introduktionskurs i somaliska

January 14, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Skrivkonst, Grammatik
Share Embed Donate


Short Description

Download introduktionskurs i somaliska...

Description

GÖTEBORGS UNIVERSITET  INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER  BOX 200 • 405 30 GÖTEBORG 

  INTRODUKTIONSKURS I SOMALISKA

Morgan Nilsson 

Uppdaterad  1 december 2015  Detta är ett pågående arbete. Därför kan vissa uppgifter vara   ofullständiga eller felaktiga. Läs alltså kritiskt!  Kontakta mig gärna med ev. synpunkter.  [email protected] 

Avsnitt 1 Skriften Den somaliska skriften är nära knuten till uttalet. I stora drag råder det  ett  okomplicerat  förhållande  mellan  bokstäver  och  fonem.  Det  mest  påtagliga undantaget är att några ljud skrivs med en kombination av två  bokstäver,  s.k.  DIGRAFER,  nämligen  sh,  dh,  kh,  ii,  ee,  aa,  oo,  uu.  Ordet  waa  (påståendemarkör)  innehåller  alltså  två  fonem,  medan  shaah  te  innehåller tre fonem och dhalo flaska, glasburk innehåller fyra. 

Uttalet Somaliskan har korta och långa vokaler. Dessutom finns två  DIFTONGER,  vars stavning och uttal varierar en del.  Korta vokaler är:  

a,  

e,  

i,  

o,  

u.  

Långa vokaler är:  

aa,  

ee,  

ii,  

oo,  

uu.  

Diftonger är:   

     ey/ay,  

    ow/aw. 

 

Hurudvida  man  i  standardspråket  skall  skriva  ey/ow  eller  ay/aw  har  aldrig kommit att regleras. På 1970‐talet övervägde ey/ow en aning, men  i nutid har framför allt ay kommit att bli vanligare.   Förutom de fem korta och de fem långa grundläggande vokalljuden kan  vart  och  ett  av  dessa  tio  ljud  uttalas  med  framskjtuen  tungrot.  Totalt  innebär  detta  att  somaliskan  skulle  ha  20  olika  betydelseskiljande  vokalljud, 10 långa och 10 korta, men detaljerna kring dessa ljudnyanser  är  ännu  inte  tillräckligt  väl  utforskade.  Det  är  dock  sällan  som  endast  skillnaden mellan vanligt resp. framskjutet uttal av en vokal är det enda  som  skiljer  två  olika  ord  från  varandra.  Uttalet  varierar  dessutom  en  aning mellan de olika regionerna.    Konsonanterna kan delas in i  SONORANTER som innehåller mycket klang  och  mindre  friktion  och  OBSTRUENTER  som  innehåller  mycket  friktion  och mindre klang.  Somaliska sonoranter  tonande:  m   n  r  

dh   j    g     

Somaliska obstruenter  tonande:  b     tonlösa:   

d    

f    t  

s  

sh    

k     kh    

 

 

 x    ‘  

Längd Både  vokaler  och  konsonanter  kan  i  både  svenskan  och  somaliskan  uttalas  antingen  som  korta  eller  som  långa,  men  systemen  skiljer  sig  förstås åt. I somaliskan är det inte alla konsonanter som kan uttalas som  långa, men å andra sidan kan långa vokaler och konsonanter förekomma  i  sådana  positioner  i  ordet  som  inte  är  möjliga  i  svenskan,  där  ju  lång  vokal och konsonant utesluter varandra och dessutom är begränsade till  den  betonade  stavelsen  i  ord.  Dessa  båda  begränsningar  finns  inte  i  somaliskan,  utan  där  kan  lång  vokal  följas  av  lång  konsonant  i  en  obetonad stavelse.   De klusila konsonanterna kan i somaliskan uttalas som långa. De skrivs  med dubbla bokstäver: bb, dd, gg, mm, nn, rr, ll. Även dh och q uttalas i  vissa ord som långa, men de skrivs normalt inte med dubbla bokstäver. I  vissa  regioner  uttalas  även  andra  konsonanter  som  långa,  men  det  är  förhållandevis tydligt att detta inte kan betraktas som standardspråkligt.   Det  skall  också  framhållas  att  de  konsonanter  som  kallas  för  långa  kanske inte i första hand karakteriseras av att de är längre, utan snarare  att de uttalas kraftigare och med ett mera defintivt stopp i luftströmmen.     I  synnerhet  är  skillnaden  mellan  b,  d,  g  mellan  vokaler  och  bb,  dd,  gg  påfallande  eftersom  de  korta  (enkeltecknade)  snarare  uttalas  som  approximanterna [β], [ð], [ɣ].

Stavelsestruktur I svenskan kan man ha många konsonanter först och sist i ord, t.ex de tre  konsonanterna skr‐ först i ordet skruv eller de fyra konsonanterna ‐mskt  sist  i  ordet  hemskt.  I  somaliskan  är  detta  mycket  mera  begränsat.  I  princip kan man bara ha ett konsonantljud först och sist i somaliska ord.  Även  inuti  ord  finns  stora  begränsningar  så  till  vida  att  det  mellan  vokaler  i  princip  inte  kan  förekomma  mer  än  två  konsonanter  intill  varandra. 

Betoning och ton Till sist skall det nämnas att betoning och ordmelodi eller ton kan spela  en  viktig  roll  för  att  skilja  mellan  annars  likalydande  ord  på  undeför  samma sätt som i svenskans stegen (av steg) och stegen (av stege) eller ide  (där  björnen  sover)  och  idé  (en  plötslig  tanke).  I  somaliskan  skiljer  man  på  detta  sätt  precis  som  i  svenskan  mellan  ett  liteat  antal  annas  likalydande ord, t.ex. ínan pojke och inán flicka. 

22 konsonanter Glottal stop (grafemet  ’ ) är en konsonant precis som de andra, även om  bokstaven är liten och den inte alltid uttalas tydligt av alla och i alla ord.  ri’ get       

lo’ nötboskap    

su’aal fråga 

Substantivens genus Kvinnliga individer är grammatiskt feminina, undantag sac ko (m.).  Manliga individer är grammatiskt maskulina. 

   Ord som slutar på –o/–ad är feminina, t.ex. qaaddo sked, bisad katt.  Ord som slutar på –e är maskulina, t.ex. dubbe hammare, fure nyckel.   För  övriga  ord  säger  formen  inget  om  ordets  genus.  Däremot  kan  betoningens plats i ordet många gånger avslöja ordets genus. Här spelar  begreppet ‘mora’ en central roll. Man brukar säga att en kort vokal består  av en mora medan en lång vokal består av två moror.   Maskulina ord betonas på näst sista moran, medan feminina ord betonas  på sista moran.   Detta  innebär  att  feminina  ord  alltid  betonas  på  sista  stavelsen,  oavsett  om  vokalen  är  lång  eller  kort,  medan  maskulina  ord  betonas  på  sista  stavelsen  om  denna  vokal  är  lång,  medan  de  betonas  på  näst  sista  stavelsen om den sista stavelsens vokal är kort.  MASK. 

 

 

 

 

 

FEM. 

ínan 

 

pojke 

 

 

inán 

 

flicka 

kúrsi 

 

stol   

 

 

bisád 

 

katt 

Dessutom  finns  en  uttalsskillnad  mellan  maskulina  och  feminina  ord  som slutar med en stavelse som innehåller en lång vokal. Detta beror på  att den betonade moran uttalas med högre tonhöjd än resten av ordet.   I maskulina ord betonas den första delen av den långa vokalen vilket gör  att tonen sedan faller. Man får alltså en fallande tonhöjd inom ramen för  den betonade långa vokalen.  I feminina ord betonas den senare delen av den långa vokalen vilket gör  att hela den långa vokalen i praktiken uttals med en förhållandevis hög  ton.   

MASK. 

 

 

 

 

 

FEM. 

 

géed 

 

träd   

 

 

beér  

 

dukáan   

affär  

 

 

khudaár  

 

 

trädgård, odling  grönsaker  

 

  

Substantivens bestämda form bildas i singular med   –ka i maskulinum,  –ta i femininum.  Betoningens placering påverkas inte när man lägger till artikeln.  Konsonanten i artikeln förändras efter vissa ljud.  Efter  /g/  /d/  /aa/  /i/, /y/, /w/, /‘/  /e/ i  /o/ i  /c/, /h/, /x/, /kh/, /q/ ii  /dh/ ii  /l/ iii 

blir  –ka till  –ga    –ga  –ga  –ha  –ha  –a     

blir –ta till    –da    –da    –da  –da  –a  –sha 

 –e– & –o– > –a–.   –dh– & –q– uttals långt/kraftigt.  iii) –l– faller bort  i)

ii)

   

 

   mnen och h orden o och träna  på uttale et genom m att säga a efter.  Lyssna på nam Fundeera över u uttalsmässsiga dettaljer som m du lägg ger märkee till. Hittta och  anteck kna bra ex xempel p på de olik ka uttalsreglerna. A Antecknaa uttal so om inte  verkarr kunna fförklaras med de  givna reeglerna. G Gör en orrdlista öv ver alla  föreko ommandee ord och h försök läära in så många so om möjlig gt.   Sätta ääven alla ord i besstämd forrm. Konttrollera viid behov  ordens g genus i  överenssstämmerr  med  ordbo ok.  Fund dera  öveer  om  o ordens  betoning  b na för betoning av v maskullina resp. feminina a substan ntiv.  reglern   Text 11.1.  

         

 

   Text 11.2.  

 

     Text 11.3. 

 

     Text 11.4. 

   

 

   Text 11.5. 

   

 

 

10 

  Text 11.6. 

   

       

 

 

11 

  Text 11.7. 

 

 

   

12 

  Text 11.8. 

 

 

   

13 

  Text 11.9. 

 

 

 

 

14 

  ng 1.10. P Para ihop ord och b bild.   Övnin  

 

                 

 

 

 

 

   

 

15 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

17 

  ng 1.2. Ly yssna på o orden och h upprep pa. Identifiera föreemålen på å  Övnin bilden n.   

   

 

 

 

 

18 

   

 

 

  

 

   

 

19 

 

                            

 

  

 

20 

  ng 1.3. Fö örsök kom mma ihåg g vad föreemålen h heter på soomaliska a. Skriv  Övnin ner  diina  svar.  Lyssna  sedan  p å  ljudfileen.  Om  du  d inte  k kan  komma  på  orden  så kan d du lyssna direkt. 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

     

24 

 

 

 

   

25 

 

 

 

   

26 

 

 

 

   

27 

 

 

   

28 

 

 

       

 

 

29 

  ng 1.5. Fö ör samma an orden ii semantiiska grup pper.  Övnin

   

 

 

30 

  Övning 1.5. Dela in de substantiv som har förekommit i maskulina ooch  feminina med hjälp av de regler för substantivens genus som har  presenterats. Konsultera ordbok för de ord som inte täcks av reglerna.     Övning 1.6.: Bilda bestämd form av de substantiv som har förekommit. 

 

31 

 

Avsnitt 2 Regional variation inom standardspråket Fonemet  /dh/  används  inte  lika  mycket  i  hela  språkområdet.  I  den  nordliga  delen  av  det  stora  ”allmänna”  dialektområdet  (lite  förenklat  uttryckt Somaliland och Djibouti) kan /dh/ förekomma i alla positioner. I  restan  av  språkområdet  förekommer  /dh/  bara  först  i  ord  och  inuti  ord  efter  konsonant.  I  övriga  positioner  har  det  ersatts  av  /r/.  Båda  uttalen  och stavningarna anses vara lika korrekta.   

T.ex. gabadh / gabar flicka men bara dhalo flaska, burk 

Satsmarkörer I somaliskan har varje typ av sats (påstående, fråga, uppmaning, önskan,  möjlighet) sina egna satsmarkörer, en för jakande och en för nekande typ  av sats.  waa  

markerar jakande påstående 

I  ekvativa  satser  med  substantiv  i  predikatsfyllnaden  (dvs.  X  är  Z,  t.ex.  Lena  är  lärare)  behöver  inget  verb  användas  motsvarande  svenskans  är.  Strukturen  blir  alltså  X  waa  Z,  där  waa  anger  att  satsen  är  ett  jakande  påstående. Det lilla ordet waa betyder inte ’är’!     

 

Tani waa Safiya. Detta är Sofia. Cumar waa arday. Omar är elev. 32 

 

Subjektsform I vissa fall finns det en speciell ändelse för att markera satsens subjekt:  Bestämda form av substantiv 

 

–u 

Demonstrativa pronomen    

 

–i 

 

T.ex. Magacaygu waa Cabdi. Mitt namn är Abdi.  

  

 

  Kani waa Cabdi. Detta är Abdi. 

Demonstrativa pronomen De  somaliska  demonstrativa  pronomenen  består  av  konsonanten  i  den  bestämda  artikeln  följd  av  olika  suffix  beroende  på  avståndet  till  föremålet. Suffixet –an betecknar närhet, –aas betecknar avstånd.  MASK.SING. 

 

FEM.SING  

BEST.ART.  

‐ka   

 

 

‐ta 

den här   

kan  

 

 

tan   

den där   

kaas 

 

 

taas  

 

 

 

 

PLUR. 

 

 

kuwan  

 

 

kuwaas 

Om formen används som subjekt lägger man till suffixet ‐i.  Dessa  pronomen  kan  användas  både  självständigt  och  förenat  med  ett  substantiv.  Precis  som  den  bestämda  artikeln  läggs  de  till  som  suffix  efter substantivet. Samma anpassning till substantivets sista ljud inträffar  som vid den bestämda artikeln.  Tani waa kab. Det här är en sko.   kab en sko, kabta skon, kabtan den här skon, kabtaas den där skon  mindi en kniv, mindida kniven, mindidan den här kniven, mindidaas den där kniven  Kani waa bas. Det här är en buss.  bas en buss, baska bussen, baskan den här bussen, baskaas den där bussen  guri ett hus, guriga huset, gurigan det här huset, gurigaas det där huset 

 

33 

 

Possessivsuffix min   

 

 

–ay– 

din   

 

 

–aa– 

Dessa suffix skall både föregås och följas av bestämd artikel, alltså    

MASK. 

 

 

FEM.  

 

 

min   

kayga 

 

 

tayda 

 

 

din   

kaaga 

 

 

taada 

 

 

 

Precis  som  de  demonstrativa  pronomenen  så  kan  även  de  possessiva  användas både självständigt och som suffix efter ett substantiv. Återigen  anpassas /k/ och /t/ till det sista ljudet i substantivet på precis samma sätt  som den bestämda artikeln som ju ingår först i de olika pronomenen.  kab en sko, kabta skon, kabtayda min sko, kabtaada din sko  mindi en kniv, mindida kniven, mindidayda min kniv, mindidaada din kniv  bas en buss, baska bussen, baskayga min buss, baskaaga din buss  guri ett hus, guriga huset, gurigayga mitt hus, gurigaaga ditt hus  Efter  substantiv  som  betecknar  släktingar  och  närstående  personer  används dock inte den sista bestämda artikeln.  MASK. 

 

 

FEM.  

 

 

min   

‐kay  

 

 

‐tay  

 

 

din   

‐kaa  

 

 

‐taa   

 

 

 

hooyo en mor, hooyada modern, hooyaday min mor, hooyadaa din mor  aabbe en far, aabbaha fadern, aabbahay min far, aabbahaa din far   

 34 

 

Substantiv som attribut Om  ägaren  uttrycks  med  ett  substantiv  så  placeras  det  bara  efter  huvudordet. Huvudordet står nästan alltid i bestämd form.   Kani waa dugsiga Sahra. Det här är Saras skola.   

Adjektivattribut Alla attribut placeras på somaliska efter huvudordet.    

T.ex. Subax wanaagsan! God morgon! 

Kollektiva substantiv Många maskulina substantiv kan göras kollektiva genom att behandla  dem som feminina.   

búug en bok, búugga boken, buúgta böckerna 

 

árday en elev, árdayga eleven, ardaýda eleverna 

 

baabúur bil, baabúurka bilen, baabuúrta bilarna 

Ordningstal Alla ordningstal slutar på –aad. 

 

kow en   

kowaad  första 

laba två   

labaad  andra 

 

35 

 

Text 2

  

 

 

    

 

 

 

36 

 

    

 

 

    

 

 

   

37 

 

   

 

 

 

   

38 

 

   

  

 

 

39 

 

                 

 

   

 

 

40 

   

 

 

 

41 

   

   

 

 

42 

   

   

    

 

43 

   

 

     

44 

 

   

   

45 

   

   

   

46 

   

   

 

 

 

 

47 

 

   

   

48 

 

     

     

 

49 

 

Avsnitt 3 Regional variation inom standardspråket Ord som slutar på /o/ i mellersta och södra delen av språkområdet slutar  i  en  del  fall  på  /a/  i  den  norra  delen.  Formerna  som  slutar  på  /o/  uppfattas  av  många  som  mera  språkligt  neutrala,  men  båda  är  godtagbara i standardspråket.   

T.ex. labo / laba två, toddobo / toddoba sju 

Samma  variation  kan  iakttas  i  slutet  av  kvinnonamn,  men  här  är  båda  formera  att  bretrakta  som  helt  likvärdiga  och  personliga  preferenser  (i  kombination med geografisk hemvist) är avgörande för vilken form man  använder.   

T.ex. Sahra / Sahro, Faaduma / Faadumo, Caasha / Caasho 

Omöjliga utljud En  viktig  fonologisk  princip  säger  att  somaliska  stavelser  inte  får  sluta  med /m/, /k/ eller /t/.   I stället används /n/, /g/ och /d/.   T.ex. Aadan Adam, Islaan Islam, tagsi taxi, filin film,  macallin lärare, men macallimad kvinnlig lärare    Före /b/ förekommer dock på grund av assimilation bara /m/, inte /n/. I  dagens  somaliska  skrivs  oftast  –mb–,  men  förr  skrevs  ofta  –nb–  som  i  arabiskan.   

T.ex. cambe (canbe) mango. 

   

50 

 

Verbböjning Somaliska verb böjs i olika former i 1, 2 och 3 person singular och plural  samt i olika former i maskulinum och femininum i 3 person singular.  Verbet  vara  har  en  kraftigt  oregelbunden  böjning  och  uppvisar  faktiskt  samma  personprefix  som  arabiskan  i  stället  för  de  suffix  som  dagens  regelundna somaliska verb har.  PERS.PRON. 

är   

 

har 

3 pers sing mask   

uu  han   

yahay 

 

leeyahay 

3 pers sing fem 

 

ay  hon   

tahay 

 

leedahay 

3 pers plur 

 

ay  de 

yihiin 

 

leeyihiin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formen  tahay  blir  till  –dahay  efter  lee–  enligt  precis  samma  principer  som gör att den bestämda artikeln –ta övergår till –da efter vissa ljud.  Det adjektiviska morfemet /lee/ ägande, havande förekommer även som  det substantivbildande suffixet –le –havare, –ägare.    

T.ex. dukaanle affärsinnehavare, tagsile taxiförare etc. 

Possessiva pronomen och ändelser  

 

FULLA FORMER 

 

 

 

 

KORTA ÄNDELSER 

 

 

MASK. / FEM. 

 

 

 

 

MASK. / FEM. 

 

/ay/  

kayga / tayda  

min   

 

 

‐kay / ‐tay 

/aa/   

kaaga / taada  

din   

 

 

‐kaa / ‐taa 

/iis/   

kiisa   /   tiisa  

hans  

 

 

‐kiis / ‐ tiis 

/eed/ 

keeda  /  teeda  

hennes 

 

 

‐keed / ‐teed 

/ood/ 

kooda  /  tooda   deras 

 

 

‐kood / ‐tood 

 

 

51 

  mindidayda  min kniv  

 

 

 

aabbahay 

min far 

gurigaaga 

ditt hus   

 

 

 

hooyadaa 

din mor 

mindidiisa  hans kniv 

 

 

 

hooyadiis 

hans mor 

mindideeda  hennes kniv   

 

 

aabbaheed  hennes far 

gurigiisa 

gurigeeda 

hans hus 

hennes hus 

mindidooda  deras kniv 

 

 

 

aabbahood  deras far 

gurigooda 

 

 

 

hooyadood  deras mor

 

deras hus 

 

Subjektsform Observera att subjektsändelsen –u inte läggs till huvudordet i subjektet,  som  man  skulle  vänta  sig  i  utpräglade  kasusspråk.  I  stället  läggs  subjektsändelsen  till  hela  substantivfrasens  sista  ord,  ungefär  som  possessivändelsen i svenskan.   

T.ex. Hooyada reerku waa Cambara. Modern i familjen är Cambara. 

Ägare Antingen  placeras  ägaren  efter  det  ägda  som  vanligen  står  i  bestämd  form eller så placeras ägaren före det ägda som då förses med possessiv  ändelse.   

wiilka Maryan  

 

 

Maryan wiilkeeda  

Maryans son  Maryans son (jfr. norskans Maryan sin sønn) 

 

 

52 

 

Bruket av är Om  predikatsfyllnaden  är  ett  substantiv  behövs  inte  kopulan  i  presens  på somaliska, men om predikatsfyllnaden är ett adjektiv måste kopulan  användas.   

Aamina waa macallimad. Amina är lärare. 

 

Gacantu waa wasakh. Handen är smutsig  

   

 

 

 

 

 

 

(eg. handen PÅSTÅENDE smuts). 

Gacantu waa yar tahay. Handen är liten. 

Satsmarkör för fokus Satsmarkören  waxaa  används  i  stället  för  waa  för  att  ange  att  det  kommer  en  substantivfras  efter  predikatsverbet  och  att  denna  substan‐ tivfras  utgör  statsens  fokus.  Därför  brukar  man  kalla  waxaa  för  fokusmarkör. (Ordet wax betyder från början sak.)  Cumar   waxaa   uu   leeyahay   dukaan   yar.   Omar     SAKEN   han  ägande‐är    affär     liten  Omar har en liten affär.  (Eg. Omar, saken (som) han äger (är) en liten affär.)       

 53 

 

Text 3 Reeer–Cum mar 

  Kani w waa qoyss.  Kani w waa qoysska Cali.  Hooyaada reerk ku waa Cambara.  Aabbaaha reerk ku waa Cu umar.  Carruu urtu waaa afar.    Magaccoodu waaa Marya an, Aamin na, Safiya a iyo Calii.  Maryaan waa gaabadh weeyn.  Cali w waa wiil y yar. 

 

54 

  Ilmaha Cumar 

   

 

Maryan waa xaas.  

 

 

  

Aamina waa kalkaaliso. 

 

Maryan waa xaas wanaagsan.   Aamina waa kalkaaliso wanaagsan. 

 

   

Safiya waa macallimad. 

 

 

Safiya waa macallimad wanaagsan.   

 

 

Cali waa arday. 

       Cali waa arday wanaagsan. 

 

 

55 

 

   

 

 

K Kani waa dukaank ka Cumarr. 

 

 

Kan ni waa du ugsiga Ca ali. 

 

― ― Kani waaa dukaan nkayga.   

 

 

― K Kani waa  dugsigay yga. 

   

 

Tani w waa carru uurta Maaryan.  

 

Kan ni waa Caali. 

 

 

― Tan ni waa ca arruurtay yda.   

 

Kan ni waa saaaxiibkiis.. 

 

 

Magaacoodu w waa Faadu umo,  

 

― K Kani waa  saaxiibka ay. 

 

 

Luul, Cabdi, N Nuur iyo Sahra. 

 

Mag gaciisu w waa Warsame. 

   

56 

 

       

                  

 

 

Tani waa walaashay.   

 

 

 

Tani waa hooyaday. 

 

Magaceedu waa Safiya. 

 

 

 

Magaceedu waa Cambara. 

 

Walaashay Safiya waa macallimad. 

 

 

       

 

 

Kani waa aabbahay.   

 

 

Kani waa macallinkayga. 

 

Magaciisu waa Cumar. 

 

 

Magaciisu waa Xarbi. 

 

Aaabbahay waa dukaanle.   

 

Xarbi waa bare wanaagsan. 

 

57 

 

    

 

Cumaar waa du ukaanle.  Cumaar waxaa u uu leeyah hay dukaaan yar.  Cali wax xaa uu leeeyahay saaxiib.  Saaxiibkiisu waa w wiil wana aagsan.   S  

                           

 

uur bada ahay carru an.  Maryaan waxaaa ay leeda Camb bara wax xaa ay leeedahay ha al wiil.   

 

58 

  nkiisu wa aa yar yah hay.  Cumaar dukaan Maryaan carruu urteedu w waa badan n yihiin.  Cali m macallinkiiisu waa wanaagssan yahay y.  Cali h hooyadiis  waa jirran tahay .  Maryaan wiilkeedu waa yar yahaay.  Maryaan gabartteedu waa ladan ttahay. 

 

 

 

 

 

K Kabtani w waa yar ta ahay. 

 

   

   

      Kabtanina waa wey yn tahay. 

       Maroodiganii waa wey yn yahay y. 

 

 

 

 Marood diganina w waa yar y yahay. 

  Dadkani  D dan yihiin n.  waa bad

 

59 

 

Xisaab Saddex iyo afar waa toddobo.  Toddobo waa wadarta saddex iyo afar.  Waa immisa wadarta saddex iyo kow?  Waa afar.  Waa immisa wadarta saddex iyo labo?  Waa shan.  Waa immisa wadarta saddex iyo saddex?  Waa lix.    Cali waxaa uu leeyahay afar buug.   Caashana waxaa ay leedahay saddex buug.   Cali iyo Caasha waxaa ay leeyihiin toddoba buug.    Reer‐Cumar waxaa ay leeyihiin laba sac.  Reer‐Guuleedna waxaa ay leeyihiin saddex sac.  Labada reer waxaa ay leeyihiin shan sac.    Caasha waxaa ay leedahay toban shilin.  Safiyana waxaa ay leedahay shan shilin.  Caasha iyo Safiya waxaa ay leeyihiin shan iyo toban shilin.   

 

60 

     

 

 

61 

 

Avsnitt 4 Satsmarkörer Satstypsmarkör   waa  

 

markerar påstående 

ma   

 

markerar fråga 

Fokusmarkörer  baa / ayaa 

markerar fokus på direkt föregående substantivfras 

waxaa   

markerar fokus på en fras efter predikatsverbet 

Verbens böjning Tempus presens   

 

     –aa 

 

rabaa 

 

 

vill 

 

 

 

 

cunaa 

 

 

äter 

 

 

 

Aspekt progressiv 

     C–ay–aa   

cunayaa        sitter och äter, is eating 

 

V–n–ay–aa   

akhrinayaa   sitter och läser, is reading 

 

 

Person 3 p sg mask   

          –aa 

 

rabaa 

 

 

han vill 

 

 

 

cunayaa  

 

han sitter och äter 

 

       –t–aa  

rabtaa   

 

hon vill   

tahay är   

 ay–s–aa  

cunaysaa 

 

hon sitter och äter 

yahay är  

3 p sg fem   

3 p pl      

 

 

 

 

  

 

 –aa–n  rabaan   

 

de vill 

yihiin är  

 

 

 

de sitter och äter 

 

cunayaan 62 

 

Adjektiv + verb Ordet jecel är ett adjektiv som man skulle kunna översätta med ’glad i’.  är   

 

är glad i, gillar, tycker om 

3 p sing mask  

uu  han   

yahay 

 

jecelyahay   

3 p sing fem   

ay  hon   

tahay 

 

jeceshahay 

3 p plur   

ay  de 

yihiin 

 

jecelyihiin 

 

 

Precis som vid den bestämda artikeln smälter här /l‐t/ samman till /sh/. 

Personliga pronomen Förutom  de  ofta  obligatoriska  korta  subjektsformerna  av  personliga  pronomen finns även långa substantiviska formersom kan användas om  man ösnkar extra tydlighet.   

 

 

KORTA SUBJEKTSFORMER 

LÅNGA SUBSTANTIVISKA FORMER 

3 p sing mask  

uu    

han   

 

 

isaga 

 

3 p sing fem   

ay     

hon   

 

 

iyada 

 

3 p plur   

ay     

de   

 

 

iyaga 

 

 

 

 

De långa formerna är egentilgen substantiv i bestämd form och ‐ga, ‐da  är bestämd artikel. Som alla andra substantiv får de subjektsändelsen –u.  

iyo / oo / –na Mellan substantiv används iyo och.  Mellan adjektiv används oo och.  Mellan satser används –na och.   

 

 

63 

 

Qoraal Kani waa dugsiga Sahra iyo Axmed. Waa dugsi yar oo wanaagsan. 

  Sahra waxaa ay tagaysaa dugsiga.        Axmed waxaa uu salaamayaa   – Subax wanaagsan, Sahra.  

 

– Subax wanaagsan, Faadumo.   

      macallinka.        ‒ Nabad! 

 

  Sahra fasalka ayaa ay galaysaa.  Fasalku waa weyn yahay.  Ardayduna waa badan yihiin. 

 

64 

 

 

 

Sahra wax baa ay akhrinaysaa.   

Ardaydu waa ay akhrinayaan. 

Waa ay jeceshahay akhriska. 

Waa ay jecelyihiin akhriska. 

 

  Axmed waa uu qorayaa. 

 

 

Axmed waxaa uu qorayaa eray.  

Xasan wax baa uu sawirayaa.  Waxaa uu sawirayaa guri. 

Waa uu jecelyahay qorista. 

  Ardaydu waa ay heesayaan. 

 

 

  Ardaydu waa ay ordayaan. 

Waxaa ay heesayaan Heesta Calanka. 

Waa ay tartamayaan. 

Waa ay jecelyihiin Heesta Calanka.   

Waa ay jecelyihiin tartanka. 

 

65 

 

  Kani waa bas weyn oo fiican. 

       Sahra waxaa ay fiirinaysaa dheel. 

Ardaydu waa ay tegayaan.                Maxaa la dheelayaa?   

 

 

Waxaa ay tegayaan dugsi kale.         Waxaa la dheelayaa kubbadda cagta. 

  Axmed waa uu gaajoonayaa. 

 

     Axmed guriga ayaa uu u socdaa. 

Rooti iyo caano baa uu rabaa.   

   Waxaa uu la socdaa saaxiibkiis. 

 

 

Faadumo waxaa ay rabtaa liin.   Axmed waxaa uu leeyahay baabuur yar.  Waa ay jeceshahay liinta.   

 Waa uu jecelyahay baabuurkiisa.   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

66 

 

   

 

Maxaa uu samaynayaa Xasan?    Xasan wax baa uu akhrinayaa.  Isagu wax baa uu akhrinayaa.      

 

 

 

 

 

Maxaa uu samaynayaa Xasan? 

  

 

 

 

 

 

Xasan waxa uu nadiifinayaa dariishadda. 

  

 

 

 

 

 

Isagu waxa uu nadiifinayaa dariishadda.  

   

 

Maxaa uu samaynayaa aabbe?   

Maxaa uu samaynayaa aabbe? 

Aabbe waxa uu tirinayaa lacag.  

Aabbe wax baa uu cunayaa. 

Isagu waxa uu tirinayaa lacag.   

Isagu wax baa uu cunayaa. 

 

67 

 

   

 

Maxaa ay samaynaysaa Faadumo?   Faadumo wax baa ay akhrinaysaa.  Iyadu wax baa ay akhrinaysaa.     

 

 

 

 

      Maxaa ay samaynaysaa Faadumo? 

 

 

 

 

 

      Faadumo waxaa ay nadiifinaysaa dariishadda. 

 

 

 

 

 

      Iyadu waxaa ay nadiifinaysaa dariishadda. 

         

 

Maxaa ay samaynaysaa hooyo?  

Maxaa ay samaynaysaa hooyo? 

Hooyo waxaa ay tirinaysaa lacag. 

Hooyo wax baa ay cunaysaa. 

Iyadu waxaa ay tirinaysaa lacag. 

Iyadu wax baa ay cunaysaa. 

   

 

 

68 

 

Avnsitt 5 Satsmarkörer SATSTYPSMARKÖRER   waa  

 

markerar påstående & fråga med frågeord 

ma    

 

markerar nekat påstående (med verbet i konjuntiv) 

ma   

 

markerar ja/nej‐fråga  

‐ee/‐ma/ma‐  markerar frågeordsfråga  Ø   

 

markerar uppmaning 

FOKUSMARKÖRER  baa / ayaa 

markerar att föregående ord är fokuserat 

waxaa   

markerar att fokus ligger efter predikatsverbet 

Sammandragna satsmarkörer Om ordet före baa slutar med vokal är det vanligt i vissa sammanhang  att de båda orden dras samman. Baa reduceras till –aa som läggs till som  ett suffix på det föregående ordet i stället för den ursprungliga vokalen.   

Sahra baa –> Sahraa 

På liknande sätt drar man väldigt ofta ihop satsmarkörerna med de korta  subjektspronomenen.   

waa uu –> wuu   

 

waxaa uu –> wuxuu 

  

baa uu –> buu 

 

 

ayaa uu –> ayuu 

 

waa ay –> way 

 

 

waxaa ay –> waxay 

  

baa ay –> bay 

 

 

ayaa ay –> ayay 

 

69 

 

Frågeord De  allra  flesta  frågeord  bildas  av  andra  substantiv  eller  pronomen  med  hjälp av morfemet /ee/ eller /ma/.  Med morfemet /ma/ bildas t.ex.  maxay? vad?  Detta pronomen har en alldeles särskild FOKUSERAD form: maxaa?   som kan antas ha uppstått genom sammandragning av maxay + baa  Med suffixet –ee vilken bildas t.ex.  OBESTÄMD FORM 

BESTÄMD FORM 

INTERROGATIV FORM 

xag riktning, område  

xagga 

 

 

xaggee?   

vart? var? 

eray ord   

erayga   

 

eraygee?  

vilket ord? 

 

   

Vanligtvis fokuserar man det substantiv som står i interrogativ form  med hjälp av baa eller ayaa. 

Fokuserat subjekt I meningar med fokuserat subjekt påverkas predikatsverbet.   Om  predikatsfyllnaden  är  ett  adjektiv  används  inte  verbet  yahay  är  i  presens.   

Mid baa ka duwan Ø.  

En är annorlunda (än…). 

 

Wax baa ka maqan Ø.  

Någonting är frånvarande (från…). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Någonting saknas. 

Om predikatet är ett verb i presens förkortas ändelsen –aa i maskulinum  och femininum singular till –á. Denna korta ändelse är då också betonad.   

Cali wuu akhrínayaa.  

Ali läser. 

 

Cali baa akhrinayá.    

Ali läser. Det är Ali som läser. 

Subjektet skall inte heller ha någon subjektsändelse, kanske därför att det  sista ordet i subjektsfrasen ju nu är fokusmarkören.   

70 

 

Imperativ Imperativ singular = verbets stam.  Imperativsatser är de enda satser som inte innehåller någon satsmarkör.   

IMPERATIV 

ENKELT PRESENS 

 

SING 

 

MASK 

 

sawir 

 

sawir‐aa   

 

 

 

PROGRESSIVT PRESENS 

FEM   

 

MASK 

sawir‐t‐aa 

 

FEM 

sawir‐ay‐aa  sawir‐ay‐s‐aa 

Preteritum Peteritum markeras med /ay/ i stället för presens /aa/.    

 

 

 

ENKELT PRETERITUM 

 

PROGRESSIVT PRETERITUM

 

 

 

 

MASK 

 

MASK 

 

 

 

 

sawir‐ay  

 

FEM   

sawir‐t‐ay 

 

FEM 

sawir‐ay‐ay  sawir‐ay‐s‐ay 

Futurum Futurum bildas med huvudverbet i infinitiv följt av hjälpverbet doonaa  önskar,  vill.  Infinitiv  bildas  med  /i/  om  stammen  (imperativen)  slutar  på  konsonant och med –n om stammen slutar på vokal.  wuu bogsan doonaa han kommer att bli frisk.   

Konjunktiv Konjuntiv markeras med /o/ i stället för presens /aa/ och preteritum /ay/.  Konjunktiv används i bisatser och i nekade påståenden.   

 

 

 

ENKELT KONJUNKTIV 

 

PROGRESSIVT KONJUNKTIV 

 

 

 

 

MASK 

 

MASK 

 

 

 

 

sawir‐o   

 

 

FEM   

sawir‐t‐o 

 

sawir‐ay‐o 

FEM 

sawir‐ay‐s‐o 

71 

 

Prepositioner Somaliskan  har  inte  prepositioner  på  samma  sätt  som  svenskan.  I  svenskan  finns  flera  tiotal  prepositioner  av  ganska  varierande  karaktär.  Gemensamt för dem alla är att de placeras framför den nominalfras som  de associeras med.  I  somaliskan  finns  bara  fyra  egentliga  prepositioner  som  uttrycker  fyra  väldigt  grundläggande  rumsliga  förhållanden.  I  somaliskan  placeras  dessa fyra prepositioner inte före nominalfrasen som de associeras med,  utan  före  det  verb  (adjektiv  eller  adverb)  som  styr  nominalfrasen  via  prepositionen.  Prepositionen u uttrycker förflyttning i riktning mot ett mål, men kan  även användas i mera abstrakt betydelse för att uttrycka mottagare eller  beneficient. Slutligen är den vanlig tillsammans med substantivet si sätt  för att bilda sättsadverbial. Den översätt oftast med till, för, åt, men i  sättsadverbial gärna som på (ett … sätt).   Prepositionen ku, uttrycker befintlighet någonstans, men i mera abstarkt  betydelse kan den även uttrycka ett redskap som man använder för att  utföra en handling. Den översätts ofta med i, på, och i den mera abstrakta  betydelsen som med.   Prepositionen ka från/ur/om, uttrycker förflyttning bort från eller förbi en  plats eller ett objekt, men i en mera abstrakt betydelse kan den även  uttrycka det material som något är gjort av, det ämne som diskuteras  liksom det föremål som ett annat föremål jämförs med. Den översätt ofta  med från, ur, av; om (ett ämne); än (ett jämförelseobjekt).  Prepositionen la är inte lika konkret ”rumslig”, utan uttrycker sällskap  och översätts nästan alltid som med.   OBS! Somaliskan också har ett opersonligt pronomen la man som är  väldigt frekvent, eftersom somaliskan inte har något passivum. 

 

72 

  Motsvarande  många  betydelsemässigt  mera  specifika  svenska  preposi‐ tioner används olika substantiviska uttryck med possessiva ändelser.  kursiga hoostiisa under stolen (eg. stolen dess undersida)  Hoos är ett substantiv som i maskulinum betyder skugga och i  femininum undersida, utrymmet under något föremål.   Ett dussintal substantiv av liknande typ kan i obestämd form även  användas som adverb framför verb.   

xarriiq hoos mari  

dra ett streck under, stryk ett streck under 

 

Determinativ artikel Den vanliga bestämda artikeln –ka/–ta byts mot en annan form –kii/–tii  när man vill framhålla att det bestämda föremålet inte bara är allmänt  bestämt utan dessutom förväntas vara känt sedan tidigare.   

 

 

73 

 

Qoraalka sha anaad

             Saawir jidk ka!   

 

 

 

Xaggee b baa ay tag gayaan? SSawir jidk ka! 

 

      

 

 

R Raadi cun ntada! 

 

 

 

 

Sawir m masawirkaaaga!  

  

 

 

 

 

Ku qor m magacaag ga! 

 

 

 

74 

 

  Ku sa awir bisa d kursiga a dheer h hoostiisa!   

         Akhrii oo sawir!     

 

 

    Ku u qor era ay ku hab bboon saw wirka! 

 

                         Ku bu uuxi ”a” o oo akhri!  

 

   

Ku b buuxi ”ii” ” oo akhrri! 

 

  u habboon sawirk ka?  Eraygee baa ku

 

75 

 

     Wax b baa ka maaqan.    

 

 

  Mid d baa ka d duwan. K Ku sawir ” ”X”! 

Dham mmaystir ssawirka!   

    

 

wan?   Maxaaa ka duw

 

 

 

    Erraygee ba aa ku hab bboon saw wirka? 

Ku saw wir ”X”! 

 

 

 

    Xa arriiq hoo os mari! 

 

 

                                     ma Axmeed baa? – Maya.    Kani m

Tanii ma Aam minaa? – M Maya. 

Kani m ma Cumaar baa? – Maya.   

Tanii ma Safiy yaa? – M Maya. 

Kani m ma Cali b baa? – Ha aa.   

Tanii ma Sahrraa? – Haaa. 

 

 

 

 

76 

 

                                            

 

 

 

Tanii ma Sahrraa? 

Maya.. Kani waaa Axmed d.   

 

May ya. Tani w waa Safiy ya. 

ma Cumaar baa?    Kani m

 

  C Cumar wu uxuu ciya aarayaa k kubbadda a  caagta.   K Kubbadda a cagta ay yuu jecel  yahay.  W Waa ciyaa artoy fiica an.   

    xay la ciyaaraysaa  a Farxiya. Saahra wax

      Saahra iyo A Axmed w waxay tag gayaan  d dugsiga.  W Waxay la ssocdaan ssaaxiibkoood Bashiir.        M Macallinku u wuxuu u sawiray y wiil iyo gabar.  Bashiir wu uxuu qorayaa mag gaca gaba arta.  Saahra wax xay akhrin naysaa m magaceed da.       

77 

   

   

  C Cali wuxu uu booqan nayaa saaaxiibkiis. Saaaxiibkiiss waxaa u uu leeyah hay baask kiil.  W Waa baask kiil qurux x badan.  C Cali waxaa uu raba aa in uu ffuulo  baaaskiilka a.      C Cali wuxu uu fuusha an yahay  baaskiilk ka.  Saaaxiibkii baa ku riiixaya.  C Cali ma w wadi yaqaano.  W Wuu ka ba aqayaa. 

   

    C Cali wuu d dhacay.  L Lug buu k ka dhaaw wacmay.  Baaskiilku u wuxuu yaallaa d dhulka.  C Cali saaxiiibkiis wu uu naxsan n yahay.   

 

    C Cali waxaa la geeyay isbitaaal.  D Dhakhtark ku wuxuu u eegaya a lugta C Cali.  D Dhakhtark ku wuxuu u dawayn nayaa Ca ali.  C Cali wuu b bogsan d doonaa.   

       

 

 

78 

    C Cumar wu uxuu raba aa in uu d dhiso mu undul.  W Wuxuu sid daa cawss.  H Hooyadiissna waxay siddaa  caws.  W Waxay caa awinaysa aa Cumarr.     

    C Cumar wu uxuu fuushan yah hay mund dulka.  C Cawska ay yuu saara ayaa saqaafka.  W Wuu ku d dhakhsana ayaa.  R Roobka ay yuu ka ba aqayaa.   

 

    C Cumar wu uxuu dha ammeeyaay  m mundulkiisii.  M Ma rabo in n ay biyo u soo gaalaan.  Biyaha ayu uu ka mo oosayaa m mundulka.   

           

 

 

79 

 

Avsnitt 6 Plural av substantiv Den  mest  utbredda  pluraländelsen  är  –o.  Betoningen  faller  alltid  på  pluraländelsen –o.   Feminina  substantiv  som  i  singular  slutar  på  konsonant  bildar  plural  med ändelsen –o.    

far    

finger  

 

pl.  faró  

fingrar 

 

sariír  

säng  

 

pl.   sariiró  sängar 

 

dheg  

öra   

 

pl.  dhegó  öron 

  

kab   

sko   

 

pl.  kabó 

skor 

  

lug   

ben   

 

pl.  lugó 

ben 

  

gacán 

arm, hand 

 

 

Ordets stam är /gacm/–, men somaliska ord kan inte sluta på  

  

 

två konsonanter eller på /m/. 

pl.  gacmó  armar, händer 

Helt oregelbundet:   

il    

öga   

 

pl.  indhó 

ögon 

Maskulina  substantiv  förlänger/intensifierar/dubblerar  också  konsonan‐ ten före ändelsen –o om konsonanten är b, d, n (m), l, r.    

macállin lärare 

 

pl.  macallimmó  lärare 

 

baabúur bil   

 

pl.  baabuurró bilar 

Efter  alla  andra  konsonanter  skjuter  man  in  –y–  före  ändelsen  –o  i  maskulinum.   

mágac   namn 

pl.   magacyó  

namn 

  

mádax  huvud 

pl.  madaxyó 

huvuden 

 

 

 

80 

  Den bestämda artikeln är den motsatta jämfört med i singular.   Feminina ord slutar på –aha (‐o + ‐ka) i bestämd form plural.   

káb sko, kábta skon, kabó skor, kabáha skorna   

De flesta maskulina slutar på –ada (‐o + ‐ta) i bestämd form plural.  xayawáan djur, xayawáanka, xayawaannó, xayawaannáda  Maskulina  ord  med  en  stavelse  i  stammen  i  plural  får  dock  –aha  i  betämd form plural (‐o + ‐ka). De har ofta en inskottsvokal i singular på  precis samma sätt som svenskans cykel, cyklar; gammal, gamla.   

xáraf bokstav, xárafka bokstaven, xarfó bokstäver, xarfáha bokstäverna 

 

ílig tand, íligga tanden, ilkó tänder, ilkáha tänderna 

  

 

Ordets stam är /ilk/–, men somaliska ord kan inte sluta på två  

  

 

konsonanter eller på /k/. 

Räkneform av feminina substantiv Feminina substantiv om i singular slutar på konsonant får ändelsen –ood  efter  räkneord.  Alla  andra  substantiv  används  i  singularform  efter  räkneord.   gabádh flicka, pl. gabdhó flickor, laba gabdhóod två flickor  Men maskulina substantiv står i singularform.  baabúur bil, pl. baabuurró bilar, laba baabúur två bilar  

Plural av adjektiv Adjektiven  bildar  en  pluralform  med  prefix.  I  de  flesta  fall  upprepas  första stavelsen i adjektivet, men vissa oregelbundenheter förekommer.   

weyn stor, pl. waaweyn stora 

 

yar liten, pl. yaryar små 

 

81 

  Pluralformerna  är  inte  obligatoriska  att  använda,  men  av  frekventa  adjektiv används de nästan alltid. Av mera ovanliga adjektiv används de  mera sällan. 

Ponomen  

 

långa 

 

korta 

 

possessiva 

1 sg.  

aniga 

 

aan   

 

kayga / tayda  

/ay/ 

2 sg.  

adiga 

 

aad   

 

kaaga / taada  

/aa/ 

3 sg. m.  isaga 

 

uu   

 

kiisa / tiisa   

/iis/ 

3 sg. f.  iyada 

 

ay   

 

keeda / teeda  

/eed/ 

3 pl.  

 

ay   

 

kooda / tooda 

/ood/ 

iyaga 

1 och 2 person singular av verb Verben böjs i 1 person singular precis som i 3 pers. sing. maskulinum.  De böjs även i 2 person singular precis som i 3 pers. sing. femininum. 

Verb med imperativ på ‐o Både  maskulinum  och  femininum  innehåller  –t–  i  de  enkla  tempus‐ formerna, men i femininum lyfts morfemet /t/ fram genom inskott av /a/.  imperativ 

 

 

 

baro 

1.p.sg. + 3.p.sg.mask.   

bartaa   

bartay   

barto 

2.p.sg. + 3.p.sg.fem. 

 

barataa   

baratay   

barato 

prog. 

 

 

 

 

baranayaa… 

 

 

 

 

 

baranaysaa… 

 

 

 

82 

 

Substantiv som attribut Somaliskan  har  inte  avledda  adjektiv  i  samma  utsträckning  som  svenskan. I stället används ofta substantiv som kvalitativa bestämningar  till  andra  substantiv.  Den  relation  de  har  till  varandra  uttrycks  då  ofta  med ”participet” ah som är, en. being, som utgör roten i formen yahay.  nin Soomaali ah en somalisk man, en somalier (ordagrant en man som  är somalier, a man being a Somali)  naag Soomaali ah en somalisk kvinna, en somaliska (ordagrant en  kvinna som är somalier, a woman being a Somali) 

Två attribut Om man har två attribut efter samma substantiv måste det andra föregås  av en konjunktion, ofta oo och, som. Observera att laba är ett substantiv.  laba  gabdhood  oo  walaalo  ah  två  flickor  som  är  syskon  (dvs.  två  systrar)  laba wiil oo walaalo ah två pojkar som är syskon (dvs. två bröder)  Om det andra attributet uttrycker ägare används konjunktionen ee som  då kan jämföras med engelskans preposition of.   

dugsiga hoose ee Sheekh Bashiir Shejk Bashirs lågstadieskola 

 

macallinka af‐Soomaaliga ee Xasan Hassans lärare i somaliska 

   

 

 

83 

 

Qoraalka lixa aad  

     Qor eraya Q ada sawirrada! 

 

 

 

 

       

                        uuxi ”a”! A Akhri era ayada!    Ku bu

Ku b buuxi ”ii” ”! Akhri eerayada!     

 

      

            

Ku qo or erayad da sawirra ada hoosttooda!   

 

 

84 

 

Kee dheerr?

B Buuxi me eelaha bannaan b !

Kee e gaabann?

Qor tirooyin t nka maqan!

Xarfaha waaweyn n markaa aad qorrayso magac m gaaar ah. Ku bilow xaraf weyn yada qoy yska Faaadumo! Baro magacy Maxa amed, Aamina, A Faadum F mo, Xasa an, Caash ho, Xaaw wo

 

85 

 

Isku aaddi magaca m iyo i sawiirka!

ani? Waa kuma ka

Waa tuma tani?

Waa X_____ ___

Waa F____ ____

Waa tuma ta ani?

Waa tuma tani?

Waa A_____ ___

Waa C____ ____

Waa tuma ta ani?

Waa kuma kani?

Waa X_____ ___

Waa M___ _____

 

86 

 

Ma agacaygu waa Faadumo F o. Aa abbahayy magaciiisu waa a Maxam med. Ho ooyaday magace eedu wa aa Aaminna. Wa axaa aan leeyah hay hal walaal. Ma agaciisu waa Xa asan. Wa axaa aan leeyah hay laba a gabdh hood oo wa alaalahayy ah. Ma agacyad doodu wa aa Xaaw wo iyo Caaasho. Ma axaa aad d leedah hay adig gu? Qo or qoraaal gaaba an oo ku saabsaan qoysk kaaga.

Kani w waa Xassan. Waxa aa uu aa adaa dug gsiga hooose ee Sheekh h Bashiir. u waa fa asalka 3aad 3 (saaddexaa ad). Isagu Dugsiga waxaa uu u qaataa shaati buluug b ah a urwaal midabka m a dambaaska leh. iyo su Maga aca maca allinkiisu waa C Cabdi. diimo Weyd Ka ja awaab weydiima ahan. 1. Cab bdi waa fasalke ee? 2. Dh harka du ugsiga ee e Xasann waa midabkee m e? 3. Ma acallinka a af-Soo omaaligaa ee Xa asan maga aciis? 4. Ma acallinka aaga af--Soomaaaligu ma agaciis?

 

87 

 

Magacay M ygu waa a Caasho o. Waxaa W aaan aada aa dugsiga hoosse ee Sheekh S Bashiirr. Waxaa W aaan dhig gtaa fas salka 2aaad (laba aad). Waxaa W aaan dugsiga u qaataa jiilbaab hurdi h ah a iyo caambuur buluug ah.  

Waxaa W ayy miisaa amaysaa buug.

Wa axaa uu akhrina ayaa buug.

Waxaa W ayy barana aysaa Ca arabi.  

88 

 

Waxaa W uuu sawira ayaa shimbir.

Wa axaa ay akhrina aysaa Qur’aan. Q

Wa axaa uu fiirinay yaa geed d. adan. Fiiri ssawirra Maxa aa ay Fa aadumo, Caashoo iyo Xassan sam maynayaaan hadd da? Ka qo or afar weerood w d.

 

 

89 

 

Fiiri X Xasan. aan lugtiisa. Tilma Tilma aan gaca antiisa. Tilma aan mad daxiisa. Tilma aan afkiisa. Tilma aan jilib bkiisa. Tilma aan sank kiisa. Tilma aan cagttiisa. Tilma aan tima ahiisa. Tilma aan dheg gtiisa. Tilma aan ishiiisa. Tilma aan xusu ulkiisa.

od ayaa uu leeyyahay? Immiisa lugoo Immiisa gacm mood ayaa uu le eeyahay? ? Immiisa mada ax ayaa uu leeyyahay? Immiisa dheg good aya aa uu ley eyahay? Immiisa xusu ul ayaa uu u leeyaahay? Immiisa jilib ayaa uu u leeyah hay? Immiisa indhood aya aa uu lee eyahay? ? Immiisa san ayaa a uu leeyahaay? Immiisa cago ood ayaa a uu leeyyahay?

 

90 

 

Faaadumo wejigeed w da ayey dhaqay ysaa

Aab bbe wax xaa uu nadiifinaayaa ilkihiisa.

Hoooyo waxaa ay dh haqaysaaa dhar.

Xassan waa uu shan nlaysanaayaa. awaab su u’aalahan! Ka ja 1. Ma axaa ay samayna aysaa hooyo? 2. Ma axaa uu samayn nayaa aaabbe? 3. Ma axaa ay samayn naysaa F Faadumo o? 4. Ma axaa uu samayn nayaa Xaasan?

 

91 

 

Avsnitt 7 Övriga pluralformer av substantiven Feminina substantiv på –o slutar i plural på –ooyin, ‐ooyinka.  hooyo, hooyada   

hooyooyin, hooyooyinka mödrarna 

Maskulina substantiv på –e slutar i plural på –ayaal, –ayaasha.  aabbe, aabbaha   

aabbayaal, aabbayaasha fäderna 

Enstaviga  maskulina  substantiv  bildar  nästan  alltid  plural  genom  att  lägga till –a– följt av den sista konsonanten i ordet. Eftersom stammen är  enstavig blir bestämd artikel densamma i singular och plural.  af    

afka  

 

miis  

miiska   

miisas  miisaska  

borden 

bas   

baska 

basas 

bussarna 

 

afaf  

afafka     basaska   

språken 

Till denna typ hör även det något oregelbundna ordet  buug 

buugga   

buugaag   buugaagta  böckerna 

Vokalharmoni När  man  efter  den  bestämda  artikeln  lägger  till  en  ändelse  som  innehåller  /i/  brukar  denna  ”smitta  av  sig”  på  ett  föregående  /a/  om  de  båda vokalerna skiljs åt av konsonanten /h/, men ibland även /x/, /c/.   

aabbe 

aabbaha  

  

magac   magaca   

aabbihiis 

 

 

 

hans far 

magaciisa  

(magiciisa)  hans namn 

Samma typ av vokalharmoni inträffar i infinitiv, men här inträffar den  alltid då ett /x/ eller /c/ finns mellan /a/ och /i/.   

 

dhacaa   inträffar   

dhici  

inträffa 

92 

 

Preteritum plural Det  morfem  som  uttrycker  preteritum  är  sist  i  ord  /ay/  eller  /ey/,  men  före konsonant monoftongiseras det till /ee/.   

 

 

 

 

presens   

preteritum 

1 p. sg. & 3 p. sg. m. 

cunaa 

cunay 

2 p. sg. & 3 p. sg. f.    3 p. pl.   

 

 

progressiv 

[ey]  

cunayay  

[ey] 

cuntaa   

cuntay  [ey]  

cunaysay 

[ey] 

cunaan   

cuneen   

 

cunayeen 

Stam på konsonant  

–i   

 

qor‐aa   

qor‐i 

Stam på vokal  

–n   

 

akhri‐y‐aa 

akhri‐n   

Infinitiv  

 

skriva  läsa 

Infinitivformen har en mycket mer begränsad använding än i svenskan  och används bara före ett litet antal hjälpverb, bl.a. doonaa kommar att,  ska, karaa kan.  

”Presens particip” Somaliskan  har  särskilda  verbformer  som  används  som  attribut.  Dessa  slutar  i  presens  på  kort  betonad  vokal  och  det  finns  ingen  särskild  pluralform, utan mask.sing. används även i plural.  m.sg. 

qorá   writing  

soo socdá   following 

f. sg. 

qortá 

 

 

soo socotá 

pl.   

qorá 

 

 

soo socdá 

Observera  åter  hur  vissa  verbstammar  innehåller  –t–/–d–  och  att  den  feminina  formen  då  signaleras  genom  att  detta  –t–/–d–  lyfts  fram  med  hjälp  av  en  inskottsvokal.  Observera  också  hur  denna  insottsvokal  många gånger utgörs av en kopia av den vokal som annars finns i ordets  rot.   

 

93 

  Formerna  ovan  omnämns  i  grammatikorna  omväxlande  som  verbformer, 

REDUCERADE 

verbformer, 

ATTRIBUTIVA 

KORTA 

verbformer  eller 

RELATIVA verbformer, men funktionsmässigt motsvara de många gånger 

tydligt PARTICIP i andra språk.  

Relativa bisatser Somaliskan har inget relativt pronomen. I stället skiljer sig en bisats från  en  huvudsats  främst  genom  att  huvudsatsen  alltid  innehåller  en  sats‐ markör medan en bisats aldrig innehåller någon satsmarkör.  Waa immisa          tirada  buugaagta  Ø     ay  haystaan Cali iyo Caasha?           Hur stort är  antalet böcker         som de har,           Ali  och Asha? 

Räkneord + kollektiva substantiv Eftersom  kollektiva  substantiv  inte  är  räknebara  och  inte  kan  sättas  i  plural  kan  de  inte  heller  utan  vidare  användas  efter  siffror.  Även  på  svenska  blir  det  ju  problematiskt  om  man  vill  sätta  siffror  framför  ord  som  personal  eller  godis.  Än  så  länge  är  väl  uttryck  som  två  personal  är  sjuka idag och barnen fick tre godisar var inte särskilt accepterade.  För  att  kringgå  detta  problem  använder  somaliskan  ”presensparticipet”  ah being. Siffran i sig är ju ett substantiv   

afar nacnac ah ”fyra godisar”, fyra (stycken) som är godis   

  

saddex carruur ah tre barn, tre (stycken) som är barn 

En  annan  vanlig  strategi  är  att  sätta  in  ett  räknebart  substantiv,  t.ex.  xabbo  som  egentligen  betyder  frö,  men  som  kan  jämföras  med  användingen  av  styck  på  svenska.  Sakerna  som  räknas  bör  av  naturliga  skäl inte vara alltför stora.     

 

shan xabbo muus ah fem stycken (som är) banan(er)   

94 

 

Qoraalka tod ddobaad d  

T Tani waa Xaawo o. X Xaawo waa w gabar yar.

X Xaawo waxay w je eceshah hay iin ay ku ciyaart to ciiddaa.

F Fiiri dha arka Xa aawo. D Dharkee eda wax xaa ka m muuqda w wasakh.

 

H Hooyade eed max xaa ay d doonays saa iin ay sam mayso?

 

 

95 

 

M Marka hore h waa ay u qubaynaysaa Xaawo.

 

W Waxaa ay a ku biilaabayssaa quba ayska ttimahee eda. W Waxaa ay a isticmaalayssaa saab buun iiyo biyo.  

F Fiiri Xaa awo had dda. T Tilmahe eedu waa a nadiiff. J Jirkeed du waa nadiif. n D Dharkee edu waa a nadiif..  

X Xaawo halkee h bay b u soocotaa? M Marka xigta x ma axaa dh hici doon na?

 

 

96 

 

Buuxi meelah ha bannaan. w weyn, dh heer, yar, nadiiff 1. Xaa awo waa a gabar ______ _____. 2. Tim maheedu waa _______ _ ____. 3. Ma asku waa a xayaw waan ___ ______ ___. 4. Ma aroodigu u waa xa ayawaann _____ ______ _. a wax barato? ? – Ma doonaysaa in aad – Max xaa aan bartaa? ? – Waxaa aad d barata aa fartaa afkaag ga hooyo o. Kolkaaas baa aad a x akhrin n kari do oontaa w waxna qori q kari doontaaa. wax – Sidee baa aan a u ak khriyaa?? d u akhrida sidaa soo socota: – Waxaa aad b t j x kh d r s sh dh c g f q k l m n w h y awaab su u'aalaha a soo socda. Ka ja 1. Im mmisa ind dhood ayaa a aad d leedah hay? mmisa lugood ay yaad lee edahay? 2. Im 3. Im mmisa fa arood ay yaad lee edahay? ? 4. Im mmisa dh hegood ayaad le eedahay y? or weer gaaban sawir w waliba. Ka qo

 

97 

 

Isku aaddi lidadka. weyn

fudud

dheer

nadiif

wasakh

yar

culus

gaaban

Sheeg lidadka erayadan: nadiif, culus, gaaban, yar.

Tirooyinka 1. kow

(-tan/-ton  wuxuu) 

Determinativ artikel Substantivens  determinativa  form  bildas  genom  att  den  bestämda  grundformens –a eller subjektsformens –u ersätts med ändelsen –ii som  anger att föremålet utgör en gemensam bekant bakgrundsinformation. 

 

101 

 

Översikt över artiklar och demonstrativer.   basform 

Bestämd  ‐ka  ‐ta  ‐ku  ‐tu 

subjekt 

Determinativ    ‐kii  ‐tii 

Demonstrativ  ‐kan  ‐tan  ‐kani  ‐tani 

‐kaas  ‐taas  ‐kaasi  ‐taasi 

Interrogativa pronomen med fokus Både maxaa vad och yaa vem innehåller fokus (‐aa).  

Preteritum av yahay Verbet vara är starkt oregelbundet.    aan  aad  uu  ay 

Presens    ahay   tahay  yahay   tahay 

Preteritum  ahaa  ahayd  ahaa  ahayd 

Nekade påståenden Satstypsmarkören  i  nekade  påståenden  är  ma.  Verbet  står  i  konjunktiv.  Kort subjektspronomen är inte obligatoriskt och används inte så ofta.  waa aan/uu qoraa  

jag/han skriver 

waa aad/ay qortaa  

du/hon skriver 

ma qoro  

 

 

jag/han skriver inte 

ma qorto 

 

 

du/hon skriver inte 

       

 

102 

 

Qoraal siddeedaad Guuri weerahan. Ku dhig meelaha ku habboon xarfaha waaweyn iyo joogsiyada. 1. walaashay waxaa la yiraahdaa jamiilo 2. waxaa ay jirtaa toban sano 3. walaalkay waxaa la yiraahda xasan 4. waxaa uu jiraa siddeed sano 5. waxaa ay ku nool yihiin beledweyne 6. walaashay waxaa ay aaddaa dugsiga dhexe ee al-aqsa 7. waxaa ay jeceshahay in ay barato carabi 8. walaalkay waxaa uu aadaa dugsiga hoose ee sheekh bashiir 9. waxaa uu jecel yahay in uu barto ingiriisi  

Guuri oo dhammaystir. Ku dhig meesha ku habboon xarfaha waaweyn iyo joogsiyada. 1. magaca saaxiibkay waa __________ 2. magaca macallinkayga waa __________ 3. waxaa aan ku nool ahay __________ 4. dugsiga ma aado maalinta __________ ah 5. maanta waa __________ Qor wax ku saabsan dugsigaaga.

 

 

103 

 

Ciiddul-Adxa Maanta waa Ciiddul-Adxa. Faadumo iyo Xasan waa ay faraxsan yihiin. Ugu horrayntii waa ay qubaysanayaan. Marka xigta waa ay weysaysanayaan.

 

Dabadeed waxaa ay gashanayaan dharkooda cusub. Faadumo waxaa ay haysataa cambuur iyo masar. Xasan waxaa uu haystaa khamiis cad iyo koofi cusub. Dabadeed waxaa ay carruurtu aabbahood iyo hooyadood u raacayaan masaajidka.

 

Carruurtu marka ay masaajidka ka soo noqdaan waxaa ay cunayaan buskud iyo xalwo.  

104 

 

Dabadeed carruurta aabbahood waxaa uu biraynayaa ri’.

 

Hooyaduna deriska ayaa ay siinaysaa hilib. Dabadeed qoysku waxaa uu cunayaa qado hilib badan leh. Qof waliba waa faraxsan yahay.

 

 

 

Markii ay casar tukadaan carruurtu waxaa ay akhrinayaan Qur'aanka. Markii Qur'aanka akhriskiisu uu dhammaado carruurtu waxaa ay aadayaan guriga adeerkood. Dabadeed carruurta adeerkood waxaa uu siinayaa lacag.

 

105 

 

Ka jawaab su'aalahan. 1. Maxaa uu ahaa dharka cusub ee Faadumo loo iibiyay? 2. Maxaa uu ahaa dharka cusub ee Xasan loo iibiyay? 3. Qoysku xaggee buu aaday ugu horreyntii? 4. Yaa bireeyay ri'dii? 5. Yaa ay siisay hooyo hilibkii? 6. Maxaa ay u samaysay sidaas? 7. Faadumo iyo Xasan adeerkood muxuu siiyay? 8. Sheeg magacyada laba ciidood oo Islaamku leeyahay.

 

106 

 

Avsnitt 9 Fler adjektiv i plural Oftast redupliceras hela den initiala CVC, men ibland bara CV, t.ex.   

SINGULAR 

 

 

gaaban   

kort   

PLURAL 

gaagaaban 

Helt oregelbundet:  dheer 

 

lång  

dhaadheer 

Transitiva verb INTRANSITIVT   

 

 

TRANSITIVT OCH KAUSATIVT 

   –Ø–TAM 

 

 

 

     –i–TAM 

 

kar‐aa  kokar 

 

 

kariyaa   

kokar, får att koka 

ur‐aa 

luktar, avger lukt  uriyaa   

 

luktar, känner lukt   

aad‐aa  går   

 

 

aaddiyaa 

för, får att gå 

gal‐aa 

 

 

geliyaa   

för in, får att gå in 

går in 

Relativa / attributiva / reducerade / korta verbformer Som attribut till ett substantiv används speciella kortare verbformer med  betoning  på  slutvokalen.  De  motsvarar  på  svenska  ett  presens  particip  eller en relativ bisats.  FULL FORM PRESENS  M.SG. 

 

 

soo socdaa   

F.SG.  

 

 

soo socotaa   

PL. 

soo socdaan   

följer 

KORT FORM PRESENS 

 

M.SG & PL. 

 

F. SG. 

soo socdá 

 

soo socotá 

 

följande, som följer 

107 

 

Relativa bisatser Om korrelatet är subjekt i bisatsen används kort presensform.   

erayada soo socda orden som följer, följande ord  

Om korrelatet inte är subjekt i bisatsen används konjunktiv.  Fiiri sida ay u samaynayso. Titta hur hon gör. (eg. Betrakta sättet (som)  hon gör på.)  En  annan  typ  av  relativ  bisats  som  har  ett  substantiviskt  personligt  pronomen  som  korrelat  och  inleds  med  konjunktionen  oo  används  i  olika  adverbiella  funktioner,  till  exempel  motsvarande  en  svensk  temporal bisats.  Iskujirkaas  saliid  dabka  la  saar  iyaga  oo  qaab  samaysan.  Placera  degen  på  elden  med olja  då  den  är  formad.  (eg.  Deg‐den‐där  olja  eld med  placera den och/som form gjord (är).)  I  detta  exempel  framgår  också  att  den  korta  presensformen  av  verbet  yahay  tillsammans  med  adjektiv  och  particip  är  Ø.  Tillsammans  med  substantiv  är  den  ju  ah,  men  rotmorfemet  /ah/  faller  alltid  bort  direkt  efter ett adjektiv.   

layliyo naqtiin ah övningar som är repetition, repetitionsövningar 

SättsadverbialSättsadverbial  bildas  oftast  med  hjälp  av  substantivet  si  sätt,  sida  sättet  och  ett  adjetiv  eller  en  fras  med  ett  substantiv.  Ibland  används  hab  ‐ka  sätt, metod, ordning. Den preposition som används motsvarande svenskt  på för att knyta adverbialet till verbet är u.  Si  fiican  isugu  garaac  iskujirkaas.  Vispa  smeten  /  knåda  degen  ordentligt. (eg. Sätt fint sig‐på‐i slå smet‐den‐där. isku garaacaa = vispar,  eg. slår i sig själv) 

 

108 

  Tusi  fasalka  sida  loo  qoro  shaqal  dheer.  Visa  klassen  hur  man  skriveren lång vokal. (eg. Visa klassen sättet man‐på skriver vokal lång.)  U  dhig  weerooyinkan  habka  ay  isugu  xigaan.  Placera  de  här  meningarna i den ordning som de hänger samman        

 

 

109 

 

Qoraalka sagaalaad Ku buuxi erayadan shaqallada gaagaaban. l_g, b_s, m_s, k_rs_, dh_r, q_f, c_d, c_s_b, Ku buuxi erayadan shaqallada dhaadheer. bul__g, b__g, w__l, m__s, g__d, n__g,

Erayada soo socda ka dhig wadar. Tusaale: saacad --> saacado 1. wiil --> 2. miis --> 3. buug --> 4. lug --> 5. dugsi --> 6. kab --> 7. koob --> 8. kursi --> 9. sariir --> 10. aabbe --> 11. hooyo --> 12. tin -->  

110 

 

Erayada soo socda qor lidadkooda. Tusaale: gabar wiil 1. nin 2. dheer 3. weyn 4. wasakh 5. hooyo 6. habeen

Geli erayadan jadwalkan. miisas, dariishado, sabuurado, albaabbo, kuraas, geedo, basas, naago, masas, beero

   

Maalmaha toddobaadka Sabti, Axad, Isniin, Talaado, Arbaco, Khamiis, Jimce.

 

111 

 

Burkii Ciiddul‐Adxaha Faadumo waxaa ay samaynaysaa burkii Ciiddul-Adxa. Fiiri sida ay u samaynayso. Dabadeed akhri. 

Isku dar oo baaquli ku qas ukun, bur iyo sonkor.

Si fiican isugu garaac iskujirkaas.

 

U jar iskujirka qaabab kala duwan.

 

 

112 

 

Iskujirkaas saliid dabka la saar iyaga oo qaab samaysan.  

Birtaawo ka dhig waxa aad wax ku shiileysid.

Hadda waad cuni kartaa burka.

 

 

113 

 

Markii ugu horreysey maxaa dhacay? U dhig weerooyinkan habka ay isugu xigaan. Cun buskudka. Isku garaac ukun, bur iyo sonkor. Qaab u samee burka. Birtaawo ku shiil burka.

Buuxi meelaha bannaan. Isticmaal erayadan. ayaa, wuu, waa ay, waa, waxa ay, waxa uu, ayuu, ayey 1. Sahro __________ akhrinaysaa. 2. Axmed __________ falayaa beerta. 3. __________ ordayaa. 4. Tani __________ Caasho. 5. __________ dheelayaan. 6. __________ u tegayaan. 7. Bisaddu __________ cunaysaa jiir. 8. Cali __________ la hadlayaa.

Tusi fasalka sida loo qoro shaqal dheer.

 

114 

 

Layliyo naqtiin ah ee cutubka 9aad 1. Maxaad lebisan tahay maanta? Ka qor seddex weero. 2. Midabkee ayaa uu leeyahay calanka Soomaaliya? 3. Sidee baad u samaysaa kac-kac? Ka qor shan weero.

 

115 

 

Inehå llsfö rteckning Skriften … 1 Uttalet … 1 Långa ljud … 2 Betoning och ton … 3 Konsonanter … 3 Ljudstrukturen Stavelsestruktur … 3 Omöjliga utljud … 50 Vokalharmoni … 92 Flyktig vokal … 101 Sammandragningar … 101 Substantiven Genus … 3 Bestämd artikel … 5, 102 Determinativ artikel … 73, 101, 102 Subjektsform … 33, 52 Frågeform … 70 Kollektiva substantiv … 35 Plural … 80, 92 Räkneform … 81 Räkneord + kollektiva substantiv … 94 Adjektiv och andra attribut Adjektivattribut … 35

 

116 

 

Plural av adjektiv … 81, 107 Substantiv som attribut … 35, 83 Ägare … 52 Ordningstal … 35 Två samordnade attribut … 83 Pronomen Personliga … 63, 82 Demonstrativa … 33, 102 Possessiva … 34, 51, 82 Frågeord … 70 Frågeord med fokus … 102 Verb Böjning … 51, 82 Tempus … 62 Aspekt … 62 Person … 62, 82 Imperativ … 71 Preteritum … 71, 93 Futurum … 71 Konjunktiv … 71 Infinitiv … 93 Attributiva/korta verbformer … 107 ”Presens particip” … 93 Verbet "vara" … 53, 63, 102 Transitiva verb … 107

 

117 

 

Satsmarkörer … 32, 62, 69 Fokus … 53 Fokuserat subjekt … 70 Fokuserade frågeord … 102 Sammandragna satsmarkörer … 69, 101, 102 Frågemarkörer … 70 Nekade påståenden … 102 Prepositioner … 72 Sättsadverbial … 108 Konjunktionerna iyo / oo / –na … 63 Relativa bisatser … 94, 108 Regional variation … 32, 50

 

118 

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF