Hoofdstuk 4 OUDERS EN DE SCHOOL Kennismaken met Het Hoge

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Psychologie, Educational Psychology
Share Embed Donate


Short Description

Download Hoofdstuk 4 OUDERS EN DE SCHOOL Kennismaken met Het Hoge...

Description

Schoolgids

CBS Het Hoge

WOORD VOORAF Welkom op Het Hoge! U als ouders, kiest met zorg een school voor uw kind. Dat is terecht, want kinderen brengen veel tijd op school door. De school draagt dan ook in belangrijke mate bij aan het onderwijs en de opvoeding van uw kind. Ons team is erop gericht een goede en fijne basisschooltijd voor uw kind te realiseren. Graag willen we dit doen in een goede samenwerking met u als ouders. In deze schoolgids proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over de manier waarop er op Het Hoge gewerkt wordt. We beschrijven hoe we ons onderwijs vormgeven, hoe we met elkaar omgaan en welke zorg we aan uw kind besteden. Wij hopen dat u na het lezen van deze informatie een goede indruk heeft van onze werkwijze, doelstellingen, resultaten en een aantal praktische zaken die belangrijk zijn om te weten. Mocht u onze school nog niet hebben bezocht, dan bent u van harte welkom! U kunt dan rustig in de school rondkijken, uw vragen stellen en wat ook heel belangrijk is, de sfeer proeven. Voor meer informatie verwijzen wij u ook naar onze website: www.hethoge.nl Veel succes bij het maken van uw keuze en wat ons betreft graag tot ziens! Mede namens Team CBS Het Hoge Francijna de Kooter, directeur-bestuurder 1

Hoofdstuk 4: Ouders en de school

INHOUDSOPGAVE Woord vooraf

1

Inhoudsopgave

2

Hoofdstuk 1: Wie zijn wij?

3

Adresgegevens Ons logo Identiteit Het gebouw Schoolgrootte Het onderwijsteam Het bestuur

Hoofdstuk 2: Waar Het Hoge voor staat

5

Onze missie Continurooster / schooltijden Het jonge kind Ons onderwijsprogramma in groep 3 t/m 8 Vier keer wijzer Lezen is Top (LIST) Beweegwijs PAD Projecten Zelfstandig werken

Hoofdstuk 3: De zorg voor kinderen

Hoofdstuk 5: Praktische zaken van A tot Z

Passend onderwijs De ontwikkeling van kinderen volgen Groepsplannen Speciale begeleiding Dyslexie Pestprotocol Doubleren en versnellen Zorg voor meerbegaafde leerlingen Resultaten van ons onderwijs Begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs

20

Eten en drinken op school Excursies Foto en film op school Gym Halen en brengen van kinderen Hoofdluis Huiswerk Mobiele telefoons Ouderbijdrage Schoolfotograaf Schoolpleintoezicht Schoolreis / kamp Stagiaires Vakanties en vrije dagen Verjaardagen Verkeer en veiligheid Verzekeringen Vieren op school

Hoofdstuk 6: Algemene regelingen 13

18

Kennismaken met Het Hoge Contacten met ouders Rapportage Medezeggenschapsraad (MR) Oudercommissie (OC)

24

Aanname en toelating van kinderen Verlof aanvragen / lesverzuim Ziekmelding Schorsing en verwijdering Klachtenregeling Vertrouwenspersoon

Hoofdstuk 7: Contacten

26

Voor- en naschoolse opvang (Avonturijn) Jeugdgezondheidszorg

Bijlage: Lid worden van onze vereniging?

2

Hoofdstuk 1 WIE ZIJN WIJ? Adresgegevens adres: postcode: telefoon: e-mail: website:

Het Hoge 36 7251 XX Vorden 0575-552036 [email protected] www.hethoge.nl

Ons logo Ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van onze school in 2004 is er een nieuw logo ontwikkeld, als symbool voor onze school. Een school die na al die jaren nog steeds bruist en sprankelt van nieuwe ideeën, een veilige schoolgemeenschap voor kinderen, leerkrachten en ouders. De basis vormt het Christelijk onderwijs, met de daaraan gekoppelde waarden en normen, verankerd in Het Hoge (de paarse balk beeldt dit uit). De letters speels hierboven geschreven staan voor het onderwijs, dat passend bij de kinderen, op een speelse manier wordt gegeven. De kleurige vliegers zijn de kinderen, allemaal verschillend. Na 8 jaar vliegen zij de wereld in, vanuit de basis die gelegd is op Het Hoge.

Identiteit Het Hoge is een christelijke school. Dat houdt in dat wij de kinderen mee willen geven dat zij op een gelijkwaardige manier met elkaar omgaan en dat ze samen meer kunnen bereiken dan alleen.

Met deze levensbeschouwing als inspiratiebron leren wij onze kinderen dat zij met vertrouwen in de wereld mogen staan, dat wij deel uitmaken van deze wereld en zo ons eigen steentje kunnen bijdragen. We willen de kinderen verwondering en respect bijbrengen voor de natuur. Er bestaan verschillende godsdiensten. Bijna alle mensen op de wereld houden zich bezig met vragen over de zin van het leven. We willen de kinderen leren open te staan voor mensen die anders denken. Vieringen zijn belangrijke momenten in onze school. Het samen vieren van een gebeurtenis versterkt het saamhorigheidsgevoel. De christelijke feesten zoals Kerst en Pasen worden gezamenlijk met de hele school gevierd. We leren kinderen om iets voor elkaar over te hebben. Er wordt regelmatig geld ingezameld voor een wisselend goed doel.

Het gebouw; Integraal Kindcentrum Het Hoge is gelegen aan de straat Het Hoge in het dorp Vorden. Het is een straat die letterlijk wat hoger ligt en daaraan zijn naam dankt. Sinds januari 2012 werken we vanuit een prachtig nieuw schoolgebouw, gebouwd vanuit onze visie. Er zijn groepslokalen, een gymzaal voor jonge kinderen en een speciaal ingericht muzieklokaal. Er is een podium, een groepskeuken om met kinderen te koken en een leerplein met computerwerkplekken. We hebben een prachtig buitenterrein met veel ruimte om te spelen, een timmerschuur, een schooltuin waar we groente verbouwen en een dierenverblijf met kippen, cavia's en konijnen. Ook is er de gelegenheid om buiten les te geven en is er een podium buiten. Daarnaast beschikken we over een ruime BSO-ruimte, een peutergroep en een kinderdagverblijf met alle voorzieningen die nodig zijn. Tevens is er een invalidentoilet met douche en beschikt het gebouw over een lift.

Schoolgrootte Op 1 oktober 2016 bezoeken ongeveer 235 leerlingen onze school. Ze zijn verdeeld over 9 groepen. Er zijn 22 medewerkers aan onze school verbonden. 3

Wij werken op Het Hoge met jaargroepen. Dat betekent dat de leerlingen naar leeftijd gegroepeerd zijn. In groep 1 en 2 werken we met zogenaamde ‘verticale groepen’. Dit houdt in dat kinderen van groep 1 en 2 in dezelfde groep zitten. Vanaf groep 3 zal het elk jaar van de leerlingaantallen afhangen of er met een enkele groep of een combinatiegroep gewerkt wordt. De groepsindeling is een zaak van de schoolleiding, in nauw overleg met het team. Jaarlijks wordt zorgvuldig afgewogen hoe de groepsindeling eruit komt te zien. Het is gebruikelijk dat de groepsindeling voor het volgende schooljaar jaarlijks in juni aan de ouders bekend gemaakt wordt.

Het onderwijsteam Het onderwijsteam bestaat uit:  een directeur-bestuurder  kernteamleiders  groepsleerkrachten  een intern begeleider  onderwijsassistenten  een leerkracht voor motorische remedial teaching (MRT)  leerkrachten voor de kikkergroep en de kangoeroegroep Het onderwijsteam wordt gesteund door een conciërge, schoonmakers en (veel) vrijwilligers. Dit jaar is de groepsindeling als volgt: Groep 1/2: Stieni Hendriks en Ineke Fröling Groep 1/2: Annemiek Lensink en Ineke Fröling Groep 3: Heidi Uittenbroek en Babette Bijloo Groep 4: Wilma Hebbink en Suzanne Nieuwenhuijse Groep 5: Christine Kemperman en Martine van der Helm Groep 6: Gerdien Hesselink en Janet Temming Groep 7: Maaike Clahsen en Anja Menkveld Groep 7/8: Tineke Ossewaarde en Liesbeth Groot Jebbink Groep 8: Jolanda Garsen en Joanne Lam

Directeur-bestuurder: Kernteamleider groep 1 t/m 4: Kernteamleider groep 5 t/m 8:

Francijna de Kooter Stieni Hendriks Joanne Lam

Zorgteam: Intern begeleider: Onderwijsassistenten: Leerkracht MRT: Leerkracht kikkergroep: Leerkracht kangoeroegroep:

Bert Radstake Manon Peters en Corry Peters Annemiek Lensink Bert Radstake Joanne Lam

Het bestuur Het Hoge is een éénpitter, dat betekent dat het bestuur één school onder haar beheer heeft. Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Vorden ziet erop toe dat de directeur de beheertaak van de vereniging over de school goed uitvoert en dat de middelen voor het onderwijs overeenkomstig de doelstellingen van de vereniging worden beheerd. Het bestuur is de werkgever van het schoolpersoneel. Over het gevoerde beleid legt het bestuur verantwoording af in de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Ook zal het bestuur over bepaalde beleidsbeslissingen toestemming vragen aan de ledenvergadering. Vanuit de leden kunnen voorstellen over het te voeren beleid aan het bestuur worden voorgelegd. Alle ouders kunnen lid worden van de schoolvereniging (zie het formulier achterin deze schoolgids). De contributie bedraagt 5 euro per jaar. Leden hebben stemrecht en kunnen gekozen worden als lid van het bestuur. De leden van het bestuur in het schooljaar 2016-2017 zijn: Ab Boers (voorzitter) Dirk Jan Wesselink Annemieke Breukelaar Marcel Vlogtman Wendy Addink Karin v/d Sande Ingrid Karmiggelt

4

De kinderen hebben niet allemaal tegelijk pauze, op deze manier is er voor alle kinderen genoeg ruimte om te spelen op het plein.

Hoofdstuk 2 WAAR HET HOGE VOOR STAAT Waar staan wij voor?     

Elk kind heeft een uniek talent en wij willen dat talent ontwikkelen Een open houding naar ouders, die wij als partner beschouwen in de ontwikkeling van het kind Zelfverantwoordelijkheid van kinderen Wij hebben respect voor onszelf, anderen en onze omgeving Wij bieden structuur en duidelijkheid

Waar zijn wij goed of zelfs uniek in?     

Bijzondere aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling Uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van individuele zorg Een gevarieerd leerstofaanbod Aandacht voor meervoudige intelligentie Aandacht voor beweging, voeding en gezondheid

Als wij in staat zijn geweest om het kind een stevige basis te geven om als een evenwichtige en kritische deelnemer van de samenleving te kunnen functioneren, dan is ons doel bereikt.

Continurooster Op Het Hoge is gekozen voor een continurooster. Dit betekent dat de kinderen tussen de middag in de klas lunchen met hun eigen leerkracht. Tijdens de lunch wordt er in sommige groepen voorgelezen of wordt er gekeken naar het jeugdjournaal. Daarvoor of daarna spelen alle kinderen een half uur buiten, er zijn dan Beweegwijsactiviteiten, die begeleid worden door medewerkers van Avonturijn en Het Hoge.

Voordelen van een continurooster:  Er komt meer structuur en rust in het dagprogramma van de leerlingen. Het ritme van de kinderen wordt niet onderbroken.  De school hoeft geen beroep meer te doen op ouders voor tussenschoolse opvang.  De schooldag is eerder afgelopen. Hierdoor is er meer tijd beschikbaar voor sport, hobby's en vrijetijdsbesteding voor kinderen.  Het continurooster verhoogt de verkeersveiligheid. Er zijn minder haal- en brengmomenten bij de school. Onze schooltijden: Groep 1 t/m 4 Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag:

8.30 - 14.30 8.30 - 14.30 8.30 - 12.15 8.30 - 14.30 8.30 - 12.00

Groep 5 t/m 8 Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag:

8.30 - 14.30 8.30 - 14.30 8.30 - 12.15 8.30 - 14.30 8.30 - 14.30

Het jonge kind De eerste jaren op de basisschool zijn erg belangrijk. Een kind is in deze fase van zijn leven bezig de wereld om zich heen te ontdekken. Op school begeleiden de leerkrachten deze ontwikkeling. Belangrijke ontwikkelingsgebieden zijn: • de motorische ontwikkeling • de taal/ denk ontwikkeling • de sociaal-emotionele ontwikkeling Kinderen in groep 1 en 2 krijgen volop de gelegenheid zich door het vrije spel zo veelzijdig mogelijk te ontwikkelen. Naast het vrije spel, nemen expressieactiviteiten en bewegen een grote plaats in. Omdat we het belangrijk vinden de kinderen uit te dagen en

5

verder te helpen in hun ontwikkeling, worden er ook bewust activiteiten op het gebied van voorbereidend lezen, rekenen en schrijven aangeboden. In groep 1/2 krijgen de kinderen de letters al aangeboden. Dit gebeurt met ondersteuning van een klankgebaar, zodat ze het makkelijker kunnen opnemen. Ze hoeven de letters nog niet allemaal te kennen, maar ze maken er alvast kennis mee. In groep 1/2 maken wij gebruik van de methode Kleuterplein. Kinderen ontdekken met Kleuterplein de wereld om hen heen. Spelenderwijs komen de belangrijkste ontwikkelingsgebieden voor kleuters met de bijbehorende tussendoelen aan bod. We denken hierbij onder andere aan beginnende geletterdheid en gecijferdheid.

worden hieraan gekoppeld. Thema’s zijn bijvoorbeeld herfst, kunst of de boerderij, maar ook Sinterklaas en Kerst horen hierbij. Zo zorgen we ervoor dat de kinderen nog meer betrokken raken bij ‘de leerstof’.

Ons onderwijsprogramma in groep 3 t/m 8 Vanaf groep 3 komt de leerstof meer en meer per vakgebied aan de orde. We gebruiken op Het Hoge lesmethodes die voldoen aan de kerndoelen zoals die door de overheid zijn bepaald. Per vakgebied staan leerlijnen en doelen in de methodes beschreven. We geven een overzicht van de methodes die we gebruiken op school: Vak/Vormingsgebied Technisch Lezen Begrijpend Lezen Taal

Spelling

Schrijven Rekenen Wereldoriëntatie Creatieve vakken Engels Godsdienstonderwijs Uitbreiding van de woordenschat is ook een belangrijk onderdeel. Maar Kleuterplein is meer dan taal en rekenen. Ook komen motoriek, wereldoriëntatie, muziek en de sociaal-emotionele ontwikkeling aan bod. Er wordt gewerkt rondom verschillende thema’s. Veel activiteiten

Methode Leessleutel (in groep 3) Aangevuld met de LIST-methodiek en de methodiek van José Schraven Nieuwsbegrip (in groep 4 t/m 8) Leessleutel (in groep 3) In groep 4 t/m 8 maken we gebruik van een zelf ontwikkelde methode, die uitgaat van de kerndoelen. Leessleutel (in groep 3) Taal actief (in groep 4 t/m 8) Aangevuld met de methodiek van José Schraven Schrijven leer je zo (in groep 3) Pennenstreken (in groep 4 t/m 6) Wereld in Getallen (in groep 3 t/m 8) Vier keer wijzer Vier keer wijzer Take it easy (in groep 5 t/m 8) Trefwoord

Engels Onze kinderen groeien in de 21e eeuw steeds meer op in een samenleving waar de Engelse taal veel gebruikt wordt. We vinden het belangrijk kinderen hier vroeg mee in aanraking te brengen. Daarom staat er op Het Hoge in alle groepen Engels op rooster. In groep 1 t/m

6

4 gebeurt dit in beperkte mate: door middel van liedjes en spelletjes. In groep 5 t/m 8 werken we met de methode Take it easy. Bewegingsonderwijs Omdat bewegen een belangrijke plaats inneemt in de groepen 1 en 2, staat het dagelijks op het rooster. Buitenspelen valt in deze groepen ook onder bewegingsonderwijs, verder geeft de leerkracht 1 keer per week een gymles in het speellokaal. In groep 3 en 4 krijgen de kinderen wekelijks een gymles in de sporthal aan Het Jebbink. In groep 5 t/m 8 is dat twee keer per week. De kinderen krijgen dan één keer per week een toestelles en één keer per week een spelles. Verkeer In april doen de kinderen van groep 7 mee aan het landelijk theoretisch verkeersexamen. Plaatselijk organiseren we met de andere scholen ook een praktisch verkeersexamen. Creatieve vakken De creatieve vakken (handvaardigheid, tekenen, muziek en drama) worden in groep 3 t/m 8 zoveel mogelijk gegeven in samenhang met de lessen wereldoriëntatie. U leest hier meer over bij het onderdeel 'Vier keer wijzer'. Godsdienstonderwijs Hiervoor gebruiken we de methode ‘Trefwoord’. Deze methode werkt vanuit thema’s die nauw aansluiten bij de belevingswereld en het dagelijks leven van kinderen. Binnen de thema’s wordt er aandacht geschonken aan de overdracht van Bijbelverhalen, waarbij normen en waarden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen centraal staan. Zingen, vieren, verhalen en gesprekken zijn hierbij veel gehanteerde werkvormen. Omdat onze kinderen opgroeien in een multiculturele samenleving wordt er in Trefwoord ook aandacht geschonken aan andere wereldgodsdiensten en geestelijke stromingen. ICT en mediawijsheid Kinderen groeien op in een samenleving die snel verandert. Ze maken steeds meer gebruik van informatie die beschikbaar is via internet. In

het onderwijs moeten wij leerlingen leren hier op de juiste manier mee om te gaan. Op onze school wordt er daarom bewust aandacht geschonken aan het omgaan met computers. Er worden met de kinderen afspraken gemaakt over de manier waarop kinderen met internet omgaan. In alle groepen wordt er gewerkt met een digitaal schoolbord. In elk lokaal en op het leerplein zijn er computers beschikbaar. De kinderen maken gebruik van educatieve programma’s voor verschillende schoolvakken. Daarnaast leren kinderen tijdens de lessen wereldoriëntatie met programma's als Word en PowerPoint te werken wanneer ze presentaties voorbereiden of opdrachten moeten uitwerken. Ook leren ze gericht zoeken naar geschikte informatie met behulp van zoekmachines.

Vier keer wijzer Voor wereldoriëntatie wordt in onze school niet gewerkt met een methode. We werken met de werkvormen vanuit de theorie over Meervoudige Intelligentie (MI). Marco Bastmeijer heeft daarvoor mappen ontwikkeld voor alle groepen die we gebruiken bij de lessen Vier keer wijzer. Op deze manier willen we ieder kind zijn talenten beter laten benutten en ontwikkelen. Werkwijze De groepen 1 t/m 8 werken tijdens de middagen aan een aantal projecten per jaar op het gebied van wereldoriëntatie. Tijdens deze projecten geeft de leerkracht zogenaamde leerkrachtlessen: Hij of zij vertelt een verhaal, nodigt een deskundige uit, organiseert een excursie, houdt een kringgesprek, laat een filmpje zien of geeft een instructie. Daarnaast zijn er keuzelessen: De kinderen hebben dan de gelegenheid om op hun eigen manier en vanuit hun eigen talenten (intelligenties) het thema verder te onderzoeken en te ervaren.

7

mogelijkheden te laten bedenken kunnen kinderen op hun eigen manier ervaren en experimenteren. 4. De R van Resultaat. We moeten weten waar we het voor doen. Daarom eindigt de les of het thema met het meten van het resultaat. De vragen bij de thema’s moeten beantwoord worden, dit gebeurt door middel van een toets in de hogere groepen, in de lagere groepen door middel van gesprekken. Ook geven kinderen regelmatig een presentatie van hun uitgewerkte opdrachten. Wat heb je gedaan in de afgelopen weken, wat heb je geleerd?

Groep 3 en 4 gaan uit van actuele thema's of van thema's uit de Leessleutel of de taalmethode. Alle kerndoelen behorend bij aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs in groep 5 t/m 8, komen aan bod tijdens de projecten. Vier belangrijke stappen bij elk project van Vier Keer Wijzer zijn: 1. De V van Vragen. Het is belangrijk dat een leerkracht weet wat er geleerd moet worden. Wat zijn de (kern)doelen per schooljaar en voor de gehele schooltijd. Tijdens ieder project worden een aantal kerndoelen omgezet in vragen. Deze vragen staan centraal tijdens het project. De leerlingen gaan aan de slag om tijdens het project antwoorden te vinden op de vragen. 2. De I van Ik. Het zou een gemiste kans zijn het kind en de al aanwezige kennis te passeren. Daarom staan we bij stap 2 stil bij de vragen “Wat weet ik al?” en “Wat zou ik willen weten?”. Hierdoor worden kinderen nog meer betrokken bij het onderwerp en wordt de kans geboden verschillen in diepgang te creëren. 3. De E van Experimenteren en Ervaren. De leerlingen gaan aan de slag, de kinderen maken zelf een keus op welke manier zij gaan werken, dit gebeurt door het maken van de MI-kaarten of andere vormen van werken. Door kinderen keuzes te geven of zelf

Wat is meervoudige intelligentie? Kinderen zijn leergierig en gemotiveerd om de wereld om hen heen te ontdekken, maar wel op hun eigen manier! De één wil voelen en bewegen, uitproberen. Een ander moet het voor zich zien, weer een ander zit direct op het puntje van zijn stoel als de muziek start, als er een ritme te ontdekken valt. Het ene kind wil samen en de ander juist alleen leren. De Amerikaanse leerpsycholoog Gardner ontwikkelde de theorie van 8 intelligenties. Iedereen heeft ze, maar ieder gebruikt ze op eigen wijze. De ene intelligentie is bij de ene mens beter ontwikkeld dan bij de ander, mensen zijn verschillend. 1. De lichamelijk-kinesthetische intelligentie (doe) Deze kinderen leren door doen, gebruiken gebaren en bewegingen, hebben behoefte om dingen uit te proberen, aan te raken. 2. De visueel-ruimtelijke intelligentie (kijk) Als de visueel-ruimtelijke intelligentie sterk ontwikkeld is, is dit te herkennen aan het denken in beelden, het onthouden door het gezien te hebben. Bij deze kinderen helpt het als de leerkracht het voordoet, plaatjes of videobeelden toont. Het zijn kinderen met een levendige fantasie, ze zien het immers voor zich. 3. De logisch mathematische intelligentie (getal) Deze intelligentie wordt gebruikt als het gaat om hoeveelheden en het zoeken naar logische verbanden. Kinderen genieten ervan om sommen en wiskundige vraagstukken op te lossen. 8

4. De interpersoonlijke intelligentie (samen) Het kind met een sterke interpersoonlijke intelligentie leeft met de ander mee, wil graag samen opdrachten uitvoeren, is zorgzaam en gevoelig voor stemmingen. Dit kind leert door het krijgen en geven van feedback. 5. De verbaal linguïstische intelligentie (taal) Kinderen die deze intelligentie sterk ontwikkeld hebben houden van lezen, schrijven, luisteren en spreken. Ze kunnen goed onder woorden brengen wat ze bedoelen, ze hebben een rijke woordenschat en spelling gaat ze gemakkelijk af. Taal is hun communicatiemiddel. 6. De muzikaal-ritmische intelligentie (muziek) Kinderen met een sterk muzikaal-ritmische intelligentie genieten van muziek en ritmiek. Muziek kan hen helpen teksten beter te onthouden. Muzikale ezelsbruggetjes, rijmpjes of ondersteuning door bijvoorbeeld klappen, helpen hen te leren. 7. De naturalistische intelligentie (natuur) Dit zijn de kinderen die direct gemotiveerd zijn als het gaat om planten, dieren, het milieu en de natuur. Ze verzamelen stenen, schelpen en maken een herfsttafel. Ze verzorgen dieren, letten op het weer en de wisselingen van de seizoenen. Het zijn kinderen met oog voor details. 8. De intrapersoonlijke intelligentie (ik) De denker, de filosoof. Nadenken over jezelf, over meningen en opvattingen. Bevragen en willen verhelderen. Dit kind houdt van stilte en alleen zijn en vraagt meer denktijd omdat het veel te overdenken heeft.

Lezen is Top (LIST) Vanaf schooljaar 2014-2015 doet Het Hoge mee aan het zogenaamde LIST-project. Steeds meer kinderen hebben moeite met lezen. En doordat ze er moeite mee hebben, vinden kinderen lezen ook niet meer leuk. Een boek lezen voor het slapen gaan is niet meer de normaalste zaak van de

wereld: kinderen gaan steeds minder lezen en oefenen hun vaardigheid in het lezen steeds minder. Het gevolg is dat ze steeds meer moeite met lezen krijgen, waardoor hun motivatie nog verder afneemt. Deze kinderen komen als het ware in een negatieve spiraal terecht. Met het LIST-project kan het ontstaan van deze negatieve spiraal voorkomen en waar nodig doorbroken worden. Het doel van het leesonderwijs is niet het aanleren van een techniek. Het doel van instructie bij lezen is het ontwikkelen van gemotiveerde en strategische lezers die het feit dat ze geletterd zijn, gebruiken om te leren én gebruiken om te lezen voor hun plezier. De techniek van het lezen is slechts een middel om dat doel te bereiken. In het project wordt daarom de techniek van het lezen steeds verbonden met leesbegrip en leesbeleving. Vloeiend lezen wordt vooral bereikt door veel te lezen. De ontwikkeling van het vloeiend lezen wordt in het project bevorderd door het lezen van teksten die passen bij de leeftijd van de kinderen en die door de kinderen zelf gekozen zijn. Concreet betekent dit op Het Hoge dat wij proberen te zorgen voor een leesomgeving die leuk en interessant is. Daarbij hebben we de leestijd van de kinderen uitgebreid. Dagelijks beginnen alle groepen op hetzelfde moment (8.30) met lezen. Dat geeft meteen de mogelijkheid voor de kinderen om in andere groepen, passend bij hun niveau, mee te lezen. Kinderen in groep 3 starten hardop ondersteunend lezen met de leerkracht. Wanneer kinderen het groep 5 niveau bereikt hebben, komen ze in de stilleesgroep. Uitvallers krijgen extra ondersteuning. We hebben op Het Hoge ook een eigen bibliotheek, die digitaal is verbonden met de plaatselijke bieb. Kinderen kunnen daar zelf boeken uit lenen!

Beweegwijs Ieder kind heeft behoefte aan vrije speelmomenten. Toch is het niet voor alle

9

kinderen vanzelfsprekend om op die momenten met plezier te kunnen spelen. Op het speelplein bijvoorbeeld ontbreekt soms uitdagend speelmateriaal, begeleiding en een gestructureerde speelomgeving. Hierdoor kunnen kinderen het spelen op het plein als onprettig gaan ervaren en zo ontwikkelingskansen missen. Daarom werken wij op Het Hoge in groep 1 t/m 8 met Beweegwijs. Het is een concept dat uitgaat van een indeling van het plein in 6 vakken, die zijn aangegeven met verschillende kleuren: Blauw staat voor ‘jezelf zijn’ In het blauwe vak kun je zelf met iets spelen wat je leuk vindt en proberen dit steeds beter te doen. Je mag oefenen en als je wilt, word je geholpen. Geel staat voor ‘geduld’ In dit gele vak moet je soms even wachten op elkaar en kijk je hoe de ander het doet. Wanneer je zelf aan de beurt bent, doe je je best om anderen niet te lang te laten wachten. Oranje staat voor ‘eerlijk’ In dit oranje vak speel je en deel je materiaal met elkaar volgens duidelijke afspraken. Je speelt zo dat je het spel plezierig met elkaar op gang houdt. Groen staat voor ‘samenwerken’ In dit groene vak maak je van te voren met elkaar goede afspraken. Je neemt initiatief, luistert goed en helpt elkaar om samen het doel te bereiken. Rood staat voor ‘respect’ In dit rode vak doe je je best om op een sportieve manier van anderen te winnen. Je speelt zo dat je de ander steeds positief waardeert in zijn of haar spel.

Wit staat voor ‘even niet spelen’ In dit witte vak kun je even tot rust komen. Je kunt even kijken, nadenken, praten en/of ontspannen, om daarna weer lekker te kunnen spelen. In elk vak worden elke week weer andere activiteiten aangeboden met verschillende materialen. Kinderen kiezen zelf in welke kleur ze willen gaan spelen. De kinderen uit groep 7 en 8 worden 1 keer per week ingezet als juniorcoaches. Zij begeleiden kinderen uit groep 1 t/m 8 bij verschillende activiteiten tijdens de ochtendpauze.

PAD Het PAD-leerplan (Programma Alternatieve Denkstrategieën) is een programma om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Het PAD-leerplan is er voor alle groepen van de basisschool. Gedurende alle acht schooljaren komen vier thema’s aan de orde tijdens de wekelijkse lessen. Het gaat om ‘zelfbeeld’, ‘zelfcontrole’, ‘gevoelens’ en ‘probleemoplossen’. 1. Zelfbeeld Elk kind is uniek en heeft zijn ‘eigen aardigheden’. De leerkracht kiest elke week een PAD-kind van de week. Hij of zij staat in deze week in het middelpunt van de belangstelling. Op een complimentenblad worden positieve kwaliteiten van het kind geschreven. 2. Zelfcontrole Sommige leerlingen komen nogal eens in de problemen doordat ze te impulsief reageren. Leerkrachten leren de kinderen met behulp van de schildpadmethode om eerst rustig te worden en na te denken voordat ze reageren. In latere leerjaren gebruiken de kinderen de stoplichtmethode voor dit doel. 3. Gevoelens Het onder woorden leren brengen van gevoelens en ermee om leren gaan is belangrijk om grip te krijgen op een situatie. Ze leren hun eigen gevoelens en die van anderen in te schatten. Ze leren verder

10

dat gedrag en gevoelens bij elkaar horen, maar dat het wel twee verschillende dingen zijn. Je boos voelen is in orde, maar over de manier waarop je uiting geeft aan je boosheid moet je goed nadenken. 4. Problemen oplossen In de hogere groepen leren de kinderen steeds meer dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de keuzes die ze maken. Ze leren welke oplossingen er te bedenken zijn wanneer je boos of verdrietig bent en om van tevoren te kunnen bedenken wat de gevolgen zijn van hun gekozen oplossing.

Projecten Boerderijproject Van maart tot de zomervakantie werken de kinderen van groep 6 een middag in de week op de boerderij. De boerderij biedt een gevarieerde leeromgeving, waarin kinderen werken in de tuin en op die manier een groot gedeelte van het proces van grond bewerken, zaaien, verzorgen en oogsten meemaken. Zo leren zij zelf verantwoordelijkheid te dragen en ervaren ze de onderlinge samenhang van dit proces. Ook voeren zij allerlei voorkomende werkzaamheden op de boerderij uit, beleven zij de verschillende seizoenen en dragen ze zorg voor het leven van planten en dieren. Door individueel en met elkaar te werken op de boerderij, ervaart iedereen zijn eigen en elkaars kwaliteiten en leert deze te waarderen. Elk kind heeft zijn eigen manier van leren en op de boerderij is er ruimte voor kinderen met al hun verschillende talenten. Onderwerpen als techniek, rekenen met lengtematen, maar ook woordenschat, komen op een boerderij op een praktische, vanzelfsprekende manier aan bod. Ze doen leerervaringen op die van betekenis zijn voor de ontwikkeling van hun persoonlijkheid, zoals zelfvertrouwen, samenwerken en doorzettingsvermogen.

Van Luchtkasteel tot Dassenburcht Dit is een educatief programma particuliere landgoederen. Kasteel Verschillende groepen krijgen jaarlijks kasteel Hackfort. Deze lessen staan in educatie.

voor het basisonderwijs over Hackfort doet hieraan mee. een buitenles op het terrein van het teken van natuur- en milieu-

Kinderboekenweek De Kinderboekenweek is natuurlijk een ideale gelegenheid om het plezier in (voor)lezen van kinderen te stimuleren. Daarom is dit een project dat bij ons op school jaarlijks schoolbreed gevierd wordt. We organiseren in de groepen verschillende activiteiten rondom het thema van dat jaar, de Kinderboekenweek wordt met de hele school feestelijke geopend, we organiseren een voorleeswedstrijd en natuurlijk wordt er deze week extra veel (voor)gelezen! Culturele activiteiten Binnen het dorp Vorden is een culturele commissie in het leven geroepen. De Vordense basisscholen werken hier samen aan een rijk en afwisselend aanbod voor kinderen. Zo is er de afgelopen jaren aandacht besteed aan toneelvoorstellingen, muziek en beeldend vormgeven met de camera. Eén keer per jaar is er een project voor alle kinderen op Het Hoge. Er is ook aandacht voor het cultureel erfgoed rondom Vorden, waarvan het Staringproject voor groep 7 een voorbeeld is. Verder krijgen de kinderen in groep 4 en 5 muzieklessen van gediplomeerde docenten van de muziekschool in Doetinchem.

Zelfstandig werken Wij vinden zelfstandig werken op onze school erg belangrijk. Het is een belangrijke vaardigheid die kinderen nodig hebben in het voortgezet

11

onderwijs. Verder geeft deze vorm van werken de leerkracht de gelegenheid om verlengde instructie te geven aan kinderen die een langere uitleg nodig hebben, of kinderen te begeleiden die extra uitdaging nodig hebben. Wij hebben op Het Hoge een leerlijn zelfstandig werken ontwikkeld, waarin per groep beschreven staat wat wij verwachten van kinderen op het gebied van zelfstandig werken. In deze leerlijn komen allerlei afspraken aan bod die te maken hebben met zelfstandig werken, zodat ook op dit gebied een doorgaande lijn ontstaat voor de kinderen bij ons op school. Dit gaat over onderwerpen als: zelf nakijken van gemaakt werk, leren reflecteren op gemaakt werk, leren inschatten hoeveel tijd een bepaalde taak kost en leren omgaan met uitgestelde aandacht.

Ook de leerkracht heeft een (groter) blok op zijn of haar tafel staan. Staat dit blok op rood, dan weten de kinderen dat ze niet naar de leerkracht toe mogen komen om hulp te vragen. Vaak wordt met behulp van een time-timer aangegeven hoe lang de kinderen zelfstandig moeten werken.

Werken met dag- en weektaken Vanaf groep 2 werkt elk kind met een dag- of weektaak. Dit is een formulier waarop staat welke opdrachten de kinderen verplicht moeten maken. Ook staat erop welke opdrachten kinderen kunnen maken wanneer ze klaar zijn met hun weektaak. Wanneer dat nodig is, worden weektaken aangepast aan het niveau en het werktempo van kinderen. Het werken met dag- en weektaken helpt kinderen hun werk te leren plannen. Werken met het blokje Vanaf groep 3 hebben de kinderen een blokje op hun tafel, waarmee ze aangeven of ze een vraag hebben (een vraagteken) of ze gestoord kunnen worden (een groene cirkel) of juist niet gestoord (rode cirkel) mogen worden. Wanneer zij even niet verder kunnen, zetten zij hun blokje op het vraagteken. Zo kan de leerkracht tijdens het rondlopen gemakkelijk zien dat het kind een vraag heeft. Het kind hoeft dus niet met de vinger in de lucht te wachten tot de leerkracht hem of haar kan helpen. Wij leren de kinderen op deze manier omgaan met uitgestelde aandacht. Het is aan het kind om te bedenken wat het op dat moment wel kan doen. Misschien kan hij of zij de som overslaan en alvast verder gaan met de volgende. Of misschien is er nog werk dat afgemaakt moet worden. 12

Hoofdstuk 3 DE ZORG VOOR KINDEREN Passend onderwijs Alle kinderen hebben recht op een goede, passende onderwijsleerplek. Ook als er sprake is van specifieke onderwijsbehoeftes. De overheid heeft daarvoor sinds 1 augustus 2014 de wet Passend onderwijs ingevoerd. Vanaf deze datum hebben alle scholen een zogenaamde 'zorgplicht': dit betekent dat scholen binnen een samenwerkingsverband de verantwoordelijkheid hebben om elk kind een zo goed mogelijke onderwijsplek te bieden. Om Passend onderwijs in de praktijk vorm te geven, is de centrale vraag die de school zich hierbij stelt:  Wat heeft dit kind in deze situatie nodig?  Hoe gaan we dat organiseren en arrangeren?  Wie hebben we daarvoor nodig?

collega uit ons zorgteam, wanneer het probleem zich daar beter voor leent. De gegevens van de kinderen worden opgenomen in het leerlingvolgsysteem, zodat we van het begin tot het einde van de schoolperiode een beeld krijgen van de voortgang in de ontwikkeling van de kinderen. Wij maken gebruik van de toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem. De toetsen worden ingevoerd en bijgehouden in ons computersysteem ParnasSys.

Groepsplannen Onze school stemt het onderwijs zo veel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Naar aanleiding van de toetsresultaten en observaties schrijven de leerkrachten vier keer per jaar een groepsplan. Hierin staat beschreven welke doelen we willen bereiken en wat de leerlingen nodig hebben om dit te bereiken. Iedere groep heeft een groepsplan voor de vakgebieden rekenen, (begrijpend) lezen, taal en spelling. In deze groepsplannen zijn in principe drie groepen te onderscheiden:

Elke school, dus ook Het Hoge, heeft een ondersteuningsprofiel geschreven. Hierin staat beschreven welke zorg wij als school kunnen bieden aan kinderen.

Instructiegevoelige groep Deze leerlingen hebben behoefte aan de basisinstructie en korte begeleide inoefening. Dit is de ‘gemiddelde’ groep.

De ontwikkeling van kinderen

Instructie-afhankelijke groep Deze leerlingen hebben behoefte aan verlengde instructie, volgend op de basisinstructie, waarbij de leerkracht samen met de leerling de vaardigheden extra inoefent. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van extra visuele ondersteuning of bijvoorbeeld het oefenen met concreet materiaal. Dit is de ‘benedengemiddelde’ groep.

Wij volgen elk kind nauwlettend door middel van observaties en toetsen, met als doel een kind op het juiste niveau te kunnen benaderen en omdat we ook de ouders een goed beeld van zijn of haar leervorderingen willen geven. De toetsuitslagen worden vergeleken met die van de vorige toetsen en met het landelijk gemiddelde. Vier keer per jaar vinden er groepsbesprekingen plaats tussen de groepsleerkrachten en de intern begeleider. De resultaten van elk kind worden dan nauwkeurig bekeken. Indien nodig wordt er een traject voor extra hulp gemaakt. Dit wordt beschreven in een (groeps)handelingsplan. Die extra hulp wordt geboden in het groepslokaal door de eigen leerkracht, of door een

Instructie-onafhankelijke groep Deze leerlingen hebben behoefte aan een verkorte instructie. Zij kunnen sneller zelfstandig aan het werk en hebben daarnaast behoefte aan extra uitdaging en verrijking. Dit is de ‘bovengemiddelde’ groep. Bij deze groep horen ook de kinderen die compacten/verrijken (zie 'zorg voor meerbegaafde kinderen').

13

Om goed tegemoet te komen aan de verschillen tussen kinderen, hebben wij schoolbreed dezelfde afspraken rondom zelfstandig werken (zie hoofdstuk 2). Deze organisatievorm maakt het mogelijk om voor alle vakgebieden te werken met de hierboven beschreven drie instructieniveaus. De groepsplannen worden na elke periode, dus vier keer per jaar, door de leerkrachten geëvalueerd. Ook worden bijzonderheden tijdens de groepsbesprekingen besproken met de intern begeleider. Mocht er te weinig vooruitgang zijn, dan kan in overleg met de Intern Begeleider besloten worden om een kind een eigen leerlijn te geven. In dit geval wordt altijd een ontwikkelingsperspectief samengesteld, waarin duidelijk aangeven staat welke doelen wij in de toekomst wensen te bereiken. Dit gebeurt altijd in onderling overleg met ouders.

Speciale begeleiding MRT (Motorische Remedial Teaching) Op Het Hoge geven wij kinderen met motorische achterstanden en/of problemen de zorg die nodig is om zich zo volledig mogelijk te kunnen ontplooien. Wanneer leerkrachten een probleem signaleren, wordt dit besproken tijdens de groepsbespreking met de intern begeleider. Deze schakelt juf Annemiek Lensink, de MRT'er, in. Zij screent de betreffende leerling op de grove of de fijne motoriek en gaat een periode wekelijks aan de slag met de leerling. De leerling oefent op school en thuis motorische oefeningen, daarna volgt opnieuw een motorische screening. Bovendien krijgen de leerlingen van groep 3 de eerste maanden extra schrijfondersteuning in kleine groepjes, om de letters en cijfers op de juiste manier te leren schrijven.

Dyslexie Voor kinderen waarvan wij op de basisschool het vermoeden hebben dat zij dyslectisch zijn, kunnen wij een dyslexieverklaring aanvragen. De achterstand en hardnekkigheid van het leesprobleem moet duidelijk aantoonbaar zijn. Dat betekent dat wij vanaf het eerste leerjaar alle toetsgegevens moeten kunnen overleggen en kunnen aantonen dat wij de kinderen systematisch en adequaat hulp hebben geboden.

De intern begeleider zal een leesdossier opstellen, na goedkeuring van ouders. Dit dossier wordt opgestuurd naar de experts. Zij zullen beslissen of zij n.a.v. het leesdossier de leerling verder gaan onderzoeken. Als dit het geval is en er een dyslexieverklaring wordt afgegeven, zullen de experts deze leerling een behandeling van 10 bijeenkomsten aanbieden om te proberen de lees- en spellingscores te verhogen. Kinderen met een dyslexieverklaring krijgen, wanneer hen dat helpt, bij het maken van een aantal CITO-toetsen de teksten voorgelezen via de computer, ze krijgen een vergrote versie en/of extra tijd.

Pestprotocol Ieder kind moet kunnen rekenen op een plezierige schooldag. Een schooldag waarin je jezelf kunt zijn met respect voor anderen. We hechten veel aandacht aan regels in de groep en op school. We betrekken de kinderen actief bij het proces van het opstellen van deze regels. Ook in gesprekken naar aanleiding van de verhalen in Trefwoord komen normen en waarden die te maken hebben met respect hebben voor elkaar aan bod. Naast deze preventieve werkvormen zetten we ook Beweegwijs in om te voorkomen dat er zich pestsituaties voor kunnen doen (zie hoofdstuk 2 of www.beweegwijs.nl).

Met ingang van augustus 2015 werken we met de PAD-methode. Hier staan van groep 1 t/m groep 8 vier aandachtsgebieden centraal: zelfbeeld, zelfcontrole, emoties en problemen oplossen. Toch komt het voor dat kinderen zich gepest voelen, gepest worden of dat zij zelf pesten. Wanneer een kind zich niet veilig voelt op school, kunnen we daar veel aan doen. Het belangrijkste is dit te signaleren en te bespreken met de kinderen en de ouders. We hanteren op school een pestprotocol om ervoor te zorgen dat we adequaat handelen om pestgedrag te voorkomen en op te lossen.

Doubleren en versnellen Op Het Hoge hanteren we een jaarklassensysteem waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met verschillen tussen kinderen. Soms krijgen kinderen met een achterstand binnen de groep een aangepast programma of kinderen met een voorsprong een verdiepingsaanbod.

14

Het komt voor dat de leerkracht het beter vindt het kind een groep over te laten doen. We spreken dan in de groepen 3 t/m 8 van doubleren en in de kleutergroepen van verlenging. Doubleren of verlengen wordt bijvoorbeeld geadviseerd als er sprake is van sociaal-emotionele onrijpheid en/of achterstanden op meerdere leeren ontwikkelingsgebieden. De leerkracht bespreekt dit met de intern begeleider tijdens de groepsbesprekingen. Ouders worden al in een vroeg stadium betrokken bij gesprekken over doubleren of verlengen. Uiterlijk half juni, wanneer alle toets- en observatiegegevens beschikbaar zijn, neemt de school een definitief besluit over het schoolvervolg. Uiteraard streven we ernaar dat dit besluit door alle betrokkenen gedragen wordt, waarbij het welbevinden van het kind voorop staat. Een goede communicatie met de ouders over dit soort zaken is van groot belang. Uiteindelijk beslist echter de directeur over zaken als verlenging, doubleren of versnellen. Versnellen In het volgende hoofdstuk kunt u lezen hoe wij de zorg voor meerbegaafde kinderen georganiseerd hebben bij ons op school. Wij vinden het belangrijk dat deze kinderen voldoende uitgedaagd worden in de groep waarin zij zitten. Dat ze vaardigheden kunnen ontwikkelen die ze nodig hebben om te kunnen groeien en zichzelf uit te kunnen blijven dagen. Vaardigheden die verder gaan dan alleen de cognitieve kant van een kind. Omdat het overslaan van een groep ook nadelen met zich meebrengt en het vaak een kortetermijnoplossing is, hopen we dat op deze manier alleen bij hoge uitzondering een leerling bij ons op school een jaar versnelt. Uiteraard gelden hiervoor dezelfde afspraken als bij doubleren van een groep: Ouders worden in een vroeg stadium betrokken bij deze beslissing en het welzijn van het kind staat voorop. Het is ook in deze gevallen de school die de uiteindelijke beslissing neemt.

Zorg voor meerbegaafde kinderen Op Het Hoge vinden wij het belangrijk dat ook kinderen die meerbegaafd zijn de zorg, aandacht en uitdaging krijgen die ze nodig hebben. Dat doen wij op verschillende manieren: Kikkergroep In deze groep werken kinderen die meer uitdaging hebben uit (de tweede helft van het leerjaar van) groep 3 en kinderen uit groep 4. Eén keer per week werken ze onder begeleiding van Bert Radstake een uur aan uitdagende opdrachten in een groep van ongeveer 8 leerlingen. De opdrachten komen uit de Projectenballade en Outside the Box en vormen samen een afwisseling van creatieve en uitdagende opdrachten. In de kikkergroep leren de kinderen om volgens een plan te gaan werken: eerst de opdracht goed te lezen, daarna ideeën te bedenken, het beste idee uit te werken en daarna hun werk te presenteren aan de rest van de groep. Kinderen die in aanmerking komen voor het werken in de kikkergroep, worden door de leerkracht gescreend met behulp van een screeningslijst. De intern begeleider en de hoogbegaafdheidsspecialist op onze school beoordelen daarna of het kind aangemeld wordt voor de kikkergroep. Kangoeroegroep In deze groep werken meerbegaafde kinderen uit groep 5 t/m 8. Elke woensdagmorgen werken ze onder begeleiding van Joanne Lam anderhalf uur aan uitdagende opdrachten in groepen van 10 tot 15 leerlingen.

15

De opdrachten komen voornamelijk uit de Pittige Plustorens. Deze torens bestaan uit verschillende opdrachten waar de kinderen alleen, of in een klein groepje aan kunnen werken. De opdrachten variëren van bijvoorbeeld het maken van een brug van spaghetti tot het maken van een film, of zelfs het ontwerpen van een nieuwe game op de computer. De kinderen leren complexe opdrachten zelfstandig aan te pakken volgens een stappenplan met daarin verschillende fases: brainstormen, plannen, testen, uitvoeren, presenteren en evalueren (het TASC-model). Ook is er tijdens de lessen in de kangoeroegroep aandacht voor sociaal-emotionele activiteiten, wordt er gefilosofeerd, een sportdag georganiseerd en is er aandacht voor drama. Wij vinden het erg belangrijk dat er op deze manier ruimte is voor meerbegaafde kinderen: We bieden ze de extra uitdaging die deze kinderen nodig hebben en leren ze planmatig te werken. Verder werken we aan sociaal-emotionele doelen zoals het leren samen werken, doorzetten wanneer het moeilijk wordt en het accepteren en waarderen van zichzelf doordat er aandacht is voor de specifieke zorg die meerbegaafde kinderen nodig hebben. Kinderen waarvan het vermoeden bestaat dat ze meerbegaafd zouden kunnen zijn, (bijv. door hoge CITO-scores, maar ook door hun gedrag in de klas, hun behoefte aan extra uitdaging) worden gescreend. De screening wordt uitgevoerd door de leerkracht en daarna beoordeeld door de intern begeleider en de hoogbegaafdheidsspecialist op onze school. Deze leerkrachten beoordelen of het kind aangemeld wordt voor de kangoeroegroep.

Er worden jaarlijks gesprekken gevoerd met alle kinderen uit de kangoeroegroep. We bespreken tijdens deze gesprekken de vaardigheden waar ze aan gewerkt hebben en stellen nieuwe doelen vast. We bespreken ook de ontwikkeling in de reguliere groep en de extra uitdaging die ze daar nodig hebben. Compacten en verrijken Voor kinderen in groep 4 t/m 8 die op één of meer van de vakgebieden rekening, taal of spelling een voorsprong hebben en met CITO-scores regelmatig een A+ score halen, hebben wij een compact/verrijk-programma samengesteld. Dit betekent dat:  ze zelf leren te beoordelen of ze de instructie van de leerkracht nodig hebben  de reguliere leerstof voor hen ingekort wordt; ze hebben minder inoefening nodig dan andere leerlingen  ze in plaats daarvan verrijkingsopdrachten krijgen, waarbij ze meer uitgedaagd worden. Deze opdrachten maken deel uit van hun weektaak. Vier keer wijzer Ook onze manier van werken op het gebied van zaakvakken in het middagprogramma (zie hoofdstuk 2) biedt meerbegaafde kinderen de uitdaging die ze nodig hebben. Ze kunnen opdrachten kiezen waarbij ze hun talent kunnen laten zien en verder kunnen ontwikkelen.

Resultaten van ons onderwijs De gemiddelde scores van de CITO eindtoets voor onze school liggen de laatste jaren boven de norm die gesteld is door de inspectie: 2014: 2015: 2016:

Score op Het Hoge:

Landelijk gemiddelde:

537,8 538,9 536,4

534,4 535,3 534,9

In het schooljaar 2015-2016 verlieten 48 kinderen Het Hoge naar de volgende vormen van vervolgonderwijs:

16

VSO VMBO basisberoepsgericht VMBO kaderberoepsgericht MAVO / VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

0 leerlingen 7 leerlingen 7 leerlingen 9 leerlingen 16 leerlingen 9 leerlingen

Begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs Na een periode van meestal acht jaar op de basisschool gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Dat is een belangrijke keuze die u niet alleen hoeft te maken. Al aan het einde van groep 7, in juni, krijgen de kinderen een voorlopig advies mee naar huis. Dit advies is gebaseerd op gegevens uit het CITO-leerlingvolgsysteem, maar ook op belangrijke vaardigheden als inzet, zelfstandigheid en werkhouding. In groep 8 organiseren de leerkrachten in november een informatieavond voor ouders. Tijdens deze avond wordt informatie gegeven over verschillende scholen voor voortgezet onderwijs, de verschillende niveaus in het voortgezet onderwijs en de procedure rondom de CITO-toets en de aanmelding voor het vervolgonderwijs. Ook met de kinderen wordt deze informatie in de klas besproken en wordt er een bezoek gebracht aan verschillende vervolgscholen. In februari wordt door de school een onderwijskundig rapport opgesteld waarin het definitieve advies staat. Dit rapport wordt samen met ouders en kinderen tijdens een individueel adviesgesprek in diezelfde maand besproken.

17

Hoofdstuk 4 OUDERS EN DE SCHOOL

Kennismaken met Het Hoge Ouders die belangstelling hebben voor onze school, kunnen een afspraak maken voor een eerste kennismaking. Deze kennismaking plannen we bij voorkeur onder schooltijd, zodat u een goede indruk krijgt van de sfeer en de werkwijze op onze school. In het eerste gesprek wordt uitgelegd wat wij als school belangrijk vinden, hoe er gewerkt wordt en wat u als ouders van de school mag verwachten. Natuurlijk is er ook voor u als ouders gelegenheid om vragen te stellen. Na dit gesprek kunt u een voorlopig aanmeldingsformulier invullen. Twee maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, mag hij of zij al 5 dagen de sfeer op school proeven. De leerkracht neemt hierover contact met u op. In december en in de laatste maand voor de zomervakantie hanteren we wat andere 'wentijden'.

Contacten met ouders Wij vinden goede contacten met ouders heel belangrijk. Om ouders op de hoogte te brengen (en te houden) van de gang van zaken zijn er daarom diverse contactmogelijkheden: Natuurlijk bestaat er dagelijks de mogelijkheid om (het liefst na schooltijd) even met de groepsleerkracht te praten wanneer dat nodig is, of uit belangstelling voor uw kind. Informatieve ouderavonden Aan het begin van elk schooljaar houden wij een informatieavond. U maakt dan kennis met de leerkracht(en) van uw kind. Zij geven u informatie over wat er aankomend schooljaar in de groep van uw kind gaat gebeuren.

Contactavonden Ongeveer zeven keer op jaarbasis is er een contactavond. Ouders en leerkrachten kunnen dan tijdens een tienminutengesprek praten over de vorderingen van hun kind. Ouders kunnen zich hiervoor inschrijven via de website van Het Hoge. Leerkrachten kunnen ook ouders uitnodigen om op de contactavond te komen wanneer daar aanleiding toe is. Van elk gesprek wordt een schriftelijk verslag gemaakt, waarin in ieder geval de gemaakte afspraken staan. Ouders ontvangen een exemplaar van dit verslag, de leerkracht voegt het verslag toe aan het digitale dossier van het kind. We verwachten dat ouders in normale situaties op jaarbasis twee keer komen op een contactavond. Is er sprake van extra zorg rondom een kind, dan kunt u zich natuurlijk vaker inschrijven. Huisbezoek Alle nieuwe kinderen en hun ouders worden thuis door de leerkracht(en) bezocht, als kennismaking en als moment om belangrijke individuele informatie uit te wisselen. Kijken op school Op verschillende momenten organiseren leerkrachten een moment in hun groep waarop u als ouders mag komen kijken op school. Meestal is dat wanneer er een project afgesloten wordt. De kinderen presenteren dan waar ze de afgelopen weken aan gewerkt hebben. U wordt hiervoor per mail door de leerkracht van uw kind uitgenodigd. Website Op de website van Het Hoge (www.hethoge.nl) staat het actuele nieuws van de school. Ook kunt u daar de laatste versie vinden van de agenda, met belangrijke data en de nieuwsbrief. Via de website kunt u zich ook aanmelden voor de contactavond. Wilt u ook aan de school doorgeven wanneer uw e-mailadres wijzigt? Nieuwsbrief Maandelijks ontvangt u de nieuwsbrief van onze school. In deze nieuwsbrief leest u allerlei actuele informatie over wat er op school gebeurt of staat te gebeuren.

18

Rapportage Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport. Op deze manier wordt u schriftelijk over de vorderingen van uw kind gerapporteerd. De inhoud van het rapport bestaat uit een beoordeling over de verschillende vakgebieden, de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind en de manier waarop uw kind werkt in de groep. Dit wordt toegelicht in een kort verslag. In het rapport worden ook de toetsresultaten van het leerlingvolgsysteem vermeld. Vanaf groep 5 worden er in het rapport cijfers gegeven. De rapporten verschijnen in januari/februari en juni. Het rapport kan besproken worden tijdens een tienminutengesprek.

Medezeggenschapsraad (MR) Elke school heeft een MR, een medezeggenschapsraad. Het is de taak van de medezeggenschapsraad om met het bestuur en de directie van de school mee te denken, adviezen te geven en mee te beslissen over alles wat de school aangaat. De MR heeft instemmingbevoegdheid over een aantal zaken. Dat betekent dat er pas een besluit over dat onderwerp mag worden genomen als de MR het ermee eens is. Soms geldt de instemmingbevoegdheid voor één van de afzonderlijke geledingen van de MR, de personeelsgeleding of de oudergeleding. De MR heeft ook adviesbevoegdheid bij een aantal zaken. De MR vergadert ongeveer elke 6 weken, 6 keer per jaar. De laatste vergadering van het jaar is samen met het bestuur. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Wilt u aanschuiven bij een vergadering laat dat dan van tevoren even weten ([email protected]).

De oudercommissie coördineert en organiseert allerlei activiteiten, zoals het helpen bij het sinterklaasfeest, het kerstfeest, verschillende excursies en projecten, zoals bijvoorbeeld de kinderboekenweek. Daarnaast zijn er veel ouders op allerlei andere manieren behulpzaam, bijvoorbeeld bij lezen, helpen in de tuin en het jaarlijks schoonmaken van de school. De leden van de oudercommissie in het schooljaar 2016-2017 zijn: Kitty Helmink Henriët Dadema Saskia Vliem Hanneke Jansen van den Berg Patricia ten Barge Renate Walgemoet Rieneke Broekman Wendy Golstein Renate Rouwenhorst Wendy Lebbink Eva Vos Marieneke Weulen Kranenbarg Gerdien Hesselink is vanuit het team het aanspreekpunt voor de oudercommissie.

De leden van de MR in het schooljaar 2016-2017 zijn: namens de oudergeleding: namens de personeelsgeleding: Edith Willems (secretaris) Ineke Fröling (voorzitter) Erna Rondeel Christine Kemperman Sander Bloemendaal Corry Peters

Oudercommissie (OC) De oudercommissie is een actieve club ouders die zich op veel terreinen inzet voor de school.

19

Hoofdstuk 5 PRAKTISCHE ZAKEN

om een onderwijsontwikkeling voor de leerkrachten in beeld te brengen en die goed te kunnen evalueren. Daar leren wij van en op termijn uw kind ook. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren), meldt u dit dan schriftelijk aan de directie. Wij zullen uw standpunt respecteren.

Eten en drinken op school

Gym

Kinderen mogen voor in de ochtend- en lunchpauze iets te eten en te drinken meenemen. Wij vragen u om geen koolzuurhoudende dranken en snoep mee te geven. Wilt u er ook op letten dat het een pauzehapje blijft en geen volledige maaltijd? Op woensdag hebben we onze zogenaamde ‘fruitdag’: Op deze dag nemen alle kinderen fruit of groente mee voor tijdens de ochtendpauze.

De kinderen van groep 1/2 gymmen in de gymzaal in ons gebouw. De kinderen van groep 3 t/m 8 gymmen in sporthal Het Jebbink. Zij lopen daar met de leerkracht naar toe. Uit het oogpunt van veiligheid en hygiëne adviseren wij dringend ervoor te zorgen dat de kinderen gymschoenen dragen tijdens de gymlessen. In groep 1/2 hoeven de kinderen nog geen speciale gymkleding mee naar school te nemen. Vanaf groep 3 dragen de kinderen sportkleding tijdens de gymlessen. Het zou fijn zijn wanneer jonge kinderen op de dagen dat ze gym hebben kleding dragen die ze gemakkelijk en snel zelf aan en uit kunnen trekken. Vanaf de meivakantie tot aan de zomervakantie wordt in groep 5 t/m 8 één van de gymlessen vervangen door een 'natte gymles' in zwembad 'In de Dennen'. Wanneer de weersomstandigheden dat toelaten, kan de gymles in de winter vervangen worden door een bezoek in schoolverband aan de ijsbaan. U wordt hierover geïnformeerd door de leerkracht van uw kind. Voor een bezoek aan het zwembad of de ijsbaan zijn voor u als ouder geen extra kosten verbonden.

Excursies Er worden voor alle kinderen activiteiten georganiseerd die buiten het schoolgebouw kunnen plaatsvinden. Al deze activiteiten vinden plaats onder toezicht van leerkrachten, eventueel geassisteerd door ouders. Wanneer wij met de kinderen op excursie gaan, vragen wij meestal ouders om te rijden. In sommige gevallen gaan we met de fiets. Ook hierbij kunnen in verband met de veiligheid ouders gevraagd worden om mee te fietsen.

Foto en film op school We vinden het leuk om van de activiteiten van de kinderen regelmatig foto’s en film te maken. We doen dat altijd met respect voor de kinderen en hun ontwikkeling. De foto’s worden soms op de website geplaatst. Het filmmateriaal wordt gebruikt als promotiemateriaal of

Halen en brengen van kinderen Wij vinden het belangrijk dat ouders van kinderen in de groepen 1 t/m 3 hun kind(eren) voor schooltijd in de klas kunnen brengen. Wel vragen we of u de klas wilt verlaten voordat de les begint (om 8.30), zodat we op tijd kunnen beginnen. De kinderen van de hogere groepen worden door de leerkracht 's morgens om 8.20 buiten op het plein opgehaald, zodat ze samen naar binnen kunnen lopen. 20

Hoofdluis In elke groep zijn er ouders die na iedere schoolvakantie de kinderen controleren op hoofdluis. Als er hoofdluis is geconstateerd, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht, zodat u maatregelen kunt nemen voor de volgende dag. De GGD geeft tips voor het behandelen en het voorkomen van hoofdluis. Wanneer er in een klas hoofdluis geconstateerd wordt, wordt de hele groep na 14 dagen weer gecontroleerd. Wij vragen alle ouders hun kind(eren) regelmatig te controleren op luizen. Op die manier is de kans op verspreiding het kleinst. Het effect van het gebruik van zogenaamde luizenzakken is niet aangetoond, daarom gebruiken wij op school geen luizenzakken.

Huiswerk Het is algemeen bekend dat op scholen voor voortgezet onderwijs veel huiswerk wordt gegeven. Voor veel kinderen is het een probleem hier goed mee om te gaan. Wij proberen de kinderen te helpen door al regelmatig huiswerk mee te geven gedurende hun basisschoolperiode. Zo kunnen zij er alvast aan wennen om thuis ook eens wat te leren of te maken. In de groepen 3 en 4 wordt in principe nog geen huiswerk gegeven. Leerkrachten in deze groepen stimuleren ouders en kinderen wel om thuis veel te lezen, om samen tafels te oefenen en geven tips over websites om spelenderwijs te oefenen met verschillende vakgebieden. In groep 5 krijgen de kinderen na de herfstvakantie voor het eerst huiswerk. mee naar huis. Ze krijgen een opdracht mee voor rekenen of voor spelling, oefenen voor een spreekbeurt en aan het einde van groep 5 krijgen de kinderen voor de eerste keer een toets topografie. In de groepen 6, 7 en 8 wordt dit uitgebreid: Naast het maken van opdrachten voor rekenen, spelling en ontleden, leren ze thuis voor toetsen wereldoriëntatie en bereiden ze opdrachten voor. De kinderen in groep 5 en 6 bereiden ook 1 keer per jaar een spreekbeurt voor. In groep 8 leren wij de kinderen ook een agenda te gebruiken. Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen een huiswerkschema waarop staat wat er van ze verwacht wordt. Zo hopen wij dat de drempel van huiswerk maken voor een groot gedeelte is weggenomen als zij de basisschool verlaten.

De kinderen leveren hun huiswerk wekelijks in.

Mobiele telefoons Wij vinden het niet nodig dat kinderen hun mobiele telefoons meenemen naar school. Ze mogen dan ook niet gebruikt worden tijdens schooltijd (dus ook niet tijdens de pauze). Kinderen die om dringende redenen toch een mobiel mee naar school moeten nemen, leggen die 's morgens voor schooltijd in een daarvoor bestemde bak in de klas. Ze kunnen hem na schooltijd weer meenemen. Belangrijk voor u als ouder om te weten is dat het meenemen van een mobiele telefoon op eigen risico is, de school is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan de telefoon.

Ouderbijdrage Omdat extra activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen ook extra kosten met zich meebrengen, hebben we een vrijwillige ouderbijdrage ingevoerd. Voor alle kinderen is dat 15 euro. Daarnaast vragen wij een bijdrage voor het schoolreisje / kamp. Voor dit schooljaar zijn die bedragen: Groep 1/2: 15 euro Groep 3/4: 30 euro Groep 5/6/7: 35 euro Groep 8: 50 euro Het innen van het geld voor het schoolreisje/schoolkamp gebeurt dit jaar in november, u krijgt bericht van de school wanneer u dit over kunt maken. De MR stemt in met de ouderbijdrage en moet eventuele aanpassingen in de toekomst goedkeuren.

Schoolfotograaf Elk schooljaar komt de schoolfotograaf langs om de kinderen op de foto te zetten. Ook worden er groepsfoto’s genomen. De foto’s worden vrijblijvend gemaakt. Dit betekent dat u ze niet hoeft te kopen. Op de website staat aangegeven wanneer de schoolfotograaf ons dit schooljaar zal bezoeken.

21

Schoolpleintoezicht Vanaf 8.10 tot 8.20 wordt er door leerkrachten toezicht gehouden op het schoolplein. Ons verzoek aan ouders is dan ook om hun kinderen niet voor die tijd naar school te laten gaan. Tijdens de pauzes houden de leerkrachten uiteraard ook toezicht op de verschillende pleinen.

Schoolreis / kamp De groepen 1 t/m 7 gaan aan het einde van het schooljaar op schoolreisje. Op de website staat aangegeven wanneer het schoolreisje dit jaar is. De kinderen van groep 8 gaan aan het eind van elk schooljaar op kamp. De kosten voor het schoolreisje en het kamp vindt u elders in deze schoolgids.

Stagiaires Op school zijn regelmatig stagiaires te vinden. In een aantal groepen is een stagiaire onderwijsassistent aanwezig om de leerkracht bij zijn of haar onderwijsgevende taken te ondersteunen. Ook stagiaires van de Pabo bieden wij de mogelijkheid om bij ons op school, indien het mogelijk is, stage te komen lopen. Tijdens hun lesgevende opdrachten zijn de leerkrachten in de klas aanwezig.

Vakanties en vrije dagen Herfstvakantie: Kerstvakantie: Voorjaarsvakantie: Goede Vrijdag: Tweede Paasdag: Meivakantie: Tweede Pinksterdag: Zomervakantie:

17 oktober t/m 21 oktober 2016 26 december 2016 t/m 6 januari 2017 27 februari t/m 3 maart 2017 14 april 2017 17 april 2017 24 april t/m 5 mei 2017 5 juni 2017 10 juli t/m 18 augustus 2017

De kinderen hebben de vrijdagmiddag voor de kerstvakantie en de zomervakantie vrij.

Studiedagen: vrijdag 14 oktober 2016: groep 1 t/m 8 woensdag 23 november 2016: groep 1 t/m 8 woensdag 1 februari 2017: groep 1 t/m 8

Verjaardagen Een kind mag zijn of haar verjaardag in de eigen groep vieren. Wij stellen het op prijs wanneer u uw kind een gezonde traktatie meegeeft. Vraagt u even aan de leerkracht of er kinderen zijn met een speciaal dieet of een allergie. Dit voorkomt teleurstellingen in de groep.

Verkeer en veiligheid Graag zien wij dat ouders hun kinderen lopend of op de fiets naar school brengen. Dit komt de veiligheid ten goede, is gezonder voor uzelf, uw kind en het milieu. Brengt u uw kind toch met de auto naar school, houd dan rekening met de extra verkeersdrukte rond de school en de onverwachte bewegingen die kinderen soms maken. Let er bij het parkeren van de auto op dat u niet een uitrit blokkeert, de doorgang verspert of een gevaarlijke situatie creëert. Zorg er ook voor dat u geen overlast geeft voor de buren. Misschien kunt u uw auto zo parkeren, dat u bij vertrek niet meer door de drukte bij de uitgang hoeft te manoeuvreren. De kinderen van groep 1 t/m 3 mogen hun fietsen bij het bomenplein in het fietsenvak parkeren, de andere groepen kunnen dat doen bij de fietsenvakken aan de Lulofsweg en de Schoolstraat.

Verzekeringen Voor alle kinderen, volwassenen en andere betrokkenen bij schoolactiviteiten, sluit het bestuur elk jaar een beperkte ongevallenverzekering af. Men is dan verzekerd tijdens de schooltijden, op weg naar school en bij alle activiteiten die vanuit de school worden georganiseerd. Dit geldt dus ook voor de ouders die werkzaam zijn voor school. De school is in het algemeen niet aansprakelijk voor schade die in schoolverband door een leerling wordt veroorzaakt. De leerling is zelf aansprakelijk en in sommige gevallen zijn of haar ouders. Schade veroorzaakt door een leerling moet door de benadeelde verhaald 22

worden op de particuliere aansprakelijkheid van de ouders van de leerling.

horen bij het paasproject. De Ouderraad verzorgt voor de kinderen een paaslunch op de donderdag voor Pasen.

Vieren op school

Juffendag De leerkrachten vieren hun verjaardag met een feestelijke dag voor de kinderen in de groep. In elke groep wordt hier op een eigen manier invulling aan gegeven. Sommige groepen gaan naar het bos, anderen organiseren een speurtocht of een spelletjesochtend.

Gedurende het schooljaar zijn er verschillende feesten die bij ons op school gevierd worden: Sinterklaas Sinterklaas wordt in de hele school gevierd. 's Morgens heten we de Sint met elkaar van harte welkom op het plein. Daarna brengt hij de kinderen van Avonturijn en van groep 1 t/m 4 een bezoek in de klas. De kinderen van groep 5 t/m 8 vieren Sinterklaas in hun eigen klas met surprises en gedichten. Kerst Als Christelijke school besteden we natuurlijk aandacht aan het Kerstfeest. We doen dat in de vorm van een viering, waarbij ook ouders uitgenodigd zijn. Deze viering wordt soms in de school gehouden en soms in de kerk. De kinderen hebben een belangrijke rol in de viering. We staan stil bij de betekenis van Kerst lang geleden, maar ook bij de betekenis ervan in het leven van vandaag.

Pasen Ook Pasen is een Christelijk feest dat we als school met elkaar willen vieren. Dit feest wordt soms op school en soms in de kerk gevierd. Deze viering wordt in de weken voor Pasen door de leerkrachten en kinderen voorbereid: er worden verhalen verteld, liedjes geoefend die

Koningsspelen Een prachtig landelijk initiatief, waar wij als school graag aan mee doen! Deze dag past goed binnen ons concept van Beweegwijs. Deze dag in april vullen we elkaar jaar op een feestelijke, sportieve en gezonde manier in: bijvoorbeeld met een gezamenlijk ontbijt en sporten en spelen op het schoolplein. Bewegen en samen spelen en samen vieren staan centraal. Musical groep 8 Wanneer kinderen na 8 jaar de basisschool verlaten, willen we dat niet zomaar voorbij laten gaan. De kinderen studeren met elkaar een musical in, die ze tijdens een feestelijke avond voor de zomervakantie opvoeren voor ouders en opa's en oma's. Dit gebeurt in de hal van onze school. Tijdens de generale repetitie mogen de kinderen van de andere groepen ook de talenten van groep 8 bewonderen.

23

Hoofdstuk 6 ALGEMENE REGELINGEN Aanname en toelating van kinderen Hierover leest u meer in hoofdstuk 4, ouders en school.

Verlof aanvragen / lesverzuim Wanneer uw kind vier jaar is mag hij naar school, maar is hij nog niet leerplichtig. De eerste schooldag van de maand na de vijfde verjaardag is uw kind verplicht naar school te gaan. Deze regels zijn gebaseerd op de Leerplichtwet. De leerplichtregels zijn streng en scholen worden gecontroleerd op de naleving van de regels. Verlof Voor een extra vrije dag moet er een bijzondere reden zijn. Verlof mag gegeven worden als er bijvoorbeeld sprake is van bijzondere familieomstandigheden zoals een huwelijk, een jubileum of een begrafenis. Een extra vrije dag mag ook gegeven worden wanneer kinderen vanwege hun geloofsovertuiging niet op school kunnen zijn. In alle gevallen van verlof geldt dat u dit schriftelijk via een verlofformulier moet aanvragen. Dit formulier is bij de schoolleiding verkrijgbaar. Vakantieverlof Vakantieverlof buiten de schoolvakanties is niet geoorloofd. Slechts in zeer bijzondere gevallen mag verlof verleend worden. Ongeoorloofd verzuim moet gemeld worden bij de leerplichtambtenaar. Vooral op de dagen vlak voor vakanties wordt hier streng op toegezien.

Ziekmelding Wanneer uw kind ziek is, wilt u dit dan 's ochtends vóór schooltijd melden. Dit kan telefonisch (0575-552036) of bij de leerkracht van uw

kind. Hebben wij geen bericht van u gekregen en missen wij een leerling, dan zoeken wij telefonisch contact met u. Uw kind kan natuurlijk ook tijdens de schooluren ziek worden of gewond raken. Als een kind op school ziek wordt, proberen we de ouders van het kind telefonisch te bereiken. We vragen u dan uw kind op school te komen ophalen, we sturen kinderen alleen zelf naar huis wanneer we daar toestemming voor hebben gekregen van u als ouder. Als we geen gehoor krijgen, bellen we het nummer dat u hebt opgegeven in geval van nood. Wanneer we ook dan geen gehoor krijgen, blijft uw kind bij ons op school.

Schorsing en verwijdering Gelukkig geen maatregel die veelvuldig toegepast moet worden. Eerlijk gezegd: het is nog nooit gebeurd. De school moet wel aangeven welke procedure gevolgd moet worden in een dergelijk geval. De schoolleiding is direct na het besluit tot verwijdering verplicht dit te melden aan de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar van de gemeente Bronckhorst. Een leerling kan en mag pas definitief worden verwijderd wanneer de nodige inspanning is verricht om tot een goede oplossing te komen en een andere school bereid is deze leerling toe te laten.

Klachtenregeling Het bestuur van onze school heeft een klachtenregeling vastgesteld. Deze regeling is bedoeld voor iedereen die rechtstreeks bij de school betrokken is (ouders en personeel). De klachtenregeling maakt het mogelijk om een klacht aan het bestuur of aan een landelijke klachtencommissie voor te leggen.

Vertrouwenspersoon Op elke school gaan er wel eens dingen mis of ontstaan er misverstanden. Doorgaans worden zaken op zorgvuldige wijze met elkaar besproken, toch kan het voorkomen dat dit niet lukt. U bespreekt een klacht eerst met de leerkracht: bijvoorbeeld over de begeleiding van uw kind of over een voorval op school. Komt u er samen niet uit, dan kunt contact opnemen met de directie. 24

Mocht dit niet het gewenste resultaat hebben, dan is het mogelijk de interne vertrouwenspersoon op school te benaderen. U kunt in vertrouwen uw klacht bespreken en samen bekijken hoe de klacht het beste behandeld kan worden. De interne vertrouwenspersonen op Het Hoge zijn Bert Radstake ([email protected]) en Anja Menkveld ([email protected]). De klachtenregeling op Het Hoge voorziet ook in het aanstellen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Onze vertrouwenspersoon, Ria Aartsen, is iemand van buiten de school. Zij is discreet, onafhankelijk en onpartijdig en heeft een geheimhoudingsplicht. Belangrijkste taak van die vertrouwenspersoon is na te gaan of door bemiddeling een oplossing in een (beginnend) conflict bereikt kan worden. Is de inschatting van de vertrouwenspersoon, dat dit niet mogelijk is, dan verwijst zij de klager naar de mogelijkheden die er zijn om een formele klacht in te dienen. Ria Aartsen is te bereiken via telefoonnummer: 0575-551427 of per mail via [email protected]

Onafhankelijk van de bovengenoemde mogelijkheid is er de schoolinspectie, waar een speciaal aangestelde vertrouwensinspecteur kan worden geraadpleegd. Inspectie van het onderwijs: [email protected] Website: www.onderwijsinspectie.nl Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u ook melden bij de vertrouwensinspecteurs: 0900 1113111 (lokaal tarief). Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

De vertrouwenspersoon begeleidt u verder naar de klachtencommissie als dat nodig is. Dit is een landelijke commissie die uw klachten middels een formele procedure in behandeling zal nemen. U kunt de contactpersoon vragen om te helpen met deze procedure, maar u kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de klachtencommissie. Sinds april 2015 kunnen ouders hiervoor terecht bij één loket: de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCB0) Op de website www.gcbo.nl kunt u onder andere terecht voor informatie, de (klachten)procedures en de wet- en regelgeving. U kunt met uw vragen terecht op onderstaand adres: Stichting GCBO Postbus 82324 2508 EH Den Haag 070-3861697 e-mailadres: [email protected] 25

Hoofdstuk 7 CONTACTEN Voor- en naschoolse opvang (Avonturijn) Stichting Kinderopvang Avonturijn biedt op Het Hoge kinderopvang en buitenschoolse opvang aan op doordeweekse dagen. Wij sluiten met de buitenschoolse opvang aan bij de schooltijden en zijn geopend tot 18.30. Het kinderdagverblijf is geopend van 7.30 tot 18.00. Vanaf augustus 2015 is er ook een peutergroep. Avonturijn biedt u de volgende mogelijkheden:  hele of halve dagen kinderopvang  naschoolse opvang inclusief vakantieopvang (gedurende 12 vakantieweken)  opvang exclusief vakantieopvang, maar wel inclusief studiedagen, mits de studiedag valt op de dag dat uw kind normaal gesproken de BSO zou bezoeken.  flexibele opvang, opvang op de dagen dat u het nodig heeft. Na schooltijd of tijdens vakanties. De tarieven en alle andere informatie over onze organisatie kunt u vinden op www.avonturijn.nl. Indien u interesse heeft, bent u altijd van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Voor informatie over plaatsing of voor een vrijblijvende offerte, kunt u contact opnemen met Sabine van de Kamp, 0573-760203, of een mail sturen naar: [email protected] (bereikbaar op ma-di-do)

Gegevens van de locaties: KDV Vorden Het Hoge 36 7251 XX Vorden 0575-760251 LRKP nummer: 724603499

BSO Aquarius Het Hoge 36 7251 XX Vorden 0575-760252 of 06-18476432 LRKP nummer: 205871215

Jeugdgezondheidszorg Vanaf het schooljaar 2014-2015 is de jeugdgezondheidszorg van GGD Noord- en Oost-Gelderland veranderd. Dat houdt in dat de GGD vaker op school beschikbaar is voor kinderen, ouders en leerkrachten. Tijdens de schoolperiode zijn er verschillende momenten waarop de GGD kinderen, ouders en leerkrachten zien: Vierjarigen Een JGZ-team neemt de zorg van het consultatiebureau over. Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, logopediste, assistente jeugdgezondheidszorg en een Gezonde School-adviseur. Vier- en vijfjarigen Ouders en leerkrachten krijgen een vragenlijst om de spraak- en taalontwikkeling van elk kind te beoordelen. Een logopedist bekijkt deze vragenlijsten en nodigt kinderen uit voor een spraak-taalscreening als dat nodig is. Tijdens deze screening let de logopedist op: stem, spraak, taal, luistervaardigheden en mondgedrag. Als er een behandeling nodig is, verwijst de logopedist een kind door naar een vrijgevestigd logopedist. Vijfjarigen De jeugdverpleegkundige voert een gezondheidsonderzoek uit bij elk kind. Tenzij er specifieke aandachtspunten zijn, want dan doet de jeugdarts dit. Het onderzoek bestaat uit: meten en wegen en een gehoor- en oogtest.

26

Negenjarigen Kinderen worden opnieuw gemeten en gewogen. In groep 7 geeft de GGD in overleg met school een informatieve en interactieve bijeenkomst over leefstijl en gezondheidsthema's als overgewicht, voeding, bewegen, mediawijsheid, genotmiddelen en seksuele gezondheid. Inloopspreekuren Maximaal vier keer per jaar houdt de jeugdverpleegkundige een inloopspreekuur. Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn hier altijd welkom. De jeugdverpleegkundige helpt bij vragen over onder andere: opvoeding, psychosociale problemen, pesten, faalangst, overgewicht, voeding, zindelijkheid. Als het nodig is, schakelt de jeugdverpleegkundige de jeugdarts in. Bijvoorbeeld bij chronische ziektes of problemen met gehoor, zicht, groei, ontwikkeling en gedrag. U kunt op school navragen wanneer er spreekuren zijn. Wanneer u als ouders vragen heeft of een afspraak wilt maken, dan kunt u contact opnemen met de GGD. De GGD is telefonisch beschikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 12.00 op nummer 088-4433100. U kunt ook een e-mail sturen naar [email protected]

27

Word lid van onze vereniging! Basisschool Het Hoge is een zelfstandige school met een vereniging als bestuursvorm. De vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Vorden is opgericht in 1878. Ouders van leerlingen en oud-leerlingen en betrokkenen vormen de vereniging. Uit de leden van de vereniging wordt een bestuur gekozen tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.

Ondergetekende geeft hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Vorden om van zijn/ haar bank/girorekening € 5,- of anders € ___________ per schooljaar af te schrijven wegens lidmaatschap.

Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Vorden voert de beheertaak van de vereniging over de school uit. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het te voeren beleid en beheert de financiële middelen.

Bankrekeningnummer:

Lid worden

Naam:

________________________________________

Onze vereniging biedt ruimte voor betrokkenheid en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Uw stem wordt gehoord en uw mening wordt gewaardeerd!

Voorletters:

________________________________________

Adres:

________________________________________

Postcode/Plaats:

________________________________________

E-mailadres:

________________________________________

Door lid te worden van de vereniging hebt u stemrecht en kunt u desgewenst gekozen worden als lid van het bestuur. Ook bent u altijd welkom op de jaarlijkse ledenvergadering om mee te praten en mee te denken over het Christelijk Onderwijs in Vorden. Wij houden u op de hoogte van de laatste schoolontwikkelingen en met uw bijdrage schaffen wij onder andere nieuwe speeltoestellen aan voor onze kinderen. De bijdrage is minimaal € 5,- per schooljaar. U kunt dit aanmeldingsformulier inleveren door deze in de brievenbus van de school te deponeren.

__________________________________________

Ondergetekende verklaart zich akkoord met deze machtiging. Datum:

_____________________________

Handtekening:

_____________________________

Contact Mocht u vragen of opmerkingen hebben aan het bestuur, dan kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat: Wendy Addink of Karin van de Sande e-mail: [email protected] Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.hethoge.nl

Alvast hartelijk bedankt!

28

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF