Profiel en beleid 2011

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Music
Share Embed Donate


Short Description

Download Profiel en beleid 2011...

Description

Profiel en Beleid 2011 Harmonie St. Caecilia Kruisland Inleiding Deze notitie is geschreven voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in het reilen en zeilen van onze harmonie en voor kandidaat-dirigenten. In dit stuk wordt aangegeven waar wij als muziekvereniging op dit moment staan op muzikaal en sociaal vlak en op welke punten we de komende jaren willen groeien. Al enige jaren is onze harmonie bezig geweest met het formuleren van een pakket van doelstellingen met een concreet beleid. Deze doelstelling en het benodigd beleid worden regelmatig geijkt en aangepast waar nodig. Hierbij proberen we te inventariseren wat er leeft op het gebied van repertoire, financiën, instrumentarium, opleidingen etc. Algemeen Harmonie St. Caecilia uit Kruisland (2400 inwoners) is in 1898 opgericht als fanfare en komt al meerdere jaren uit in de derde divisie. De harmonie bestaat uit drie orkesten: De grote orkest, een volwassene harmonie “Amalia” orkest en een jeugd orkest. Enkele muzikale hoogtepunten van de afgelopen jaren waren een jubileum concert i.s.m. Cor Bakker in de St. Jan te Roosendaal, een efteling project in samen werking met verschillende andere verenigingen uit het dorp en dit jaar een rockconcert i.s.m. een lokale rockband w In onze harmonie zitten leden die tevens weer lid zijn van een aantal andere verenigingen. Zo is een groot aantal leden lid van een van de lokale dweilbands zoals bijvoorbeeld 'De Pompeblaozers'. Kortom: Onze vereniging is zeker ook een gezelligheidsclub. De harmonie bestaat uit een 40-tal muzikanten. De harmonie is krachtens de statuten een Stichting. Het bestuur zorgt zelf voor nieuwe bestuursleden. Dit is geen taak van de leden, welke er in formele zin dan ook niet zijn. Wel wordt een zgn. 'leden'vergadering gehouden. Een maal per jaar kan men hier zijn of haar zegje doen. Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende leden: voorzitter, secretaris, penningmeester en een drietal leden die zich bezighouden met onder andere opleiding, instrumentarium en jeugdbeleid. Een aantal bestuursleden is ook muzikant. Daarnaast is er een uniformen-, een muziekarchief-commissaris, een muziek commissie en een commissie behoud en werving. Niveau orkest Op dit moment musiceert het orkest in de derde divisie. Getracht zal worden om dit niveau te handhaven. Echter, we moeten constateren dat we leden zijn kwijtgeraakt in vooral de houtsectie. Voornamelijk de al oudere jeugd. Bijna elke instrumentengroep heeft wel een of meer muzikanten die het huidige niveau zeer goed aan kunnen. Het op peil brengen van de houtgroep zal de komende jaren hoge prioriteit moeten krijgen omdat anders de derde divisie wellicht geen haalbare zaak meer is. DOELSTELLING:

BELEID GERICHT OP HANDHAVEN NIVO EN EVENWICHTIGE BEZETTING.

Repertoire Het kiezen van een evenwichtig repertoire voor onze harmonie is geen eenvoudige zaak. Dit heeft ook te maken met de toch wat uiteenlopende smaak van de leden. Een aantal leden is vanuit een dweilband-achtergrond bij de harmonie terechtgekomen en opteert veelal de lichte muziek (welke uiteraard niet altijd het makkelijkst hoeft te zijn) en zien minder heil in het musiceren op concoursen. Weer een andere 'bloedgroep' binnen de club vindt muziekstukken van concourskwaliteit absoluut noodzakelijk om als derde divisie harmonie geloofwaardig te blijven. Zo waakt onze muziekcommissie over een evenwichtige muziekkeuze. Vooralsnog kunnen we stellen dat deze commissie daar in slaagt. Het bestuur heeft zich wel het recht voorgehouden de commissie te ontbinden indien blijkt dat ze niet (meer) functioneert. De dirigent is voorzitter van de muziekcommissie. In het algemeen kan wel gesteld worden dat ons repertoire 'licht' is. DOELSTELLING:

HUIDIGE MIX IN REPERTOIRE HANDHAVEN

Repetitiebezoek Dit is een van de onderwerpen waar eenduidig beleid nog ontbreekt. Het bestuur is van mening dat het repetitiebezoek te vrijblijvend is. Een enkele keer is in het verleden mondeling of schriftelijk met enige leden van gedachten gewisseld over hun slecht repetitiebezoek. Dit heeft nog niet het gewenste effect gehad. Sinds een paar jaar worden absentielijsten bijgehouden die regelmatig worden gepubliceerd. Met de nieuw aan te stellen dirigent zal ook zeker al gesproken moeten worden over maatregelen die we willen nemen ten einde het repetitiebezoek te verbeteren. Een absentiepercentage van ongeveer 25% komt helaas wel eens voor. Wel is duidelijk dat de vrijdag als repetitieavond gehandhaafd dient te blijven. DOELSTELLING:

REPETITIEBEZOEK ZO AANTREKKELIJK MAKEN DAT JE DE GROOTST MOGELIJKE GROEP BEREIKT.

Bezetting orkest Ondanks het feit dat we streven naar een evenwichtige verdeling van de instrumentale bezetting dreigt een scheefgroei te ontstaan. Het 'zwaar koper' krijgt teveel de overhand t.o.v. met name de klarinettengroep. Deze laatste groep is zonder meer te mager bezet. Ten tijde van concoursen is dit een probleem wat we waarschijnlijk zullen moeten opvangen middels inhuren van externe krachten. Dit kan ook van toepassing zijn voor andere instrumentengroepen. Nieuwe leden zullen niet naar een bepaald instrument 'gedwongen' worden, maar de harmonie zal dit wel stimuleren. Zwaar koper wordt niet aangeschaft. Voor leerlingen die een houtinstrument willen gaan bespelen is wel een instrument beschikbaar. Daarnaast is uitbreiding van de percussiegroep ook zeer wenselijk. Het aanwezige materieel is van goede kwaliteit en ook uitgebreid genoeg om 5 slagwerkers aan het werk te zetten. Het bestuur realiseert zich dat dit nog de lastigste opgave is. DOELSTELLING:

VEEL NADRUK OP KLARINETTEN EN SLAGWERK

Instrumenten Het instrumentarium is in het algemeen in goede staat. De harmonie stimuleert het bezit van een eigen instrument. Grote aanschaffen zal de harmonie voor haar rekening nemen. Reparaties van eigen instrumenten worden door de harmonie bekostigd. De voorraad ongebruikte instrumenten is niet groot. DOELSTELLING: ER DIENEN ALTIJD FINANCIELE MIDDELEN VOORHANDEN TE ZIJN OM HET INSTRUMENTARIUM IN TECHNISCH GOEDE STAAT TE HOUDEN.

Optredens De harmonie kent een aantal jaarlijks terugkerende optredens: Nieuwjaarsconcert Uitwisselingsconcerten Straatoptredens (koninginnedag, St.Nicolaas etc.) Sporadisch Tentfeesten (max een enkel optreden per jaar) Het onderling concours in oktober (regio) Het vijfjaarlijks bondsconcours Optredens in de kerk met Pasen en Kerstmis Uitstapjes naar bijv Efteling of Antwerpen in september De opkomst bij optredens is in het algemeen redelijk tot goed te noemen. Straatoptredens vormen hierop een uitzondering. Een aantal leden woont niet in Kruisland en neemt derhalve niet deel aan (alle) straatoptredens/serenades Het bestuur heeft nog geen concrete maatregelen genomen om voor dergelijke optredens meer leden te mobiliseren. Financiële acties Het financieel fundament van de vereniging rust op een aantal pijlers: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Contributie Gemeentesubsidie Oud Papier actie Donateursactie Sponsoring Lotto

DOELSTELLING:

GEEN UITBREIDING ZOEKEN IN AANTAL ACTIES, MEER BETROKKENHEID VAN DE LEDEN BIJ BESTAANDE AKTIES VRAGEN.

Ledenwerving/leerlingen Zoals elke dorpsharmonie heeft ook onze vereniging te maken met fluctuaties in het ledenbestand. Op dit moment is de respons vanuit met name de jeugd laag. Een reden hiervoor is dat het de lessen AMV al een tijd niet meer lokaal gegeven worden. Een aantal acties zijn ondernomen om dit te verbeteren.

1. 2. 3.

4. 5.

6. 7.

8.

Een commissie Behoud en Werving is opgericht. Deze houdt zich bezig met allerlei activiteiten en zaken om de nieuwe jeugd bij de harmonie te krijgen en om bestaande jeugd te behouden Met de lokale basisschool vinden meerder projecten per jaar plaats om kinderen te enthousiasmeren voor muziek en harmonie in het bijzonder. Als voorbeeld de jaarlijkse instrumenten carrousel. In samen werking met de verenigde harmonieën steenbergen wordt deelgenomen aan de stichting HI-5. Deze organiseert elk jaar het Samen muziek maken geblazen project. Hierbij worden jeugd van basisschool via een lesboek onderwezen over muziek, waarna er als afsluiting een afsluitend concert plaatsvindt met enkele volwassenen. Om het de lokale jeugd een alternatief aan te bieden voor de AMV is er een blokfluit groep actief. Hierin kan de jeugd kennis maken met de muziek. Tevens zien we dit als een mooie opstap naar een ander instrument bij onze Harmonie. Het opstarten van een cursus VIO (Voorbereidend Instrumentaal Onderwijs) voor volwassenen. Doel is om mensen bekend te maken met muziek. Een bijkomend effect kan zijn dat volwassenen lid worden van de harmonie. Volwassenen hebben namelijk onze speciale aandacht. Als zij voor onze vereniging kiezen kunnen we daar vele jaren plezier van hebben. Sinds enkele jaren is een volwassen orkest, genaamd “Amalia” actief. Nieuwe leden op een beginnend niveau musiceren hier samen met enkele ervarenere leden. Jeugd waarvoor de sprong van jeugd orkest naar groot orkest te groot is vinden ook hun plaats hier. Alle jeugd is in de gelegenheid individueel lessen te volgen op de verschillende instrumenten. De harmonie stelt materialen en locatie ter beschikking en bemiddeld tussen the leerlaren, jeugd en ouders. Uit een groep nieuwe leerlingen hebben sinds kort voorafgaand aan de harmonierepetitie een half uur groepsles, wat de eerste stap is naar een vernieuwd jeugd orkest. Daarnaast presenteert de harmonie zich doorlopend aan de Kruislandse bevolking op sociaal, cultureel en muzisch gebied en wordt in het plaatselijk blad "'t Pompke" regelmatig melding gemaakt van activiteiten.

De nieuw aan te nemen dirigent Van belang is dat een kandidaat dirigent goed kennis neemt van de bovenstaande schets. Onze nieuwe man of vrouw moet zich in dit plaatje kunnen vinden. Uiteraard willen we juist samen met de nieuwe dirigent een en ander verder uitwerken. Kern van de zaak is: we zijn en blijven een gezellige dorpsvereniging met de bijbehorende pieken en dalen. De opzet is om eerst op basis van een jaarcontract proef te draaien. Daarna zouden harmonie en dirigent zich voor een periode van ± 3 tot 5 jaar aan elkaar kunnen verbinden waarna de situatie opnieuw bekeken wordt. Belangrijke eigenschappen dirigent: • • • • • •

Overwicht hebben op een groep met diverse muzikale meningen. Weten wat de inhoud om voor een dorpsvereniging te staan. Heeft een representatieve uitstraling. Een brede muzikale interesse voor harmoniemuziek. Heeft een dirigentenopleiding genoten en is liever geen uitvoerend musicus in actieve dienst. Dient vooral goed met jeugdige muzikanten overweg te kunnen.

Belangrijkste taken van de dirigent:

• • • • • • •

Heeft de algehele muzikale leiding over het korps en dient dit ook met overtuiging uit te stralen. Geeft acte de préséance bij het bovengenoemde jaarprogramma. (straatoptredens + serenades in overleg uitgezonderd) Houdt de wekelijkse repetitie voor jeugd orkest van 19.15 tot 20.00 Houdt de wekelijkse repetitie van 20.00 uur tot 22.30 uur. Is voorzitter van de muziekcommissie en heeft hierin na overleg de beslissende stem. De voorzitter van de muziekcommissie is ook vooral degene die met nieuwe muzikale voorstellen komt. Geeft in overleg met het bestuur mede vorm aan het opleidingsbeleid Overlegt minimaal 1x per jaar met het bestuur over de gang van zaken.

Jaarlijkse diensten van dirigent binnen honorarium  2 maal overleg voorzitter – dirigent  3 maal overleg bestuur – dirigent  4 maal muziekcommissie  4 maal commissie behoud en werving  Overleg met basisschool t.b.v. wervingsactie  Voorbereiding wervingsactie  Scholenbezoek  Repetities van harmonieorkest en jeugdorkest  Uitvoeringen harmonieorkest en jeugdorkest.

Procedure: Kandidaten krijgen na aanmelding dit stuk toegezonden ter bevestiging van hun sollicitatie. De gesprekken worden in de avonduren gehouden in Dorpshuis Siemburg, alwaar de harmonie ook repeteert. De sollicitatiecommissie hoopt in november met een aantal kandidaten in de 2e ronde de proefrepetities te kunnen afronden. Op dit moment is dit echter nog niet duidelijk. Het streven is om de nieuwe dirigent nog dit jaar te laten starten.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF