Informationstjänsten Beskattningsuppgifter

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Datavetenskap, Java Programming
Share Embed Donate


Short Description

Download Informationstjänsten Beskattningsuppgifter...

Description

*

Skatteverket

Informationstjänsten Beskattningsuppgifter (Teknisk beskrivning) Version 1.0

Mall: sad_internet.dot Mallversion: 2.0 Mallansvarig: Metodstyrning

Skatteverket

Informationstjänsten Beskattningsuppgifter Teknisk beskrivning

Version: 1.0 Sida 2 av 13 Senast sparat: 2014-01-21

Innehållsförteckning 1.

Dokumentinformation...............................................................................................................3 1.1 Syfte .........................................................................................................................3 1.2 Målgrupp .................................................................................................................3 1.3 Begrepp och definitioner .........................................................................................3 1.4 Referenser ................................................................................................................4

2.

Inledning ...................................................................................................................................5 2.1 Tjänstebeskrivning ..................................................................................................5 2.2 Anslutningsförfarande .............................................................................................5 2.3 Gränssnitt .................................................................................................................5

3.

Kommunikation ........................................................................................................................5 3.1 Protokoll ..................................................................................................................5 3.2 Certifikat ..................................................................................................................6 3.3 Synkron SHS ...........................................................................................................6 3.3.1 Testmiljö ..................................................................................................................6 3.3.2 Produktionsmiljö ......................................................................................................6 3.4 Webbtjänst ...............................................................................................................6 3.4.1 Testmiljö ..................................................................................................................6 3.4.2 Produktionsmiljö ......................................................................................................6

4.

Testmiljö och testdata ...............................................................................................................7

5.

Exempel SOAP .........................................................................................................................7 5.1 Förfrågan .................................................................................................................7 5.2 Svar ..........................................................................................................................7 5.3 Fel via SOAP-Fault .................................................................................................8

6.

Exempel XML ........................................................................................................................10 6.1 Förfrågan ...............................................................................................................10 6.1.1 Från ingivare ..........................................................................................................10 6.1.2 Från personuppgiftsbiträde ....................................................................................10 6.2 Svar ........................................................................................................................11 6.2.1 En person ...............................................................................................................11 6.2.2 Flera personer.........................................................................................................12

Informationstjänsten Beskattningsuppgifter Teknisk beskrivning

Version: 1.0 Sida 3 av 13 Senast sparat: 2014-01-21

Informationstjänsten Beskattningsuppgifter 1.

Dokumentinformation

1.1

Syfte Dokumentets syfte är att ge anslutande parter information för att kunna koppla upp sig emot Skatteverkets informationstjänst Beskattningsuppgifter ur ett tekniskt perspektiv. För beskrivning av posternas innehåll och dess betydelse hänvisas till övrig dokumentation.

1.2

Målgrupp Målgrupp för dokumentet är de som utvecklar mot informationstjänsten ”Beskattningsuppgifter” och nyttjare av tjänsten.

1.3

Begrepp och definitioner Begrepp

Förklaring

Elektroniskt intyg som styrker att en elektronisk identitetshandling eller elegitimation är korrekt och giltig. Certifikatutfärdare(CA) Myndighet, företag eller organisation som utfärdar och vid behov återkallar certifikat för öppna krypteringsnycklar. Syftet är att man ska kunna kontrollera att en viss öppen nyckel verkligen tillhör den påstådda ägaren. (eng: certificate authority eller certification authority) En överenskommelse som undertecknats av en kommun anses vara den Ingivare ingivare som nyttjar den externa informationstjänsten och vars organisationsnummer finns med i en inskickad förfrågan. Personuppgiftsbiträde Om ett företag (ombud/servicebyrå) kommer att behandla personuppgifter för en statlig eller kommunal myndighets räkning är företaget personuppgiftsbiträde och myndigheten personuppgiftsansvarig. Den personuppgiftsansvarige har det yttersta ansvaret för behandlingen av personuppgifter. Enligt 30§ personuppgiftslagen ska det finnas ett skriftligt avtal om personuppgifts-biträdets behandling av personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Spridnings och hämtningssystem, iipax Message Broker Server. SHS Certifikat

SHS Aktör SHS Produkttyp SOAP

Ägare av SHS-nod kallas för aktör. Meddelanden skickas alltid mellan aktörer/noder. Alla meddelanden är märkta med produkttyp som definierar innehållet i meddelandet Simple Object Access Protocol.

SSL

Secure Socket Layer är ett protokoll som hanterar både kryptering av data samt autenticering av användare. Enkelriktad SSL innebär att servern autenticeras mot användaren och att trafiken dem emellan är krypterad. Dubbelriktad SSL innebär utöver det som gäller för enkelriktad även att användaren måste autenticera sig med ett digitalt certifikat.

WSDL

Web Services Description Language.

Informationstjänsten Beskattningsuppgifter Teknisk beskrivning

1.4

Version: 1.0 Sida 4 av 13 Senast sparat: 2014-01-21

Referenser Ref.

Dokumenttitel

Utgivare

Adress

Ref [1]

Beskattningsuppgifter v1 XML schema

Skatteverket

http://www.skatteverket.se/foretagorga nisationer/etjanster/schemalagerxml/be skattningsuppgifter.4.64a656d113f4c7 597012bba.html

Ref [2]

Förfrågan och svar Beskattningsuppgifter kravspecifikation

Skatteverket

http://www.skatteverket.se/foretagorga nisationer/formyndigheterkommuner/b eskattningsuppgifter.4.64a656d113f4c 7597012bcc.html

Ref [3]

Generell felhantering Beskattningsuppgifter kravspecifikation

Skatteverket

http://www.skatteverket.se/foretagorga nisationer/formyndigheterkommuner/b eskattningsuppgifter.4.64a656d113f4c 7597012bcc.html

Ref [4]

Beskattningws service.wsdl Skatteverket

http://www.skatteverket.se/foretagorga nisationer/formyndigheterkommuner/b eskattningsuppgifter.4.64a656d113f4c 7597012bcc.html

Beskattningws service.xsd

Ref [5]

Underlag för anslutning till tjänsten Beskattningsuppgifter

Skatteverket

http://www.skatteverket.se/foretagorga nisationer/formyndigheterkommuner/b eskattningsuppgifter.4.64a656d113f4c 7597012bcc.html

Ref [6]

Beskrivning av egenskaper för testpersoner Beskattningsuppgifter

Skatteverket

http://www.skatteverket.se/foretagorga nisationer/formyndigheterkommuner/b eskattningsuppgifter.4.64a656d113f4c 7597012bcc.html

Informationstjänsten Beskattningsuppgifter Teknisk beskrivning

Version: 1.0 Sida 5 av 13 Senast sparat: 2014-01-21

2.

Inledning

2.1

Tjänstebeskrivning Informationstjänsten Beskattningsuppgifter, nedan kallad ”tjänsten”, tillhandahåller direktåtkomst till beskattningsuppgifter i enlighet med ”förordning (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)”. Tjänsten är synkron och kan leverera uppgifter på upp till 10 personer i samma förfrågan. I det fall flera personer ingår i förfrågan så försöker tjänsten alltid att leverera de uppgifter som finns tillgängliga även om en eller flera personer i förfrågan saknas helt eller saknar uppgifter. Tjänsten anger också anledningen till saknade uppgifter.

2.2

Anslutningsförfarande Skatteverket rekommenderar följande anslutningsförfarande mot tjänsten: 1. Fyll i och skicka in ”Underlag för anslutning till tjänsten ”Beskattningsuppgifter” Ref [5] till Skatteverket med e-post. 2. Teckna avtal med Skatteverket om tjänsten. 3. Godkänt testcertifikat installeras på anropande server. 4. Genomför testning mot extern testmiljö. 5. Godkänt, skarpt certifikat installeras på anropande server. 6. Tjänsten kan börja användas när alla tester är klara, avtalet är underskrivet och konfiguration i produktionsmiljö är genomförd.

2.3

Gränssnitt Tjänsten har XML som externt gränssnitt. För XML-scheman se Ref [1]. För en detaljerad beskrivning av poster i förfrågan och svar, se Ref [2]. Fel kommuniceras med meddelandekod och meddelandetext till anroparen i form av SOAP-Faults, se Ref [3]. Tjänsten använder genomgående UTF-8 som teckenkodning för både SOAP och nyttomeddelande.

3.

Kommunikation Kommunikation mot tjänsten sker i enlighet med ”Underlag för anslutning till tjänsten Beskattningsuppgifter”, se Ref [5]. Innan någon form av anrop eller testning mot tjänsten kan ske måste underlaget vara Skatteverket tillhanda och anslutningsprojekt påbörjas därmed.

3.1

Protokoll Tjänsten kan nås med följande protokoll: 

Synkron SHS (SHS Aktör)Vanlig Webbtjänst enligt SOAP-standarden (SOAP 1.1)

Informationstjänsten Beskattningsuppgifter Teknisk beskrivning

3.2

Version: 1.0 Sida 6 av 13 Senast sparat: 2014-01-21

Certifikat För åtkomst till tjänsten krävs ett godkänt certifikat från en av Skatteverket godkänd certifikatutfärdare (CA). För närvarande tillåts certifikat utfärdade av Steria, www.steria.se. Det finns två sätt att identifiera sig mot tjänsten:

3.3Ingivarens certifikat används för identifikation. Här används med andra ord kommunens egna certifikat. Organisationsnumret i certifikatet måste anges i fältet för ingivarens organisationsnummer i förfrågan. Ett personuppgiftsbiträde får i detta fall inte anges i förfrågan.Personuppgiftsbiträdets certifikat används för identifikation. Certifikatets organisationsnummer måste anges i fältet för personuppgiftsbiträde i förfrågan. Dessutom måste kommunen som slutligen nyttjar uppgifterna anges som ingivare i förfrågan.

Synkron SHS Anrop sker genom att skicka SOAP-frågan i första datadelen.

3.3.1 Testmiljö  Certifikat: Steria AB EID CA v1 och v2 

Host: https://shs.skatteverket.se:11288/mtProdukttyp: SKV.WebService.ZG_Beskattninguppgifter_v1.TestUUID: 9c12ee2b-1d6a-f640-42fd-23e8704856b3

3.3.2 Produktionsmiljö  Certertifikat: Steria AB EID CA v1 och v2

3.4Host: https://shs.skatteverket.se:11288/mtProdukttyp: SKV.WebService.ZG_Beskattninguppgifter_v1UUID: b774761-4bc4-f1b3-3b24-40a7ad9a2e63

Webbtjänst Wsdl-filens namn är ZgBsBeskattningWSService.wsdl, se Ref [4].

3.4.1 Testmiljö  Certifikat: Sterias test CA's, v1 och V5 

Endpoint: https://notarealhost.skatteverket.se/webservice/BeskattningWSService/v1

3.4.2 Produktionsmiljö  Certifikat: Steria AB EID CA v1 och v2 

Endpoint: https://www5.skatteverket.se/webservice/BeskattningWSService/v1

Informationstjänsten Beskattningsuppgifter Teknisk beskrivning

4.

Version: 1.0 Sida 7 av 13 Senast sparat: 2014-01-21

Testmiljö och testdata Skatteverket tillhandahåller en testmiljö som i möjligaste mån motsvarar produktionsmiljön. Testmiljön innehåller endast testpersoner och testdata enligt Ref [6]. Miljön är stubbad och finns tillgänglig för parter som påbörjat anslutning till tjänsten. Testdata har följande egenskaper: 

Beskrivning av egenskaper för de personer som finns med i testbeståndet.Kommentarer som beskriver attribut i kolumnhuvud eller på radnivå.En kommentarskolumn med övrig information som inte finns i resp. kolumn.Genom filtreringsfunktion kan önskade kombinationer av testdata filtreras framGenom ”stubbad” miljö erhålls möjlighet att simulera tekniska felFörväntat resultat - underlag för facit (svarsfiler) till klienttestfall (förfrågningar)

5.

Exempel SOAP

5.1

Förfrågan

165560000167 Bolag A Handlaggare RefNr 195005251599 ]]>

5.2

SvarInformationstjänsten Beskattningsuppgifter Teknisk beskrivning

Version: 1.0 Sida 8 av 13 Senast sparat: 2014-01-21

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <stiin:SvarBeskattningsuppgifterEnligtSFS2008-975 xmlns:stiin="http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/zg/instans/standardiseradInformation/1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:stiko="http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/zg/komponent/standardiseradInformation/1.0" xmlns:folko="http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/zg/komponent/infoForFolkbokforing/1.0" xmlns:besko="http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/zg/komponent/infoForBeskattning/1.0" xsi:schemaLocation="http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/zg/instans/standardiseradInformation/ 1.0 http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/zg/instans/standardiseradInformation/v1/SvarBeskattningsu ppgifterEnligtSFS2008-975.xsd"> <stiin:MetadataForSvar> <stiko:Systemversion>ZG_BESKATTNING.1_0.33/ZG.1_0.33</stiko:Systemversion> </stiin:MetadataForSvar> <stiin:PersonuppgiftLista> <stiin:Personuppgift> <folko:IdentitetsbeteckningFysiskPerson>195005251599</folko:IdentitetsbeteckningFysiskPerson> <folko:Sekretessmarkering>false</folko:Sekretessmarkering> <folko:Fornamn>Sten Curt</folko:Fornamn> <folko:Efternamn>Borgman</folko:Efternamn> <stiin:StatusPersonuppgiftKod>0</stiin:StatusPersonuppgiftKod> <stiin:Kapitaluppgift> <besko:Taxeringsar>2013</besko:Taxeringsar> <besko:SummaIntakterPaKapital>188443</besko:SummaIntakterPaKapital> <besko:OverskottPaKapital>181443</besko:OverskottPaKapital> <stiin:StatusKapitaluppgiftKod>0</stiin:StatusKapitaluppgiftKod> </stiin:Kapitaluppgift> <stiin:SkattekontouppgiftLista> <stiin:Skattekontouppgift> <besko:UtbetaltBeloppTillKontoinnehavare>29155</besko:UtbetaltBeloppTillKontoinnehavare> <besko:BokforingsdagForUtbetalningar>2011-06-09</besko:BokforingsdagForUtbetalningar> </stiin:Skattekontouppgift> <stiin:StatusSkattekontouppgiftKod>0</stiin:StatusSkattekontouppgiftKod> </stiin:SkattekontouppgiftLista> </stiin:Personuppgift> </stiin:PersonuppgiftLista> </stiin:SvarBeskattningsuppgifterEnligtSFS2008-975>

5.3

Fel via SOAP-Fault

S:Server Tekniskt fel. 9071007 Tekniskt fel vid validering av förfrågan. Försök igen med åtgärdad förfrågan. Om felet uppstår igen, kontakta teknisk support. ZG_BESKATTNING.1_0.24/ZG.1_0.24

Informationstjänsten Beskattningsuppgifter Teknisk beskrivning

Version: 1.0 Sida 9 av 13 Senast sparat: 2014-01-21

Tekniskt fel.

6.

Exempel XML

6.1

Förfrågan

6.1.1 Från ingivare 165560000167 Bolag A Namn A Ref A 195102031753

6.1.2 Från personuppgiftsbiträde

Informationstjänsten Beskattningsuppgifter Teknisk beskrivning

Version: 1.0 Sida 11 av 13 Senast sparat: 2014-01-21

162021004748 Kommun A Handlaggare RefNr 162021003898 Kommun B 192104198383 192105019216 192105029249

6.2

Svar

6.2.1 En person ZG_BESKATTNING.1_0.24/ZG.1_0.24 195102031753 false Alfredo De La Renta 0 2013 11391 0 0 28995 2012-08-08

Informationstjänsten Beskattningsuppgifter Teknisk beskrivning

Version: 1.0 Sida 12 av 13 Senast sparat: 2014-01-21

0

6.2.2 Flera personer ZG_BESKATTNING.1_0.24/ZG.1_0.24 192104198383 false Alice Gun Linnea Langwieser 0 2013 81000 66000 0 31722 2008-12-10 0 192105019216 false Karl Herman Sjöster 0 2013 0 0 0 5841 2011-06-08 0 192105029249 false Gerda Lüneburg 0

Informationstjänsten Beskattningsuppgifter Teknisk beskrivning

Version: 1.0 Sida 13 av 13 Senast sparat: 2014-01-21

2013 6785 6785 0 2242 2011-09-14 0

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF