Masterprogram i tidigmodern tid. Norra Europa 1450

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, International Relations
Share Embed Donate


Short Description

Download Masterprogram i tidigmodern tid. Norra Europa 1450...

Description

Masterprogram i tidigmodern tid. Norra Europa 1450-1850 2016/2017 120 HP UPPSALA CAMPUS 100%

Att studera tidigmodern historia är att försöka förstå kulturer och samhällen som är bekanta samtidigt som de är främmande. Det är historikerns uppgift att förstå och sätta samman dessa till synes motsägelsefulla förhållanden. Masterprogrammet ger dig kunskaper om och insikter i hur norra Europa utvecklades socialt, politiskt, ekonomiskt och kulturellt under tidigmodern tid, cirka 1450-1850. OM PROGRAMMET Ser vi tillbaka på perioden 1450 till 1850 slås vi ofta av företeelser som framstår som främmande och motbjudande: förödande häxförföljelser, fasansfull tortyr, spektakulära manifestationer av makt och underordning, religiös glöd, krig, uppror och revolution. Det förflutna framstår som ett främmande land. Samtidigt uppvisar den tidigmoderna perioden många fenomen och processer som är mer bekanta för oss: etablering av stater med ökad byråkratisk makt, spirande handel med nya konsumtionsmönster som följd, en mångfald av överlevnadsstrategier bland fattiga, framväxten av offentligheten som en del av det politiska livet och ett ökat intresse för individer snarare än korporationer. Dessa företeelser kan förstås som "roten" till det moderna samhället, vilket är anledningen till att historiker betecknar perioden som tidigmodern. Att studera tidigmodern historia är att försöka förstå kulturer och samhällen som är bekanta samtidigt som de är främmande. Det är historikerns uppgift att förstå och sätta samman dessa till synes motsägelsefulla förhållanden. Masterprogrammets syfte är att du ska utveckla en sådan förståelse. Under det här masterprogrammet står orsakerna till och följderna av de långsiktiga och olikartade utvecklingslinjerna inom regionen i fokus. Genomgående tillämpas komparativa synsätt och metoder. Mer precist omfattar det geografiska området Skandinavien, Storbritannien, Nederländerna, Ryssland, Polen och det tyskspråkiga territoriet. Samtidigt förändrades hela norra Europa drastiskt under perioden, inte minst genom kontakter med andra delar av världen. Programmet ger dig en bred kunskap om norra Europas tidigmoderna historia och en djup insikt i regionens politiska, ekonomiska, kulturella och sociala utveckling. Du kommer även att ha en god förmåga att identifiera och lösa vetenskapliga problem, liksom att planera och genomföra komplicerade forskningsuppgifter.

EXAMEN Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Art, 120 credits) med historia som huvudområde.

OM UNDERVISNINGEN Programmet är upplagt så att uppsatsen skrivs parallellt med kursläsningen under hela programtiden, med fokus på kurser under första året och uppsatsarbete under andra året. Ett mer detaljerat programupplägg gör du i din individuella studieplan, som upprättas i samråd med programansvarig. Undervisningen inkluderar seminarier, föreläsningar samt handledning enskilt eller i grupp. Du kommer få tillfälle att, utöver programstudenter och lärare inom programmet, träffa studenter från andra masterprogram. Undervisningsspråket är engelska.

UPPLÄGG

Programmet består av att skriva en större masteruppsats, 60 högskolepoäng (hp) och läsa åtta kurser. Av kurserna är sju obligatoriska och en valfri. Under första året läser du en introduktionskurs om 7,5 hp som avslutas med ett PM där du presenterar en forskningsplan för masteruppsatsen i närvaro av andra programstudenter och forskare inom det tidigmoderna fältet. Även det andra året avslutas med en öppen workshop, där du presenterar och försvarar din masteruppsats. Fem tematiska kurser läses också under det första året. KURSER INOM PROGRAMMET År 1 Introduction to Early Modern Studies Krig, makt och motstånd. Statens framväxt i norra Europa 1500-1815 Levebröd: institutioner och strategier för överlevnad i den tidigmoderna världen Konsumtion och materiell kultur i det tidigmoderna Europa Ojämlikhetens kultur: ordning, visualitet och motsättning i de tidigmoderna ståndssamhällena Tidigmoderna imperier i globalt perspektiv År 2 Workshop i tidigmodern tid Examensarbete i tidigmodern tid En valfri kurs

KARRIÄR Studenter med en masterexamen i historia kan anställas inom en lång rad olika yrken. Examen från masterprogrammet ger en solid grund för anställning inom skolan (om den kombineras med en lärarutbildning) och inom högre utbildning, och den kan även leda till statliga anställningar på lokal, regional och nationell nivå. Du kan arbeta med administration, journalistik, internationella organisationer, inom turistnäringen samt inom kulturarvssektorn (arkiv, museer, bibliotek). En masterexamen i historia är dessutom en förutsättning för en framgångsrik karriär som historiker genom att den ger behörighet att antas till forskarutbildningen i historia både i Sverige och utomlands.

BEHÖRIGHET OCH ANMÄLAN MASTERPROGRAM I TIDIGMODERN TID. NORRA EUROPA 1450-1850 120 högskolepoäng HT16 100% Campus Studieort: Uppsala Sista anmälningsdatum: 2016-04-15 Anmälningskod: UU-P5029 Undervisningsspråk: engelska Behörighet: Behörig är den som har en kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap med minst 60 hp i historia, idéhistoria eller ekonomisk historia. Kunskaper i engelska motsvarande En B. Urval: En sammanvägd bedömning av tidigare studier Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EESländerna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter. KONTAKT & MER INFO

Historiska institutionen

Erik Lindberg [email protected]

Thunbergsvägen 3A

Telefon: 018-471 15 23

Box 628, 751 26 Uppsala

Fax: 018-471 15 28

Telefon: 018-471 15 26

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF