Luftföroreningar utomhus (kapitel 2)

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Oncology
Share Embed Donate


Short Description

Download Luftföroreningar utomhus (kapitel 2)...

Description

Luftföroreningar utomhus (kapitel 2) Petter Ljungman

2017-05-29

Petter Ljungman

1

Luftföroreningar  Partiklar av olika storlekar (PM10, PM2,5)  Gaser (Ozon, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid)  Polycykliska kolväten, lättflytiga organiska ämnen

2017-05-29

Petter Ljungman

2

Källor till partikelutsläpp

2017-05-29

Petter Ljungman

3

Partikelhalter i svenska storstäder

2017-05-29

Petter Ljungman

4

Kväveoxidutsläpp

2017-05-29

Petter Ljungman

5

Antal dygn med ozonhalter högre än gränsvärdet

2017-05-29

Petter Ljungman

6

Upplevd luftkvalitet

2017-05-29

Petter Ljungman

7

Upplevda besvär av bilavgaser

2017-05-29

Petter Ljungman

8

Besvär av utemiljön hos personer med astma/allergi

2017-05-29

Petter Ljungman

9

Dödlighet

Hjärt- och kärlsjukdom

2017-05-29

Lungsjukdom inklusive cancer

Petter Ljungman

10

Hjärt- och kärlsjukdomar  Åderförkalkning och hjärtinfarkt  Hjärtsvikt  Rytmrubbningar inklusive hjärtstopp  Högt blodtryck  Stroke

2017-05-29

Petter Ljungman

11

Lungsjukdomar  Astma hos barn och vuxna  Försämrad lungfunktion  Allergiutveckling  Infektioner  Lungcancer

2017-05-29

Petter Ljungman

12

Fosterutveckling Demens

Metabolt syndrom

2017-05-29

Petter Ljungman

13

Tack!

2017-05-29

Petter Ljungman

14

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF