Länk till GRAF presentation

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Psykiatri
Share Embed Donate


Short Description

Download Länk till GRAF presentation...

Description

http://vimeo.com/77776423

Vi som presenterar idag är • • • • •

Frida Enebacke, Härryda kommun Ann-Charlotte Fröjdh, Lerums kommun Christl Süle, Stenungsunds kommun Marie Wegelt, Mölndals Stad Peter Älverbrandt, Partille kommun

• Karin Westberg, GRAF • Nicholas Singleton, GRAF

GRAF-projektet • Budget 8,4 miljoner • Finansieras via Europeiska socialfonden • Är ett sk PO1-projekt, kompetensutveckling av personal • 500 personer i fem av Göteborgsregionens 13 kommuner • Tillgänglighet och jämställdhet viktiga perspektiv i projektet

GRAF-projektets syfte Att genom kompetensutveckling av personal och chefer åstadkomma en förändring i arbetsmetoder och organisatoriska strukturer kring funktionshinder och psykisk ohälsa i relation till arbete

Två områden • Brukarnivån – effektivisering och samordning av stödinsatser till brukare i den egna organisationen i syfte att öka brukarnas förankring på arbetsmarknaden. • Strukturell nivå – samverkan mellan olika parter kring individerna i syfte att samordna resurser och kunskaper om funktionsnedsättning i relation till arbete.

Målgrupp • Medarbetare och chefer som i sitt arbete stöttar personer med funktionsnedsättning i kommunerna Härryda, Lerum, Partille, Stenungsund och Mölndals stad • Vissa aktiviteter riktar sig även till strategiska samverkansparter såsom AF, FK, sjukvård, brukarorganisationer, företagare etc.

Mål • Kompetent personal som bidrar till att öka möjligheter för personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa att få och behålla arbete. • En arbetsorganisation hos de kommunala verksamheterna som bygger på personalens kompetens och förmåga att samverka internt samt med olika offentliga och privata aktörer kring brukare. • Skapa hållbara strukturer för organisatoriskt lärande i kommunala verksamheter genom att pröva och utvärdera olika modeller för utvecklingsarbete.

Olika perspektiv • Breda inspirationsföreläsningar för att ge en bra grund till många medarbetare • Fördjupningsutbildningar för nyckelpersoner • Utbildningar för att stärka möjligheten till hållbara strukturer

Mål • Kompetent personal som bidrar till att öka möjligheter för personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa att få och behålla arbete.

Mål - kompetensutveckling • SE • IPS • MI

• ICF-kompetenscirkel • Studiecirkelledare • Nätverksledare • Samverkan • Sociala företag

• Bemötande av personer med psykiska funktionsnedsättningar • Studiebesök i Sverige • Transnationella aktiviteter • Jämställdhet • Brukares erfarenheter • Kognitiva hjälpmedel

Mål • En arbetsorganisation hos de kommunala verksamheterna som bygger på personalens kompetens och förmåga att samverka internt samt med olika offentliga och privata aktörer kring brukare.

Mål - samverkan • Seminarium med forskarstöd • Samordnad rehabilitering • Mellankommunal samverkan ligger i projektets natur • Jobbskuggning

• SMARTA mål • Mätbar samverkan på individnivå • Överraskande behov/utveckling av intern samverkan

Mål • Skapa hållbara strukturer för organisatoriskt lärande i kommunala verksamheter genom att pröva och utvärdera olika modeller för utvecklingsarbete. • En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten.

Mål – organisatoriskt lärande • Studiecirkelledare • Nätverksledare • Lärande besök • Att få omsätta teori till praktik och lära andra ger bäst förutsättningar för att den nya kunskapen skall implementeras

• Dokumentationsstrateg • SMARTA mål • Följeforskning

Siffror • • • • • • • • • •

Projekttid 1 augusti 2012- 30 juni 2014 Mål 500 unika deltagare i fem kommuner Tom februari 2014 – ca 450 deltagare 2 filmer producerade, SE respektive IPS Ca 100 personer grundutbildning SE – ca 40 SMARTa mål. Följs upp av dokumentationsstrateg. Ca 40 personer fördjupning SE Ca 35 personer IPS Ca 120 personer MI-utbildning Regionalt nätverk om IPS 4 transnationella aktiviteter, Dublin x 2, Italien, Finland

Några resultat • 2 kommuner har tillsatt en särskild tjänst med ansvar för Supported Employment • 3 kommuner startat strukturerad samverkan mellan och inom förvaltningar, mätbart. Övriga 2 på väg. • Omorganisation av befintliga verksamheter för att passa det nya ”tänket” pågår och utvecklas • Job shadow day i Stenungsund 15 maj • Regional Job shadow day 2015?? • GR bjuder in jobbcoacher för arbetsplatsanalys • Förstudie ESF för ett kommande PO2-projekt

Perspektivet har förändrats • Framgångsfaktorer är att en väl fungerande metod ger en känsla av att jobbcoachen kan matcha rätt arbetstagare med rätt arbetsgivare och vara ett långsiktigt stöd och bollplank. Man är inte bara ute efter ett jobb, eller en god samarit, utan en win-win situation där det finns ett ömsesidigt behov. Har man en gång en god erfarenhet så öppnar man gärna dörren igen.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF