Masterprogram i humaniora 2016/2017

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi
Share Embed Donate


Short Description

Download Masterprogram i humaniora 2016/2017...

Description

Masterprogram i humaniora 2016/2017 120 HP UPPSALA , GOTLAND CAMPUS 100%

Masterprogram i humaniora är programmet för dig som har en kandidatexamen, samt minst 60 hp i något av historiskfilosofiska fakultetens ämnen (för konstvetenskap, etnologi, estetik, teoretisk filosofi och praktisk filosofi gäller minst 90 hp). Programmet innehåller 14 olika inriktningar som täcker snart sagt alla uttrycksformer för mänsklig kultur: konst, historia, religion, litteratur, filosofi, musik, sociala mönster och materiella lämningar. OM PROGRAMMET Du väljer inriktning för masterprogrammet beroende på vad som ingår i din filosofie kandidatexamen. Programmet har följande huvudområden som inriktning: ◾ Antikens kultur och samhällsliv ◾ Arkeologi ◾ Estetik ◾ Etnologi ◾ Genusvetenskap ◾ Historia ◾ Idé- och lärdomshistoria ◾ Konstvetenskap ◾ Kulturantropologi ◾ Litteraturvetenskap ◾ Musikvetenskap ◾ Praktisk filosofi ◾ Retorik ◾ Teoretisk filosofi

Masterprogrammet ger dig en gedigen utbildning med både teoretiska och praktiska inslag. Du skriver ett examensarbete om 45 högskolepoäng (hp), 30 hp för magisterexamen, och läser i de flesta fall några obligatoriska kurser inom din valda inriktning. Därutöver kan du välja bland ett stort antal kurser, vilka gemensamt täcker hela fakultetens bredd. Du erbjuds även några ”verktygskurser” som ger dig praktiska färdigheter inför ditt kommande yrkesliv, samt möjligheten att göra verksamhetsförlagd utbildning vid företag, organisationer eller myndigheter. Magisterexamen ger behörighet till forskarutbildning.

Inriktningar ◾ Antikens kultur och samhällsliv ◾ Arkeologi ◾ Estetik ◾ Etnologi ◾ Genusvetenskap ◾ Historia ◾ Idé- och lärdomshistoria ◾ Konstvetenskap ◾ Kulturantropologi ◾ Litteraturvetenskap ◾ Musikvetenskap ◾ Praktisk filosofi ◾ Retorik ◾ Teoretisk filosofi EXAMEN Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med något av följande huvudområden: antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, estetik, etnologi, genusvetenskap, historia, idé- och lärdomshistoria, konstvetenskap, kulturantropologi, litteraturvetenskap, musikvetenskap, praktisk filosofi, retorik eller teoretisk filosofi. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits). OM UNDERVISNINGEN Undervisningen varierar mellan olika kurser, och bedrivs främst i form av föreläsningar, seminarier och handledning, men även laborationer och exkursioner. Undervisningen på vissa inriktningar sker på engelska. Programmet ges i Uppsala. Inriktningen Arkeologi (svenska) ges även i Visby.

UPPLÄGG

Programmet består av en masteruppsats om 45 hp (30 hp för magisterexamen), obligatoriska eller valbara kurser inom ditt huvudområde, samt ett antal valbara kurser på avancerad nivå. De valbara kurserna väljs inför varje termin och ur ett brett urval kurser från historisk-filosofiska fakultetens ämnen. En lista med valbara kurser publiceras på fakultetens hemsida inför varje termin.

KARRIÄR Med sin ämnesbredd och kursernas avancerade innehåll ger masterprogrammet en stabil grund att stå på inför ditt kommande yrkesliv, vare sig du väljer forskarbanan eller en praktisk yrkeskarriär inom olika sektioner av arbetsmarknaden. Såväl det ett-åriga som det två-åriga programmet ger behörighet till utbildning på forskarnivå.

BEHÖRIGHET OCH ANMÄLAN ANTIKENS KULTUR OCH SAMHÄLLSLIV

ARKEOLOGI

120 högskolepoäng

120 högskolepoäng

HT16 100% Campus

HT16 100% Campus

Studieort: Uppsala

Studieort: Gotland

Sista anmälningsdatum: 2016-04-15

Sista anmälningsdatum: 2016-04-15

Anmälningskod: UU-P5002

Anmälningskod: UU-P5024

Undervisningsspråk: svenska

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i antikens kultur och samhällsliv eller motsvarande utländsk

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i arkeologi eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs

examen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska

kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs

motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till

för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på

svensk högskoleutbildning på grundnivå.

grundnivå.

Urval: En sammanvägd bedömning av tidigare studier.

Urval: En sammanvägd bedömning av tidigare studier.

Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-

Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-

länderna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.

länderna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.

ARKEOLOGI

ESTETIK

120 högskolepoäng

120 högskolepoäng

HT16 100% Campus

HT16 100% Campus

Studieort: Uppsala

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-04-15

Sista anmälningsdatum: 2016-04-15

Anmälningskod: UU-P5003

Anmälningskod: UU-P5011

Undervisningsspråk: svenska

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med estetik som

arkeologi eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs

huvudområde eller motsvarande utländsk examen. Dessutom

kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på

krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk

grundnivå.

högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: En sammanvägd bedömning av tidigare studier.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-

Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-

länderna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.

länderna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.

ESTETIK

ETNOLOGI

120 högskolepoäng

120 högskolepoäng

VT17 100% Campus

HT16 100% Campus

Studieort: Uppsala

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-10-15

Sista anmälningsdatum: 2016-04-15

Anmälningskod: UU-P0011

Anmälningskod: UU-P5052

Undervisningsspråk: svenska

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med estetik som

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med etnologi som

huvudområde eller motsvarande utländsk examen. Dessutom

huvudområde eller kandidatexamen med kulturantropologi som

krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som

huvudområde plus 60 hp i etnologi eller motsvarande utländsk

krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

examen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till

Urval: Platsgaranti

svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-

Urval: Platsgaranti

länderna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.

Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EESländerna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.

GENUSVETENSKAP

HISTORIA

120 högskolepoäng

120 högskolepoäng

HT16 100% Campus

HT16 100% Campus

Studieort: Uppsala

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-04-15

Sista anmälningsdatum: 2016-04-15

Anmälningskod: UU-P5111

Anmälningskod: UU-P5021

Undervisningsspråk: svenska

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i

genusvetenskap eller feministiska studier eller motsvarande

historia eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs

utländsk examen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande

kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på

behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Urval: En sammanvägd bedömning av tidigare studier.

Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-

Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-

länderna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.

länderna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.

IDÉ- OCH LÄRDOMSHISTORIA

KONSTVETENSKAP

120 högskolepoäng

120 högskolepoäng

HT16 100% Campus

HT16 100% Campus

Studieort: Uppsala

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-04-15

Sista anmälningsdatum: 2016-04-15

Anmälningskod: UU-P5031

Anmälningskod: UU-P5041

Undervisningsspråk: svenska

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i idé-

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med konstvetenskap som

och lärdomshistoria, eller med 90 hp historia/ekonomisk

huvudområde eller motsvarande utländsk examen. Dessutom

historia, eller motsvarande. Behörig är också student med

krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som

examen från Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och

krävs för grundläggande behörighet till svensk

samhälle med Uppsats STS – idé- och lärdomshistoria. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande

högskoleutbildning på grundnivå.

vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EESländerna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.

Urval: Platsgaranti Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EESländerna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter. KULTURANTROPOLOGI

LITTERATURVETENSKAP

120 högskolepoäng

120 högskolepoäng

HT16 100% Campus

HT16 100% Campus

Studieort: Uppsala

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-04-15

Sista anmälningsdatum: 2016-04-15

Anmälningskod: UU-P5051

Anmälningskod: UU-P5061

Undervisningsspråk: engelska

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i

kulturantropologi eller socialantropologi eller motsvarande

litteraturvetenskap eller motsvarande utländsk examen.

utländsk examen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk

behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Urval: Platsgaranti

Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-

Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-

länderna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.

länderna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.

MUSIKVETENSKAP

PRAKTISK FILOSOFI

120 högskolepoäng

120 högskolepoäng

HT16 100% Campus

HT16 100% Campus

Studieort: Uppsala

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-04-15

Sista anmälningsdatum: 2016-04-15

Anmälningskod: UU-P5070

Anmälningskod: UU-P5012

Undervisningsspråk: svenska

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med praktisk filosofi som

musikvetenskap eller motsvarande utländsk examen. Dessutom

huvudområde eller motsvarande utländsk examen. Dessutom

krävs förkunskaper i svenska och engelska motsvarande vad

krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som

som krävs för grundläggande behörighet till svensk

krävs för grundläggande behörighet till svensk

högskoleutbildning på grundnivå.

högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Urval: Platsgaranti

Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-

Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-

länderna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.

länderna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.

PRAKTISK FILOSOFI

RETORIK

120 högskolepoäng

120 högskolepoäng

VT17 100% Campus

HT16 100% Campus

Studieort: Uppsala

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-10-15

Sista anmälningsdatum: 2016-04-15

Anmälningskod: UU-P0012

Anmälningskod: UU-P5062

Undervisningsspråk: svenska

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med praktisk filosofi som

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i retorik

huvudområde eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som

eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för

krävs för grundläggande behörighet till svensk

grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på

högskoleutbildning på grundnivå.

grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Urval: Platsgaranti

Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-

Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-

länderna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.

länderna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.

TEORETISK FILOSOFI

TEORETISK FILOSOFI

120 högskolepoäng

120 högskolepoäng

HT16 100% Campus

VT17 100% Campus

Studieort: Uppsala

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2016-04-15

Sista anmälningsdatum: 2016-10-15

Anmälningskod: UU-P5013

Anmälningskod: UU-P0013

Undervisningsspråk: svenska

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med teoretisk filosofi

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med teoretisk filosofi

som huvudområde eller motsvarande utländsk examen.

som huvudområde eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande

vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Urval: Platsgaranti

Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-

Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-

länderna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.

länderna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter.

KONTAKT & MER INFO

Kontakta institutionen för respektive huvudområde:

Institutionen för kulturantropologi och etnologi [email protected] Telefon: 018-471 22 13 Institutionen för arkeologi och antik historia [email protected] Telefon: 018-471 20 93 Centrum for genusvetenskap [email protected] Telefon: 018-471 72 98 Filosofiska institutionen (Avdelningen för praktisk filosofi, Avdelningen för teoretisk filosofi, Avdelningen för estetik) 018-471 73 50, 73 51 Historiska institutionen [email protected] Telefon: 018-471 15 23 Institutionen för idé- och lärdomshistoria [email protected] Telefon: 018-471 29 47 Konstvetenskapliga institutionen [email protected] Telefon: 018-471 28 87 Litteraturvetenskapliga institutionen (inkl. avdelningen för retorik) [email protected] Telefon: 018-471 29 59 Institutionen för musikvetenskap [email protected] Telefon: 018-471 15 66

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF