PA_Legam - Europa EU

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Political Economy
Share Embed Donate


Short Description

Download PA_Legam - Europa EU...

Description

Europaparlamentet 2014-2019

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

2016/0265(COD) 11.1.2017

FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor till utskottet för ekonomi och valutafrågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013–2017 genom en förlängning av programmet för perioden 2018–2020 (COM(2016)0557 – C8-0367/2016 – 2016/0265(COD)) Föredragande av yttrande: Maria Arena

PA\1113235SV.docx

SV

PE595.765v01-00 Förenade i mångfalden

SV

PA_Legam

PE595.765v01-00

SV

2/13

PA\1113235SV.docx

KORTFATTAD MOTIVERING Behovet av politiska åtgärder mot bakgrund av den djupa ekonomiska krisen och dess sociala konsekvenser ställer krav på en bättre ekonomisk och social politik på grundval av tillförlitliga och jämförbara fakta. Faktabaserade beslut är särskilt viktiga för resultatstyrningen av EU-politiken. Vid åtskilliga tillfällen, t.ex. i Ekofinrådets slutsatser av den 8 december 2015, har rådet betonat vikten av officiell statistik för beslutsfattandet. Syftet med kommissionens förslag är därför i första hand att förlänga tillämpningen av denna förordning (nr 99/2013) för perioden 2018–2020 och ge det ekonomiska stöd som det europeiska statistiksystemet behöver för att utföra följande: 

Tillhandahålla statistiska uppgifter av hög kvalitet och överbrygga de statistiska brister som snarast behöver åtgärdas, med fokus på ett antal prioriterade områden som återspeglar kommissionens tio politiska prioriteringar i kommissionens agenda för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring, liksom annan unionspolitik, t.ex. den europeiska planeringsterminen, Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla och den europeiska energiunionen.



Bygga den permanenta kapacitet som behövs för att snabbare kunna tillgodose nya behov och anpassa den statistiska infrastrukturen för att utnyttja möjligheterna med nya uppgiftskällor.



Stärka samarbetet inom det europeiska statistiksystemet (ESS) och med partner utanför systemet för att ytterligare förbättra systemets produktivitet och säkra dess ledande ställning när det gäller officiell statistik världen över.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag. Hon föreslår att de sociala indikatorer som EES ska tillhandahålla specificeras och förbättras, och att synergierna stärks. Föredraganden betonar framför allt vikten av att framställa och sprida sociala indikatorer för att övervaka framstegen inom ramen för Europa 2020-strategin. Hon påminner även om vikten av att ta fram indikatorer som omfattar andra områden än BNP samt statistiska uppgifter om fattigdom och risker för social utestängning och arbetskvalitet, men även könsbaserad statistik, med särskild fokusering på könsrelaterat våld. På längre sikt föreslår föredraganden även att man moderniserar socialstatistiken genom att inrätta en gemensam rättslig grund samt genom att utnyttja en gemensam infrastruktur och gemensamma verktyg. ÄNDRINGSFÖRSLAG Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag: Ändringsförslag 1 Förslag till förordning Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led -a (nytt)

PA\1113235SV.docx

3/13

PE595.765v01-00

SV

Förordning (EU) Nr 99/2013 Bilaga I – punkt I – led 1 – led 1.1 – inledningen Nuvarande lydelse

Ändringsförslag -a) I punkt 1.1 ska första stycket ersättas med följande:

”1.1. Europa 2020

”1.1. Europa 2020

Antagandet av Europa 2020 vid Europeiska rådets möte i juni 2010 har i hög grad format unionens och den nationella politikens strategiska agenda för de kommande åren. Genom denna agenda fastställs ett antal överordnade mål och flaggskeppsinitiativ för vilka EES måste tillhandahålla statistiska indikatorer på en rad områden (förbättrade villkor för innovation, forskning och utveckling, sysselsättningsfrämjande åtgärder, uppfyllelse av unionens klimat- och energimål, resurseffektivitet, förbättrade utbildningsnivåer, inklusive rörlighet i utbildningssyfte, aktivt och hälsosamt åldrande samt främjande av social delaktighet genom fattigdomsbekämpning).

Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla, som Europeiska rådet antog vid sitt möte i juni 2010, har i hög grad format Europeiska unionens och den nationella politikens strategiska agenda för de kommande åren. Genom denna agenda fastställs ett antal överordnade mål och flaggskeppsinitiativ för vilka EES måste tillhandahålla statistiska indikatorer på en rad områden (förbättrade villkor för innovation, forskning och utveckling, åtgärder för att främja sysselsättning av hög kvalitet, främjande av likabehandling på arbetsmarknaden oavsett kön, uppfyllelse av EU:s klimat- och energimål, resurseffektivitet, förbättrade utbildningsnivåer, minskning av andelen elever som slutar skolan i förtid, ökning av livslångt lärande och rörlighet i utbildningssyfte, aktivt och hälsosamt åldrande samt främjande av social delaktighet genom fattigdomsbekämpning, med särskild tonvikt på sårbara grupper (barn, migranter, minoriteter, funktionshindrade). Könsuppdelad statistik för alla indikatorer behövs för att förstå diskriminering på grund av kön, med särskild hänsyn till våld mot kvinnor.” Or. fr

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0099&qid=1484042701710&from=EN) Ändringsförslag 2 Förslag till förordning Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led a PE595.765v01-00

SV

4/13

PA\1113235SV.docx

Förordning (EU) Nr 99/2013 Bilaga I – punkt I – led 1 – led 1.1 – mål 1.1.1 – stycke 1 Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Att tillhandahålla statistik av hög kvalitet, som bör finnas tillgänglig i god tid för den europeiska planeringsterminen, i syfte att övervaka genomförandet av Europa 2020. Nya indikatorer ska så långt det är möjligt bygga på tillgängliga statistiska uppgifter.

”Att tillhandahålla statistik av hög kvalitet, som ska finnas tillgänglig i god tid för den europeiska planeringsterminen och göra det möjligt att övervaka genomförandet av Europa 2020. Nya indikatorer ska så långt det är möjligt bygga på tillgängliga statistiska uppgifter. Or. fr

Ändringsförslag 3 Förslag till förordning Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led aa (nytt) Förordning (EU) Nr 99/2013 Bilaga I – punkt I – led 1 – led 1.1 – mål 1.1.1 – strecksats 2 Nuvarande lydelse

Ändringsförslag aa) I mål 1.1.1 ska andra stycket ersättas med följande:

Detta mål ska uppnås med hjälp av

Detta mål ska uppnås med hjälp av

– uppdaterade överordnade målindikatorer för Europa 2020 (inom sysselsättning, forskning och utveckling, innovation, energi/klimatförändringar, utbildning, miljö, socialt skydd, social delaktighet och fattigdom) på kommissionens (Eurostats) webbplats,

– tillhandahållande av uppdaterade överordnade målindikatorer för Europa 2020-strategin (inom sysselsättning, likabehandling oberoende av kön, forskning och utveckling, innovation, energi/klimatförändringar, utbildning, miljö, socialt skydd, social delaktighet och fattigdomsbekämpning) på Eurostats webbplats,

– statistik som underlag för övervakningen av genomförandet av flaggskeppsinitiativen inom Europa 2020,

– införlivande av de 17 målen och de 169 delmålen i FN:s strategi om hållbar utveckling i nya statistiska produkter,

– ytterligare indikatorer till stöd för förhands- och efterhandsutvärderingen av unionens ekonomi-, social- och miljöpolitik, och

– tillhandahållande av ytterligare indikatorer till stöd för förhands- och efterhandsutvärderingen av unionens ekonomi-, social- och miljöpolitik inom ramen för Europa 2020-strategin när det gäller tillväxt, sysselsättning av hög

PA\1113235SV.docx

5/13

PE595.765v01-00

SV

kvalitet, fattigdomsminskning och social utestängning, – indikatorer på sysselsättning som skiljer mellan deltid och heltid, samt indikatorer på arbetslöshet med hänsyn till människor i aktiveringsåtgärder såsom utbildning.

– tillhandahållande av indikatorer på sysselsättning som skiljer mellan deltid och heltid, samt indikatorer på arbetslöshet med hänsyn till människor i aktiveringsåtgärder såsom utbildning. Or. fr

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0099&from=EN) Ändringsförslag 4 Förslag till förordning Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led b Förordning (EU) Nr 99/2013 Bilaga I – punkt I – led 1 – led 1.2 – mål 1.2.1 – stycke 2 – strecksats 2 Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) I mål 1.2.1 ska andra strecksatsen ersättas med följande:

utgår

– ”– statistikunderlag för en förstärkt stabilitets- och tillväxtpakt som särskilt syftar till framställning och tillhandahållande av statistik av hög kvalitet om offentliga underskott och skulder,” Or. fr

Ändringsförslag 5 Förslag till förordning Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led ba (nytt) Förordning (EU) Nr 99/2013 Bilaga I – punkt I – led 1 – led 1.2. – mål 1.2.1 – stycke 2 – strecksats 3 Nuvarande lydelse

Ändringsförslag bb) I mål 1.2.1 ska tredje strecksatsen ersättas med följande:

”– utveckling och utarbetande av en uppsättning indikatorer för att mäta PE595.765v01-00

SV

”– utveckling och utarbetande av en uppsättning indikatorer för att mäta 6/13

PA\1113235SV.docx

konkurrenskraft, och”

konkurrenskraft som gör det möjligt att beakta dess inverkan på sysselsättningsgrad, arbetsvillkor och löner – tillhandahållande av statistikunderlag för en förstärkt stabilitets- och tillväxtpakt som särskilt syftar till framställning och tillhandahållande av statistik av hög kvalitet om skulder och offentliga underskott, samtidigt som indikatorer utvecklas som gör det möjligt att mäta de genomförda investeringarnas karaktär och kvalitet när det gäller hållbarhet och inverkan på tillväxten.” Or. fr

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0099&from=SV) Ändringsförslag 6 Förslag till förordning Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led bb (nytt) Förordning (EU) Nr 99/2013 Bilaga I – punkt I – led 1 – led 1.3. – mål 1.3.1 – stycke 1 Nuvarande lydelse

Ändringsförslag bb) I mål 1.3.1 ska första stycket ersättas med följande:

”Att förbättra de indikatorer och den statistik om den ekonomiska globaliseringen och de globala värdekedjorna som står till unionens beslutsfattares och allmänhetens förfogande.”

”Att förbättra de indikatorer och den statistik om den ekonomiska globaliseringen och de globala värdekedjorna som står till Europeiska unionens beslutsfattares och allmänhetens förfogande. Informationen bör bidra till bättre förståelse för globaliseringens ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser.” Or. fr

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0099&from=EN)

PA\1113235SV.docx

7/13

PE595.765v01-00

SV

Ändringsförslag 7 Förslag till förordning Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led bc (nytt) Förordning (EU) Nr 99/2013 Bilaga I – punkt I – led 1 – led 1.3 – mål 1.3.1 – stycke 2 – strecksats 2a Kommissionens förslag

Ändringsförslag bc) I mål 1.3.1 ska en ny strecksats införas efter andra strecksatsen enligt följande: ”– analys av de positiva och negativa effekterna på den europeiska marknaden, i synnerhet på EU:s arbetsmarknad.” Or. fr

Ändringsförslag 8 Förslag till förordning Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led e – led i Förordning (EU) Nr 99/2013 Bilaga I – punkt I – led 2 – led 2.1 – mål 2.1.1 – stycke 2 – strecksats 4 Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”– förstärkning av kopplingarna till nationella räkenskaper på områdena social trygghet, hälsa och utbildning,”

”– förstärkning av kopplingarna till nationella räkenskaper på områdena hälsa, utbildning och social trygghet, inbegripet bostäder, tillgång till tjänster och social delaktighet,” – utarbetande av ett koncept för att mäta de ekonomiska resultaten som tar hänsyn till annat än bara BNP, Or. fr

Ändringsförslag 9 Förslag till förordning Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led e – led ii – inledningen Förordning (EU) Nr 99/2013 Bilaga I – punkt I – led 2 – led 2.1 – mål 2.1.1 – stycke 2 PE595.765v01-00

SV

8/13

PA\1113235SV.docx

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii) Två nya strecksatser ska införas efter femte strecksatsen enligt följande:

ii) Tre nya strecksatser ska införas efter femte strecksatsen enligt följande: Or. fr

Ändringsförslag 10 Förslag till förordning Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led e – led ii Förordning (EU) Nr 99/2013 Bilaga I – punkt I – led 2 – led 2.1 – mål 2.1.1 – stycke 2 – strecksats -5a (ny) Kommissionens förslag

Ändringsförslag ”– tillhandahållande och hantering av data i en form som för varje enskild medlemsstat synliggör den ekonomiska krisens effekter på medborgarna,” Or. fr

Ändringsförslag 11 Förslag till förordning Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led f Förordning (EU) Nr 99/2013 Bilaga I – punkt I – led 2 – led 2.1 – mål 2.1.2 – stycke 2 – strecksats 5 Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”– tillgång till och utvidgning av harmoniserad statistik över bostadspriser för alla medlemsstater.” »

”– tillgång till och utvidgning av harmoniserad statistik över bostadspriser för alla medlemsstater, med hänsyn tagen till regionala skillnader och kvaliteten på bostäderna.” Or. fr

PA\1113235SV.docx

9/13

PE595.765v01-00

SV

Ändringsförslag 12 Förslag till förordning Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led g Förordning (EU) Nr 99/2013 Bilaga I – punkt I – led 2 – led 2.1 – mål 2.2.1 – stycke 2 – strecksats 1 Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”– utveckling av ett sammanhängande miljöräkenskapssystem som utformats som s.k. satelliträkenskaper till nationalräkenskapernas huvudkonton och ger information om luftföroreningar, energiförbrukning, flöden av naturresurser, handel med råvaror, miljöskatter och utgifter för miljöskydd, eventuellt inklusive grön tillväxt/upphandling,”

”– utveckling av ett sammanhängande miljöräkenskapssystem som utformats som s.k. satelliträkenskaper till nationalräkenskapernas huvudkonton och ger information om luftföroreningar, energiförbrukning, flöden av naturresurser, handel med råvaror, miljöskatter och utgifter för miljöskydd, eventuellt inklusive grön tillväxt/upphandling, och där hänsyn tas till potentiellt koldioxidläckage, till exempel till följd av konsumtion av importerade produkter med stort ekologiskt fotavtryck,” Or. fr

Ändringsförslag 13 Förslag till förordning Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led g Förordning (EU) Nr 99/2013 Bilaga I – punkt I – led 2 – led 2.1 – mål 2.2.1 – stycke 2 – strecksats 3 Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– utveckling av indikatorer som mäter miljöpåverkan.”

– utveckling av indikatorer som mäter miljöpåverkan, liksom den globala miljöbelastningen.” Or. fr

Ändringsförslag 14 Förslag till förordning Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led h – led i

PE595.765v01-00

SV

10/13

PA\1113235SV.docx

Förordning (EU) Nr 99/2013 Bilaga I – punkt I – led 3 – led 3.1 – mål 3.1.1 – stycke 1 Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Att göra de statistiska produktionsprocesserna effektivare och mer ändamålsenliga. Med hänsyn till att det genom Lissabonfördraget krävs bättre lagstiftning behöver den lagstiftning som rör företagsstatistik rationaliseras. När detta görs bör vederbörlig hänsyn tas till statistikproducenternas begränsade resurser och uppgiftslämnarnas totala börda i enlighet med kommissionens program för lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refitprogrammet). Att tillhandahålla statistik av hög kvalitet om viktiga områden där företagen står i fokus, såsom företagsstatistik, konjunkturindikatorer, företagens investeringar i personal och kompetens, internationella transaktioner, globalisering, övervakning av den inre marknaden, FoU och innovation samt turism. Särskild vikt bör läggas vid tillgången till uppgifter om industri- eller tjänstesektorer med högt förädlingsvärde, framför allt inom den gröna, digitala eller sociala ekonomin (t.ex. hälsa och utbildning). »

Att göra de statistiska produktionsprocesserna effektivare och mer ändamålsenliga. Att tillhandahålla statistik av hög kvalitet om viktiga områden där företagen står i fokus, såsom företagsstatistik, konjunkturindikatorer, företagens investeringar i personal, fortbildning och kompetens, internationella transaktioner, globalisering, övervakning av den inre marknaden, FoU och innovation samt turism. Särskild vikt bör läggas vid tillgången till uppgifter om industri- eller tjänstesektorer med högt förädlingsvärde, framför allt inom den gröna, digitala eller sociala ekonomin (t.ex. hälsa och utbildning). »

Or. fr

Ändringsförslag 15 Förslag till förordning Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led i – led -i (nytt) Förordning (EU) Nr 99/2013 Bilaga I – punkt I – led 3 – led 3.1 – mål 3.2.1 – stycke 1 Nuvarande lydelse

Ändringsförslag -i) Första stycket ska ersättas med följande:

”Att tillhandahålla statistik om viktiga socialpolitiska områden med medborgarna PA\1113235SV.docx

”Att tillhandahålla statistik om de viktigaste socialpolitiska områdena med 11/13

PE595.765v01-00

SV

i fokus, t.ex. välbefinnande, hållbarhet, social sammanhållning, fattigdom, ojämlikheter, demografiska utmaningar (särskilt den åldrande befolkningen och migration), arbetsmarknaden, utbildning, inklusive utbildning i tidig ålder, vuxenutbildning, yrkesutbildning och ungdomars rörlighet i utbildningssyfte, kultur, fysisk aktivitet, livskvalitet, säkerhet, hälsa, funktionshinder, konsumtion, fri rörlighet och den inre marknaden, ungdomars rörlighet, teknisk innovation och nya livsstilsval. Denna statistik bör när så är möjligt vara könsuppdelad för grupper av särskilt intresse för beslutsfattare på det socialpolitiska området. Prioriteringar ska fastställas i enlighet med artikel 6.”

medborgarna i fokus, t.ex. välbefinnande, hållbarhet, social sammanhållning, fattigdom, ojämlikheter, demografiska utmaningar (särskilt den åldrande befolkningen och migration), arbetsmarknaden, utbildning, inklusive utbildning i tidig ålder, vuxenutbildning, yrkesutbildning och lärlingsutbildning, kultur, fysisk aktivitet, livskvalitet, säkerhet, hälsa, funktionshinder, konsumtion, fri rörlighet och den inre marknaden, ungdomars rörlighet, teknisk innovation och nya livsstilsval. Denna statistik bör när så är möjligt vara könsuppdelad för grupper av särskilt intresse för beslutsfattare på det socialpolitiska området. Prioriteringar ska fastställas i enlighet med artikel 6.” Or. fr

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0099&from=EN) Ändringsförslag 16 Förslag till förordning Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led i – led ii – inledningen Förordning (EU) Nr 99/2013 Bilaga I – punkt I – led 3 – led 3.1 – mål 3.2.1 – stycke 2 Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii) En ny strecksats ska införas efter sjunde strecksatsen enligt följande:

ii) Tre nya strecksatser ska införas efter sjunde strecksatsen enligt följande: Or. fr

Ändringsförslag 17 Förslag till förordning Bilaga I – punkt 1 – led 1 – led i – led ii Förordning (EU) Nr 99/2013 Bilaga I – punkt I – led 3 – led 3.1 – mål 3.2.1 – stycke 2 – strecksats 7b och c (nya)

PE595.765v01-00

SV

12/13

PA\1113235SV.docx

Kommissionens förslag

Ändringsförslag ”– utveckling av en metod för undersökning av könsrelaterat våld i samarbete med de unionsinstitutioner som är verksamma på detta område, – inrättande av en gemensam rättslig grund för socialstatistik och utformning av en gemensam infrastruktur och gemensamma verktyg. Or. fr

PA\1113235SV.docx

13/13

PE595.765v01-00

SV

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF