Plan för lokal demokratiutveckling i Skarpnäck

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Sociologi, Discrimination
Share Embed Donate


Short Description

Download Plan för lokal demokratiutveckling i Skarpnäck...

Description

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Information Sida 1 (6) 2015-04-29

Plan för lokal demokratiutveckling i Skarpnäck Staden satsar på ett långsiktigt demokratiarbete för att nå målet om en jämlik och hållbar stad fri från diskriminering. Stadsdelsnämnden ska utveckla den lokala demokratin och stärka den representativa demokratin genom till exempel arbete med att öka valdeltagandet. Åtgärder som syftar till att förebygga och motverka diskriminering och olika former av intolerans är grundläggande i en demokrati och en viktig del i stadsdelsnämndens demokratiarbete. En kartläggning av var och inom vilka grupper i stadsdelsområdet det finns ett ”demokratiskt underskott” ska göras. Den här planen gäller för hela mandatperioden och kommer att, efter hand som insatser blir mer konkreta, revideras kontinuerligt i dialog med stadsdelsnämnden. Satsningarna på demokrati- och utvecklingsarbete kommer att fokuseras på fem inriktningar: 1. 2. 3. 4. 5.

Motverka diskriminering och våldsbejakande extremism Utveckla den lokala demokratin Stärka den representativa demokratin Social hållbarhet Jämställdhet

Inom respektive inriktning utser förvaltningsledningen en person som ska leda och hålla ihop arbetet. Här presenteras de insatser som hittills är planerade.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Björkhagsplan 6 Box 5117 121 17 Johanneshov Telefon 08-508 150 54 Växel 08-508 150 00 [email protected] stockholm.se/skarpnack

1. Motverka diskriminering och våldsbejakande extremism Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutade i mars 2014 att Skarpnäck ska vara den stadsdel i Stockholm som är mest aktiv i arbetet med att förebygga och motverka nazism, rasism och våldbejakande extremism. I juni samma år antog nämnden ett lokalt program för detta arbete. I programmet åtar sig nämnden bland annat att stötta

Information Sida 2 (6)

förvaltningens chefer och ge dem kompetens och förutsättningar för att bemöta kränkande uttalanden och föra samtal om demokratiska värderingar och respekt. Ambitionen har resultaterat i ett nämndmål: 

Alla verksamheter har nolltolerans mot nazism, rasism och våldsbejakande extremism

Målsättningen är att ingen medarbetare uttalar sig kränkande och alla har förutsättningar att föra samtal om demokratiska värderingar och respekt. Planerade insatser Utbildning i att bemöta kränkande uttalanden och föra samtal om demokratiska värderingar

Stadsdelsförvaltningen ska genomföra en utbildning i detta för chefer och medarbetare i alla verksamheter samt ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden. Utbildningen ska leda till en gemensam grund för att hantera samtal om demokratiska värderingar samt stöd och verktyg i hur man kan ge alla medarbetare förutsättningar för att främja demokrati och motverka odemokratiska uttryck. Seminarium om våldsbejakande extremism

Stadsdelsförvaltningen arrangerade i februari ett seminarium om våldbejakande extremism där representanter från den nationelle samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, från polisen och från försvarshögskolan deltog. Inbjudna var ledningsgrupper och personal som kommer i kontakt med dessa frågor från stadsdelsförvaltningar i staden. Temadag om islamisk tradition och religiös förändring

Stadsdelsförvaltningen planerar en temadag/utbildning för enhetschefer om religionens funktion för individ och samhälle. Dagen handlar om hur islams och den muslimska världens mångfacetterade tradition av berättelser, ritualer och kategoriseringar fungerar för människor, samhällets gemenskaper och i politiken. Utbildning inom avdelningen för äldreomsorg och funktionsnedsättning

Avdelningen för äldreomsorg och funktionsnedsättning planerar en halvdagsutbildning för all personal vid två tillfällen på temat bemötande och diskriminering. Plan för lokal demokratiutveckling i Skarpnäck

Information Sida 3 (6)

Beredskapsgrupp inom individ- och familjeomsorgen

Stadsdelsförvaltningens individ- och familjeomsorg planerar att starta en beredskapsgrupp som kan inkallas vid misstanke om rekrytering till våldsbejakande extremismgrupper. Pilotprojekt: Främjande insatser mot våld och diskriminering i barnens och ungdomarnas liv

Länsstyrelsen i Stockholm erbjuder metodstöd och kompetensutveckling vad gäller främjande insatser mot våld och diskriminering i barns och ungdomars liv. Utbildningen genomförs med start våren 2016 och erbjuds till 3-4 pilotkommuner/stadsdelar i länet. Stadsdelsförvaltningen har fått förfrågan om att delta tillsammans med skolor i stadsdelsområdet och diskussioner pågår med grundskolan i området. Utbildningen ska ta avstamp i Mänskliga Rättigheter och ge deltagarna teoretiska kunskaper och praktiska verktyg för att, med stöd av tillämpad normkritisk pedagogik, synliggöra och motverka risker för våld och diskriminering i alla dess former och på alla nivåer i skolans vardag. 2. Utveckla den lokala demokratin Medborgarnas demokratiska deltagande ska öka. Utgångspunkten i arbetet är att stärka brukare och invånares möjligheter att vara delaktiga i och påverka stadsdelens olika verksamheter. I stadsdelsförvaltningen finns flera forum för möjlighet till inflytande, såsom medborgardialoger, lokala råd, öppna nämndsammanträden, kontaktmöten med föreningslivet och företagarråd. Formerna kommer att utvecklas under året. Planerade insatser Ungdomsrådet

I stadsdelsförvaltningen finns ett nystartat ungdomsråd. Detta kommer att utvecklas och stärkas under året. Bland annat kommer ett projekt starta under våren med temamånader. Ungdomsrådet och personal på de öppna mötesplatserna för unga kommer tillsammans erbjuda ett antal aktiviteter där ungdomar naturligt försätts i miljöer och sammanhang som främjar och inspirerar till dialog kring specifika teman. Temamånadernas aktiviteter är öppna för alla ungdomar 13-18 år. Ungdomsrådet utgör projektgrupp tillsammans med ansvariga ungdomsledare. Utveckling av brukarråd Plan för lokal demokratiutveckling i Skarpnäck

Stadsdelsförvaltningens brukarråds arbete och inflytande ska utvecklas. Ett brukarråd inom individ- och familjeomsorgen och ett

Information Sida 4 (6)

centralt förskoleråd ska starta för att öka delaktigheten i verksamheter där det idag inte finns brukarråd. Pensionärsrådet och rådet för funktionshindersfrågor

Förvaltningens målsättning är att pensionärsrådet och rådet för funktionshindersfrågor ska få möjlighet att tidigt lämna synpunkter och förslag på ärenden och remisser som berör det aktuella verksamhetsområdet. Förvaltningen ska se över processen vad gäller arbetet med råden. Medborgarinflytande i planprocessen

Stadsdelsförvaltningen samarbetar med stadsbyggnadskontoret och andra förvaltningar för att medborgarinflytandet i planprocessen ska utvecklas. Bland annat ska en torgdialog hållas i Kärrtorp där de idéer som framkommer ska testas på torget och utvärderas. Utveckla Skarpnäcks kulturhus som mötesplats

Stadsdelsförvaltningen fortsätter att utveckla Skarpnäcks kulturhus till en demokratisk mötesplats. 3. Stärka den representativa demokratin Stadsdelsförvaltningen har i uppdrag stärka den representativa demokratin och att arbeta för att öka valdeltagandet i områden där det är lågt. Det är viktigt att förvaltningen samarbetar inom staden för att nå detta gemensamma mål. 4. Social hållbarhet Förvaltningen bedriver inom ramen för sitt uppdrag ett aktivt arbete som gynnar social hållbarhet och demokrati. Planerade insatser Community work

Inom ramen för trygghetsprojektet Skarpnäckslyftet arbetar förvaltningen med "community work", vilket innebär ett nära samarbete med lokalsamhället. Detta arbetssätt anser förvaltningen kan utvecklas i andra verksamheter och områden. Demokratibidrag för föreningar

Plan för lokal demokratiutveckling i Skarpnäck

För att stärka arbetet med att säkra demokratisk och social hållbarhet i Skarpnäcks stadsdelsområde har stadsdelsnämnden beslutat att dela ut demokratibidrag. Föreningar kan söka demokratibidrag vid två tillfällen under våren. Bidrag kan beviljas för verksamheter eller aktiviteter som skapar mötesplatser, förutsättningar för dialog och samtal, ökar delaktigheten och förståelsen för andra, stärker den sociala sammanhållningen eller som på annat sätt främjar social och demokratisk hållbarhet.

Information Sida 5 (6)

5. Jämställdhet Jämställdhetsintegrerad budgetering (”genusbudget”)

Stadsdelsförvaltningen är pilotförvaltning i staden för arbetet med jämställdhetsintegrerad budgetering. En inventering har gjorts över vilka nyckeltal som finns nu och vilka som kan tas fram. Våld i nära relationer

Socialstyrelsen har genom nya föreskrifter om våld i nära relationer ytterligare skärpt kraven på kommunen att tillhandahålla skydd, stöd och hjälp för våldsutsatta vuxna och för barn som bevittnat våld. Förvaltningens arbete utgår ifrån det nationella jämställdhetspolitiska målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Uppföljning av insatser För kommunfullmäktiges verksamhetsmål ”Stockholm är fritt från diskriminering” och ”Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande” kommer indikatorer att tas fram under 2015. Stadsdelsförvaltning inväntar dessa indikatorer innan man eventuellt tar fram egna. Stadsdelsförvaltningen avser att följa upp de planerade insatser via de undersökningar och mätningar som redan finns i staden. I de fall där förvaltningen kan justera frågor i t ex brukarundersökningar kommer den möjligheten att undersökas. Preliminär budget Nedan följer en sammanställning av hittills kända kostnader vad gäller användningen av medel ur central medelsreserv. 1. Motverka diskriminering och våldsbejakande extremism Insats Seminarium om våldsbejakande extremism Utbildning inom äldreomsorgen (vikarietäckning)

Budget 100 tkr 200 tkr

2. Utveckla den lokala demokratin Insats Ungdomsrådet Medborgarinflytande i planprocessen

Budget 350 tkr 100 tkr

4. Social hållbarhet Plan för lokal demokratiutveckling i Skarpnäck

Insats Community Work

Budget 350 tkr

Information Sida 6 (6)

Demokratibidrag till föreningar

200 tkr

5. Jämställdhet

Plan för lokal demokratiutveckling i Skarpnäck

Insats Jämställdhetsintegrerad budgetering

Budget 20 tkr

TOTALT

1 320 tkr

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF