Ändring av bolgasordningen för

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Industriell ekonomi (utbildning), Supply chain management
Share Embed Donate


Short Description

Download Ändring av bolgasordningen för...

Description

Tjänsteskrivelse 2010-04-30 KFKS 2006/698-049

Kommunstyrelsen

Ändring av bolagsordningen för Stockholmsregionens Försäkrings AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna ändringarna i bolagsordningen för Stockholmsregionens Försäkrings AB. Sammanfattning Stockholmsregionens Försäkrings AB (SRF) bildades 2008 i avsikt att de tjugo kommunerna som bildade bolaget skulle direktförsäkra sig hos SRF. Lagen om offentlig upphandling (LOU) medgav emellertid inte detta, utan det genomfördes en sedvanlig upphandling, som SRF inte vann. Från halvårsskiftet 2010 öppnas nu en möjlighet att utan formell upphandling köpa varor och tjänster från egna bolag genom en ändring/undantag i LOU. Kommunförsäkringen kan då tecknas direkt hos SRF från den närmaste förfallodagen, för de flesta ägarkommunerna, bl.a. Nacka, den 1 januari 2011. För att säkerställa att LOU:s regler uppfylls, föreslår dock SRF ägarkommunerna ett par ändringar och tillägg i bolagsordningen. Ärendet 2008 bildades Stockholmsregionens Försäkrings AB (SRF), ett försäkringsbolag, s.k. captive, bildat och ägt av 20 av kommunerna i Stockholms län. Avsikten var att dessa kommuner från den 1 januari 2009 skulle direktteckna sin kommunförsäkring i det egna bolaget. Det visades sig emellertid att lagen om offentlig upphandling, LOU, inte medgav att kommuner och landsting utan formell upphandling köpte varor och tjänster från sina egna bolag. Denna möjlighet fanns inom EU, men hade ännu inte införts i svensk lagstiftning. Det genomfördes då en sedvanlig upphandling, varvid Trygg Hansa utsågs till försäkringsgivare för de två åren 2009 -2010. Genom ett förslag till ändring i lagen om offentlig upphandling (LOU) blir det möjligt att utan formell upphandling köpa varor och tjänster från egna bolag (proposition 2009/10:134). Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2010. Förutsättningen för att kunna utnyttja möjligheten till köp utan föregående upphandling är 1. den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den juridiska personen som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning, och 2. den juridiska personen utför huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som innehar eller är medlem i den. För att säkerställa tillämpningen av det föreslagna undantaget för SRF:s räkning föreslår SRF ändringar i bolagsordningen. Dessa ändringar har som utgångspunkt att ytterligare stärka ägarnas inflytande över bolaget för att uppfylla de ovan beskrivna kontrollkriterierna. Avsikten är även att fr.o.m. den 1 januari 2011 skall ägarkommunerna teckna sin kommunförsäkring hos SRF utan föregående upphandling. Stadsledningskontoret Postadress Nacka kommun 131 81 Nacka D:\265338835.doc

Besöksadress Granitvägen 15 www.nacka.se [email protected] sms 716 80

Telefon Växel Direkt Mobil Fax

08 7188000 08 7189215 070 4319215 08 7189022

E-post [email protected] Organisationsnummer 212000-0167

1 (4)

Nacka kommun

2 (4)

Föreslagna ändringar Ändringar förslås på två ställen i nuvarande bolagsordning samt ytterligare paragraf Andra st. i § 3 har följande lydelse: – Bolaget kan även erbjuda försäkringsskydd till de associationer som helt eller till minst 50 % ägs av en eller flera av de kommuner som ingår som ägare. Samma gäller för stiftelser vars styrelser helt eller till minst 50 % utses av kommunfullmäktige i en eller flera av de kommuner som ingår som ägare i försäkringsbolaget. -

Ny lydelse: – Bolaget kan även erbjuda försäkringsskydd till de associationer som helt ägs av en eller flera av de kommuner som ingår som ägare i bolaget Samma gäller för stiftelser vars styrelser helt utses av kommunfullmäktige i en eller flera av de kommuner som ingår som ägare i försäkringsbolaget. Bolaget får även erbjuda försäkringsskydd till sådana bolag, föreningar eller kommunalförbund som endast består av offentliga ägare/medlemmar (stat, kommun eller landsting) och där någon av bolagets ägare är ägare/medlem, dessa försäkringsåtaganden får endast uppgå till maximalt 10 procent av bolagets totala försäkringsåtaganden. -

§ 14 har följande lydelse: – För att beslut i nedan följande frågor skall äga giltighet skall sådant beslut godkännas av samtliga aktieägande kommuners fullmäktigeförsamlingar,  Bildande, förvärv, överlåtelse eller nedläggning av dotterbolag eller likvärdig association.  Beslut om bildande, förvärv, överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren.  Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier.  Ändring av bolagets faktiska aktiekapital eller av antalet aktier i bolaget.  Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa.  Andra frågor som är av särskild strategisk betydelse eller av principiell vikt för aktieägande kommun.

Ny lydelse: – För att beslut i nedan följande frågor skall äga giltighet skall sådant beslut godkännas av samtliga aktieägande kommuners fullmäktigeförsamlingar,  Bildande, förvärv, överlåtelse eller nedläggning av dotterbolag eller likvärdig association.  Beslut om bildande, förvärv, överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren.  Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier.  Ändring av bolagets faktiska aktiekapital eller av antalet aktier i bolaget.  Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa.  Andra frågor som är av särskild strategisk betydelse eller av principiell vikt för aktieägande kommun. Detta gäller särskilt strategiska frågor om verksamhetens inriktning och omfattning.

Nacka kommun Dessutom förslås ett tillägg av en ny § 15 – Bolagets verksamhet skall följa de kommunala principer som gäller för motsvarande verksamheter som bedrivs i kommunal förvaltningsregi. Stadsledningskontorets yttrande Beskrivningen av SRF:s verksamhet i nuvarande bolagsordning torde fylla de krav som ställs när undantaget nu införs i LOU. De förändringar som föreslås kommer att ytterligare stärka och tydliggöra ägarkommunernas inflytande. Stadsledningskontoret tillstyrker därför att ändringarna införs.

Hans-Ivar Swärd Bilagor: Skrivelse från Kommunakuten Ab, förslag till ändrad bolagsordning.

3 (4)

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF