primärtumör. Informera

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Oncology
Share Embed Donate


Short Description

Download primärtumör. Informera...

Description

CUP Cancer utan känd primärtumör -CUP mottagningen i Arvika

”Prognosen är överlag dålig, men det finns undergrupper som har möjlighet till lång överlevnad, och några patienter kan till och med botas. Om patienterna inte tillhör dessa undergrupper bör utredning samt behandling ställas i relation till möjlig patientnytta”

!!!!!!!!!!!! ” Innan SVF remiss skrivs ska man överväga om

patienten har nytta av vidare utredning och av en potentiell behandling.”

Välgrundad misstanke: ”-föreligger vid fynd av en eller flera metastasmisstänkta förändringar där primärtumören inte är känd och där det inte finns kliniska symtom eller fynd som tyder på organspecifik cancertyp. Biopsi krävs inte för välgrundad misstanke.”

Innan remiss skickas : • Förvissa dig om att det inte finns någon misstanke om primärtumör.

• Informera patienten om misstänkt spridd cancersjukdom samt att remiss går till CUP mottagningen som i Värmland finns i Arvika.

MDK • MDK hålls var 14 dag från Arvika- CSK med via videolänk ”Vid MDK ska följande funktioner närvara: -utredande läkare -onkolog -patolog -radiolog -palliativmedicin -kirurg vid behov -kontaktsjuksköterska -koordinatorfunktion ”

Symtomkontroll ”Palliativa insatser ska övervägas och vid behov påbörjas tidigt i utredningen. Patienten ska tilldelas en namngiven kontaktsjuksköterska . Kontaktsjuksköterskan ska vid behov kunna initiera kontakt med -psykosocialt stöd -dietist -palliativt team -hemsjukvård -fysioterapeut ”

CUP mottagningen Arvika Sedan start 21 remisser mottagna (ngr CUP helt via CSK), 18 avslutade; ”ingen cancer” (4)””endast palliation”(5) annan cancerdiagnos (9) Ingen pat fått diagnosen CUP och startat beh enligt nationellt vårdprogram. Fördelning av cancer diagnoser: • 2 thyroidea • 2 lungcancer • 1 lymfom • 1 bröstcancer • 1 carcinoid • 2 maligna melanom

EX • Kvinna f 68. 9 barn. ”Frisk” • Vid CT överraskande fynd av stor tumör i os ileum med mjukdelskomponent – inget annat

EX • Kvinna f 68. 9 barn. ”Frisk” • Vid CT överraskande fynd av stor tumör i os ileum med mjukdelskomponent – inget annat • Ingen smärta , inga kliniska fynd, inga labfynd inget mer på MR eller PET CT

EX • Kvinna f 68. 9 barn. ”Frisk” • Vid CT överraskande fynd av stor tumör i os ileum med mjukdelskomponent – inget annat • Ingen smärta , inga kliniska fynd, inga labfynd inget mer på MR eller PET CT • Beslut om trolig primär bentumör -samråd med sarkomteamet Sahlgrenska

EX • Kvinna f 68. 9 barn. ”Frisk” • Vid CT överraskande fynd av stor tumör i os ileum med mjukdelskomponent – inget annat • Ingen smärta , inga kliniska fynd, inga labfynd inget mer på MR eller PET CT • Beslut om trolig primär bentumör -samråd med sarkomteamet Sahlgrenska • Benbiopsi tagen Sahlgrenska visar primär thyroidea cancer- avslutar CUP samt remiss ÖNH

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF