ดาวน์โหลดไฟล์ PowerPoint เรื่อง

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Writing, Journalism
Share Embed Donate


Short Description

Download ดาวน์โหลดไฟล์ PowerPoint เรื่อง...

Description

บทบาทของประชาคมโลกและสื่ อ ต่ า งประเทศ ต่อการกาหนดนโยบายของรัฐบาล รองศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ

นาประเทศ ไปสู่ สภาวะทีด่ ี กว่ าเดิมหรือที่ ต้ องการจะ เป็ น กลุ่ม ทุน ผล ประ โยชน์ กลุ่ม ต้องการ เปลี่ยน แปลง

ปัญหารุ นแรง ทีต่ ้ อง แก้ไขโดย เร่ งด่ วน

นโยบาย ระดับประ เทศ

แรงกดดัน จากกลุ่ม ต่ างๆใน สั งคม กลุ่ม องค์กรอิ ส สระ

กลุ่ม สื่อมวลชน

แรงกดดัน จากภูมภิ าค

อุดมการณ์ หรือแนวทาง ของพรรค การเมือง แรงกดดัน จาก ประชาคม โลก

สื่อในประเทศ  สื่อมวลชน ○ โทรทัศน์ ○ วิทยุ ○ หนังสือพิมพ์ ○ นิตยสาร ○ ภาพยนตร์

 สื่อเฉพาะกิจ สื่อเฉพาะกลุ่ม ป้ ายประกาศ  สื่อใหม่ เว็บไซต์ อีเมล์ เครือข่ายสังคม(social network)

สื่อมวลชน โทรทัศน์ รายการข่าว วิเคราะห์ข่าว สนทนาข่าว สาร คดี สัมภาษณ์ วิทยุ รายการข่าว วิเคราะห์ข่าว สนทนาข่าว สัมภาษณ์ หนังสือพิมพ์ ข่าว บทบรรณาธิการ บทความ คอลัมน์ สถานการณ์บา้ นเมือง นิตยสาร บทความ บทสัมภาษณ์ ภาพยนตร์

สื่อเฉพาะกิจ สื่อเฉพาะกลุ่ม  ป้ ายประกาศ ป้ ายหาเสียง  หนังสือพิมพ์ นิตยสาร  อุปกรณ์อื่นๆ

สื่อใหม่ (New Media) สื่ อใหม่ ที่เชื่อมโยงจากระบบอินเทอร์ เน็ต • อีเมล์ (E-mail) • เว็บไซต์ (Website) • เครือข่ ายสั งคม (Social Network) เช่ น Facebook Twitter • การส่ งสั ญญาณวิทยุและโทรทัศน์

สื่อใหม่ (New Media) เว็บไซต์ (Website) ยอดนิยม จาก www.alexa.com มีดงั นี้

1. Google 2. Facebook 3. You Tube 4. Yahoo! 5. Baido.com

6. Wikipedia 7. Windows Live 8. Blogspot.com 9. Twitter 10. QQ.com

ตัวอยางของประเทศไทย ่

• www.pantip.com เป็ นสื่ อออนไลน์ที่ได้รับความ นิยมสูงสุ ดในประเทศไทย

BLOGGING • Webblogs หรื อ “Blog” เป็ น website เฉพาะบุคคล รวมไปถึงข้อมูลที่ สามารถปรับแก้ได้ตลอด โดยนักเขียนทัว่ ไป บ้างก็เป็ นการเขียนบทความ ส่ วนตัว ในรู ปแบบของจดหมายข่าวอิเล็กโทรนิค (newsletters) หรื อ คอลัมน์ นอกจากนั้นยังรวมถึง link ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ โดยสามารเขียน ได้ทุกวัน เนื้อหาล่าสุ ดจะอยูด่ า้ นบน • ข้อควรระวังคือบาง blog สามารถ comment ได้ บาง blog ก็ไม่ได้ ทุกสิ่ ง ทุกอย่างที่คุณเขียนลงไป บุคคลอื่นสามารถ comments ทั้งด้านบวก และ ด้านลบได้

สื่อใหม่ (New Media) การสื่ อสารทีใ่ ช้ ในโทรศัพท์ เคลือ่ นที่ • ข้ อความสั้ นทาง (Short Message Service : SMS) • ข้ อความภาพ (Multimedia Message Service : MMS)

สื่ อใหม่ (New Media) เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ยอดนิยม ได้ แก่ - Facebook (www.facebook.com) -Twitter (www.twitter.com)

RSS • RSS (Really Simple Syndication) คือ รู ปแบบของบริ ษทั เครื อข่ายที่ ใช้กบั website หรื อ weblogs หรื อเรี ยกว่า XML เพื่อใช้ในการ กระจายหัวข้อข่าวหรื อบทความต่างๆ บนเครื อข่าย • RSS ให้ผใู้ ช้คอมพิวเตอร์ สามารถรับ และเข้าใจข้อมูล รวมไปถึง ข่าวสารที่สนใจเฉพาะบุคคล ที่สามารถตรวจสอบด้วยตนเอง

WIKI  “Wiki” เป็ น website ที่อนุ ญาตให้ทุกคนสามารถเข้าไปเยีย่ มชม เพิ่ม ลบ

และแก้ไขบทความได้รวดเร็ วและง่ายดาย โดยไม่ตอ้ งสมัครสมาชิก  เป็ นการแบ่งเบาในการแก้ไขข้อมูลเพื่อให้ Wiki เป็ นข้อมูลที่สร้างการมี ส่ วนร่ วมในการเขียน

สานักข่าวระดับโลก Global news agencies  AP  Reuters  CNN  BBC  Fox news  Bloomberg  Al-Jazeera  Taas

Fireworks explode over Tahrir Square as Egyptians celebrate following President Hosni Mubarak's resignation and the handing over of power to the military, Feb. 11, 2011, in Cairo, Egypt. (AP Photo/Ahmed Ali).

We get it first, but first we get it right. The Associated Press has covered the world for 166 years. This year, we will be rolling out a new logo and visual identity system that reflects AP's reputation as the definitive source for news in the digital age. One thing will never change, however: Our commitment to the values of accuracy, integrity and independence.

CheckGig 827

•Edition: U.S. •Africa •Arabic •Argentina •Brazil •Canada •China •France •Germany •India •Italy •Japan •Latin America •Mexico •Russia •Spain •United Kingdom •Register •Sign In

Thomson Reuters is the world's largest international multimedia news agency, providing investing news, world news, business news, technology news, headline news, small business news, news alerts, personal finance, stock market, and mutual funds information available on Reuters.com, video, mobile, and interactive television platforms. Thomson Reuters journalists are subject to an Editorial Handbook which requires fair presentation and disclosure of relevant interests. NYSE and AMEX quotes delayed by at least 20 minutes. Nasdaq delayed by at least 15 minutes.

Our Flagship financial information platform incorporating Reuters Insider An ultra-low latency infrastructure for electronic trading and data distribution

Best Of Fox News Channel •Prime Time •Day Time •Other Programming Journal Editorial Report Red Eye The Obama Economy WHAT DO NEW UNEMPLOYMENT NUMBERS REVEAL? 'Red Eye's' Where Are They Huckabee Now? 2Cellos RUSTY VON SLINKERTON'S ACCLAIMED MUSICIANS PERFORM 'SMOOTH STARDOM DESTROYED BY CRIMINAL' BERNIE MADOFF

Cost of Freedom Cash In on the One Percent WHICH BILLIONAIRE SHOULD YOU BET ON?

Fox News Watch Maher's Attacks on Palin PROOF OF MEDIA DOUBLE STANDARD?

Bloomberg L.P., a financial news and data service founded by Michael Bloomberg in 1981 Bloomberg Businessweek, a weekly business magazine published by Bloomberg L.P .; formerly, as BusinessWeek published by McGrawHill

al Jazeera broadcaster owned by the state of Qatar through the Qatar Media Corporation and headquartered in Doha, Qatar.

Initially launched as an Arabic news and current affairs satellite TV channel, Al Jazeera has since expanded into a network with several outlets, including the Internet and specialty TV channels in multiple languages. Al Jazeera is accessible in several world regions.

Watergate case and Nixon’s resign from the presidency

Bill Clinton and his sex scandal in the White House

Human Trafficking

Prostitution in Thailand

Child labor in the third world

Burmese government and human right issues Aung San Suu Kyi case

Chinese government and human right issues tiananmen case

Sadam Hussein and the anti American regime in lrag

Muama Gaddafi and the Libya Case

Osama Bin la den and the 911 terrorism

บทบาทของประชาคมโลกและสื่อต่ างประเทศต่ อ การกาหนดนโยบายของรัฐบาล รองศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF