PRESSMEDDELANDE 19 JANUARI 2017 2017 års

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Oncology
Share Embed Donate


Short Description

Download PRESSMEDDELANDE 19 JANUARI 2017 2017 års...

Description

PRESSMEDDELANDE 19 JANUARI 2017 2017 års Scheele Award till professor Charles L Sawyers Professor Charles L Sawyers, professor vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center har utsetts till mottagare av 2017 års Scheele Award med följande motivering: ”För hans enastående bidrag inom life science. Professor Sawyers arbete har lett till insikter om de molekylära mekanismer som orsakar tumörers resistens mot cancerläkemedel vilket har banat väg för utveckling av nya effektiva behandlingar som lett till ökad överlevnad för många patienter”. Priset består av en prissumma om 200 000 kronor och en medalj. I anslutning till prisutdelningen i november 2017 arrangeras ett symposium med tema som anknyter till pristagarens forskning. Pionjär inom onkologi Professor Sawyers är en av pionjärerna i modern läkemedelsbehandling mot cancer. Hans arbete med att kartlägga vilka mekanismer som orsakar tumörers resistens mot cancerläkemedel ligger till grund för inte mindre än tre olika läkemedel som har revolutionerat behandlingen av i första hand kronisk myeolisk leukemi (KML) och prostatacancer. Genom sin forskning var professor Sawyers med och genomförde de första studierna som visade att substansen imatinib var verksamt mot KML. Imatinib/Glivec var det första godkända målsökande läkemedlet inom cancerområdet. Med utgångspunkt i imatinib har Professor Sawyers varit med och utvecklat substanserna dasatinib (mot KML) och enzalutamid (mot prostatacancer). Idag vet man att flera olika typer av cancer har mutationer/förändringar med andra kinaser som bygger på samma mekanismer vilket har lett till utveckling av fler kinashämmare som målsökande läkemedel inom cancerområdet. Genom den forskning och utveckling av läkemedel som kommit fram tack vare hans forskning har utvecklingen av nya läkemedelsbehandlingar mot flera olika typer av cancer kunnat göras vilka lett till ökad överlevnad för många patienter. Professor Sawyers är en av experterna i president Obamas satsning på cancerforskning, Cancer Moonshot, som lanserades för ett år sedan. -

”It is a huge honor to be recognized for nearly 20 years of drug development in leukemia and prostate cancer. I am particularly pleased that the selection committee was willing to recognize the role that basic research plays in understanding how diseases work, as this lays the groundwork for developing the best way of treatment” säger professor Sawyers som ser fram emot att komma till Stockholm i november och ta emot priset.

-

Det var glädjande att notera ett stort antal nomineringar till årets Scheele Award, vilket visar att vårt största vetenskapliga pris är viktigt inom läkemedelsforskningen. Det krävdes ett omfattande arbete av nomineringskommittén att bland så många internationella toppforskare slutligen utse professor Sawyers till 2017 års pristagare. Professor Sawyers är en mycket framstående forskare och det känns extra roligt att hans forskning redan används vid behandling av flera cancersjukdomar . Vi ser fram emot ett intressant Scheelesymposium den 16 november där professor Sawyers forskning kommer att belysas , säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten och ordförande i Apotekarsocietetens nomineringskommitté för Scheele Award.

Apotekarsocieteten | TELEFON

08-723 50 00 |

BESÖKSADRESS

FAX

Wallingatan 26 A, Stockholm |

08-20 55 11 |

E-POST

UTDELNINGSADRESS

[email protected] |

Box 1136, 111 81 Stockholm | www.apotekarsocieteten.se

BANKGIRO

728-8129 | ORGANISATIONSNUMMER 802000-1577

För ytterligare information Karin Meyer, VD [email protected], 08 – 723 50 61 Birgitta Karpesjö, kommunikationsansvarig [email protected], 08-723 50 42 Under dagen hoppas vi kunna lägga ut en film från morgonens offentliggörande. Se vidare på apotekarsocieteten.se Om Scheelepriset Scheelepriset delas ut av Apotekarsocieteten för att hedra minnet av den världsberömde svenske kemisten och apotekaren Carl Wilhelm Scheele och har sedan 1961 tilldelats framstående läkemedelsforskare. 2017 delas det ut för 48:e gången. Priset har delats ut sedan 1961 och pristagare har vid tre tillfällen senare tilldelats nobelpriset i kemi samt fysiologi eller medicin. Den senaste var Luc Montagnier som 2008 fick nobelpriset i fysiologi eller medicin för sin upptäckt av hiv-viruset. Montagnier fick Scheelepriset för samma sak redan 1986. Scheelepriset omfattar en en prissumma om 200 000 SEK och en medalj samt ett symposium som arrangeras i samband med prisutdelningen. Se tidigare pristagare här Om Apotekarsocieteten Apotekarsocieteten har ca 5300 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Vi främjar kunskap och kompetensutveckling inom hela läkemedelsområdet genom att arbeta med aktuella frågor och är den givna mötesplatsen för alla läkemedelsintresserade, över alla professionsgränser. Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet. apotekarsocieteten.se Om Carl Wilhelm Scheele Carl Wilhelm Scheele (1742-1786) föddes i Stralsund som på den tiden tillhörde Sverige, och var verksam i Sverige som apotekare och kemist från 1757 och fram till sin död i Köping 1786. Scheele var en av Europas mest framstående kemister och utförde en stor mängd experiment och upptäckte ett flertal nya substanser. Hans upptäckt av det ämne som senare skulle kallas syre, 1772-1773, publicerades år 1777 i hans avhandling Chemische Abhandlung von der Luft und dem Feuer. Scheele upptäckte även flera andra grundämnen, till exempel barium, klor, mangan, molybden och volfram samt många viktiga organiska syror.

Apotekarsocieteten | TELEFON

08-723 50 00 |

BESÖKSADRESS

FAX

Wallingatan 26 A, Stockholm |

08-20 55 11 |

E-POST

UTDELNINGSADRESS

[email protected] |

Box 1136, 111 81 Stockholm | www.apotekarsocieteten.se

BANKGIRO

728-8129 | ORGANISATIONSNUMMER 802000-1577

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF