PAB overeenkomst vfg budgethouder directe kosten

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Recht, Contract Law
Share Embed Donate


Short Description

Download PAB overeenkomst vfg budgethouder directe kosten...

Description

OVEREENKOMST TUSSEN BUDGETHOUDER EN VFG vzw Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: VFG – Vereniging Personen met een Handicap vzw, gevestigd St. Jansstraat 32-38 te 1000 Brussel, als ‘organisatie die vrijwilligers ter beschikking stelt’, vertegenwoordigd door Leen POLLENTIER en hierna kortweg benoemd als VFG vzw En De Heer / Mevrouw (naam / volledig adres …. en geboortedatum, die als houder van het persoonlijk assistentiebudget (PAB) beroep doet op door VFG vzw aangestelde vrijwilligers, hierna kortweg benoemd als ‘de budgethouder’ De budgethouder treedt op in eigen naam / in naam van de minderjarige persoon (…) Art. 1 VFG vzw verzorgt volgende administratieve opdrachten: -

-

-

-

-

Opmaak overeenkomst tussen haarzelf en de vrijwilliger conform art. 5 van het decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Opmaak van verklaring op eer die de vrijwilliger ondertekent m.b.t. de aard van vergoedingen tussen VFG vzw en elke vrijwilliger conform de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers. (over welke wet handelt het hier, de wet betreffende de vrijwilligers dateert van 3/07/2005); Uitbetaling van vergoedingen aan de vrijwilliger na betaling door de budgethouder aan VFG vzw en dit op basis van door de vrijwilliger bezorgde onkostennota’s die door de budgethouder ondertekend werden. De betaling gebeurt op het financieel rekeningnummer van de vrijwilliger en kan in geen geval aan de budgethouder betaald worden; Afsluiten van een verzekering voor de vrijwilliger conform art. 6 van het decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Het ter beschikking stellen van een informatieve nota met als doel de vrijwilliger adequaat te informeren over zijn taak, rechten en plichten, conform het decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Art. 2 De budgethouder is verantwoordelijk voor: -

‘dagelijkse’ werkafspraken met de vrijwilliger Controle op correctheid van door de vrijwilliger opgestelde onkostennota’s ‘dagelijks’ toezicht op de werkzaamheden van de vrijwilliger Melden van reizen door de vrijwilliger in functie van zijn taak naar het buitenland

VFG vzw is verantwoordelijk voor de supervisie op afstand van al haar vrijwilligers.

Art. 3 De budgethouder betaalt voor deze dienstverlening jaarlijks een administratieve kost die jaarlijks vastgesteld wordt door de Algemene Vergadering van VFG vzw. Wanneer deze kost voor het eerst betaald wordt na 1 oktober is deze geldig voor het jaar waarin betaald wordt èn het daaropvolgende kalenderjaar. De budgethouder zelf en alle vrijwilligers waarmee VFG vzw een overeenkomst sluit, betalen jaarlijks lidgeld aan VFG. Het bedrag van dit lidgeld wordt jaarlijks bepaald door de Algemene Vergadering van VFG vzw. De budgethouder kan aan de vrijwilliger een forfaitaire vergoeding betalen. Hij bepaalt in alle vrijheid en in overleg met de vrijwilliger de omvang van deze forfaitaire vergoeding. VFG vzw bezorgt de vrijwilliger wanneer deze de maximaal toegestane dag en of jaarvergoeding overschrijdt volgens artikel 10 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, een fiscale fiche. Art. 4 De vrijwillige assistent mag alle taken van assistentie vervullen. Dit omvat ondermeer - begeleiding tijdens vrijetijdsactiviteiten van de budgethouder; - praktische taken zoals hulp bij het nuttigen van maaltijden, toilet, dagelijkse verzorging (wassen, kleden, …), kleine huishoudelijke taken, assistentie bij administratie (de budgethouder blijft volledig verantwoordelijk voor de inhoud en ondernomen acties; de vrijwilliger voert enkel praktisch uit wanneer de budgethouder niet bij machte is een handeling zelf uit te voeren (vb. omwille van een motorische beperking), … - ondersteuning bij mobiliteitsproblemen (samen het openbaar vervoer nemen, zich te voet verplaatsen, vervoer met zowel een eigen wagen als de wagen van de budgethouder, …) - kleine boodschappen (vb. gaan winkelen, boodschappen dragen, uitpakken, assistentie bij het afrekenen, …) - Vertaalwerk: herhalen wat de budgethouder die zichzelf verbaal niet of onvoldoende kan uitdrukken of in gebarentaal. Het toevoegen van eigen interpretaties of toevoegingen horen hier niet bij). Dit kan zowel in als rondom de woning van de budgethouder als op verplaatsing. Opdrachten in het buitenland (vb. assistentie tijdens een reis) moet voorafgaandelijk aan VFG vzw gemeld worden. Taken die het ‘normale’ dagelijks leven overstijgen, zijn echter uitgesloten. Hiertoe behoren in elk geval volgende taken: - assistentie bij het uitoefenen van sporten die niet opgenomen zijn door onze verzekering (in casu ‘gevaarlijke’ sporten’ zoals luchtsporten, diepzeeduiken, jacht en boksen- het verlenen van assistentie of verzorging waarvoor medische diploma’s of getuigschriften vereist zijn,

- het afsluiten van overeenkomsten in naam van de budgethouder - het voeren van gesprekken in naam van de budgethouder Deze lijst is niet uitputtend, maar wel indicatief om aan te tonen welk activiteiten niet toegestaan zijn. In geval van twijfel, is de budgethouder verplicht de taak die twijfel oproept voor te leggen aan VFG vzw, die zal beslissen of de taak tot het ‘normale dagelijks leven’ behoort. De gemiddelde wekelijkse prestatieduur is afhankelijk van de noodwendigheden zoals de budgethouder deze ervaart. Art. 5 Deze overeenkomst neemt een aanvang op xx/xx/xxxx en wordt afgesloten voor onbepaalde duur en kan op elk moment opgezegd worden door de budgethouder zonder hierbij rekening te moeten houden met enige opzegtermijn. Betaalde lidgelden en administratiekosten worden in geen geval terug betaald. VFG vzw kan deze overeenkomst onmiddellijk en zonder enige opzegtermijn te moeten respecteren opzeggen in volgende omstandigheden: -

Niet betaling van administratieve kost en/of verschuldigde lidgelden Niet betaling van facturen Het laten uitvoeren van taken die volgens deze overeenkomst die VFG vzw afsloot met de budgethouder niet toegestaan zijn

In alle andere situaties kan VFG vzw de overeenkomst opzeggen mits het respecteren van een opzegtermijn van één maand. VFG vzw brengt de budgethouder steeds schriftelijk op de hoogte van haar voornemen om onderhavige overeenkomst te beëindigen.

Opgemaakt in twee exemplaren te 1000 Brussel, waarvan elk der partijen door ondertekening verklaard een exemplaar ontvangen te hebben op xx/xx/xxxx

VFG vzw,

de budgethouder

Leen POLLENTIER nationaal secretaris

….

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF