster. • Verksamheten är mkt kapitalintensiv. • Verksamheten har positiva så kallade externa effekter. • Man vill uppnå fördelningspolitiska mål. Staten ger bidrag och stöd ibland, t.ex. bankkrisen på 90-talet IndEkEnt, Vt 2006

14

Lagstiftning • Lagar som reglerar relationen till kunder och konkurrenter, t.ex. konkurrenslagen. • Lagar som reglerar relationen till stat och kommun, t.ex. skattelagarna. • Lagar som reglerar relationen till arbetstagarna, t.ex. trygghetslagarna och arbetsmiljölagen. • Lagar som reglerar relationen till finansiärer och ägare, t.ex. bokföringslagen.

Företagets samhällsansvar – corporate citizenship! • Miljö • Etik mot arbetstagare, kunder och leverantörer IndEkEnt, Vt 2006

15

Kapitel 2 Olika sätt att dela in företag samt fakta om svenskt näringsliv. • Industriföretag • Handelsföretag • Serviceföretag

IndEkEnt, Vt 2006

16

En förändrad struktur på arbetsmarkanden. Strukturförändringar i sysselsättningen (1965-2003) Procentuell andel

Tjänster m.m. Offentlig sektor Industri Jordbruk

År Jämför FEK 100, s. 33

IndEkEnt, Vt 2006

17

Svensk industri efter andra världskriget Kunskapsintensiva produkter

Arbetsintensiva produkter

Se FEK 100, s. 32

Kapital intensiva produkter

Kunskapskapitalknappa produkter IndEkEnt, Vt 2006

18

Juridisk form • • • •

Enskild näringsidkare Handelsbolag Kommanditbolag Aktiebolag Bolagsstämma

Revisorer

Styrelse

Verkställande direktör (VD)

IndEkEnt, Vt 2006

19

Enmans (14%), små (28%), medelstora (25%) och stora företag (33%). Några viktiga begrepp • • • • •

Strukturrationalisering Fusion Koncern Multinationella företag Globala företag IndEkEnt, Vt 2006

20

Kapitel 3 Internationaliseringsprocessen • Hemmamarknadsföretag • Exporterande företag • Internationella företag • Multinationella företag

Varför multinationell? • Stordriftsfördelar i FoU • Överlägsen försäljningsprganisation • Möjlighter att utnyttja den internationella lånemarknaden. • Kan genomföra internationell specialisering. IndEkEnt, Vt 2006

21

De fyra friheterna i EU-gemenskapen • Fri rörlighet för varor. • Fri rörlighet för tjänster. • Fri rörlighet för personer. • Fri rörlighet för kapital.

IndEkEnt, Vt 2006

22

Kapitel 4 Arbetsmarknadens organisationer LO ansluter ca 90% av alla ”arbetare” och TCO ansluter ca 70% av alla ”tjänstemän”.

Kollektivavtal, vanlig avtalsform. Lite strejker i Sverige, relativt sett. Viktiga lagar avseende ”företagsdemokrati” • Lag om anställningsskydd. • Lag om facklig förtroendeman. • Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL) IndEkEnt, Vt 2006

23

Vinstandelssystem Ökat antal tidsbegränsade anställningar. Ökat antal arbetsmäklare på arbetsmarkanden.

IndEkEnt, Vt 2006

24

Kap. 5 - Intressentmodellen Företagets viktigaste intressenter är: • • • • • • •

Ägarna De anställda Företagsledningen Leverantörerna Kunderna Långivarna Samhället IndEkEnt, Vt 2006

25

Kunder

Ägare Anställda

Leverantör

Företaget

Långivare

Företags ledning Stat & kommun

Företaget och dess intressenter, se figur FEK 100, s. 60 IndEkEnt, Vt 2006

26

Intressenternas krav är ofta motstridiga. Företaget ses som ett system av kontrakt. Andelen inköpta varor ökar i jämförelse med tidgare minskad värdeförädling i företagen – mer handel mellan olika företag - affärsnätverk. IndEkEnt, Vt 2006

27

Sammanfattning och reflektioner • Företag påverkas av samhället och företagen påverkar det omgivande samhället. • Blandekonomi i Sverige. • Strukturomvandling, från tung industri till mer tjänsteproduktion. • Ökad internationalisering, t.ex. EU. • Intressentmodellen, gäller för företaget att balansera kraven från olika intressenter. IndEkEnt, Vt 2006

28

Gäller för er nu att börja lära er grunden i det företagsekonomiska språket. Rekommenderad uppgifter • Se första kapitlen i övningsboken, begreppsdefinitioner. • Försök resonera lite runt några diskussionsuppgifter.

Till nästa gång skumma kapitel 10. IndEkEnt, Vt 2006

29

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF