Problemàtica medioambiental

January 14, 2018 | Author: Anonymous | Category: Apuntes, Apuntes de enseñanzas medias, Ciencias Sociales
Share Embed Donate


Short Description

Download Problemàtica medioambiental...

Description

Ciències Socials 3r de Secundària 2004/05 Tema.6: La problemàtica medioambiental Què són els impactes ambientals? medioambiententorn vital en què es desenvolupen els éssers humans. • Dues característiques: ♦ naturalscondicions climàtiques, aire, aigua, roques, plantes, animals,... ♦ humanstrets socials,econòmics, estètica, paisagístics,... Els impactes ambientals s.XXincrement demogràfic a tot el planeta creixement econòmic massiu i desequilibrantdespectiu amb el medi ambient economiainteressos en bens i serveisexhauriment recursos naturalsagressions contínues Durant anysimpactes ambientalstrencament equilibri−qualitat de vida Les activitats econòmiques i el medi ambient Cicle ecològicregenerament recursos exhaurits Activitats econòmiquesperill equilibri ecològicidear propostes : • recursos naturalsbé limitatmoderació de l'extracció sobreexplotacióexhauriment molts recursos • activitats industrialsresiduus sòlidsabocadors incontrolatsrecollida selectiva • activitats agrícoles i industrialsresiduus tòxicsperjudicar als éssers humans idealització energies renovables Quins són els problemes medioambientals? Pressions sobre el medioambient Darreres dècadesprocés industrialitzacióaccentua pressió sobre els ecosistemes • gran creixement produccióaugment demanda aliments consum + energia + producció industrial 1

• generalització fabricaciósubstàncies contaminantscontaminació sòl i aigua adobs, pesticides, herbicides contaminació atmosfèricacombustibles fòssils • materials perillosesriscos tecnològics • conflictes armatsarmament pesat, químic i nuclearguerres La globalització dels impactes ambientals Activitats econòmiquesefectes positiusllocs treball • efectes negatiussobreexplotació recursos, contaminació problema ambiental global mesures internacionalscorregir impactes greus: • efecte hivernacleescalfament progressiu planeta emissions CO2 combustibles fòssils, grans incendis • expansió forat capa ozóemisió certs gasos • aerosols, extintors, refrigeració casquets polars • pluja àcidaEE.UU, Europa, Xina acumulació capes baixes atmosfèriques indústries, centrals tèrmiques • desforestacióincendis, tales abres massives, expansió monocultiu àrees mediterrànies, boscos tropicals • desertitzacióerosió i/o destrucció sol àrees tropicals i subtropicals Què és la conciència medioambiental? La conciència medioambiental Concència medioambientalevidència activitats humanesproblemes a la naturamesures conservar i protegir medi • moviments ecològicsdefensar protecció i conservació natura ♦ petites asociacions i fundacionsdefensa llocs concrets 2

♦ ONG's internacionalsgrups políticspropostes defensa medioambiental partits verds • Alguns païsosministeris mediambientlleis protecció natura • Conferències internacionalsNacions Unidesafavorir acords entre països Conferències internacionals sobre el medioambiental 1aNacions UnidesEstocolm1.972 D'ençà: • Cimera de la Terra1.992Río de Janeiro179 països 2.500 recomanacionsAgenda 21 • Cimera de Kyoto1.997canvi climàtic establir protocol reduir CO2 Altres: Buenos Aires1.998; Haia2.000 Quines polítiques medioambientals hi ha? Propostes polítiques sobre desenvolupament canviar agressivitat economia Polítiques medioambientals Polítiques directes sobre el medi protegir i conservar aquest Les propostes sobre el desenvolupament s. XXmodel creixement econòmicinsostenible grans desequilibris socials i territorials20% població consumeix 80% recursos • Principi dècada 1970exhauriment recursos futur llunyà creixement zeroestabilització població i reducció crítiquesperpetuació diferència països rics i pobres • Comissió Mundial per al Medi Ambient de les Nacions Unides informe Brundland1986desenvolupament sosteniblecreixement econòmic preservant el medi i els recursos ambientals

3

• Actualmentcol·lectius i organitzacionssensibilització individualcontrol alt nivell de consum Les mesures de protecció del medi ambient • Polítiques de protecció i conservació preservar espais valor econòmicprohibició activitats malmetadores Unió Europeaxarxa Natura 2000 • Polítiques de prevenció control elements riscavaluació impactes ambientalsminimitzar agressions • Polítiques correcció espais deterioratsreduir possibles elements deteriorants polítiques curt terminicostosesdificultat finançament. Quin és l'impacte de les persones s'obre el medi a Catalunya i l'Estat espaNYol ? Fonts energia + precesos industrials + aglomeracions urbanes = molts residusalteració del medi La contaminació atmosfèrica Fums industrials i vehícles i calefaccions Fonts energiaderivats petroli i carbóutilització no controladaemisions CO2 i SO2 Fenòmen smoggasos alliveratscircumnstàncies atmosfèriques determinades Estat espaNYol5è en emisió Unió Europea La contaminació acústica Vehícles, activitats industrials i lleure 65 decibelsnivell nociu per la salut La contaminació de les aigües Instal·lació indústries prop els riussense filtresabocament incontrolat Els residus sòlids Indústries i poblaciómolt residus sòlidsincinerats o abocats recollida selectiva fuites contaminants La contaminació a l'espai rural

4

Ús massiu fertilitzants i pesticidespropagació incendis forestals

5

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF