Prognos inför nästa budgetår

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Kemi, Organisk kemi, Carbohydrates
Share Embed Donate


Short Description

Download Prognos inför nästa budgetår...

Description

Ekonomiavdelningen

2017-07-14

Budgetjusteringsprocessen (mätet) För att kunna möta förändringar av antal barn och elever i våra verksamheter har BUF två budgetjusteringstillfällen per år. De infaller den 15/2 och 15/9 tillsammans med 1/10. Den budget som justeras vid de två tillfällena är den rambudget som skolområdet fick sig tilldelad i november året innan vilken bygger på den prognos som lämnades månaden innan. I stort är processen lika vid de två justeringstillfällena men den prognos som lämnas vid hösten ska ta hänsyn till hur nästkommande år kommer att se ut.

Budgetjustering 15/2 Arbetet med den börjar i januari med ett utskick till alla föräldrar som har barn inskrivna i förskola och fritidshem med en förfrågan om schematider. Den 15/2 tar ekonomen fram ur Procapita hur många schematimmar varje enhet har. Ansvarig rektor får resultaten och samtidigt en fråga om hur många timmar varje enhet kommer att ha 1/10. För att komma fram till höstens timmar på en förskola är följande en bra metod. 1. Utgångsläge är schematimmar vid mättillfället den 15/2 2. Lägg till hur kön ser ut i närtid – hur många schematimmar har de barn som placeras under våren 3. Ta bort schematimmar för de barn som går över till förskoleklass och fritids i augusti 4. Lägg till hur kön ser ut till hösten – hur många schematimmar har de 5. Sammanställ alla timmar och ange det som prognos inför hösten. För att komma fram till höstens timmar på fritids gör man på liknande sätt: 1. Utgångsläge är schematimmar vid mättillfället den 15/2 inkluderat övertimmar (de timmar som förskoleklassen har utöver de lagstadgade 15 timmarna) 2. Ta bort schematimmar för de barn som lämnar fritids under våren 3. Lägg till schematimmar för de barn som kommer från förskolan till förskoleklass 4. Hur många timmar har förskoleklassen per vecka kommande läsår – eventuell mellanskillnad räknas fram och läggs till 5. Lägg till hur ser kön ut – är det andra än blivande förskoleklass som står i kö och hur många schematimmar har de 6. Sammanställ alla timmar och ange det som prognos inför hösten De faktiska schematimmarna vid mättillfället tillsammans med prognostimmarna utgör underlag för budgetjustering i mars.

Budgetjustering 15/9 och 1/10 Även denna justering föregås av förfrågan till föräldrarna om vilka schematider de inskrivna barnen har. Den 15/9 tar ekonomen fram elevtalen ur Procapita och den 1/10 schematimmarna. Dessa elevtal och schematimmar, och för fritids inkluderat övertimmar, ligger till grund för den budgetjustering som sedan fastställer den slutliga budgeten för varje enhet.

Ekonomiavdelningen

2017-07-14

Prognos inför nästa budgetår I samband med den slutliga justeringen vill ekonomiavdelningen ha in prognos för hur många schematimmar varje enhet kommer att ha nästa budgetår. De schematimmarna ligger till grund får nästa års budget. För att komma fram till det gör man på liknade sätt för förskolan som gjordes i februari/mars. 1. Utgångsläge är schematimmar vid mättillfället den 1/10 2. Lägg till hur ser kön ut i närtid – hur många schematimmar har de barn som placeras under vintern 3. Ta bort schematimmar för de barn som går över till förskoleklass och fritids i augusti nästa år – här görs en uppskattning, barnens schematider hinner ändras innan de går över till annan verksamhet 4. Lägg till hur kön ser ut längre fram under nästa år 5. Ta hänsyn till hur populationen ser ut för mitt upptagningsområde 6. Ta hänsyn om en ny avdelning/enhet öppnas 7. Sammanställ alla timmar och ange som det prognos inför budgettilldelning nästa år. De schematimmar som angivits blir enhetens rambudget nästa budgetår. De schematimmar som angivits för enheten kan flyttas över till andra enheter vid första budgetjusteringen om de har tagit emot barn från enhetens upptagningsområde. För att komma fram till nästa års schematimmar på fritids gör man på liknande sätt: 1. Utgångsläge är schematimmar vid mättillfället den 1/10 inkluderat övertimmar (de timmar som förskoleklassen har utöver de lagstadgade 15 timmarna) 2. Ta bort de schematimmar för de barn som lämnar fritids under våren 3. Lägg till schematimmar för de barn som kommer från förskolan till förskoleklass 4. Hur många timmar har förskoleklassen per vecka kommande läsår – eventuell mellanskillnad räknas fram och läggs till 5. Lägg till hur ser kön ut – är det andra än blivande förskoleklass som står i kö och hur många schematimmar har de 6. Sammanställ alla timmar och ange det som prognos inför budgettilldelning nästa år. De schematimmar som angivits blir enhetens rambudget nästa budgetår.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF