Lågstrålande zoner

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Fysik
Share Embed Donate


Short Description

Download Lågstrålande zoner...

Description

Miljöförvaltningen

Lågstrålande zoner I LANDSKRONA KOMMUN

Emilie Jönsson Miljöinspektör Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona

Rapport 2008:6

1

Innehållsförteckning

Sammanfattning .....................................................................................................................2 Inledning ................................................................................................................................3 Bakgrund............................................................................................................................3 Förklaring av termer ...........................................................................................................3 Gränsvärde och hälsorisker.................................................................................................4 Magnetiska fält ...............................................................................................................4 Radiofrekventa fält .........................................................................................................5 Elkänslighet....................................................................................................................6 Syfte.......................................................................................................................................6 Metod.....................................................................................................................................6 Magnetiska fält...................................................................................................................7 Radiofrekventa fält .............................................................................................................7 Resultat ..................................................................................................................................7 Magnetiska fält...................................................................................................................7 Radiofrekventa fält .............................................................................................................8 Slutsats...................................................................................................................................9 Magnetiska fält...................................................................................................................9 Radiofrekventa fält .............................................................................................................9 Bilaga 1................................................................................................................................10 Bilaga 2................................................................................................................................11 Bilaga 3................................................................................................................................12 Bilaga 4................................................................................................................................13 Bilaga 5................................................................................................................................14 Bilaga 6................................................................................................................................15 Bilaga 7................................................................................................................................16 Källor ...................................................................................................................................17

2

Sammanfattning Projektet omfattar mätningar av elektromagnetiska fält och radiofrekventa fält i Landskrona Kommun, efter ett beslut från kommunfullmäktige. Resultatet ska klargöra var i kommunen det finns lågstrålande zoner. Miljönämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att kartlägga var strålningen är stor respektive liten i kommunen. TCO rekommenderar att man har en arbetsmiljö som har magnetfält under 0,2 µT och elektriska fält under 10V/m. Som konsult för mätning av elektromagnetiska fält och radiofrekventa fält anlitades Clas Tegenfeldt, Bättre Elmiljö (BEMI). Mätningarna utfördes 2007-02-20 – 2007-02-22. Det som från början var avsett att vara en manuell mätning av magnetfält på ett tiotal punkter blev en komplett vägmätning av magnetfält och radiofrekventa fält inom kommunen. Att mäta magnetfält över en hel kommun har aldrig utförts tidigare och resultaten är mycket intressanta. Resultatet från vägmätningen av magnetfält visar att vagabonderandeström och därmed magnetfält är ytterst vanligt förekommande, i en stadsmiljö i stort sett överallt men även på landsbygden i tätorter eller klungor av hus med gemensamma rörsystem. Vägmätningen av magnetfält visar också att exponeringen för boende på bottenvåningen intill stadsgatan blir relativt hög, samtidigt visar det sig att ett ytters fåtal byggnader har höga magnetfält p.g.a. kraftledningar. Kraftledningar ger höga magnetfält men fälten avtar snabbt med ökat avstånd från kraftledningen, och redan efter 50 meter är fältet relativt lågt. En dominerande orsak till exponering för magnetfält i samhället idag är vagabonderande ström via fjärrvärmerör. Radiofrekventa fält från tevesändare är relativt högt i kommunen, högre än i Södertälje, Lidköping, m.fl. kommuner. Detta beror på flera saker, dels är kommunen mycket platt, dels finns tre större tevesändare runt om kommunen, varav den i Helsingborg är relativt nära. Mobiltelefonin är en dominerande exponeringskälla av mikrovågor och i stadsmiljö dominerande över alla andra sändartyper. 3G är fortfarande inte färdigutbyggt men är redan en stor exponering, i klass med GSM 900. Lågstrålande zoner är svåra att definiera eftersom kommunen är liten, platt och har väl utspridda master med GSM och 3G. Man kan dock hitta platser för enstaka hus eller grupper av hus där nivåerna är låga.

3

Inledning Bakgrund Kommunfullmäktige har beslutat att Landskrona kommun ska detaljplanlägga en lågstrålande frizon, där elallergiker kan erbjudas bostäder. Bostäderna ska vara fria från strålning från kraftledningar, elstängsel, grannars elektronikbemängda hem och kommunikationssändare. Miljönämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att kartlägga var strålningen är stor respektive liten i kommunen.

Förklaring av termer Elektromagnetiska fält består av pendlande elektriska och magnetiska fält, därav namnet. Radiovågor är en del av det som brukar betecknas elektromagnetiska fält. Dit hör också ljus. Det elektromagnetiska spektrumet är ett sätt att inordna alla elektromagnetiska fenomen efter frekvens, energi eller våglängd. Av tradition brukar man använda frekvenser för att rangordna olika typer av elektromagnetiska fält, alltifrån statiska fält (0 Hz) och kraftfrekventa fält (50 Hz) till högre frekvenser som används för radiotrafik och andra användningsområden som uppvärmningsprocesser i industrin och t.ex. mikrovågsugnar. Elektriska fält Elektriska fält uppstår när det finns en spänningsskillnad mellan två föremål. Även apparater som är avslagna kan alltså ge upphov till ett elektriskt fält. Fältet ökar med spänningen men avtar med avståndet. Det är relativt enkelt att minska förekomsten av dessa fält genom att använda skärmning och jordning. Elektriska fält är inte lika genomträngande som magnetfält utan reduceras kraftigt genom väggar, glas m.m. Enheten för elektriska fält är Volt/meter (V/m). Oftast används kilovolt/meter (kV/m). Statiska elektriska fält Statiska elektriska fält kan alstras av t.ex. friktion mellan olika material. Människan omges normalt av ett statiskt elektriska fält som finns naturligt. Magnetiska fält Magnetiska fält uppstår först då det går en ström genom en ledning eller utrustning. Fältets styrka är proportionell mot strömstyrkan, men avtar med avståndet från strömbanan. Är strömmen en växelström så blir magnetfältet också växlande och en likström ger då ett statiskt magnetfält. Växlande magnetfält bildas kring ledningar och apparater för växelström, dvs. kring kraftledningar, transformatorer och kring allt som drivs med ström från väggkontakten. Magnetfält mäts i Tesla, använder ofta µT. De magnetiska fälten är betydligt svårare att avskärma än de elektriska fälten de går obehindrat igenom väggar och tak. Magnetfält med frekvenser upp till 300 Hertz (Hz) kallas för kraftfrekventa. Hertz anger antal svängningar per sekund. Vagabonderandeström Vanliga elledningar alstrar i regel inga påtagliga magnetfält men ibland kan den ström som egentligen ska gå tillbaks till elverket via elkablarna ta en smitväg, bl.a. genom vattenledningssystemet, armeringsjärn m.m. Man brukar säga att strömmarna vagabonderar. Dessa strömmar är i sig själva inte farliga men de alstrar magnetfält som kan ha samma styrka som fälten kring kraftledningar. Vagabonderande ström ger magnetfält som avtar långsamt med

4 ökat avstånd. De magnetiska fälten är svåra att avskärma, därför måste man reducera magnetfälten genom att undvika att skapa dom, dvs. åtgärda källan. Detta innebär att undvika vagabonderande ström genom femledarsystem, plastpackningar på inkommande fjärrvärmerör, samt undvika multipla jordningar. Radiofrekventa fält En radiofrekvent elektromagnetisk våg kan förmedla information på långa avstånd. Mobiltelefonernas basstationer, TV- och radiosändare samt radar ger upphov till radiofrekventa fält. Styrkan på radiofrekventa fält anges som effekttäthet, vars enhet är watt per kvadratmeter (W/m2). För en radiofrekvent källa som är nära kroppen - som t.ex. en mobiltelefon - tillämpas SAR-värdet, vars enhet är watt per kilogram (W/kg). Strålning från TV och radiosändare Basstationsantennerna för mobiltelefoni, utstrålar radiovågor av samma slag som t.ex. de TVsändare som sänder ut TV2 och TV4 på det sk UHF-bandet. Dessa TV-sändare är oftast mer än 1.000 gånger starkare än basstationerna för mobiltelefoni. Basstationerna och andra radiooch TV-sändare sänder inte ut joniserande strålning av den typ som man förknippar med t.ex. röntgen eller strålning från radioaktiva ämnen. Strålning från radiosändare kallas ickejoniserande. Hit hör en lång rad andra fysikaliska fenomen, t.ex. synligt ljus, ultraviolett och infraröd strålning, mikrovågor samt elektriska- och magnetiska fält. Mobiltelefoni – GSM, NMT, 3G Mobiltelefoner och basstationer avger elektromagnetiska fält. Den stora mängd basstationsantenner som har satts upp under senaste tiden används för GSM- 900 och 1800 systemen. Basstationer för det äldre NMT-systemet vid 450 MHz är inte lika vanliga och de byggs inte ut i någon större utsträckning. NMT-systemet vid 900 MHz har stängts av den 1 januari 2001. De nuvarande GSM-systemen arbetar med radiosignaler med en frekvens runt 900 MHz och 1800 MHz vilket motsvarar våglängder på ca. 30 respektive 15 cm. Tredje generationens mobilsystem (UMTS) utnyttjar radiosignaler med en frekvens runt 2000 MHz. För mobiltelefoni finns ett samband med ökad uteffekt och ökat antal samtidiga telefonsamtal, detta gör att signalstyrkan för t.ex. en GSM basstation ökar under ”högtrafiktid” typiskt runt lunch och vid femtiden på eftermiddagen på vardagar. (SSI, Socialstyrelsen och BEMI)

Gränsvärde och hälsorisker Magnetiska fält Växlande magnetfält skapar elektriska strömmar i kroppen. Vid mycket starka fält kan strömmarna bli så stora att de kan innebära en hälsorisk. Det råder idag stor samstämmighet om vilka fältstyrkor som behövs för att ge upphov till omedelbara skadliga effekter som nervoch muskelretningar. De uppstår direkt när en person exponeras (=utsätts) för fält och upphör när exponeringen upphör. De styrkor på fälten som krävs ligger långt över vad som normalt finns i vår omgivning och allmänheten utsätts idag aldrig för så starka magnetfält. För närvarande har Sverige inte några gränsvärden för statiska eller kraftfrekventa magnetfält, varken i arbetsmiljön eller för allmänheten. Men både Arbetarskyddsstyrelsen och Strålskyddsinstitutet håller på att arbeta fram föreskrifter och allmänna råd för sådana gränsvärden. TCO rekommenderar att man har en arbetsmiljö som har magnetfält under 0,2 µT och elektriska fält under 10V/m.

5

EU-kommissionen har antagit rekommendationer för en begränsning av befolkningens exponering för elektriska och magnetiska fält. Alla dessa föreskrifter överensstämmer med riktlinjer som den oberoende, internationella strålskyddskommissionen ICNIRP gav ut 1998. ICNIRP har efter en noggrann genomgång av all vetenskaplig litteratur på området kommit fram till ett system av gränsvärden som är baserat på kända, akuta hälsoproblem av växlande magnetfält. Strömmen, som sådana fält kan ge upphov till i kroppen, får inte överstiga 2 mA/m2 (milliampere per kvadratmeter). Därmed håller man ett betryggande avstånd till värden där nerv- och muskelretningar kan inträffa. En översättning av detta strömvärde till 50 Hz magnetfält resulterar i ett gränsvärde på 100 µT för exponering av allmänheten. När det gäller eventuella långsiktiga skador, som t ex förhöjd cancerrisk, anser ICNIRP att tillgängliga data inte räcker till för att fastställa gränsvärden.

TCO rekommenderar Många fastighetsförvaltare Försiktighetsprincip enligt BEMI

nT 5-2000 Hz

nT 2-400KHz

µT 0 Hz

V/m 5-2000 Hz

V/m 2-400 KHz

V/m 0 Hz

< 200
View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF