Home - Leerplan in Beeld

January 23, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download Home - Leerplan in Beeld...

Description

Tussendoelen Geschiedenis havo/vwo onderbouw Geschiedenis ( havo vwo )

= Basis Jagers en boeren Vaksubkernen

Inhouden

De levenswijze van jagers en verzamelaars

Het leven van jagers in de prehistorie

Uitleggen waarom jagers-verzamelaars nomaden waren

Uitleggen waarom jagers-verzamelaars nomaden waren

VO 37, VO 42

Geschreven bronnen ontbreken

Uitleggen dat het ontbreken van schriftelijke bronnen in de prehistorie van belang is voor onze kennis van deze tijd

Uitleggen dat het ontbreken van schriftelijke bronnen in de prehistorie van belang is voor onze kennis van deze tijd

VO 37, VO 42

Het leven van boeren

Veranderingen uitleggen die het gevolg waren van de agrarische revolutie

Veranderingen uitleggen die het gevolg waren van de agrarische revolutie

VO 37, VO 42

Het denken over het leven na de dood

Beschrijven hoe de boeren dachten over het leven na de dood

Beschrijven hoe de boeren dachten over het leven na de dood

VO 37, VO 42

Het leven in steden

Politieke, economische en sociale veranderingen beschrijven die het gevolg waren van het ontstaan van stedelijke gemeenschappen

Politieke, economische en sociale veranderingen uitleggen die het gevolg waren van het ontstaan van stedelijke gemeenschappen

VO 37, VO 42

Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen

Het begin van de overzeese Europese expansie

havo

vwo

kerndoelen onderbouw

Grieken en Romeinen Vaksubkernen

Inhouden

Burgerschap en wetenschappelijk denken in de Griekse stadstaat

Van een mythologische naar een rationeel wetenschappelijke verklaring van de wereld

Het verschil herkennen tussen een mythologische en een rationeelwetenschappelijke verklaring van de wereld

Het verschil uitleggen tussen een mythologische en een rationeelwetenschappelijke verklaring van de wereld

VO 37, VO 43

Kenmerken van een democratie

Verschillen en overeenkomsten noemen tussen de Atheense democratie en de huidige vorm van democratie in Nederland

De Atheense democratie vergelijken met de huidige vorm van democratie in Nederland

VO 37, VO 43

Grieks-Romeinse cultuur

Voorbeelden geven van de Griekse en Romeinse bouwkunst en beeldhouwkunst

Voorbeelden geven van de Griekse en Romeinse bouwkunst en beeldhouwkunst

VO 37, VO 43

Grieks-Romeinse en Germaanse cultuur

Voorbeelden herkennen van de uitwisseling van de Grieks- Romeinse en de Germaanse cultuur

Voorbeelden geven van de uitwisseling van de Grieks- Romeinse en de Germaanse cultuur

VO 37, VO 43

Het christendom in het Romeinse Rijk

Beschrijven hoe het christendom ontstond

Beschrijven hoe het christendom ontstond

VO 37, VO 43

De leer van het christendom

Hoofdlijnen van de leer van het christendom beschrijven

Hoofdlijnen van de leer van het christendom beschrijven

VO 37, VO 43

De verspreiding van het christendom in het Romeinse Rijk

Uitleggen hoe het christendom zich in het Romeinse Rijk kon verspreiden

Uitleggen hoe het christendom zich in het Romeinse Rijk kon verspreiden

VO 37, VO 43

De verspreiding van de Grieks-Romeinse cultuur en de confrontatie met de Germaanse cultuur

Het christendom in het Romeinse Rijk: van verboden tot enig toegestane godsdienst

havo

vwo

kerndoelen onderbouw

Monniken en ridders Vaksubkernen

Inhouden

havo

vwo

kerndoelen onderbouw

De verspreiding van het christendom in Europa

De verspreiding van het christendom in Europa

Voorbeelden geven van de wijze waarop het christendom zich in Europa verspreidde

Uitleggen hoe het christendom zich in Europa heeft verspreid

VO 37, VO 42, VO 43

Ontstaan en verspreiding van de islam

Het ontstaan van de islam

Beschrijven hoe de Islam is ontstaan

Beschrijven hoe de Islam is ontstaan

VO 37, VO 42, VO 43

De leer van de islam

Hoofdlijnen van de leer van de Islam beschrijven

Hoofdlijnen van de leer van de Islam beschrijven

VO 37, VO 42, VO 43

De verspeiding van de islam

Beschrijven hoe de Islam zich verspreidde

Beschrijven hoe de Islam zich verspreidde

VO 37, VO 42, VO 43

Hofstelsel en horigheid

Hofstelsel en horigheid

De agrarische samenleving beschrijven aan de hand van het hofstelsel en het verschijnsel horigheid

De agrarische samenleving beschrijven aan de hand van het hofstelsel en het verschijnsel horigheid

VO 37, VO 42, VO 43

De verhouding tussen heer en vazal

Het feodale stelsel

Het feodale stelsel beschrijven

Het feodale stelsel beschrijven

VO 37, VO 42, VO 43

Steden en staten Vaksubkernen

Inhouden

havo

vwo

kerndoelen onderbouw

De strijd tussen kerk en staat

De strijd tussen kerk en staat

Het karakter van de strijd tussen kerk en staat in voorbeelden herkennen

Aan de hand van voorbeelden de strijd tussen kerk en staat uitleggen

VO 37, VO 42, VO 44

Opkomst van handel en het ontstaan van steden

De opkomst van handel en het ontstaan van steden

De opkomst van handel en het ontstaan van steden beschrijven

De opkomst van handel en het ontstaan van steden beschrijven

VO 37, VO 42, VO 44

Opkomst van de stedelijke burgerij en toenemende zelfstandigheid van steden

De relatie stad-adel

Uitleggen waarom de steden zelfstandiger werden t.o.v. de adel

Uitleggen waarom de steden zelfstandiger werden t.o.v. de adel

VO 37, VO 42, VO 44

Het begin van staatsvorming en centralisatie

Het ontstaan van staten en de centralisatiepolitiek

Aan de hand van een voorbeeld het ontstaan van staten en de politiek van centralisatie beschrijven

Het ontstaan van staten en de politiek van centralisatie beschrijven

VO 37, VO 42, VO 44

Ontdekkers en hervormers Vaksubkernen

Inhouden

havo

Veranderend mens- en wereldbeeld in de Renaissance

Renaissance

In voorbeelden aspecten van het veranderend mens- en wereldbeeld in de Renaissance herkennen

Aspecten van het veranderend mens- en wereldbeeld in de Renaissance uitleggen

VO 37, VO 43

Het begin van de overzeese Europese expansie

Ontdekkingsreizen

In voorbeelden motieven voor de ontdekkingsreizen herkennen

Motieven voor de ontdekkingsreizen uitleggen

VO 37, VO 43

Voorbeelden uit de eerste fase van de Europese expansie beschrijven

De Reformatie en de splitsing in de christelijke kerk

De Opstand en het ontstaan van een onafhankelijke Nederlandse staat

vwo

kerndoelen onderbouw

Voorbeelden uit de eerste fase van de Europese expansie beschrijven

De reformatie

Aan de hand van een voorbeeld denkbeelden van de Reformatie uitleggen

Aan de hand van een voorbeeld denkbeelden van de Reformatie uitleggen

VO 37, VO 43

De gevolgen van de reformatie

Gevolgen van de splitsing van de christelijke kerk herkennen

Gevolgen van de splitsing van de christelijke kerk uitleggen

VO 37, VO 43

De Opstand

Uitleggen hoe de Opstand in een onafhankelijke Nederlandse staat resulteerde

Uitleggen hoe de Opstand in een onafhankelijke Nederlandse staat resulteerde

VO 37, VO 43

Regenten en vorsten Vaksubkernen

Inhouden

Ontstaan van handelskapitalisme en begin van een wereldeconomie

Het ontstaan van het handelskapitalisme

Een relatie leggen tussen overzeese expansie, het ontstaan van handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie

Een relatie leggen tussen overzeese expansie, het ontstaan van handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie

VO 37, VO 42, VO 44, VO 46, VO 47

Burgerlijk bestuur en stedelijke cultuur in Nederland

Staatsinrichting van de Republiek

Uitleggen waarin de Nederlandse staatsinrichting zich onderscheidde van die in andere landen

Uitleggen waarin de Nederlandse staatsinrichting zich onderscheidde van die in andere landen

VO 37, VO 42, VO 44, VO 46, VO 47

Culturele bloei in de Republiek

Voorbeelden geven van burgerlijk bestuur en stedelijke cultuur in Nederland

Voorbeelden geven van burgerlijk bestuur en stedelijke cultuur in Nederland

VO 37, VO 42, VO 44, VO 46, VO 47

Aan de hand van voorbeelden (het streven van vorsten naar) absolute macht uitleggen

VO 37, VO 42, VO 44, VO 46, VO

Het streven van vorsten naar absolute macht

Absolutisme

havo

vwo

kerndoelen onderbouw

De wetenschappelijke revolutie

De wetenschappelijke revolutie

Aan de hand van een voorbeeld (het streven van vorsten naar) absolute macht beschrijven en kernmerken in voorbeelden herkennen In voorbeelden/bronnen het nieuwe (revolutionaire) wetenschappelijke denken herkennen

47 Kenmerken van het nieuwe (revolutionaire) wetenschappelijke denken met voorbeelden illustreren

VO 37, VO 42, VO 44, VO 46, VO 47

Pruiken en revoluties Vaksubkernen

Inhouden

Het denken over staat en maatschappij in de Verlichting

De Verlichting

Denkbeelden van de Verlichting op het gebied van politiek, godsdienst en sociale verhoudingen in voorbeelden herkennen

Denkbeelden van de Verlichting op het gebied van politiek, godsdienst en sociale verhoudingen uitleggen

VO 37, VO 44, VO 47

Slavenarbeid op plantages en de opkomst van het abolitionisme

Slavernij

Een relatie leggen tussen slavenhandel en slavenarbeid op plantages

Een relatie leggen tussen slavenhandel en slavenarbeid op plantages

VO 37, VO 44, VO 47

Abolitionisme

Motieven voor afschaffing van slavernij en slavenhandel beschrijven.

Een relatie leggen tussen het abolitionisme en het Verlichtingsdenken

VO 37, VO 44, VO 47

Grondrechten en politieke invloed

Een relatie leggen tussen het Verlichtingsdenken en het streven naar grondrechten en politieke invloed van de burgerij in de Franse en Bataafse revolutie

Een relatie leggen tussen het Verlichtingsdenken en het streven naar grondrechten en politieke invloed van de burgerij in de Franse en Bataafse revolutie

VO 37, VO 44, VO 47

Het streven naar grondrechten en naar politieke invloed van de burgerij in de Franse en Bataafse revolutie

havo

vwo

kerndoelen onderbouw

Burgers en stoommachines Vaksubkernen

Inhouden

De industriële revolutie en de opkomst van emancipatiebewegingen

De Industriële revolutie

De belangrijkste kenmerken van de industriële revolutie beschrijven

De belangrijkste kenmerken van de industriële revolutie beschrijven

VO 35, VO 36, VO 37, VO 38

De gevolgen van de industriële revolutie

De gevolgen van de industriële revolutie voor de werk- en leefomstandigheden van de arbeiders beschrijven

De gevolgen van de industriële revolutie voor de werk- en leefomstandigheden van de arbeiders beschrijven

VO 35, VO 36, VO 37, VO 38

De Industriële Revolutie en emancipatie

Een relatie leggen tussen de industriële revolutie en emancipatiebewegingen

Een relatie leggen tussen de industriële revolutie en emancipatiebewegingen

VO 35, VO 36, VO 37, VO 38

Het ontstaan van het parlementaire stelsel

Een relatie leggen tussen de toename van de invloed van het volk (en een parlementair stelsel) en het Verlichtingsdenken

Een relatie leggen tussen de toename van de invloed van het volk (en een parlementair stelsel) en het Verlichtingsdenken

VO 35, VO 36, VO 37, VO 38

Een relatie leggen tussen de toename van de invloed van het volk (en een parlementair stelsel) en het Verlichtingsdenken en de gevolgen van de industriële revolutie

Een relatie leggen tussen de toename van de invloed van het volk (en een parlementair stelsel) en het Verlichtingsdenken en de gevolgen van de industriële revolutie

Kenmerken beschrijven van liberalisme, socialisme en nationalisme

Kenmerken beschrijven van liberalisme, socialisme en nationalisme

Een relatie leggen tussen de politiekmaatschappelijke stromingen nationalisme, liberalisme, socialisme en de (gevolgen van) de industriële revolutie

Een relatie leggen tussen de politiekmaatschappelijke stromingen nationalisme, liberalisme, socialisme en de (gevolgen van) de industriële revolutie

Uitleggen dat toegang tot grondstoffen en afzetmarkten belangrijke aspecten waren van het moderne imperialisme

Uitleggen dat toegang tot grondstoffen en afzetmarkten belangrijke aspecten waren van het moderne imperialisme

VO 35, VO 36, VO 37, VO 38

Een relatie leggen tussen het abolitionisme en het Verlichtingsdenken

VO 35, VO 36, VO 37, VO 38

Het ontstaan van een parlementair stelsel en de toename van volksinvloed

havo

vwo

kerndoelen onderbouw

De politiekmaatschappelijke stromingen nationalisme, liberalisme en socialisme

Politiekmaatschappelijke stromingen

VO 35, VO 36, VO 37, VO 38

Het moderne imperialisme

Modern imperialisme

Slavenarbeid op plantages en de opkomst van het abolitionisme

Abolitionisme

n.v.t.

Vaksubkernen

Inhouden

havo

Het totalitair karakter van het communistisch politiek systeem

Het communisme

In voorbeelden kenmerken van het totalitarisme in de Sovjet-Unie en Duitsland herkennen

Kenmerken beschrijven van het totalitarisme in de Sovjet-Unie en Duitsland

VO 37, VO 42, VO 43, VO 44, VO 46, VO 47

Het racistisch en totalitair karakter van het

Het nationaalsocialisme

Het racistisch karakter van het nationaalsocialisme uitleggen

Het racistisch karakter van het nationaalsocialisme uitleggen

VO 37, VO 42, VO 43,

Wereldoorlogen vwo

kerndoelen onderbouw

nationaalsocialisme

VO 44, VO 46, VO 47

De economische wereldcrisis

De crisis

In voorbeelden sociale, economische en politieke gevolgen van de economische crisis herkennen

Sociale, economische en politieke gevolgen van de economische crisis uitleggen

VO 37, VO 42, VO 43, VO 44, VO 46, VO 47

De Duitse bezetting en de Jodenvervolging

De Duitse bezetting

Voorbeelden van collaboratie en verzet van de Nederlandse bevolking herkennen

Voorbeelden van collaboratie, verzet en accommodatie van de Nederlandse bevolking beschrijven

VO 37, VO 42, VO 43, VO 44, VO 46, VO 47

De jodenvervolging

De Jodenvervolging uitmondend in de Endlösung beschrijven

De Jodenvervolging uitmondend in de Endlösung beschrijven

VO 37, VO 42, VO 43, VO 44, VO 46, VO 47

Televisie en computer Vaksubkernen

Inhouden

havo

vwo

kerndoelen onderbouw

Nationalistische bewegingen in de koloniën en het streven naar onafhankelijkheid

Nationalisme in de koloniën

Aan de hand van een voorbeeld de rol beschrijven die nationalistische bewegingen speelden in het verkrijgen van onafhankelijkheid

De rol uitleggen die nationalistische bewegingen speelden in het verkrijgen van onafhankelijkheid

VO 37, VO 38

De blokvorming tussen Oost en West en de Koude Oorlog

De Koude Oorlog

De Koude Oorlog uitleggen aan de hand van voorbeelden

De Koude Oorlog uitleggen aan de hand van voorbeelden

VO 37, VO 38

De Europese integratie

De Europese integratie

Een relatie leggen tussen de Europese eenwording, de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog

Een relatie leggen tussen de Europese eenwording, de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog

VO 37, VO 38

Sociaal-culturele veranderingen en toenemende pluriformiteit vanaf de jaren '60

Sociaal-culturele veranderingen in de jaren zestig

Sociaal-culturele veranderingen vanaf de jaren zestig beschrijven

Sociaal-culturele veranderingen vanaf de jaren zestig beschrijven

VO 37, VO 38

Pluriformiteit vanaf de jaren zestig

Voorbeelden beschrijven van de toenemende pluriformiteit vanaf de jaren '60

Voorbeelden beschrijven van de toenemende pluriformiteit vanaf de jaren '60

VO 37, VO 38

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF