HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Sociologi, Discrimination
Share Embed Donate


Short Description

Download HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll...

Description

HAMMARÖ KOMMUN

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sida

Bildningsnämnden

2014-05-19

1(14)

Plats och tid

Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-14.40

Beslutande

Birgitta Kahn (MP), ordförande Kenth Carlsson (KD), vice ordförande Ulla Bäckman (M) Marianne Ohlsson (C) Emil Östensson (FP) Lars Westling (S) Steinar Ruud (S) Hans Bolin (S) ersätter Eva Hartmann (S) Maria Skogman (S)

Övriga närvarande

Agneta Gottlow- Pettersson (KD) Kent Hakefelt (FP) Maria Kjällström, förvaltningschef Ameli Björling, sekreterare Gunnar Seger, ekonom §§ 49-51

Utses att justera

Hans Bolin (S)

Justeringens plats och tid

Bildningsförvaltningen 2014-06-03

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………... Ameli Björling

Ordförande

…………………………………………... Birgitta Kahn

Justerande

…………………………………………… Hans Bolin

Paragrafer:

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-05-19

Datum för anslagets uppsättande

2014-06-03

Förvaringsplats för protokollet

Bildningsförvaltningen

Underskrift

……………………………………………………... Ameli Björling

Datum för anslags nedtagande

2014-06-25

49-61

HAMMARÖ KOMMUN

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sida

Bildningsnämnden

2014-05-19

2

Bin § 49

Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställs. ____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

HAMMARÖ KOMMUN

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sida

Bildningsnämnden

2014-05-19

3

Bin § 50

dnr 2013/110

Ekonomirapport - tertialrapport till och med 30 april 2014 Sammanfattning Förvaltningschef Maria Kjällström och ekonom Gunnar Seger informerar om den ekonomiska uppföljningen till och med 30 april 2014. Verksamhetens utfall följer budgeten för verksamheten. Beslutsunderlag Uppföljning till och med 30 april 2014 Uppföljning per enhet Investeringar 2014 Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden godkänner tertialrapporten från 1 januari till och med 30 april 2014. ____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

HAMMARÖ KOMMUN

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sida

Bildningsnämnden

2014-05-19

4

Bin § 51

dnr 2014/152

Information – investeringar 2015 Sammanfattning Förvaltningschef Maria Kjällström informerar om investeringar 2015. Bildningsnämndens och servicenämndens arbetsutskott var vid det gemensamma sammanträde det 5 maj 2014 eniga om att behov av investeringar för 2015 uppgår till 14 000 000 kronor. Dels del av det verksamhetspåtalade exklusive Hammarlunden (2 000 000 kr), dels Hammarlunden F-6 exklusive underhåll och fritids (11 600 000 kr) samt utemiljö på Hammarlunden cirka 400 000 kronor. Bildningsnämndens arbetsutskott beslutade vidare att ärendet skulle redovisas som information till bildningsnämnden. Beslutsunderlag Binau § 61 Bildningsnämndens beslut Bildningsnämndens godkänner informationen. ____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

HAMMARÖ KOMMUN

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sida

Bildningsnämnden

2014-05-19

5

Bin § 52

dnr 2014/167

Första Linjen Sammanfattning I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) guide för utvecklande av första linjeverksamheter beskrivs första linjen som den eller de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först ta emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp för att ett barn mår dåligt, oavsett om problemet har psykologiska, medicinska, sociala eller pedagogiska orsaker. SKL beskriver att en bra första linje utgår från barnets bästa och sätter barnet i centrum. Den hjälper barn och unga genom att erbjuda tidiga insatser och kan därmed förhindra utveckling av allvarlig problematik. Förstalinjen har inte varit definierad och organiserad i länet. Dock har förstalinje verksamheten Visit pågått i Hagfors under en projektid. Mot bakgrund av detta har överläggning genomförts med Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kils kommun med målsättning att tillsammans starta en första linjeverksamhet. Den kostnadsfördelning som föreslås är att landstinget står för 70 % av kostnaderna och kommunerna för övriga 30 %. Fördelningen mellan kommunerna är baserad på kommunernas befolkningsunderlag. Beslutsunderlag Bildningsförvaltningen och socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 5 maj 2014 Landstinget i Värmlands tjänsteskrivelse Dokumentet Första Linjen –Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil daterad 30 april 2014 Binau § 65 Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att: - Godkänna uppstart av en första linjeverksamhet för Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil med planerad start 1 februari 2015 som beskrivs i underlaget - Finansiera verksamheten med 231 000 kronor/år - Finansierar uppstart av verksamheten med engångskostnad om 25 000 kronor. ____________ Sändlista: Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

HAMMARÖ KOMMUN

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sida

Bildningsnämnden

2014-05-19

6

Bin § 53

dnr 2014/168

Utredningsuppdrag – utökade öppettider på förskola och fritids Sammanfattning I samband med avslag på motion om ansökan av statsbidrag för barnomsorg på obekväm arbetstid har bildningsnämnden av kommunstyrelsen fått i uppdrag att undersöka möjligheterna till utökade öppettider på förskolor och fritidshem i Hammarö kommun. I uppdraget ingår att ge förslag på förlängda öppettider mornar och kvällar samt att ge svar på vilka kostnader som uppkommer och eventuella konsekvenser för organisationen. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen. Vid arbetsutskottets sammanträde den 5 maj 2014 beslutades att ge förvaltningen i uppdrag att se över om öppettiderna är placerade över dagen så att det hjälper vårdnadshavare på bästa sätt. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 16 april 2014 Ekonomisk beräkning – Förlängt öppethållande Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll från den 21 januari 2014 Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 28 september 2012 (dnr 2012/147) Binau § 66 Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden översänder förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 16 april 2014 samt ekonomisk beräkning – förlängt öppethållande till kommunstyrelsen som svar på utredningsuppdraget. ____________ Sändlista: Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

HAMMARÖ KOMMUN

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sida

Bildningsnämnden

2014-05-19

7

Bin § 54

dnr 2014/242

Internkontroll 2014 - skolpliktsbevakning Sammanfattning Enligt bildningsnämndens plan för internkontroll 2013 har kontroll av riskområdet skolpliktsbevakning genomförts. Under en månad har en mätning av elever med hög frånvaro sammanställts. Resultatet visar att Hammarö kommun totalt har 9 elever som har hög frånvaro av den art att det finns skäl till oro. Detta är en marginell ökning sedan föregående mätning i oktober. Det finns intresse från flera skolenheter att vid nästa tillfälle sammanställa resultat och analysera den giltiga frånvaron som också kan utgöra skäl för oro. I syfte att förebygga och förhindra elevers frånvaro arbetar förvaltningen vidare med olika former av rutiner och förbättringar. Beslutsunderlag Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 28 april 2014 Bilaga till tjänsteskrivelse daterad 28 april 2014 Internkontroll av skolbevakning mars 2014 Binau § 68 Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden godkänner internkontroll angående skolpliktsbevakning samt ger förvaltningen i uppdrag att ta fram gemensamt system för rapportering av frånvaro och återrapportera till bildningsnämndens sammanträde i oktober 2014. ____________ Sändlista: Utvecklingsledare grundskola

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

HAMMARÖ KOMMUN

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sida

Bildningsnämnden

2014-05-19

8

Bin § 55

Anmälan av ärenden rörande diskriminering, trakasserier eller kränkningar Förvaltningschef Maria Kjällström informerar om ett ärende rörande diskriminering, trakasserier eller kränkningar. ____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

HAMMARÖ KOMMUN

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sida

Bildningsnämnden

2014-05-19

9

Bin § 56

Rapportering av vidtagna åtgärder i ärenden rörande diskriminering, trakasserier eller kränkningar Inga avslutade ärenden att rapportera. ____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

HAMMARÖ KOMMUN

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sida

Bildningsnämnden

2014-05-19

10

Bin § 57

Kurser och konferenser Inga inbjudningar till kurser och konferenser att redovisa. ____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

HAMMARÖ KOMMUN

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sida

Bildningsnämnden

2014-05-19

11

Bin § 58

Inkomna/avgivna skrivelser Förvaltningssekreterare Ameli Björling informerar om inkomna/avgivna skrivelser. Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. ____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

HAMMARÖ KOMMUN

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sida

Bildningsnämnden

2014-05-19

12

Bin § 59

Delegeringsbeslut Förvaltningschef Maria Kjällström redovisar fattade delegeringsbeslut. Förskole- och skolärenden 2014/42 beslut om bidrag till fristående grundskola, förlängning av tilläggsbelopp (ett ärende) 2014/6 Anmälan in diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 6 kap 10 § skollagen samt diskrimineringslagen (ett ärende) 2014/31 beslut om placering vid skolenhet (tre ärenden) 2014/8 beslut/avslag inskrivning i särskola (ett ärende) 2014/78 Avge yttrande till Skolinspektionen (delegat bildningsnämndens arbetsutskott) Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegeringsbeslut. ____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

HAMMARÖ KOMMUN

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sida

Bildningsnämnden

2014-05-19

13

Bin § 60

Rapporter/information Förvaltningschef Maria Kjällström informerar om arbetsutskottets beslut den 5 maj 2014 gällande yttrande till Skolinspektionen efter regelbunden tillsyn. Kenth Carlsson (KD) rapporterar om enhetsråd på Lillängsskolan. Steinar Ruud (S) rapporterar om enhetsråd på Mörmoskolan F.6. Kenth Carlsson (KD), Birgitta Kahn (MP), Lars Westling (S) och förvaltningschef Maria Kjällström informerar om Nya Perspektiv. ____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

HAMMARÖ KOMMUN

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sida

Bildningsnämnden

2014-05-19

14

Bin § 61

Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp Förvaltningschef Maria Kjällström redovisar protokoll från centrala samverksansgruppens sammanträde från den 7 maj 2014. ____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF