Ladda ner

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Psykologi, Educational Psychology
Share Embed Donate


Short Description

Download Ladda ner...

Description

KURSGUIDE LKV11N VFU1: Att vara ämneslärare, 3 hp VT -17 (30 jan-3 mars)

Brobyggaren - alternativ kompletterande pedagogisk utbildning En sammanhållen lärarutbildning med målet att utbilda lärare som kan stödja elever att utveckla en förmåga att använda kunskaper i matematik, naturvetenskap och teknik till att ställa frågor, dra slutsatser och medverka i beslut rörande människans aktiviteter i samhället. Lärarstudenterna delar värdegrund som inkluderar social rättvisa och tar hänsyn till alla elevers olika förutsättningar.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP

Välkommen till LKV11N, VFU-kurs 1 – att vara ämneslärare VFU-kurs 1 genomförs under vecka 4 och 5 (30 januari – 3 mars) och kursintroduktion sker fre 27 jan kl 13:00-15:00 i sal B4 432 på Pedagogen. På introduktionen sker genomgång av denna kursguide och ingående examinerande moment, och det finns en chans att ställa frågor. I denna kursguide finner du det mesta av den information du behöver inför och under kursen, men det är viktigt att du också regelbundet besöker kursens GUL-aktivitet. Kursen innebär ett samarbete med många iblandade personer: lärarstudenter, lokala lärarutbildare (LLU, dvs. dina handledare på skolan), övriga lärare i lärarlaget på skolan, skolledning, VFU-kurslärare (den universitetslärare som ansvarar för examination), och kursadministratör. Du som lärarstudent har ansvar för att hålla kontakt med framför allt dina LLU och din besökande VFU-kurslärare så att ni tillsamman kan planera in tid för dialogseminarium. Mailadress Kursadministratör: Gittan Avensen [email protected] Kursledare: Kaj Jönsson [email protected] Maria Svensson [email protected] VFU-kurslärare:

Santosskolan – Kaj Jönsson, [email protected] Jättestenskolan- – Ann Zetterqvist, [email protected] Hovåsskolan – Jörgen Dimenäs, [email protected] Kålltorpskolan – Frank Bach, [email protected] Bräckegymnasiet- Johan Häggström, [email protected] Styrsöskolan - Maria Svensson, [email protected] Nordlyckeskolan – Peter Nyström, [email protected] Skälltorpsskolan - Birgitta Frändberg, [email protected]

Din egen placering ser du i ett separat dokument; ”VFU placering LKV11N_vt 17”. Arbetet med placeringar utförs av projektledningen. Vid frågor kring dessa, vänd dig till Jörgen Dimenäs, Tommy Gustavsson eller Annette Mitiche.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP

Kursbeskrivning En bärande tanke med Brobyggaren är att integrera högskoleförlagda och verksamhetsförlagda delar till en sammanhållen lärarutbildning. Under VFU-kurs 1 läses VFU-kursen med studietakten 50% med uppehåll under sportlovet, och de parallella HFU-kurserna (högskoleförlagda kurserna) läses med sammanlagt studietakt 75%. Denna struktur möjliggör att erfarenheter från VFU:n kan tas upp till diskussion och berika undervisningen på HFU-kurserna, liksom det omvända - att kunskaper och perspektiv från HFU-kurserna kan komma den verksamhetsförlagda utbildningen till godo. Kursen omfattar 4 veckor på halvfart under perioden 30 januari – 3 mars, med undantag för sportlovet. Du skall närvara i genomsnitt 2½ dagar under VFU-veckorna, och tiden förläggs i samråd med LLU och universitetsskolan. Ta med universitetsschema till LLU och diskutera hur ni bäst lägger VFU-tiden under kursen. I kursplanen skrivs nedanstående innehåll fram: Lärarprogrammets examensmål pekar ut en rad förmågor och kunskap som har betydelse för läraryrket: ämnes- och ämnesdidaktisk kunskap, didaktisk förmåga, kommunikativ förmåga, förmåga till reflektion, självreflektion och empati, förmåga till självständighet såväl som samarbete, förmåga att delta i verksamhetsutveckling, ledarförmågor med mera. Dessa kunskaper och förmågor är en förutsättning för att kunna klara det ansvar som lärare i sin praktik dagligen ställs inför. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen är den arena där studenten kan utveckla en handlingskompetens inom de områden som finns beskrivna i examensmålen. Kursen går parallellt med en universitetsförlagd kurs, LKK11N, som bland annat behandlar språkutvecklande arbetssätt, lärares yrkesetik samt teorier om lärande och undervisning. Under VFUkursen observerar och reflekterar studenten över sin lokala lärarutbildares (LLU) praktik, med fokus på de områden som tas upp LKK11N. Studenten observerar noggrant både lärandemiljön och sin LLU:s genomförande av undervisningen samt utvecklar en dialog kring denna. Studenten ska även rikta blicken mot sitt eget handlade och tidigare skolerfarenheter. Studenten skall ha ett eget ansvar för minst fyra undervisningsmoment under kursens gång. Med stöd av LLU planerar, genomför och utvärderar studenterna vid dessa tillfällen sin egen undervisning med fokus på didaktiska frågor och ett språkutvecklande arbetssätt. Under kursens gång arbetar också studenten med att utveckla en inkluderande och stödjande kommunikativ kompetens gentemot såväl elever som kurskamrater. Kursen innehåller även ett dialogseminarium där det ges möjlighet att reflektera och diskutera gjorda erfarenheter utifrån både beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Den lokala lärarutbildaren spelar under kursens gång en viktig roll som stöd och samtalspartner (bland annat vid dialogseminariet) och ger även underlag för bedömning till VFU-kursläraren ifrån universitetet.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP

Presentation Så fort besked om placering är klart skall du via mail skicka en kort presentation och bild av dig själv till LLU och VFU-kurslärare. Beskriv ditt ämneskunnande och eventuella erfarenheter av att arbeta med ungdomar. LLU uppmanas svara med en kort beskrivning av skola, aktuella klasser och ämnesinnehåll ni kommer att möta. Kontaktbesök Under första eller andra VFU-veckan genomför VFU-kursläraren ett kontaktbesök på universitetsskolan. Det syftar till att träffa dig och LLU för att diskutera handledning och möjlighet till växelverkan mellan teori och praktik. Till exempel ledarskap och yrkesetik kan fokuseras, förutom mer praktiska frågor som möjlighet till undervisning i eget ämne. Grupp eller enskilt på skolan? Ni bör vara ett stöd för varandra under samtliga VFU-kurser. Diskutera det ni är med om, planera gärna ihop, undervisa och utvärdera tillsammans. Det är dock viktigt att ni redan första veckan även observerar och deltar i undervisningen individuellt och tar egna kontakter med elever och lärare på skolan. Observationsprotokoll I kursen skall både studenter och LLU fylla i varsitt observationsprotokoll benämnda S1 resp. L1. Protokollen är stöd för diskussioner kring lärares praktik och fokuserar andra aspekter än de som HFU-kurserna använder. I kommande kurser kommer protokoll som belyser nya aspekter av lärarprofessionen utifrån en progression mot examensmål.

Examination Dialogseminarium

LLU

Lärarstudenter Frågeställningar Undersökning utifrån (situationer) erfarenheter

VFU-kurslärare Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP

Kollektiv nivå

Handlingsplan

Individuell nivå

Handlingsplan I dialogseminariet deltar samtliga parter under ett avslutande samtal, där varje student får ca 30 minuter var. Deltagarna utgörs av studenter, LLU och VFU-kurslärare. Till några av skolorna är även en universitetslärare från naturvetenskapliga fakulteten knuten och deltar i dialogseminariet. Grundtanken är att samtalet ska ha en undersökande och problematiserande karaktär utifrån frågeställningar i Ledarskap i klassrummet, kapitel 1-8 (Steinberg, 2016). Ni väljer ut en frågeställning vardera ur boken, som motiveras utifrån erfarenheter från VFUveckorna. Observationsprotokollen L1 och S1 knyts an till frågeställningarna. VFU-kursläraren är den som leder samtalet. Handlingsplan Du för i samband med dialogseminariet egna anteckningar. Dessa anteckningar skall senare användas för att 3 mars lämna in en ”handlingsplan” inför nästkommande VFU. I handlingsplanen skall du reflektera över och argumentera för vilka kunskaper, färdigheter och förmågor du inför nästa VFU främst behöver utveckla. Du skall även kort beskriva dina styrkor. Handlingsplanens argumentation ska vara referensbelagd och får bestå av max 450 ord. Den skickas in som en inlämningsuppgift i GUL, samt via mail till LLU som underlag för fortsatt handledning. Senast 3 mars. Ditt dokument kommer att kort kommenteras av VFU-kursläraren och följas upp under VFU-kurs 2.

Observationsbedömning Under VFU-kurs 1 kommer din(a) LLU att närmare observera ett eller två avgränsade undervisningsmoment med en klass. Till sin hjälp har läraren ett observationsprotokoll L1 (kommer i ett separat dokument till LLU) som fylls i och lämnas till VFU-kursläraren. Protokollet utgår ifrån en progression mot examensmålen, t ex i att hantera sociala relationer, ledarskap, utgå ifrån både beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, kunna lyfta fram ett innehåll så att alla elever får möjlighet att lära.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP

Översikt av aktiviteter

Vecka

Aktivitet

4

Presentation via mail, bild och kort beskrivning (LLU, VFUkurslärare + student). Studenter har kontakt med universitetsskolan. Kursintro 27 jan och inbjudan till LLU.

5

Lära känna skolan. Studenten observerar undervisning, och deltar i LLU:s undervisning. Kontaktbesök av VFU-kurslärare. Handledning.

6

Studenten fyller i obs.protokoll S1. Studenten observerar undervisning, och deltar i LLU:s undervisning. Ev egen undervisning. Handledning.

8

Studenten undervisar. Studenten observerar undervisning, och deltar i LLU:s undervisning. Handledning. LLU fyller i obs.protokoll L1

9

Studenten undervisar. Studenten observerar undervisning, och deltar i LLU:s undervisning. Handledning. Dialogseminarium Inlämning handlingsplan (student). Närvaro och obs. protokoll L1 rapporteras (LLU)

Bedömning och betyg i kursen I kursen ges betyg utifrån en tvågradig skala; U eller G. Det är din VFU-kurslärare som examinerar dig utifrån kursens mål, men hen får underlag från LLU utifrån de observationer som gjorts.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP

Kursens mål (ur kursplan för LKV11N) Efter godkänd kurs ska studenten kunna:    

använda centrala teorier och forskningsresultat om undervisning och lärande för att förstå och reflektera över undervisningssituationer på VFU-skolan, med stöd av sin lokala lärarutbildare planera, genomföra och utvärdera undervisning, däri inbegripet reflektion kring språkutvecklande arbetssätt, reflektera över betydelsen av lärares ledarskap och kommunikation samt med ett adekvat språk kunna kommunicera med elever och kollegor i olika situationer på VFU-skolan, analysera och exemplifiera hur vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och lärares yrkesetik kommer till uttryck på VFU-skolan,

Med önskan om en spännande och givande VFU! Kaj och Maria, kursledare ps. Några ord på vägen, nu när det finns en halv sida kvar 

: ”Till eftertanke”

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte gör detta lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa honom. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa någon.

Sören Kierkegaard (1813 -1855) Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF