Politik i världen - begrepp - Vi i verda 1-4

January 12, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, International Relations
Share Embed Donate


Short Description

Download Politik i världen - begrepp - Vi i verda 1-4...

Description

Politik i världen - begrepp

Internationell politik – handlar om hur stater förhåller sig till varandra. Stat – ett väl avgränsat territorium (område) med en legitim regering som erkänts av andra stater. Suveränitet – självbestämmande. Etnisk grupp – ett folk som har gemensamma särdrag (språk, religion, kultur) eller gemensam historia. Nation – en etnisk grupp som strävar efter att bilda en egen stat. Föreställd gemenskap – en föreställning om någonting gemensamt som inte behöver vara verkligt. Det viktiga för en etnisk grupp är inte att man har t ex en gemensam historia utan att man tror att man har det. Nationalstat – när en stats territorium bebos av en enda etnisk grupp. Etnisk minoritet – en etnisk grupp som är i minoritet i förhållande till den eller de största etniska grupperna i en stat, t ex samer eller romer i Sverige. Mellanstatliga sammanslutningar – organisationer där stater samarbetar kring vissa frågor. Multi- och transnationella företag – företag som verkar i många länder. Non-governmental organisations – organisationer som är oberoende av regeringar. Diplomati – samtal och personliga kontakter för att nå utrikespolitiska mål. Bojkott – att inte köpa ett visst lands varor. Handelsembargo – att inte sälja vissa varor till vissa länder. Kulturimperialism – att sprida den egna kulturen på bred front till andra länder. Folkrätt – internationella spelregler och lagar. Etniska rensning – att driva bort eller döda de människor som inte anses tillhöra den egna etniska gruppen. Kalla kriget – det spända läget mellan öst och väst som rådde från andra världskrigets slut till kommunismens fall i Östeuropa ca 1990. Statskupp – någon eller några störtar regeringen och tar makten snabbt i ett land. Revolution – försök att ta makten för att förändra landet i grunden. Kol- och stålgemenskapen – det första steget mot EU.

© Krister Brolin, Lars Nohagen och Bonnier Utbildning AB

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF