Kommunens mallar

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Psykologi, Educational Psychology
Share Embed Donate


Short Description

Download Kommunens mallar...

Description

Svartbjörnsbyns rektorsområde

Lokal arbetsplan 2009/2010

Idrott och Hälsa för människa och miljö (Skolan)

Förskolan ger barnen en bra grund så att de ska känna att det är meningsfullt att skapa en hållbar utveckling i framtiden

All pedagogisk verksamhet i vårt område utgår från LPO94 (läroplanen), LPFÖ98 och Bodens kommuns skolplan 2009/2010.

Bodens kommuns Skolplan 2009 - 2010 Nationellt styrs förskola och skola av läroplaner, skolan styrs även av kursplaner för varje ämne. Den kommunala styrningen över utbildningen regleras enligt skollagen genom att det politiskt ska utformas en skolplan med lokala mål och inriktningar för skolan samt vilka åtgärder som måste vidtas för att nå dessa. Verksamhetsplanen är tillika Skolplan för Bodens kommun. Åtgärder kopplade till de nationella målen och de prioriterade kommunala målen tydliggörs i Kvalitetsredovisningen som fastställs i november av Kommunfullmäktige. Förskola Arbete mot kränkande behandling − Inga barn ska utsättas för kränkande behandling eller utanförskap. Alla vuxna agerar tydligt för att visa att detta inte tolereras samt följer planen mot kränkande behandling. På Bodens förskolor är det nolltolerans. Inflytande och delaktighet − Dialog och delaktighet för barn/ungdomar, pedagoger och föräldrar är hörnstenar i Bodens skolvärld. Föräldrar erbjuds möjligheter till delaktighet på flera sätt. De viktigaste är kontakten med personalen i verksamheten och via representanter i verksamhetsstyrelser. − Barn i förskola har inflytande över verksamheten. − Du som vårdnadshavare till barn inom barnomsorgen ska erbjudas utvecklingssamtal om ditt barn minst två gånger per år. Livslångt lärande − Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara lustfylld, trygg och lärorik. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Säker miljö − Barn som har plats i förskola ska ha en säker inomhus- och utomhusmiljö.

Grundskola och fritidshem Arbete mot kränkande behandling − Inga elever ska utsättas för kränkande behandling eller utanförskap. Alla vuxna agerar tydligt för att visa att detta inte tolereras samt följer gällande likabehandlingsplan och planen mot kränkande behandling för att förebygga och ge eleverna verktyg att själva förhindra kränkande behandling och utanförskap. På Bodens skolor är det nolltolerans. Inflytande och delaktighet - Du som elev ska känna till de mål du arbetar mot - Du som elev ska ha minst två utvecklingssamtal per läsår. − Minst fyra gånger per termin ska klassråd och elevråd genomföras där du har möjlighet till inflytande i skolan. − Du som går på fritidshem ska ha möjligheter att påverka innehållet i verksamheten. − Skolan kontaktar er föräldrar om ert barn har oanmäld frånvaro. Måluppfyllelse − Andelen elever som lämnar grundskolan med fullständiga betyg ska öka år från år och alltid ligga högre än vad flertalet kommuner i landet når upp till − Möjligheter till fysiska aktiviteter erbjuds i alla skolformer varje dag − Alla ungdomar i åk. 6 och deras föräldrar ska få SANT-information (Sniffning, Alkohol, Narkotika, Tobak) − Du ska mötas av kunnig och engagerad personal − Du ges möjlighet att tillägna dig de grundläggande kunskaper som ger förutsättningar för ett livslångt lärande − Om det finns skäl att tro att du kan få svårigheter att nå målen kommer du att erbjudas stödinsatser som utformas i samråd mellan dig, dina för-äldrar och dina lärare Arbetsro − Miljön i skolan ska vara sådan att du som elev får arbetsro. Vi förväntar oss av dig att du uppträder så att du hjälper till att skapa arbetsro för dig och dina skolkamrater

Musikundervisning − Alla elever i åk. 2 och åk. 3 har musikundervisning där klassläraren tillsammans med Musikskolans lärare genomför Grundkursen.

Prioriterade mål Svartbjörnsbyns rektorsområde 2009/2010 1. Bra kvalitet Goda kunskaper är nyckeln till framgång och personlig utveckling för barn och ungdomar. För detta krävs ett tydligt ledarskap från både skolledning och lärarnas sida och en arbetsmiljö med lugn och arbetsro för alla i för- och grundskolan där arbetet för att stärka barnens/elevernas motivation är viktigt. Ett systematiskt kvalitetsarbete och analys av barns och elevers resultat kännetecknar framgångsrika förskolor och skolor. Genom att utvärdera arbetssätt och arbetsformer, ständigt arbeta med värdegrunden och analysera och jämföra resultat uppnås en hög måluppfyllelse och goda resultat. Genom att stimulera till lärande och utbildning och genom att säkerställa kvaliteten i alla verksamheter och på alla nivåer ökar andelen elever som är behöriga till gymnasiet, som slutför gymnasiet och som går vidare till högskola och universitet. Det är viktigt att all verksamhet visar det framgångsrika arbete som pågår genom att synliggöra sin profilering aktivt, såväl genom aktuella webbaserade sidor som genom intern och extern information. Mål      

Andelen elever med minst godkända betyg ska öka och meritvärdena ska höjas. Stärka barnens – elevernas hälsa och kostvanor Utforma bedömningsmatriser Utforma enhetliga skriftliga omdömen i vårt RO (rektorsområde) All personal går PIM-utbildning Stärka samverkan mellan förskola – grundskola – fritidshem

Detta når vi genom att  Förskolan följer upp barnens utveckling 2 gånger/år inför utvecklingssamtalen, detta sker genom observation och dokumentation i den dagliga verksamheten.  Förskolan prioriterar närheten till barnen både vid ute och inneaktivitet.  För- och grundskolan arbetar målmedvetet för att öka barnens och elevernas motivation, vilket är en framgångsfaktor.  I grundskolan följs elevernas läsutveckling och matematiska utveckling upp minst två gånger per år.  Eleverna åk 3 och 5 gör nationella proven, åk 2 genomför Skolverkets diagnostiska prov. Kunskapsutvecklingen i samtliga ämnen följs upp två gånger per år, inför utvecklingssamtalen.  Utvärdera arbetssätt, planera = lokal pedagogisk planering.  Under 2009 utvecklas ytterligare arbetet med Kunskap och bedömning och processarbetet med fokus på det direkta arbetet med eleverna fortsätter.  Förskolan och skolans profil ska marknadsföras så att inriktningen tydligt framgår.  Den pedagogiska verksamheten i förskolan och skolan skall utformas med könsmedvetenhet som främjar jämställdhet och undervisning som främjar såväl pojkar som flickor.

       

  

Ständigt påminna om vikten av arbetsro. Nyttja den pedagogiska personalen på rätt sätt. Att vara ute på alla raster, även viss undervisning i utemiljö. Förbättra kostrådets arbete. Fortsatt förbättring av utemiljön. Vid behov deltar fritidspedagogerna vid utvecklingssamtalen. Stärka VI-känslan på skolan – ”alla barn är allas barn”. Vi tydliggör undervisningsmålen, har täta uppföljningar av elevens kunskapsutveckling och stort elevinflytande. Genom IUP (individuella utvecklingsplaner) som på ett bra sätt synliggör för elever och föräldrar mål, måluppfyllelse och åtgärder. De utbildade samtalsledarna fortsätter med arbetet kring ”Kunskap och bedömning”. All personal i partnerområdet träffas för fortsatta diskussioner kring att få en samsyn och likvärdig bedömning. Aktivt arbeta med SKA-hjulet (Systematiskt kvalitetsarbete)

Ansvariga är Pedagoger, barn/elever, vårdnadshavare och rektor Utvärdering sker genom BRUK-indikatorerna1 (http://www.skolverket.se/sb/d/2173) Vecka 41, 46, 49, 7, 12, 18 och 24 Grundskolan: Förskolan: A 3.9 A 1.1 A 3.10 A 2.1 A 3.11 A 2.2 C 1.1 A 4.3 C 1.6 A 5.1 Arbetslagets utvecklingsplaner utvärderas terminsvis tillsammans med rektor.

2. Trygghet, normer och värden En viktig uppgift för alla som verkar i förskolan och skolan idag är att förmedla och gestalta en gemensam värdegrund och en pedagogik som leder till att alla barn - elever når målen. En förutsättning för att ge barn och elever goda kunskaper är att utveckla en förskola och skola där alla inkluderas och känner trygghet, trivsel, inflytande och lust att lära. Barn och ungdomar är delaktiga i utformningen av sin fysiska lärmiljö. Alla som arbetar inom för- och grundskolan ska ha kompetens och ett förhållningssätt som aktivt främjar samverkan och integration och motverkar alla former av kränkande behandling.

1

BRUK (Bedömning, Reflektion, Utveckling och Kvalitet) Skolverkets kvalitetsindikatorsystem.

Alla i för- och grundskolan ska bemötas lika ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv oavsett bakgrund, religion, kön, sexualitet och nationalitet. Barn och ungdomar ska mötas på ett sådant sätt att deras möjligheter att pröva och utveckla förmågor inte begränsas av könsrollstänkande. Dagens samhälle är mångkulturellt och den globala utvecklingen sker i snabb takt. Genom att stimulera ökade internationella kontakter i skolorna så ökar förståelsen och respekten för andra människor och kulturer. Utveckling av modersmålet för barn med annat modersmål än svenska ska stimuleras redan i förskolan. Mål   

Alla ska trivas och känna sig trygga Skapa en vi-känsla på hela skolan över hela dagen Alla barn – elever ska ha en säker och utvecklande arbetsmiljö

Detta når vi genom att  Arbeta med förhållningssätt, ordningsregler, allas lika värde.  Arbeta med att för- och grundskolan ska vara fri från mobbning, arbeta med förebyggande insatser.  Alla som arbetar i för- och grundskola ska aktivt motverka negativt språkbruk, handlingar och gester som kan upplevas kränkande.  Rektor säkerställer att enkäter besvaras av vårdnadshavare inom förskolan samt elever i år 3 och 5.  Alla verksamheter har en aktiv likabehandlingsplan som är utarbetad i dialog med elever och vårdnadshavare.  Alla verksamheter har en årlig plan mot kränkande behandling enlig SFS 2008:571. Ansvariga är Pedagoger, barn/elever, vårdnadshavare och rektor Utvärdering sker genom BRUK-indikatorerna2 (http://www.skolverket.se/sb/d/2173) Vecka 41, 46, 49, 7, 12, 18 och 24 Grundskolan: Förskolan: A 2.1 A 1.3 A 2.2 A 1.4 A 2.3 A 1.9 A 2.7 A 1.10 A 2.8 A 6.1 A 6.2 A 7.1 A 7.2 Arbetslagets utvecklingsplaner utvärderas terminsvis tillsammans med rektor. 2

BRUK (Bedömning, Reflektion, Utveckling och Kvalitet) Skolverkets kvalitetsindikatorsystem.

3. Påverkan, delaktighet och inflytande För att ytterligare stärka barnens, elevernas och föräldrars delaktighet och möjlighet till ett demokratiskt inflytande i verksamheten är det viktigt att aktiva barn – klass - elevråd och verksamhetsstyrelser finns i alla verksamheter. Förutsättningar ska ges för direkt föräldrainflytande inom förskolan, elev- och föräldrainflytande inom grundskolan. Viktig faktor för utveckling av för- grundskolan som helhet är att personalen är delaktig och engagerad. För att kunna bidra till denna process sätts medarbetarna i fokus vilket tydliggörs bl.a. genom årliga medarbetarsamtal, psykosociala undersökningar samt aktiva satsningar på friskvård och hälsa. Mål  

Stärka barnens – elevernas – vårdnadshavares delaktighet och möjlighet till ett demokratiskt inflytande i verksamheten. Alla enheter representeras i barn – klass- elevråd samt i verksamhetsstyrelsen.

Detta når vi genom att  För att utveckla verksamhetsstyrelserna behöver informationskanaler inom enheternas föräldragrupp utvecklas.  Informera om skolans styrning vilket är nödvändigt för deltagarna i verksamhetsstyrelsen att känna till.  Rektor säkerställer att enkäter besvaras av vårdnadshavare inom förskolan samt elever och vårdnadshavare i år 3 och 5 Ansvariga är Pedagoger, barn/elever, vårdnadshavare och rektor Utvärdering sker genom BRUK-indikatorerna3 (http://www.skolverket.se/sb/d/2173) Vecka 41, 46, 49, 7, 12, 18 och 24 Grundskolan: A 1.1 A 1.3 A 1.4 A 5.1 A 5.2 A 5.4 A 6.2 A 7.1 A 7.2

Förskolan: A 1.2 A 1.3 A 1.4 A 1.7 A 1.8 A 4.1 A 4.2

Arbetslagets utvecklingsplaner utvärderas terminsvis tillsammans med rektor.

3

BRUK (Bedömning, Reflektion, Utveckling och Kvalitet) Skolverkets kvalitetsindikatorsystem.

4. Ett ekologiskt hållbart samhälle För att lyckas med arbetet med en hållbar utveckling som genomsyrar hela samhället krävs hög delaktighet. Hållbar utveckling, att värna om givna resurser, innebär att en samverkan måste ske mellan samtliga sektorer och nivåer. För att nå framgång krävs kunskaper, insikt och förståelse. En självklar koppling finns till arbetet i dagens förskola och skola. Klimatförändringar, resursfördelningsfrågor, tekniklösningar och livsval – allt hänger samman i ett stort system. Både att kunna se sammanhang, att allt hänger ihop, och kunna förhålla sig till delar i systemet är den kunskap som kommer att behövas och som måste starta redan i arbetet med barn och elever. Att uppnå ett långsiktigt och hållbart samhälle med fokus på miljö måste börja när barnen är små. Fokus på miljöområdet ska löpa som en röd tråd för att bli en naturlig del av livet. Mål 

Ansöka om certifiering/utmärkelse Grön Flagg / Skolverkets Hållbar utveckling våren 2010

Detta når vi genom att  För- och grundskolan arbetar efter konceptet nätverket Grön Flagg/Skolverkets Hållbar utveckling för att ansöka om certifiering/utmärkelse för att stärka barnen – eleverna i deras synsätt om ett ekologiskt hållbart samhälle.  Aktivt arbeta med allemansrätten.  Källsortera.  Skapa en naturruta i närområdet.  Kontinuerligt arbeta med och tänka på ett ekologiskt hållbart samhälle i det dagliga arbetet.  Öka barnens – elevernas utveckling och intresse för miljön Ansvariga är Pedagoger och rektor Utvärdering sker genom BRUK-indikatorerna4 (http://www.skolverket.se/sb/d/2173) Vecka 41, 46, 49, 7, 12, 18 och 24 Grundskolan: J 1.1 J 2.1

Förskolan: A 2.3 A 2.7 A 2.9 E 1.1 E 1.2

Arbetslagets utvecklingsplaner utvärderas terminsvis tillsammans med rektor.

4

BRUK (Bedömning, Reflektion, Utveckling och Kvalitet) Skolverkets kvalitetsindikatorsystem.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF