LiU Cancer Verksamhetsplan

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Oncology
Share Embed Donate


Short Description

Download LiU Cancer Verksamhetsplan...

Description

LiU Cancer Verksamhetsplan

Linköping 2011-06-01

Charlotta Dabrosin Professor/Överläkare IKE/Div Onkologi Linköpings Universitet Onkologiska kliniken Universitetssjukhuset

Maria Sunnerhagen Professor i Strukturbiologi IFM/Div Molekylär bioteknik Campus Valla Linköpings Universitet

Verksamhetsplan LiU Cancer

Vision Skapa en profilmiljö för cancerforskning vid LiU/LiÖ och höja nivån på LiU/LiÖ:s cancerforskning genom fler kvalitativa publikationer samt större och fler excellenta anslag.

Mission LiU Cancer ska uppnå sin vision genom att: - skapa gemenskap för cancerforskningen på LiU/LiÖ - stärka de tvärvetenskapliga knytpunkterna för cancerforskningen på LiU/LiÖ - vara en katalysator för samarbetsprojekt inom cancerområdet - bygga på existerande starka miljöer och förstärka kopplingarna mellan exemplifierat enligt nedan:

Klin  /  preklin   målområden  

Visualisering   Proteinkemi,   Nano,   Beräkning,   proteomik   material   modellering    

 

 

Blod,  immunologi  

 

   

 

Bröst,  gynekologi  

 

   

Gastrointestinal  

   

Individualiserad  cancerterapi  

   

 

 

Övriga  (huvud,   lunga,  skelett  mm)  

 

   

 

Mål -

Leverera forskningsresultat utifrån praktiska frågeställningar inom sjukvården som kan leda till praktisk nytta i patientvården inom en snar framtid Utveckla hög grad av tvärvetenskapligt angreppsätt över fakultetsgränserna Öka den externa finansieringen Leverera excellent forskning Attrahera/rekrytera produktiva forskare Fakultetsöverbryggande handledning inom forskarutbildningen 2

Verksamhetsplan LiU Cancer

Strategier -

Uppstartsanslag för forskning som bryggar klinik-pre-teknik Besöksforskaranslag: HU-Klinik, Klinik-Valla, Valla-HU Flera PI teams för högre impakt – excellens; gemensamma stora anslag Tydliggöra och manifestera LiU Cancer som en excellent miljö inom LiU/LiÖ Utnyttja tvärvetenskapliga möjligheter och LiUs småskalighet/närhet Genomföra gemensamma workshops och seminarier På längre sikt starta en forskarskola.

Organisation -

Exekutiv funktion Charlotta Dabrosin ordf, Maria Sunnerhagen koordinator/CEO.

-

Styrgrupp består för närvarande av Maria Sunnerhagen, Charlotta Dabrosin, Örjan Smedby, Mikael Sigvardsson och Hans Starkhammar. Styrgruppen ska innehålla representation från IKE, IMH, CMIV, RCC och Valla och kan väljas om vid nätverkets årsmöte, som äger rum på den årliga retreaten.

-

Vetenskapligt råd (Core group) bestående av cancerforskare vid LiU/LiÖ med excellenta externa forskningsanslag inom cancerområdet.

-

Beslut om vilka projekt som ska erhålla stöd fattas av styrgruppen baserat på utvärderingar dels från det vetenskapliga rådet, dels från externa bedömare.

-

Hela nätverket innefattar aktiva forskare inom cancerområdet vid LiU/LiÖ, idag beskrivet av bilden nedan:

3

Verksamhetsplan LiU Cancer Aktiviteter Två centrala aktiviteter ska genomföras per år för hela nätverket 1. Workshop/seminarium – internationellt namnkunniga personer inbjuds till workshop tex i samband med kliniska möten som anordnas i Linköping. Som exempel anordnas hösten 2012 ett nationellt kliniskt ”state of the art” möte i Linköping i bröstcancervård. En workshop planeras i anslutning med detta möte med möjlighet att integrera kliniken på ett naturligt sätt. Tid ges för informella kontakter mellan seniorer/juniorer. 2. Retreat en gång per år för att skapa förutsättningar för fria diskussioner och därmed öka möjligheterna till utökat samarbete mellan grupper på LiU/LiÖ.

Övriga aktiviteter Inrätta möjligheter att söka stöd för • Projektmedel för delfinansiering för fakultetsövergripande postdoc, doktorand eller motsvarande • Delfinansiering för tvärdisciplinära högriskprojekt • Besöksanslag för utbyte mellan LiTH, HU, Klinik • Internationella forskarutbyten inom cancerområdet Knyta internationella kontakter med andra cancernätverk för att stärka internationella kontakter samt öka möjligheterna för att attrahera EU-anslag. Kontakt med The Netherlands Cancer Institute har tagits och studiebesök för styrgruppen planeras. Samarbete med LiU Fundraising för att öka resurser och exponering, inkl ta fram en logotype för LiU Cancer. Uppdatera och tillgängliggöra en hemsida som beskriver cancerforskning vid LiU och LiU-Cancers aktiviteter.

Normer Normer upprättas för styrgruppens samarbete. Normerna kommer bland annat att handla om närvaro, delaktighet, ansvar för att arrangera aktiviteter, samt lojalitet inom gruppen. Medlemskap upprättas för deltagarna i Core Group. Inflytande ges till medlemmarna om hur medel kan användas. Krav kan ställas om finansiering erhålls och handla om hur namnet LiU Cancer får användas i ansökningar, närvaro vid aktiviteter mm.

4

Verksamhetsplan LiU Cancer Budget Med en budget på 9 MSEK fördelat över tre år planeras följande genomsnittliga årliga budget: Koordinator deltid/Adm stöd Projektstöd Retreat/Workshop Overhead

200.000 1.800.000 250.000 750.000

Summa

3.000.000

Omfattningen på aktiviteterna kan variera över tiden efter beslut i styrgruppen.

Kommunikation Kanal

Syfte

När

Vem/vilka

Styrgruppsmöten

Målsätta, genomföra och planera LiU Cancers verksamhet

Två gånger per halvår

Hela styrgruppen Ansvarig för genomförande: Koordinator och ordförande

Retreat

Forskningsutbyte inom LiU Cancer och extern inspiration/mentorskap

En gång per år

Sprida information om verksamheten och aktuella aktiviteter Kommunicera löpande med medlemmarna inätverket

Fortlöpande

Styrgruppen Ansvarig för genomförande: Koordinator Ansvarig: Koordinator

Hemsida

Gruppmail

Fortlöpande

Ansvarig: Koordinator

5

Verksamhetsplan LiU Cancer Utvärdering

Kriterium

Mätmetod

Excellenta externa anslag

Antal och storlek på anslag

Publikationer

Antal publikationer Medelimpact Antal publikationer med impact över 5 och över 10

Rekryteringar

Antal doktorander, post docs, Fo-ass, lektorer och professorer inom området

Fakultetsövergripande projekt

Antal - storlek

Status vid start Inventering sker under hösten 2011 för att bestämma startvärde (2010) Inventering sker under hösten 2011 för att bestämma startvärde (2010) Inventering sker under hösten 2011 för att bestämma startvärde (2010) Inventering sker under hösten 2011 för att bestämma startvärde (2010)

Utvärdering efter 3 år Start jämförs med 2011, 2012, 2013 Start jämförs med 2011, 2012, 2013 Start jämförs med 2011, 2012, 2013 Start jämförs med 2011, 2012, 2013

Inrapportering En utvärdering av projektet sammanställs och inlämnas till samverksansberedningen senast 31/12 2014.

6

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF