Kapitalförvaltningens policy för ansvarsfulla

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Sociologi
Share Embed Donate


Short Description

Download Kapitalförvaltningens policy för ansvarsfulla...

Description

Kapitalförvaltningens policy för ansvarsfulla investeringar Kammarkollegiet ser ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling som en förutsättning för långsiktig tillväxt. Företag som förmår balansera ekonomi, ekologi och socialt ansvar har goda möjligheter till hög, långsiktig avkastning. Som ansvarsfull investerare har vi en uppgift att identifiera och uppmuntra företag som strävar efter denna balans samt att påverka de företag som inte gör det.

Arbetet med att välja innehav till våra portföljer sker i flera steg. Det första steget är norm- och sektorscreening för att identifiera vilka bolag som är investerbara. Därefter kommer den positiva urvalsprocessen, där vi analyserar hur bolagen hanterar de, miljömässiga, sociala och affärsetiska spörsmålen.

Sektor- och normscreening

Ingen del av bolagen får avse produktion av pornografi. Högst 5 % av omsättningen får avse distribution av pornografi. Högst 10 % av omsättningen får avse spel, tobak och vapen. Vi investerar inte i företag som bryter mot internationella normer. Företag där det förekommer korruption, som kränker mänskliga rättigheter eller skadar miljön väljer vi bort i vår normbasserade screening.

Positivt urval

I den positiva urvalsprocessen ges möjlighet att analysera hur företagen hanterar frågor som hållbarhet och ansvar. Kapitalförvaltningens ståndpunkt är att ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling är en förutsättning för långsiktig tillväxt samt en absolut förutsättning för god långsiktig avkastning.

Integrering

Tillämpningen av policyn för ansvarsfulla investeringar är en etablerad process och är en del av investeringsbeslutet. Policyn integreras i investeringsprocessen där våra placeringar bedöms efter såväl ESG-faktorer som rent finansiella faktorer.

Processen leder fram till att ESG-faktorerna finns väl integrerade i investeringsbesluten. ESG betyder Environment (miljö), Social (samhälle) och Governance (bolagsstyrning). Miljöfrågor och sociala frågor hanterar spörsmål om förhållandet mellan bolaget och andra intressenter i samhället, exempel på frågor som behandlas är resursanvändning och mänskliga rättigheter. I bolagsstyrningsfrågor behandlas förhållandet mellan bolag och aktieägarna, exempelvis affärsetik.

Environment

Social

(miljö) t.ex.

• påverkan på kilmat • resuranvändning

(samhälle) t.ex.

• mänskliga rättigheter • arbetstagarrättigheter

Governence

(bolagsstyrning) t.ex.

• affärsetik • aktieägares rättigheter

Kapitalförvaltningen väljer bort

Kapitalförvaltningen har restriktioner kring investeringar i några produkter och sektorer såsom alkohol, pornografi, spel, tobak och vapen. För varje område bestäms hur stor andel av bolagens omsättning som högst får härröra från involvering i dessa produkter och branscher. Ingen del av bolagens omsättning får avse produktion av pornografi. Högst fem procent av omsättningen får avse distribution av pornografi. Högst tio procent av omsättningen får avse alkohol, spel, tobak och vapen. Vi investerar inte i företag som bryter mot internationella normer. Företag där det förekommer korruption, liksom företag som kränker mänskliga rättigheter eller skadar miljön väljer vi bort i vår normbaserade screening. I den normbaserade- och sektorscreeningen tar Kammarkollegiets kapitalförvaltning hjälp av Ethix. I denna del av arbetet används E-source. E-source är ett webbaserat gränssnitt som tillhandahåller kvartalsvis uppdatering av kapitalförvaltningens portföljer och daglig uppdatering av index. Den kvartalsvisa uppdateringen visar de senaste händelserna för respektive bolag. Den visar också den senaste ägardialogen med intressenter, analys och vidtagna åtgärder. Det ger en bra vägledning för vilka företag som är investerbara, med hänsyn till den normbaserade och sektorbaserade screeningen. I E-source finns även all historik kring bolagen dokumenterad och man kan enkelt få en uppfattning om vilka etiska spörsmål som funnits kring bolaget. Exempel på internationella normer som ska följas av de bolag kapitalförvaltningen investerar i är: • • • • •

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna ILO:s kärnkonventioner om rättigheter i arbetslivet Rio-deklarationen om miljö och utveckling FN:s konvention om biologisk mångfald FN:s konvention mot korruption

Positiv urvalsprocess

I den positiva urvalsprocessen ges möjlighet att närmare analysera hur företagen hanterar de miljömässiga, sociala och affärsetiska spörsmålen. Kapitalförvaltningens ståndpunkt är att ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling är en förutsättning för långsiktig tillväxt samt en absolut förutsättning för god långsiktig avkastning. I praktiken innebär det att vi investerar i, eller lånar ut kapital till, företag som bedriver en verksamhet som är förenlig med målet om långsiktig avkastning. Ett exempel är temat effektivare resursutnyttjande som exempelvis används på industribolagen och som berör bland annat, energi, vatten, produktivitetsförbättringar och användning av jordens resurser. Bolag som har ett effektivare resursutnyttjande får bättre nyckeltal vilket medför en god och över tiden hållbar avkastning.

Integrering av ESG-faktorer

Policyn för ansvarsfulla investeringar tillämpas från en etablerad process och är en del av investeringsbeslutet. Policyn integreras i investeringsprocessen där våra placeringar bedöms efter såväl ESG-faktorer som rent finansiella faktorer. I investeringsprocessen beaktas bland annat företagens miljöpåverkan, exempelvis produkter och tillverkningsprocesser men också arbete mot korruption. *** Kapitalförvaltningens policy för ansvarsfulla investeringar fastställdes av fonddelegationen den 12 november 2015.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF