No Slide Title

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, International Relations
Share Embed Donate


Short Description

Download No Slide Title...

Description

Nordisk Institutt for Sjørett

Olje- och annat ansvar för redaren Henrik Ringbom Oslo, februari 2006

Henrik Ringbom, februari 2006

Nordisk Institutt for Sjørett

Innehåll 

Redaransvaret generellt • Ansvarssubjekt • Begränsning av ansvaretSpecifika ansvarsregimer • Passageraransvar • FöroreningKritik mot internationella regler (EU)

Henrik Ringbom, februari 2006

Nordisk Institutt for Sjørett

Olika former av redaransvar Kontraktsbaserat ansvar

BegränsningCertepartier c/p klausuler+LLMC I huvudsak dispositiv rätt (kap. 14)Last & passagerare vikt & p/capita+LLM I huvudsak tvingande rätt (kap. 13, 15)

Utom-kontraktuellt ansvar • Oljeförorening (kap. 10)

CLC/IOPC

• HNS, Bunkers och annan miljö (kap. 7 + övrig nationell rätt)

LLMC

• Kollissionsansvar (kap. 8)

LLMC

• Atomansvar

Internationella konv.

Henrik Ringbom, februari 2006

(kap. 11)

Nordisk Institutt for Sjørett

Sjöl. § 151 (7:1) “Rederen svarer for skade som er forårsaket ved feil eller forsømmelse i tjensten av skipsfører, mannskap, los, slepebåt eller andre som utfører arbeid i skipets tjeneste”

Henrik Ringbom, februari 2006

Nordisk Institutt for Sjørett

Begränsning av ansvar 

Bakgrund till globalbegränsningHuvudprinciperVem kan begränsa? (§ 171)Vad kan begränsas? (Begränsningsfältet §172, 173)Undantag §174: “den ansvarlige selv har voldt tapet ved forsett eller grovt uaktsomt og med forståelse av att slikt tap sannsynligvis ville oppstå”Praktiska arrangemang

Henrik Ringbom, februari 2006

Nordisk Institutt for Sjørett

Begränsningsbelopp sakskador 1976 LLMC

1996 LLMC

Minimum limit 167,000 SDR (up to 500 tons (1976), or 2,000 tonnes (1996)

2,000,000 SDR

Ship of 30,000 tons

5,093,500 SDR

13,200,000 SDR

Ship of 70,000 tons

10,093,500 SDR

25,200,000 SDR

Ship of 150,000 tons

16,733,500 SDR

41,200,000 SDR

Henrik Ringbom, februari 2006

Nordisk Institutt for Sjørett

Ansvar för passagerarskador Aten 1974 & 2002 •Ansvarssubjekt •Ansvarsgrund •Gränser •Problem

Sjölagen kap. 15

Henrik Ringbom, februari 2006

Nordisk Institutt for Sjørett

Föroreningsansvar- struktur Beskrivning av internationella oljeskaderegimen Andra internationella miljöskaderegler • HNS • BunkeroljaKritik mot internationella regler

Henrik Ringbom, februari 2006

Nordisk Institutt for Sjørett

Olja- internationella konventioner 

1992 Civil Liability Convention (1992 CLC) - ersätter 1969 CLC1992 Fund Convention (1992 FC) - ersätter 1971 FC

Henrik Ringbom, februari 2006

Nordisk Institutt for Sjørett

Omfång 

 

Spill av ‘bestandig’ olja från tankfartyg täcks av ett ersättningssystem i två nivåer (Sjøl. Kap 10) Ägare (registrerad) / ansvarsförsäkrare (P&I Club) ansvarig för första nivån under 1992 CLC Extra kompensering (andra nivån) utbetalas av 1992 IOPC Fund, finansierad av oljemottagare I medlemsstater

Henrik Ringbom, februari 2006

Nordisk Institutt for Sjørett

1992 CLC / Fund Who pays: 1992 Fund

200

1992 Fund Convention

150

Source of money: oil receivers

100

Who pays: Tanker Owners

CLC Primary layer

US$ Millions

Fund Convention Supplementary layer

1992 CLC

50

Source of money: Insurance (P&I Clubs) 0 Henrik Ringbom, februari 2006

20

40

60

80

100 120

140

Gross Tonnage (000’s)

160

Nordisk Institutt for Sjørett

1992 CLC (1)  

  

Omfattar råolja, bränsle (heavy fuel oils) samt smörjolja Tankerägare skyldiga att ha oljeskadeförsäkring och giltigt försäkringscertifikat ‘Direct action’-rätt mot försäkraren Nivån uppgår till ca NOK 600 miljoner för de största tankers > 140,000 GT Inga vidare krav på redaren (CLC III.4)

Henrik Ringbom, februari 2006

Nordisk Institutt for Sjørett

1992 CLC (2) 

Strikt (objektivt) ansvar: Upp till begränsningstaket  Oberoende av flagg/ägarförhållanden 

   

Kanalisering av ansvaret (en mängd personer undantagna) Täcker ‘preventive measures’ och upprensningskostnader, bidrar till snabb respons Snabb ersättning för skadelidande, hanteras vanligen utanför domstol Myndigheter, lokalbefolkning och andra beskyddade I fall av oljeskada I hela EEZ

Henrik Ringbom, februari 2006

Nordisk Institutt for Sjørett

CLC’s begränsningar (utan 1992 Fund Convention) 

Olyckan måste relateras till särskild tankerKompensering beror på fartygets storlek, (inte på hur mycket eller hurdan olja som spillts)Skadan kan lätt överstiga befintlig ersättningSärskilda undantag för redaren (t.ex. Krig, sabotage, myndighetsfel vid utmärkning av farled)

Henrik Ringbom, februari 2006

Nordisk Institutt for Sjørett

1992 Fund 

Ersättning upp till NOK 1,35 mrd (inkl. Ägarens andel under CLC)Pengarna kommer från avgifter till oljebolag och andra I medlemsländerna som mottar mer än 150,000 ton råolja eller tjockolja per år (sjövägen) (inkluderar cabotage)Stater betalar inteSamma omfattning och regler som 1992 CLC

Henrik Ringbom, februari 2006

Nordisk Institutt for Sjørett

1992 Fund (2) 

Ersättningsbeloppet är oberoende av tankfartygets storlekFonden betalar även om fartyget är oförsäkrat eller försäkringen inte gäller; enda undantaget är krig och krigsfartygOmfattar bunkerolja från tanker och spill som inte kan härledas till särskilt fartygStarkt skydd för myndigheter, bosättning i händelse av oljespill i kustvattnen

Henrik Ringbom, februari 2006

Nordisk Institutt for Sjørett

1000 800 600 400 200

90 80 70 60 50 40

Suppl Fund

East West North

30 20 10 0

IOPC 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr

0 Henrik Ringbom, februari 2006

CLC Max. compensation in €

Nordisk Institutt for Sjørett

Kemikalier (HNS) 

‘HNS Convention’ antagen 1996Reglerna i stort sett som i CLC/FundÄnnu inte ikraftNationell lagstiftning gäller (sjölag, ersättningslag etc.)LLMC täcker redaransvarStor variation mellan olika länder

Henrik Ringbom, februari 2006

Nordisk Institutt for Sjørett

Bunkerolja 

Antagen 2001Obligatorisk ansvars försäkringVidare kanalisering av ansvaretIngen fondKoppling till begränsningsrätt enligt LLMC

Henrik Ringbom, februari 2006

Nordisk Institutt for Sjørett

IOPC Funds Shipowner / Insurer CLC/Fund Convention

Bunker Convention

?

Pollution damage by persistent oil from tankers

HNS Fund Shipowner / Insurer Damage by HNS

CLAIMANT Pollution damage by bunker spill from non-tankers

Shipowner / Insurer Henrik Ringbom, februari 2006

Damage in respect of passengers

HNS Convention

Athens Convention

Carrier / Insurer

800

Nordisk Institutt for Sjørett

700

600

500

Suppl Fund

400

300

200 HNS Fund 100

0

IOPC Fund

CLC Henrik Ringbom, februari 2006

Oil

HNS Owner

1996 1976

HNS

Other (LLMC)

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF