Gemensamt mål - olika fokus Uppdrag

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Oncology
Share Embed Donate


Short Description

Download Gemensamt mål - olika fokus Uppdrag...

Description

Kontaktsjuksköterskans uppdrag och ansvar

Klara Karlsson & Jennie Jackson Samordnande kontaktsjuksköterskor Hematologiska processen

Nationell cancerstrategi för framtiden

Fem övergripande mål 1. Minska risken att insjukna i cancer 2. Förbättra vårdens kvalitet ur patientens perspektiv 3. Förbättra överlevnaden med hänsyn till livskvalitén under och efter behandling 4. Minska de regionala skillnaderna 5. Reducera skillnaderna mellan olika befolkningsgrupper

2009

Gemensamt mål - olika fokus

RCC Stockholm Gotland RCC Sydväst

RCC Norr

Cancercentrum i samverkan RCC Uppsala Örebro

RCC Syd

RCC Väst

Uppdrag: Samordnande kontaktsjuksköterska • Samverka med olika aktörer • Stärka patientsäkerheten • Koordinera och utveckla vården utifrån de mål som fastställts i den regionala cancerstrategin

• Stärka patienters och närståendes möjlighet till delaktighet • Minimera väntetider • Identifiera, rapportera, och förebygga svaga länkar i vårdprocessen • Hitta goda exempel

Patientens väg genom cancervården

Källa: Sjukhusdata

”Normal” cancerpatient passerar 26 övergångar i vården som inte är samordnade.

Vad patienterna önskar • Kssk är med vid diagnosbesked • Önskar att kssk finns med över hela sjukdomsperioden • Stöd till närstående/minderåriga barn • Tydlighet i vem de ska kontakta • Strukturerad vårdplan (MVP)

Kontaktsjuksköterskan • har ett tydligt skriftligt uppdrag • är tydligt namngiven för patienten, ska vara dokumenterad i journalen • är tillgänglig kontorstid och hänvisar till annan kontakt när hen inte är tillgänglig • har kunskaper som regleras av innehåll och avgränsningar i varje patientprocess • medverkar vid diagnosbesked om patienten så önskar

Mitt bagage – verktyg för kontaktsjuksköterskan i samtalet med patienten

Nationella mål för cancerrehabilitering •Alla patienter med cancer samt deras närstående ska få information om cancerrehabilitering. •Alla patienter med cancer ska återkommande bedömas av vårdgivare gällande behov av cancerrehabilitering.

Nationella mål för cancerrehabilitering •Cancerrehabilitering ska ingå i patientens skriftliga individuella vårdplan. •Alla patienter med cancer som bedöms ha mer än grundläggande behov erbjuds kontakt med rehabiliteringsprofession för vidare utredning och åtgärder. •Alla minderåriga barn med en förälder som har cancer ska särskilt beaktas vad gäller behov av information, råd och stöd.

Min vårdplan ska innehålla: • Kontaktuppgifter till läkare, kontaktsjuksköterska och kurator samt andra viktiga personer • Tider för undersökningar och behandlingar samt en beskrivning av när olika åtgärder ska ske • Stöd, råd och åtgärder under behandling och rehabilitering

Min vårdplan ska innehålla: • Svar på praktiska frågor och på vad patienten kan göra själv • Information om patientens rättigheter, t.ex. rätten till second opinion Efter avslutad behandling: • Tydlig information om hur den fortsatta uppföljningen ser ut, t.ex. vem patienten ska vända sig till. • En sammanfattning av vården som beskriver vad patienten har varit med om och vad som är viktigt att tänka på.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF