Mötesplats social hållbarhet

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Sociologi
Share Embed Donate


Short Description

Download Mötesplats social hållbarhet...

Description

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014

Ramarna för dagen  

Syfte med seminariet och introduktion till Mötesplatsen Förmiddag: Näringslivets perspektiv på social hållbarhetLUNCH klockan 12:00

 

Eftermiddag: Samarbete för social hållbarhet mellan näringslivet och det offentliga CafédialogSLUT klockan 16:00

Moderator: Nina Olsson

Medverkande - förmiddag Mötesplats Social Hållbarhet Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting Näringslivets roll för social hållbarhet

Anders Morin, Svenskt Näringsliv Charlotta Szczepanowski, Riksbyggen Amanda Jackson, Swedbank Pär Larshans, Max (Petter Billengren)

Medverkande - eftermiddag Samverkan mellan näringslivet och det offentliga Lotta Andersson, Stockholms Handelskammare Fredrik Welander, Business Region Örebro Åsa Svanberg, Norran

Erika Pettersson, Malmö stad Lisa Sennström, Konkurrensverket Stefan Forsgren, Sodexo

Vad betyder alla begrepp? 

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov (Brundtlandskommissionen, 1987)

Det finns tre perspektiv på hållbar utveckling 

Sociala perspektiv på hållbarhetEkologiska perspektiv på hållbarhetEkonomiska perspektiv på hållbarhet

Social hållbarhet har många betydelser. Mänskliga rättigheter, jämställdhet, välfärd, välfärdssystem, hälsa osv.

Hur kan vi orientera oss i variationer av det sociala hållbarhetsbegreppet?

Social hållbarhet betyder olika saker i olika situationer ”Betrakta social hållbarhet som ett orienterande begrepp som anger en riktning. Tänk på att det finns en idévärld knuten till det. Begreppet visar på ett perspektiv som handlar om en möjlig framtid. Vilket innehåll detta perspektiv kommer att ha i en given situation är beroende av existerande värderingar – där det kan finnas olika uppfattningar och normer om det önskvärda. Det förändras när samhället förändras”. (Sören Olsson , 2012)Att lyssna efter idag: vilken idéer knyts till begreppet social hållbarhet? Vad verkar vara önskvärt?

Mötesplats Social Hållbarhet Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting

https://www.youtube.com/watch?v=PC2y85O6bWg#action=share

Social hållbarhet inom Mötesplats Social Hållbarhet  För Mötesplats Social Hållbarhet handlar social hållbarhet om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Från mötesplatsens programförklaring: Social hållbarhet har en avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett socialt hållbart samhälle är resilient, men samtidigt förändringsbenäget och ett samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det är ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Programförklaringen berättar vad mötesplatsen är och vill Mötesplats social hållbarhet är ett forum för att utveckla välfärden på ett socialt hållbart sätt. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar mötesplatsen till minskade hälsoskillnader och att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. Mötesplatsens aktiviteter är öppna för förtroendevalda, tjänstemän och forskare inom kommun, landsting, stat, näringsliv och idéburen sektor.

Introduktion till Mötesplatsen och centrala begrepp

Hur hamnade vi här?  Forum folkhälsa  Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa  Beslut om att skapa en ny mötesplats (vår 2013)  Samarbete mellan SKL och Folkhälsomyndigheten  Invigning (februari 2014)  Nationell konferens (maj 2014)

 Att mäta och förstå din samtid och framtid (september 2014)

Mötesplatsens arbete stöttas av en referensgrupp Benckt Aspman, Åre kommun Elisabeth Bengtsson, Region Skåne Annika Larsson, Regionförbundet Östsam Kerstin Månsson, Helsingborg stad Elisabeth Rahmberg, Västra götalandsregionen

Eva Renhammar, Malmö stad Pernilla Thornberg-Berner, Halmstad kommun Ronny Weylandt, Jämtlands läns landsting

Syfte med dagens seminarium  Belysa vad social hållbarhet kan betyda inom näringslivet  Exemplifiera privat-offentliga samarbeten för social hållbarhet  Belysa utmaningar och framgångsfaktorer i privatoffentliga samarbeten för social hållbarhet  Utbyta erfarenheter av (sam-)arbete för social hållbarhet

#socialhallbarhet

Viktiga saker

ANSLUT TILL: Scandic_easy FYLL I: Namn, landskod, mobilnummer VÄLJ CONNECT

Vilka är här idag?

Vänd dig till en bordsgranne  Namn och organisation  Varför är detta seminarium intressant för dig?

Näringslivets perspektiv på det socialt hållbara samhället och näringslivets roll Anders Morin, Svenskt näringsliv Charlotta Szczepanowski, Riksbyggen Amanda Jackson, Swedbank Pär Larshans, Max (Petter Billengren)

Diskutera runt bordet  Vad var särskilt intressant i det som du just har hört?  Vad handlar begreppet social hållbarhet om inom näringslivet?  Hur rimmar detta med de erfarenheter du har?

Trevlig lunch! Vi ses klockan 13:00

Samarbete mellan näringsliv och offentliga för social hållbarhet Fredrik Welander, Business Region Örebro Erika Pettersson, Malmö stad Åsa Svanberg, Norran

Lisa Sennström, Konkurrensverket Stefan Forsgren, Sodexo

Diskutera runt bordet  Vad var särskilt intressant i det som du just har hört?  Hur rimmar detta med de erfarenheter du har?  Vad handlar samarbete kring social hållbarhet mellan offentliga aktörer och näringslivet om?

Framgångsfaktorer och utmaningar i samverkan mellan näringsliv och offentliga för social hållbarhet Cafédialog

Vad är ditt intryck efter idag?  Hur ser offentliga aktörers förutsättningar ut att samarbeta med näringslivet kring social hållbarhet? - Vad verkar nödvändigt, lätt och svårt?

 Hur ser näringslivsaktörers förutsättningar ut att samarbeta med det offentliga kring social hållbarhet? - Vad verkar nödvändigt, lätt och svårt?

Vad är ditt intryck efter idag?  Vad tycker du var mest intressant i det som din trio nyss diskuterade? - Indikerar det några viktiga utvecklingsområden när det gäller samarbete mellan det offentliga och näringsliv för social hållbarhet? - Om ja, hur kommer vi dit? - Vem behöver agera i nästa steg?

 I din yrkesroll, vad kan du göra mer av eller annorlunda för att främja samarbete kring social hållbarhet?

Råd på vägen  Vad är sambandet mellan det som ni har diskuterat i trion och parvis?  Implikationer av detta i nästa steg? Vad blir viktigt för olika aktörer att tänka på i privat-offentliga samarbeten gällande social hållbarhet? - Formulera tre medskick tillsammans - Ett till näringslivet

”Näringslivet! …”

- Ett till offentliga

”Offentliga aktörer! …”

- Ett till arrangören

”Mötesplatsen – tänk på det här framåt”

- Skriv ned på A4

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014

Mötesplatsens aktiviteter våren 2015  Vad händer inom EU och internationellt med relevans för socialt hållbar utveckling i Sverige? – Temaseminarium 18 mars i Stockholm  Nationell konferens. Tillit, förtroende och social sammanhållning. Maj 2015  Processutvärdering – ”Från kunskap till handling”  Att gå från kunskap till handling – temaseminarium (juni)  Vilka teman tycker du mötesplatsen ska lyfta? – fyll i utvärderingen  Lansering av webbplats januari 2015

Förhandstitt på webbplatsen som lanseras i januari 2015

http://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/

Stort tack för idag! På återseende!

[email protected] +46 10 205 27 26 Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten [email protected] +46 8 452 77 57 Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF