Legatie Duitse Keizer

January 14, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Wereldgeschiedenis
Share Embed Donate


Short Description

Download Legatie Duitse Keizer...

Description

Nummer archiefinventaris:

1.02.05

Inventaris van het archief van de Legatie bij de Duitse Keizer, 1699-1807

Auteur: Th.H.P.M. Thomassen, J.C.M. Pennings, e.a. Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

1.02.05

Legatie Duitse Keizer

3

I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief......................................................................................5

Aanwijzingen voor de gebruiker................................................................................................6 Openbaarheidsbeperkingen....................................................................................................... 6 Beperkingen aan het gebruik...................................................................................................... 6 Aanvraaginstructie...................................................................................................................... 6 Citeerinstructie............................................................................................................................ 6 Archiefvorming...........................................................................................................................7 Geschiedenis van de archiefvormer............................................................................................ 7 Geschiedenis van het archiefbeheer........................................................................................... 7 De verwerving van het archief............................................................................................... 8 Inhoud en structuur van het archief...........................................................................................9 Inhoud......................................................................................................................................... 9 Verantwoording van de bewerking............................................................................................ 9 Verwant materiaal....................................................................................................................10

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen.................................................11

INVENTARIS.................................................................................................................................... 11 I. JACOB JAN HAMEL BRUYNINCX.............................................................................................................11 II. BARTHOLD DOUMA VAN BURMANIA...................................................................................................13 A. Algemeen..........................................................................................................................................13 B. Taken en bevoegdheden van de gezant..........................................................................................15 C. Politieke aangelegenheden..............................................................................................................15 D. Consulaire zaken, in het bijzonder die van het consulaat in Triëst................................................16 III. FRIEDRICH CHRISTOPH GRAAF VON DEGENFELD SCHOMBURG......................................................16 IV. CAREL GEORGE VAN WASSENAER EN SECRETARIS J. VAN DER EEM.................................................18 V. REINIER VAN HAEFTEN..........................................................................................................................18 VI. J.L. SILLIMAN........................................................................................................................................20 VII. GERRIT CAREL VAN SPAEN VAN VOORSTONDEN..............................................................................21 VIII. DIRK, GRAAF VAN HOGENDORP.......................................................................................................23

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN OTTO BOSCH......................................................................24

1.02.05

Legatie Duitse Keizer

Beschrijving van het archief

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF Naam archiefblok: Legatie Duitse Keizer Periode: 1699-1807 Archiefbloknummer: 1299 Omvang: 12.67 meter; 243 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Legatie bij de Duitse Keizer 1699-1807 Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief bevat de correspondentie van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging te Wenen met de Staten-Generaal en later met het Departement van Buitenlandse Zaken tussen 1699 en 1807. Verder omvat het archief diverse stukken over politieke aangelegenheden in de regio, over Turkije, van het consulaat te Triëst en het archief van Otto Bosch (nieuwsbrieven uit Parijs, Berlijn en Frankfurt tussen 1725-1767).

5

6

Legatie Duitse Keizer

1.02.05

Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar. Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Legatie Duitse Keizer, nummer toegang 1.02.05, inventarisnummer ... VERKORT: NL-HaNA, Legatie Duitse Keizer, 1.02.05, inv.nr. ...

1.02.05

Legatie Duitse Keizer

7

Archiefvorming

Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Het legatiearchief Duitse Keizer omvat de gezantschapspapieren van de Nederlandse gezanten in Wenen tussen 1700 en 1810. Rijksarchivaris Bakhuizen van den Brink beschouwde het als het uitvoerigste en meest zorgvuldig bewaarde legatiearchief dat hij in dat jaar van het ministerie ontving. "De verbalen dier legatie", zo rapporteerde hij in 1854, "loopen door van de jaren 1699 tot 1807, slechts afgebroken door de korte tijdperken, waarop wij met den Keizer in vijandschap waren, zoo als het tijdvak der verschillen met Josef II vóór het traktaat van Fontainebleau en het tijdvak der terugroeping van Van Haeften tot op den vrede van Amiens". 1 De eerste twee verbalen uit de serie dateren uit de jaren 1699 en 1700 en hebben merkwaardig genoeg niet betrekking op de ambassade in Wenen, maar op een buitengewoon gezantschap naar Polen en Pruisen. Ze zijn vervaardigd door Jacob Jan Hamel Bruynincx, die vóór zijn komst naar Wenen in 1700 geaccrediteerd was geweest in Berlijn, eerst als de secretaris van de buitengewone gezant Van Wassenaer van Obdam en na diens vertrek als zaakgelastigde ad interim. Het conceptverbaal dat hij voor Van Wassenaer maakte vulde hij aan met het verbaal van zijn eigen verrichtingen als zaakgelastigde ad interim, dat hij nog in hetzelfde deel vervolgde met zijn verbaal over zijn verrichtingen als gezant in Wenen. 2 Hamel Bruijnincx overleed in Wenen (1739), evenals zijn opvolgers Van Burmania (1766) en Van Degenfeld (1781). De gezantschapssecretarissen droegen er op last van de Staten-Generaal zorg voor dat de archieven van de overledenen aan hun opvolgers werden overgedragen. Van Wassenaer (1782-1786) keerde wel naar Den Haag terug, met medeneming van het archief van zijn eigen gezantschap. 3 Zijn opvolger Van Haeften liet zijn legatiepapieren weer in Wenen achter, evenals diens opvolger Van Spaen, die in Wenen bovendien een deel van het archief achterliet van zijn gezantschap naar Portugal, dat hij voorafgaande aan zijn accreditering in Wenen had bekleed. De laatste gezant, Van Hogendorp, tenslotte, moet de meeste stukken weer mee naar huis hebben genomen: in het legatiearchief is maar één dossier bewaard dat van hem afkomstig is. 4 Het legatiearchief Duitse Keizer is een belangrijk legatiearchief door zijn omvang en volledigheid en door het belang van de standplaats. Wenen was één van de centra van de Europese diplomatie en fungeerde als trait-d'union tussen de Christenheid en het Osmaanse Rijk. Bovendien hadden de Nederlandse gezanten aldaar goede contacten met het Middellandse Zeegebied via de Nederlandse consul in Triëst. Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER In 1810 werden de archieven overgedragen aan de Franse ambasadeur in Wenen. Deze liet ze vijf jaar later weer op de Nederlandse ambassade terugbezorgen. Vandaar werd het naar het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag gezonden: de stukken uit de periode 1699-1780 in 1841 en die uit de periode 1786-1842 een jaar later. In 1854 droeg Buitenlandse Zaken de stukken van vóór 1811 over aan het Rijksarchief. 5 1 2 3 4 5

R. Fruin, De gestie van dr. R.C. Bakhuizen van den Brink als archivaris des Rijks, 1854-1865 ('s-Gravenhage 1927), p. 10. De geëxhibeerde verbalen van Van Wassenaer van Obdam in archief Staten-Generaal, inv. nrs. 8649-8650. Het geëxhibeerde verbaal van Carel George van Wassenaer in archief Staten-Generaal, inv. nr. 8844. Zie verder: ARA, Tweede Afdeling, familiearchief Van Hogendorp. De inventaris van 1810 (exh. 20 nov.) in collectie oude inventarissen van de Tweede Afdeling. Zie verder brieven aan Buitenlandse Zaken van Van Spaen 10 mei en 22 nov. 1815: ARA, Tweede Afdeling, archief Buitenlandse Zaken 1813-1870, inv. nr. 58 exh. 10 mei no. 844 en inv. nr. 20 exh.5 dec. no. 1272; Mollerus 14 mei 1841, ibid. inv. nr. 1228, exh. 21 mei no. 9; Van Heeckeren 19 aug. en 17 okt. 1842, ibid., inv. nr. 2977, retroacta litt. B no. 204.

8

Legatie Duitse Keizer

1.02.05

Op het Rijksarchief werd het legatiearchief samengevoegd met archieven van andere gezanten die aan het hof van de keizer geaccrediteerd waren geweest en die afkomstig waren uit de archieven van de Staten-Generaal, de collectie Pabst van Bingerden, het familiearchief Bisdom en de collectie losse aanwinsten: gezantschapspapieren van onder anderen Gerard Hamel Bruijnincx, de vader van Jacob Jan, Coenraad van Heemskerck, bij wie Jacob Jan zowel in Wenen als in Parijs gezantschapssecretaris was geweest, Jacob Hop, Carel George van Wassenaer en Reinier Van Haeften. Er werden ook stukken uit het legatiearchief verwijderd. Bij de overdracht in 1854 werden ingekomen kopie- en extractresoluties buiten de inventaris gehouden. Ze werden met soortgelijke stukken uit andere legatiearchieven op één hoop gegooid en kwamen later terecht in de collecties "Staten-Generaal dubbelen" en "Legatiearchief vervolg". In laatstgenoemde collectie kwam ook een dossier uit het legatiearchief inzake de capitulatie van Bonn terecht. De stukken van het gezantschap van Van Spaen naar Lissabon werd overgebracht naar het legatiearchief Portugal, de Pruisische verbalen van Hamel Bruijnincx naar het zogenaamde legatiearchief Pruisen en de stukken die gezant Van Burmania naar Wenen had meegenomen toen hij daar naartoe vanuit Mannheim was overgeplaatst, naar het legatiearchief Opper- en Nederrijns-Westfaalse Kreitsen en de keurvorsten van Keulen, Mainz, Trier, de Palts, Beieren en Hessen-Kassel. 6 Bij de verdeling van de legatiearchieven over de Eerste en Tweede Afdeling in 1922, tenslotte, werden de stukken van Van Haeften (1786-1800) en zijn opvolgers naar de Tweede Afdeling overgebracht. Het legatiearchief Duitse Keizer werd in 1854 door het ministerie van Buitenlandse Zaken aan het Rijksarchief overgedragen. De rechtstitel is (nog) onbekend De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Het archief is bij Koninklijk Besluit of ministeriële beschikking overgebracht.

6

De correspondentie van Van Burmania met de griffiers Fagel bevond zich in 1866 bij de inventarisatie De Jonge nog op het Rijksarchief, maar moet kort daarna zijn verdwenen: het Rijksarchief moest de stukken in 1873 weer aankopen, "door bemiddeling van de minister van Buitenlandse Zaken".

1.02.05

Legatie Duitse Keizer

9

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief Inhoud

INHOUD De volledigheid van het archief komt ondermeer tot uitdrukking in de vrijwel ononderbroken serie verbalen en in de series van algemene correspondentie. Dat deze stukken zo'n groot deel van het archief uitmaken, betekent tegelijkertijd dat het onderzoek bewerkelijk kan zijn en veelal de beschikbaarheid van data en correspondentennamen veronderstelt. Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING Nadat de gezantschapspapieren van Hop, Hamel Bruynincx en Van Heemskerck successievelijk naar elders waren overgebracht, nam Thomassen in 1986 de inventarisatie van het eigenlijke legatiearchief ter hand. Aanleiding was het tweehonderdjarig jubileum van het ontzet van Boedapest, dat de verfilming meebracht van het oudste deel van de serie verbalen. Bij deze inventarisatie maakte hij alle eerder genoemde aanpassingen weer ongedaan. Stukken die in het archief niet thuis hoorden werden naar hun plaats van herkomst teruggebracht; stukken die er wel in thuis hoorden maar waren afgedwaald naar de legatiearchieven Pruisen en Opper- en Nederrijns-Westfaalse Kreitsen, of in de collecties "Staten-Generaal dubbelen" en "Legatiearchief vervolg" werden weer in het legatiearchief ingevoegd. Nadat in 1987 de inventarisatie van het gedeelte tot 1786 was voltooid, bewerkten Pennings en Thomassen, met medewerking van Zaaijer en Schreuder, de rest van het archief. Een aantal nummers uit de inventaris Schutte wordt inmiddels vermist. Hun beschrijvingen zijn wel in de inventaris opgenomen, om eventuele latere terugplaatsingen te vergemakkelijken.

10

Legatie Duitse Keizer

Verwant materiaal

Verwant materiaal Een deel van het archief van Jacob Jan Hamel Bruijnincx is ook op microfilm beschikbaar. Veel brieven uit het legatiearchief zijn gepubliceerd in: G. von Antal en J.C.H. de Pater ed., Weensche Gezantschapsberichten van 1679 tot 1720 ('s-Gravenhage 1929-1934).

1.02.05

1.02.05

Legatie Duitse Keizer

11

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

BESCHRIJVING VAN DE SERIES EN ARCHIEFBESTANDDELEN INVENTARIS

I. JACOB JAN HAMEL BRUYNINCX

INVENTARIS I. JACOB JAN HAMEL BRUYNINCX Extraordinaris envoyé, 1700-1739

1-2

Verbalen door hem gehouden als secretaris van Jacob van Wassenaer heer van Obdam, gezant in Berlijn, en als zaakgelastigde aldaar. Met correspondentenlijst in inv. nr. 1., 1699 - 1700 okt. 26 2 banden De verbalen over de periode 1699-1700 dec. 31 zijn de minuten van de verbalen van Van Wassenaer van Obdam in archief Staten-Generaal inv. nrs. 8649-8650. Van de andere verbalen (eig.: protocollen) zijn geen afschriften aan de Staten-Generaal overgeleverd.

1 2 3-53

1699 mei 13 - dec. 29. Secretaris in Berlijn. 1700 jan. 1 - sep. 18. Secretaris in Berlijn. 1700 sep. 19 - okt. 26. Zaakgelastigde in Berlijn.

Verbalen door hem gehouden als zaakgelastigde in Berlijn, 1700 okt. 30 - nov., als gezant in Wenen, 1700 nov. - 1738, en door zijn secretarissen Theodorus Schen(c)kenberg, 1708 mei - 1709 mrt. en 1721, en J. Hagenbach, 1739 jan. - mei 1. Met correspondentenlijst in inv. nr. 3. 1700-1739 50 banden 3 1700 okt. 30 - 1700 nov. Zaakgelastigde in Berlijn. 1700 nov. - 1701 juni. Gezant in Wenen. Vol. I 4 1701 juli-dec. Vol. II. 5 1702 jan.-juni Vol. III. 6 1702 juli-dec. Vol. IV. 7 1703 jan.-juni Vol. V. 8 1703 juli-dec. Vol. VI. 9 1704 jan.-juni Vol. VII. 10 1704 juli-dec. Vol. VIII. 11 1705 jan.-mrt. Vol. IX. 12 1705 apr.-juni Vol. X. 13 1705 juli-dec. Vol. XI. 14 1706 jan.-sep. Vol. XII. 15 1706 okt.-dec. Vol. XIII. 16 1707 jan.-mrt. Vol. XIV. 17 1707 apr.-juni Vol. XV. 18 1707 juli-dec. Vol. XVI. 19 1708 jan.-mrt. Vol. XVII. 20 1708 apr.-1709 feb. Schen(c)kenberg. Vol. XVIII. 21 1709 feb. 23- aug. Vol. XIX. 22 1709 sep.-dec. Vol. XX. 23 1710. Vol. XXI. 24 1711. Vol. XXII. 25 1712. Vol. XXIII.

12

Legatie Duitse Keizer

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

1.02.05

1713. Vol. XXIV. 1714. Vol. XXV. 1715. Vol. XXVI. 1716. Vol. XXVII. 1717. Vol. XXVIII. 1718 jan.-juni Vol. XXIX. 1718 juli-dec. Vol. XXX. 1719. Vol. XXXI. 1720. Vol. XXXII. 1721. Hamel Bruynincx en Schen(c)kenberg. Vol. XXXIII. 1722. Vol. XXXIV. 1723. Vol. XXXV. 1724. Vol. XXXVI. 1725. Vol. XXXVII. 1726. Vol. XXXVIII. 1727. Vol. XXXIX. 1728. Vol. XL. 1729. Vol. XLI. Niet raadpleegbaar

1730. Vol. XLII. 1731. Vol. XLIII. 1732. Vol. XLIV. 1733. Vol. XLV. 1734. Vol. XLVI. 1735. Vol. XLVII. 1736. Vol. XLVIII. 1737. Vol. XLIX. 1738. Vol. L. 1739 jan. - mei 1. Hagenbach. Vol. LI.

54-55

Verbaal door hem gehouden als bemiddelaar in de geschillen tussen de keizer en de Hongaren op het vredescongres van Tyrnau. Met correspondentenlijst in inv. nr. 54. 1705-1706 2 banden 54 1705 aug. 27 - 1706 mrt. 23. 55 1706 mrt. 23 - 1706 juli 23.

56-65

Minuutverbalen. Minuten van de uitgaande brieven die zijn opgenomen in de verbalen vermeld onder inv. nrs. 1-18. Met correspondentenlijst in inv. nr. 56. 1700-1707. 10 banden 56 1700 okt. 30 - 1701 juni. 57 1701 juli-dec. 58 1702 jan.-juni. 59 1702 juli-dec. 60 1703 61 1704 jan.-juni. 62 1704 juli-dec. 63 1705 64 1706 65 1707

1.02.05

66

13

Legatie Duitse Keizer

Minuten van uitgaande brieven aan de Staten-Generaal, de griffier, de raadpensionaris en keizer Karel VI, 1729.

1 omslag

De afschriften van deze brieven zijn opgenomen in het verbaal over 1729.

67

Stukken betreffende de Oostfriese kwestie, 1734.

1 omslag

68

Stukken betreffende de Europese verhoudingen, 1708-1731.

1 omslag

69

Overige stukken over politieke en particuliere zaken, meest afschriften: 1 omslag - brief van de gedeputeerden van de protestanten in Transsylvanië aan de keizer over hun grieven, z.d.. - retroacta van de Staten-Generaal betreffende de terugvordering van aan Denemarken geleende kapitalen, 1654. Uit het verbaal van 1703. - preliminairen overeengekomen in Wenen door vertegenwoordigers van de keizer, Frankrijk, Engeland en de Republiek i.v.m. de te sluiten overeenkomst inzake de handel van Oostende op Indië, 1727. - verslag van een geschil tussen Cornelis Calkoen, ambassadeur in Turkije, en Aurelio Bartolini, secretaris van de Venetiaanse ambassade aldaar, over de bekering tot de roomse religie van een kind van wijlen Pierre de la Fontaine, voormalig secretaris van ambassadeur Colyer, 1730.

II. BARTHOLD DOUMA VAN BURMANIA

II. BARTHOLD DOUMA VAN BURMANIA Extraordinaris envoyé en gevolmachtigd minister, 1739-1767 A. Algemeen

A. ALGEMEEN 70-99

"Protocollen". Ingekomen en minuten van uitgaande brieven van Van Burmania, 1739-1765, zijn secretaris L. Dorte, 1750, en zaakgelastigde ds. Nathaniël Haltmeyer, 1766. Met correspondentenlijst in inv. nr. 70. 1739-1766 1 pak en 29 banden 70 1739 mei 23 - 1740 jan. 2. 71 1740 jan. 2 - 1741 feb. 11. 72 1741 feb.11 - 1741 dec. 73 1742 74 1743 75 1744 76 1745 77 1747 78 1748 jan.-juni. 79 1748 juli-dec. 80 1749 81 1750 No. 1. Burmania (jan.-dec.). 82 1750 No. 2. Burmania (tot 26 sep.) en Dorte (na 26 sep.). 83 1751 84 1752 85 1753 86 1754 87 1755

14 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1.02.05

Legatie Duitse Keizer

1756 jan.-juni. 1756 juli-dec. 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766. Afschriften van uitgaande brieven van Haltmeyer., 1 pak

Ingekomen brieven van secretaris Dorte, met kanselarij- en griffieafschriften van diens correspondentie met de Staten-Generaal en de Raad van State, 1750-1751. 1 omslag Een deel van de stukken ontbreekt.

101-105

Ingekomen extract- en kopieresoluties van de Staten- Generaal, 1685-1766. 101 1685-1738

5 pakken

Ontvangen door Van Burmania en zijn voorgangers Hendrick en Frederik van Bilderbeek als gezanten in Keulen.

102 103 104 105 106-107

1739-1740 1741-1743 1744-1746, 1749. 1751-1766

Ingekomen brieven van de griffiers, 1735-1765.

2 omslagen

Met een toelichting van De Jonge, 1874. Zie inleiding p. ...

106 107

Van François Fagel de Oude, 1735, 1738-1745. Deels ontvangen door Van Burmania als gezant in Keulen.

Van Hendrik Fagel de Oude, 1742-1765.

108

Kopieën van uitgaande brieven aan de griffier van de Staten-Generaal, de raadpensionaris van Holland en Gecommitteerde Raden van Holland, 1739-1747. 1 omslag

109

Ingekomen brief van Pieter Changuion, raadsheer in de Raad van Brabant, 1741.

1 stuk

110

Nota van en kopienota aan Rudolf prins van Colloredo-Waldsee, rijksvicekanselier, 1751 en 1765. 2 stukken

111-116

Ingekomen brieven van en afschriften van uitgaande brieven aan Nederlandse vertegenwoordigers in het Turkse Rijk en hun personeel, 1747, 1749, 1752, 1764-1765. 5 omslagen en 1 stuk 111 Van Jan Carel des Bordes, secretaris, kanselier en agent ad interim, en Jean Louis Rigo, secretaris van de ambassade. Met kopiebrieven aan de Staten- Generaal, 1747. 112 Van en aan Elbert baron de Hochepied, ambassadeur, en zijn

1.02.05

Legatie Duitse Keizer

113

114 115 116 117

15

echtgenote Anna Margaretha Boelema, 1749 en 1752. Van Willem Gerrit Dedel, ambassadeur, (met kopiebrieven aan de Staten-Generaal), zijn gentilhommes d'ambassade Leonard Lüps, J.A. Meijn van Spanbroek, en Johan Raye van Breukelerwaard. Met verklaringen betreffende het verdrinken van Pierre Puy, zijn hofmeester. Pera di Constantinopel, Peterwardein, Semlin en Buda, 1764-1765. Van Conrad Godard Nicolas Schutz, zaakgelastigde, 1765. Van Jean François Ribe, predikant van de ambassade, 1765., 1 stuk Van Daniel Alexander graaf de Hochepied, consul in Smyrna, 1752.

Ingekomen brieven van andere correspondenten uit Turkije: 2 stukken - van Thomas Payne te Constantinopel, 1752. - van J. van Lasalet, firmant van een handelshuis in Constantinopel, te Marseille, 1752.

118

Ingekomen brief van Gillis Coymans, resident van de Staten-Generaal in Denemarken, 1747.

1 stuk

119

Kopiebrieven van de Nederlandse gezanten Mauricius en Van Haeften aan de Staten-Generaal en de griffier, 1741 en 1764. 2 stukken

120

Klad-ontcijferingen van secrete stukken door secretaris Dorte, 1741-1742.

1 omslag

B. Taken en bevoegdheden van de gezant

B. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE GEZANT 121

Extractresolutie van de Staten-Generaal inzake zijn afscheid alsmede cijfers ten behoeve van zijn geheime correspondentie met de Staten-Generaal en met andere gezanten van de Republiek, 1739 en z.d. 1 pak

122

Instructie, acten ad omnes populos en kopie-geloofsbrieven van eerdere gezantschappen naar de stad Keulen en de keurvorsten van Keulen en de Palts, 1734 en 1736. 1 omslag

C. Politieke aangelegenheden

C. POLITIEKE AANGELEGENHEDEN 123

Stukken betreffende de oorlog tussen de keizer en Turkije, 1739.

1 omslag

124

Stukken betreffende de pretenties van Beieren, Pruisen en Spanje op de Oostenrijkse Nederlanden en andere Oostenrijkse erflanden na de dood van Karel VI keizer van Duitsland, 1740-1741. 1 pak

125

Stukken betreffende de neutraliteit van Hessische troepen in Franse dienst tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog, 1745. 1 omslag

16

Legatie Duitse Keizer

1.02.05

126

Rapport van Willem graaf Bentinck van Rhoon, gezant van de prins van Oranje naar de conferentie in Brussel over de uitvoering van het Barrièretractaat. ,Afschrift, met bijlagen 2 en 3. 1753 1 omslag

127

Stukken betreffende de Zevenjarige oorlog tussen Oostenrijk en Pruisen, 1755-1758.

1 omslag

128

Memorie inzake het geschil tussen Engeland en Zweden n.a.v. een onenigheid tussen John Burnaby en Henning Adolf graaf Gyllenborg. Afschrift. z.d. 1 stuk

128A

Stukken betreffende de bezetting van Bonn door Staatse troepen, 1703-1717.

1 omslag

Stukken zijn afkomstig van Hendrick en Frederik Hendrick van Bilderbeeck, voorgangers van Van Burmania als gezant te Keulen. D. Consulaire zaken, in het bijzonder die van het consulaat in Triëst

D. CONSULAIRE ZAKEN, IN HET BIJZONDER DIE VAN HET CONSULAAT IN TRIËST 129

Stukken betreffende aanneming, erkenning en bevoegdheden van Johann Georg Dumreicher als consul van de staat in Triëst, 1760-1761. 1 omslag

130

Ingekomen brieven van Dumreicher, 1756-1762.

1 omslag

131

Afschriften van uitgaande brieven aan Dumreicher, 1756-1762.

1 omslag

132

Ingekomen brief van Raphael graaf Pacecco, Spanjaard in Triëst, 1761.

1 stuk

133

Stukken betreffende de aansprakelijkheid voor de schade aan de `Concordia' van Amsterdam, kapitein Jan Diederik Trock, in Triëst, 1755. 1 omslag

134

Stukken betreffende een vordering van Cornelis van der Oudermeulen, koopman in Amsterdam, op Begler de Joseph in Triëst, gewezen Grieks koopman in Smyrna, 1755-1757. 1 omslag

135

Diverse stukken betreffende het opbrengen van schepen en goederen wegens contrabande, 1760, 1761 en z.d. 1 omslag

136

Algemene gezondheidsverordening voor Triëst en omgeving. Gedrukt. 1755. In het Italiaans en het Duits.

III. FRIEDRICH CHRISTOPH GRAAF VON DEGENFELD SCHOMBURG

III. FRIEDRICH CHRISTOPH GRAAF VON DEGENFELD SCHOMBURG Extraordinaris envoyé en minister plenipotentiaris, 1767-1782

1 deel

1.02.05

17

Legatie Duitse Keizer

137-151

`Protocollen'. Registers van uitgaande brieven aan de Staten-Generaal, de griffier en de raadpensionaris, 1767-1782. 137 1767 mrt. - 1768 apr., 1 deel 138 1768 mei-dec., 1 deel 139 1769 jan.-sep., 1 deel 140 1769 okt. - 1770 juni., 1 deel 141 1770 nov. - 1771 aug., 1 deel 142 1771 sep.-dec., 1 deel 143 1772 jan. - 24 okt., 1 band 144 1772 okt. 31 - 1774 juli 20., 1 deel 145 1774 juli 25 - 1775., 1 band 146 1776, 1 band 147 1777 - 1778 nov. 21., 1 band 148 1778 feb. 25 - nov. 11., 1 band 149 1778 nov. 15 - 1779 juli 24., 1 band 150 1779 juli 31 - 1780 apr. 19., 1 band 151 1781 mrt. 10 - 1782 feb. 20. Secretaris Kroll., 1 pak

152

Ingekomen extractresoluties van de Staten-Generaal, 1767- 1777, 1780.

153-161

Ingekomen kopieresoluties van de Staten-Generaal, 1766, 1771-1776, 1778-1780. 9 omslagen 153 1766, 1771 154 1772 155 1773 156 1774 157 1775 158 1776 159 1778 160 1779 161 1780, met enkele andere retroacta van de Staten-Generaal.

162

Ingekomen brieven van griffier Hendrik Fagel de Oude, 1773-1776.

163

Kopie van een uitgaande brief aan prins Willem V, 1769.

164

1 pak

1 omslag 1 stuk

Nota's van en aan Wenzel Anton Dominik vorst von Kaunitz-Rietberg, Oostenrijks hof- en staatskanselier: 1767-1779 1 pak - ingekomen nota's en afschriften daarvan, 1768-1779; - afschriften van uitgaande nota's, 1767-1778; - registers van gewisselde nota's, 1767-1771, 1771-1779.

165

Ingekomen brieven van collega-gezanten aan het keizerlijk hof: 1772, 1777 - van Andrzej vorst Oginsky, Polen. 1772; - van Alvise Contarini, Venetië. 1777.

1 omslag

18

Legatie Duitse Keizer

1.02.05

166

Ingekomen brief van baron Von Beust, kolonel- wachtmeester in keizerlijke dienst, z.d. 1 stuk

167

Geloofsbrieven van de Staten-Generaal aan de keizerin en de koningin t.b.v. Van Degenfeld. Afschriften. 1767 2 stukken

168

Stukken betreffende te declareren dag- en postgelden, 1771 en 1774.

3 stukken

169

Dossier inzake het proces tussen de prins van Anhalt-Schaumburg en zijn natuurlijk kind de markiezin van Favras over familierechtelijke kwesties, 1776-1778. 1 omslag

170

Diverse stukken over politieke en particuliere zaken, meest afschriften: 1 omslag - handels- en scheepvaartverdrag tussen de beide Siciliën en de Republiek, 1753. - conventie tussen de keizer en Frankrijk tot garantie van het Genuees bestuur over Corsica, z.d. - verzoek om keizerlijke goedkeuring van ruil van land tussen Frankrijk en Nassau-Saarbrücken, gedaan op de Rijksdag door de keurvorst van Mainz, 1768. - kopie van een brief van keizer Joseph II aan Papini, 1770. - verslag inzake geschillen betreffende de godsdienst bij de opvoeding van de kinderen van graaf Bánffy en gravin Bánffy geboren Barcsay in Transsylvanië, 1767. - memorie betreffende een schuld van Kaspar Adam Erhard von Geyso aan Leonard Stephan baron von Creutznach, luitenant-generaal der infanterie, [1776]. - verklaring omtrent de bepalingen van de Staten-Generaal van 1738 m.b.t. de godsdienst van officieren in Staatse dienst.

171

Recueil van brieven en memories betreffende de slag bij Denain, 1712, samengesteld door Albemarle ter rechtvaardiging van zijn optreden. Afschrift. z.d. In 1766 door baron Van der Duijn van Maasdam toegestuurd aan Van Degenfeld Schomburg. "No 11"

IV. CAREL GEORGE VAN WASSENAER EN SECRETARIS J. VAN DER EEM

IV. CAREL GEORGE VAN WASSENAER EN SECRETARIS J. VAN DER EEM Extraordinaris envoyé, minister plenipotentiaris en gedeputeerde, 1782-1786 Verbaal in het archief van de Staten-Generaal inv. nr. 8844.

172-175

Ingekomen kopieresoluties van de Staten-Generaal, 1782, 1784-1786. 172 1782 173 1784 174 1785 175 1786

176

Kopieresolutie van de Staten van Holland inzake de verkiezing van een nieuwe raadpensionaris, 1782 nov. 22. 1 stuk

V. REINIER VAN HAEFTEN

4 omslagen

V. REINIER VAN HAEFTEN Extraordinaris envoyé en minister plenipotentiaris, 1786-1800

177-186

Kopieboeken van uitgaande brieven. Met correspondentenlijst in inv. nr. 177. 1786-1799 10 delen

1.02.05 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187

19

Legatie Duitse Keizer

1786 juni 17 - 1787 mei 9. 1787 mei 12 - 1788 mei 17. 1788 mei 21 - 1789 feb. 25. 1789 feb. 28 - 1790 apr. 14. 1790 apr. 17 - 1791 nov. 23. 1791 nov. 26 - 1792. 1793 - mrt. 1794. 1794 apr.- 1795 aug. 1795 sep. - 1797 apr. 8. 1797 apr.12 - 1799 jan.

Agenda van uitgaande brieven, 1798-1799.

1 omslag.

Bevat uitvoerige analyses.

188

Kopieboek van uitgaande brieven wegens zijn gezantschap naar het congres te Sistova. Met andere stukken terzake, 1790-1791. 1 pak

189-193

Ingekomen ordinaris en secrete extractresoluties van de Staten-Generaal, 1787-1793, 1795. 4 pakken en 1 omslag. 189 1787-1788, 1 omslag. 190 1789-1790 191 1791-1792 192 1793 193 1795

194-199

Ingekomen kopieresoluties van de Staten-Generaal, 1786-1789, 1791 en 1794. 194 1786 195 1787 juli-dec. 196 1788 197 1789 198 1791 199 1794

6 omslagen

200

Ingekomen stukken van de Staten-Generaal en de Nationale Vergadering, 1796. 1 omslag

201

Ingekomen stukken van het Departement van Buitenlandse Zaken, 1796-1800.

1 pak

202

Ingekomen brief van het Provinciaal College van Politie, Financiën en Algemeen Welzijn in Gelderland, 1796. 1 stuk

203

Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan leden van het Oostenrijks gouvernement, te weten: 1 pak - van Wenzel Anton Dominik von Kaunitz-Rietberg, hof- en staatskanselier, 1789-1790; - van Johann Ludwig Joseph graaf von Cobenzl, vice- hof- en staatskanselier, 1788-1792;

20

Legatie Duitse Keizer

1.02.05

- van en aan Johann Amadeus Franz de Paula, baron von Thugut, minister van Buitenlandse Zaken, 1794-1795.

204

Ingekomen brieven van diplomatieke vertegenwoordigers te Wenen, te weten: 1 omslag - Constantino graaf Balbi, Genuees gevolmachtigd minister, 1794. - Thomas Grenville en Lord Spencer, Brits gezant en buitengewoon gezant, 1794. - J. Blauw, benoemd door de Nationale Vergadering als extraordinaris envoyé te Wenen, 1798. - Jean Baptiste Bernadotte, Frans ambassadeur, 1798. - Anton von Krauss, Deens legatiesecretaris, 1799. De brieven van Von Krauss ontbreken.

205

Ingekomen brieven van andere correspondenten, te weten: 1 omslag - [..] Blumendorf te Wenen, 1795. - George Redlich te Wenen, 1795. - firma Th. Gülcher & Mülder te Amsterdam, 1797. - Johan David Herstatt te Keulen, 1797.

206

Declaraties van Reinier van Haeften, 1788-1800.

207

Ingekomen brief van de ouderlingen van de Gereformeerde gemeente te Wenen, waarin verzocht wordt te bemiddelen in het terugkrijgen van registers en geschriften van de kapel te Wenen en het restant van het armenfonds, 1788. Met bijlagen, 1783-1784. 1 omslag

208

Stukken betreffende het herstel van het stadhouderlijk gezag in de Republiek, 1787. 1 omslag

209

Stukken betreffende de veranderingen in het bestuur van het hertogdom Brabant, 1787. 3 stukken

210

Dossier inzake het faillissement van de firma Gebr. Wagner te Triëst, 1787.

1 omslag

1 omslag

211

Stukken betreffende vorderingen van de Nederlandse kooplieden L.D. Smeets, P.S. Manjolet en de firma Guaita & Cie. op Oostenrijkse ingezetenen, 1788-1790, 1799-1801. 1 omslag

212

Stukken betreffende de betwisting van leengoederen in de Republiek uit de nalatenschap van Mauritz Carel George Burghaus, generaal in keizerlijke dienst, op Maria Margaretha Torck, douairière Rudolf Volkier, graaf van Rechteren tot Velner, z.d. 1 omslag.

213

Ingekomen documentatie, waaronder keizerlijke patenten en edicten, memories en afschriften van diplomatieke correspondentie, 1795-1798. Ontbreekt.

VI. J.L. SILLIMAN

VI. J.L. SILLIMAN Zaakgelastigde, 1800-1802

1.02.05

Legatie Duitse Keizer

21

214

Ingekomen brief van A. Broers te `s-Gravenhage, 1801.

215

Stukken betreffende een vordering wegens in 1795 door Jan Hendrik Pierik aan het keizerlijke leger geleverde haver en hooi, 1801. 1 omslag

VII. GERRIT CAREL VAN SPAEN VAN VOORSTONDEN

1 stuk

VII. GERRIT CAREL VAN SPAEN VAN VOORSTONDEN Extraordinaris envoyé en minister plenipotentiaris, 1802-1808

216-219

Kopieboeken van uitgaande brieven aan het Departement van Buitenlandse Zaken, 1802-1808. 4 delen 216 1802 sep. 18 - 1803 sep. 10. 217 1803 sep. 12 - 1804. 218 1805-1806 219 1807-1808

220-225

Minuten van uitgaande brieven aan het Departement van Buitenlandse Zaken, 1802-1807. 5 pakken en 1 omslag 220 1802, 1 omslag 221 1803 222 1804 223 1805 224 1806 225 1807

226

Ingekomen nouvelles van het Departement van Buitenlandse Zaken, 1802-1803, 1806.

1 omslag

Ontbreekt deels.

227

Overige ingekomen stukken van het Departement van Buitenlandse Zaken, 1802-1808.

228-230

Ingekomen brieven van Nederlandse vertegenwoordigers in het keizerrijk en Turkije, 1802-1806. 3 omslagen 228 Van Anthony Boldewijn Gijsbert baron van Dedem van de Gelder, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister in Pruisen, 18031806. 229 Van Frederik Gijsbert baron van Dedem van de Gelder, ambassadeur, en François Testa, zaakgelastigde in Turkije, 18021805. 230 Van F.E.J. Baraux, consul-generaal te Triëst, 1803-1806.

231

Kopieboek van uitgaande brieven aan het Oostenrijks gouvernement, 1803-1807.

232

1 pak

1 deel

Minuten van uitgaande stukken aan leden van het Oostenrijks gouvernement, te weten: 1 omslag

22

Legatie Duitse Keizer

1.02.05

- Johann Ludwig Joseph graaf von Cobenzl, geheimraad, conferentieminister en vice- hof- en staatskanselier, 1802-1805. - Philips, graaf von Stadion, minister van Buitenlandse Zaken, 1806-1807. - Josef von Hudelist, geheimraad van de Oostenrijkse hof- en staatskanselarij, 1807. - Karl graaf Zichy zu Zich und Vásonykëo, Oostenrijks geheimraad en president van de Hofkamer, z.d.

233

Ingekomen stukken van leden van het Oostenrijks gouvernement, te weten: 1 omslag - Johann Ludwig Joseph graaf von Cobenzl, geheimraad, conferentieminister en vice- hof- en staatskanselier, 1802-1805. - Franz de Paula Karl graaf von Colloredo-Waldsee, geheim kabinets- en conferentieminister, 1803. - Andr. Gaudin, hofagent en secretaris te Boekarest, 1803. - Philips graaf von Stadion, minister van Buitenlandse Zaken, 1807. - Josef von Hudelist, geheimraad van de Oostenrijkse hof- en staatskanselarij, 1807. - Anton Gotthard graaf von Schafgotsch, Oostenrijks werkelijk geheimraad en opperhofmeester van Ferdinand aartshertog van Oostenrijk, z.d. - Karl Franz Xavier Joseph prins Albani, Oostenrijks werkelijk geheimraad en oppermeester van Ferdinand aartshertog van Oostenrijk, z.d. - Oostenrijks "Hofkammer in Münz- und Bergwesen", 1806. De stukken van de drie laatste correspondenten ontbreken.

234

Minuten en afschriften van uitgaande brieven aan overige correspondenten, te weten: 1 omslag - Joachim Ernst Mulert tot de Leemcule te Zwolle, 1803. - mr. Cornelis Backer te Amsterdam, 1804. - François Schraud, protomedicus van Hongarije, z.d.

235

Ingekomen stukken van overige correspondenten, te weten: 1 omslag - oomzegger H. Berkhoff, 1803. - Josephus Stantwisch, houtvester te Schemnitz, 1804. - P. Chomel te Parijs, 1804-1805. - J.W. van Doorn - van Oudemullen, te Ringenberg bij Wezel, 1805.

236

Geloofsbrief, instructie en paspoort verstrekt door het Staatsbewind, 1802, 1804.

1 omslag

237

Kopiedeclaraties en overzicht van uitgaven, 1802-1805, 1807.

1 omslag

Het overzicht van uitgaven ontbreekt.

238

Memorie betreffende het bestuur der Oost-Indische Bezittingen, 1802. Ontbreekt.

239

Dossier inzake de vordering van Samuel Nicolaas du Moulin, koopman in papier te Amsterdam, op de student Franciscus Pethe i.v.m. het drukken van Hongaarse bijbels, 1793-1803. 1 omslag

240

Verklaring voor Hespe & Cie., bankiers te Amsterdam betreffende een keizerlijke geldlening. Afschrift. 1805 1 stuk

1.02.05

241

Legatie Duitse Keizer

23

Stukken betreffende vorderingen, wegens de levering in 1795 door de Muidense herbergier en stalhouder Willem Hulsboom van paarden aan de keizerlijk krijgscommissarissen Charli Broer, Jasci en Leopold Bekkermeister, 1807. 1 omslag

VIII. DIRK, GRAAF VAN HOGENDORP

VIII. DIRK, GRAAF VAN HOGENDORP Extraordinaris envoyé en minister plenipotentiaris, 1808-1809 Zie ook Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief, het archief van de familie Van Hogendorp, inv. nrs. 29-36.

242

Stukken betreffende de verzochte protectie van Pieter Barend baron van Wydenbruch te Groskahl bij Sobotka in Bohemen, 1807.

1 omslag

24

Legatie Duitse Keizer

1.02.05

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN OTTO BOSCH

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN OTTO BOSCH ---

Nouvelles van O. Bosch aan de Staten-Generaal en de griffier. Gedrukt, met inhoudsopgaven. 1725-1767. 3 pakken De hieronder beschreven gedrukte nouvelles zijn afkomstig van Otto Bosch, die achtereenvolgens in een aantal plaatsen de functie van secretaris bekleedde. Van 1720 tot 1725 was hij secretaris te Parijs; in 1727 te Mainz; van 1730 tot 1737 in Berlijn en Dresden en tenslotte van 1739 tot 1770 in Frankfurt, waar hij tevens zaakgelastigde was. Deze nouvelles berusten in de collectie nouvelles in het archief van de Staten Generaal en omvatten over de periode 1725 1767 niet de complete verzameling, maar alleen die pagina's waarop de brieven staan afgedrukt die O. Bosch eerst als secretaris van twee Nederlandse gezanten, later als gezantschaps secretaris aan de Staten Generaal en de griffier heeft geschreven. Elke van de drie pakken is voorzien van een kartonnen etiket, waarop in het handschrift van Bosch zelf de inhoud staat vermeld. Bosch overleed als secretaris in Frankfurt op 27 mei 1770. Kort daarna werd zijn archief ter griffie gesepo¬neerd. Van de andere archiefbestanddelen is tot dusver geen spoor teruggevonden. >Aangezien de stukken zich in het archief van de Staten-Generaal bevinden dienen ze via toegangsnummer 1.01.06 te worden aangevraagd.

---

---

Als secretaris van Hop in Parijs (1725) en van Van Ginckel in Berlijn en tijdens de absentie van Bosch door Van Ginckel zelf, 1725, 1731, 1732, 1734, 1736 Zie archief Staten-Generaal, 1.01.06, inv. nr. 12144.

Als secretaris in Frankfurt, 1741-1750 Zie archief Staten-Generaal, 1.01.06., inv. nr. 12144.

---

Als secretaris in Frankfurt, 1751-1767 Zie archief Staten-Generaal, 1.01.06, inv. nr. 12145.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF