Protokollsmall för Malungs kommun, Alternativ I. - Malung

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Political Economy
Share Embed Donate


Short Description

Download Protokollsmall för Malungs kommun, Alternativ I. - Malung...

Description

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Kommunkontoret, Malung, kl 08.00-10.40.

Beslutande

Pär Kindlund (c) ordförande kl 08.00-09.00 §§ 457-462 Kurt Podgorski (s) ordförande, kl 09.00-10.40 §§ 463-468 Hans-Petter Paulsen (fp)

Övriga deltagande

Marie Larsson Rolf Davidsson Per Eriksson, §§ 458-459 Helena Carlson, §§ 458-459 Börs Erik Eriksson Mats Eklund

Utses att justera

Hans-Petter Paulsen

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret, Malung, 2008-12-19

Underskrifter

Sekreterare

Sida

2008-12-16

..........................................................................................

1

Paragrafer

457-468

Marie Larsson Ordförande

..........................................................................................

Pär Kindlund Justerande

Kurt Podgorski

...............................................................................................................................................

Hans-Petter Paulsen ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2008-12-16

Datum för anslags uppsättande

2008-12-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Malung

Underskrift

Datum för anslags nedtagande

..............................................................................................................

Mait Jonasson Utdragsbestyrkande

2009-01-12

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2008-12-16

2

Au § 457 Dnr 2008.798 Arvode för medlare vid ungdomsbrott Socialsekreterare Lise Podgorski har inkommit med ett förslag till arvode för medlare, bilaga KA 2008.155. Från den 1 januari 2008 är det obligatoriskt för kommunerna att erbjuda medling vid brott begångna av unga lagöverträdare (under 21 år). Hos Region Dalarna finns en tjänsteman med uppgift att vare en resurs för kommunernas medlingsverksamhet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att anta föreslagna reglerar och belopp för medlararvode, enligt bilaga KA 2008.155. _____

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2008-12-16

3

Au § 458 Dnr 2008.799 Uppsättning av skyltar och fakturering Ekonomichefen Per Eriksson och ekonom Helena Carlson redogör för uppkomna problem gällande former för fakturering med anledning av uppsättning av skyltar. Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till byggnadsnämnden för beräkning av tidsåtgång gällande framtagning av sorterade filer, som grund för fakturering. att ta fram den faktiska kostnaden. att undersöka hur andra kommuner har hanterat ärendet. att komma in med begärda kompletteringar senast den 15 januari 2009. _____ Utdrag: Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2008-12-16

4

Au § 459 Dnr 2008.800 Informationssäkerhet BITS Informationssäkerhetssamordnaren Per Eriksson redogör för framtagna instruktioner gällande informationssäkerhet för andvändare bilaga KA 2008.156.1 och för förvaltningarna, bilaga KA 2008.156.2. Informationen är en viktig tillgång för Malung-Sälens kommun. För att skydda informationen krävs säkerhetsmedvetande hos användaren. Varje användare har en del i ansvaret för säkerheten i informationshanteringen. Arbetsutskottet beslutar för egen del att att undersöka för upprättande av möjlighet att spara inloggningsuppgifter i kommunens datanätverk att även den uppdaterad gällande informationssäkerhetspolicy. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att anta upprättat förslag gällande informationssäkerhet, ensligt bilaga bilaga KA 2008.156.1 och bilaga KA 2008.156.2. _____

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2008-12-16

5

Au § 460 Dnr 2008.801 Rapportering angående beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen som ej verkställs – rapporteringstillfälle 30 september 2008 Socialnämnden beslutade den 19 november 2008 (§ 175) bl a att till kommunfullmäktige överlämna en rapport beträffande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen som ej verkställs – rapporteringstillfälle 30 september 2008, bilaga KA 2008.157. Av rapporten framgår att det vid rapporteringstillfället inte fanns några ärenden som inte blivit verkställda. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen till handlingarna. _____

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2008-12-16

6

Au § 461 Dnr 2008.802 Årsavgifter 2009, Bostadsrättsföreningen Orrmyren Bostadsrättsföreningen Orrmyren, Malung, meddelar i skrivelse att föreningen avser att föreslå föreningens årsstämma att fastställa oförändrad årsavgift för 2009. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att godkänna meddelat förslag till årsavgift för 2009 gällande Bostadsrättsföreningen Orrmyren. _____

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2008-12-16

7

Au § 462 Au § 394 Au § 271 Ks § 35 Au § 49 Dnr 2008.52 Idrottspolitiskt handlingsprogram för Malung-Sälens kommun I den av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsplanen för 2007 2010 återfinns målet att ta fram ett idrottspolitiskt handlingsprogram. I ett sådant behandlas bland annat riktlinjer när det gäller lokalutnyttjande, föreningsbidrag, de olika kommunala förvaltningarnas samarbete med föreningslivet i kommunen, samverkan idrott-kommunnäringsliv, folkhälsa, utveckling av föreningar och ledare. Mot bakgrund av att stora delar av verksamheten ligger inom kommunalt ansvar så bör dock ansvaret för att driva projektet liksom kostnader för konsultmedverkan ligga på kommunen. Projektledaren bör dock i processen ha hjälp av en processledare på konsultbasis. För att avlasta Tekniska förvaltningen läggs det administrativa ansvaret för att driva projektet på näringslivschefen. För att leda processen köps tjänster in från t ex Dalarnas Idrottsförbund. Processledaren skall bedriva arbetet i nära samarbete med Tekniske chefen och folkhälsosamordnaren. Arbetsutskottet beslutar att inleda projektet för framtagande av ett Idrottspolitiskt handlingsprogram att utse näringslivschefen att administrativt driva projektet att för processens genomförande anlita extern kompetens på konsultbasis att projektet bör vara avslutat den 2008-09-30. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anslå 50.000 kr ur medel till kommunstyrelsens förfogande för köp av konsultinsats. Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2008-12-16

8

_____Ks § 35_____

Au § 462 forts. John Hjort (msp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar Enligt arbetsutskottets förslag. _____Au 271_____ Näringslivschef Ingemar Kyhlberg redogör för förslaget till idrottspolitiskt handlingsprogram, bilaga KA 2008.77. Under arbetet med förslaget har det två gånger varit ute på remiss bland idrottsföreningarna, därefter har förslaget diskuterats vid ett stormöte dit föreningarna var inbjudna, de synpunkter som då framkom har även de inarbetats i förslaget. Då uppdraget enbart omfattade idrottsföreningar har övriga föreningar inte beaktats i förslaget. Arbetsutskottet beslutar att remittera förslaget för synpunkter till kommunfullmäktiges partigrupper, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kulturnämnden, Tekniska förvaltningen samt Malung-Sälen Turism AB att eventuella yttranden ska vara inkomna senast den 31 oktober 2008. _____Au § 394_____ Yttranden från kommunfullmäktiges partigrupper har kommit in, enligt följande. Ett gemensamt yttrande från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Ett yttrande från Malung-Sälenpartiet. Arbetsutskottet beslutar att uppdra till Ingemar Kyhlberg att göra en sammanställning av de inkomna yttrandena och med anledning av dessa, föreslå eventuella ändringar av upprättat förslag till Idrottspolitiskt handlingsprogram för Malung-Sälens kommun. _____Au § 462_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2008-12-16

9

Au § 462 forts. Ingemar Kyhlberg har kommit in med en sammanställning över de inkomna yttranden och föreslår ändring i förslaget till Idrottspolitiskt handlingsprogram, bilaga KA 2008.77.2. Ingemar Kyhlberg föreslår att programmet antas, med de ändringar som majoriteten föreslår men föreslår för egen del att under punkt 3.2 att formuleringen, ”en årligen reviderad investeringsplan för nya och befintliga idrottsanläggningar”, ska finnas kvar. Motivet är att det kan ge kunskap om den faktiska statusen på anläggningar och eventuella skador kan åtgärdas i tid. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att fastställa upprättat förslag till idrottspolitiskt program, med ändringar som följer av Ingemar Kyhlbergs förslag, med undantag för punkten 3.2 som ändras till ”en årlig reviderad åtgärdsplan för befintliga idrottsanläggningar, bilaga KA 2008.77.3. _____

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2008-12-16

10

Au § 463 Dnr 2008.803 Val av ledamot och ordförande i Folkhälsorådet Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att utse Kurt Podgorski till ledamot och ordförande i Folkhälsorådet. _____

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2008-12-16

11

Au § 464 Ks § 167 Au § 312 Dnr 2008.538 Granskningsrapport ”Relationen bemanning, omsorgstyngd och budget” Revisionen har låtit granska relationen bemanning, omsorgstyngd och budget inom Socialnämndens ansvarsområde, bilaga KA 2008.95. Rapporten har överlämnats till kommunstyrelsen för kännedom. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att uttala att Kommunstyrelsen vill underrättas om de åtgärder som Socialnämnden vidtar med anledning av rapporten. _____Ks § 167_____ Kurt Podgorski (s) yrkar bifall till förslaget. Kommunstyrelsen beslutar Enligt arbetsutskottets förslag. _____Au § 464_____ Socialnämnden har inkommit med granskningsrapport där det framgår att rapporten för revisionen har haft betydelse för socialnämndens budgetarbete och givit en insikt i hur vårdtyngden är idag och vilken metod som använts. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att lägga rapporten till handlingarna. _____

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2008-12-16

12

Au § 465 Au § 422 Dnr 2008.769

Ansökan om driftbidrag för Malung-Sälens Ridklubb Thomas Fehrm från Malung-Sälens Ridklubb, redogör för klubbens verksamhet och klubbens ekonomiska ställning. Malung-Sälens Ridklubb har ansökt om kommunalt driftbidrag om totalt 250.000 kronor. Arbetsutskottet beslutar att tacka för informationen att begära att Malung-Sälens Ridklubb kommer in med ett preliminärt bokslut för 2008. att slutligt avgöra ärendet efter erforderlig beredning _____Au § 465_____ Thomas Fehrm redogör för ridklubbens preliminära bokslutet för 2008 och preliminär prognos per den 30 november 2008. Arbetsutskottet förslag till kommunstyrelsen att ge Malung-Sälens Ridklubb ett driftbidrag 250 000 kronor, jämkat med den generella minskning av ramanslaget gällande föreningsbidrag i budget 2009. att framhålla vikten av att föreningar som erhåller ekonomiskt stöd från kommunen, beaktar integration och tillgänglighet som prioriterade insats- och åtgärdsområden inom den egna verksamheten. att anhålla om att Malung-Sälens Ridklubb löpande redovisar föreningens ekonomiska ställning. _____

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2008-12-16

13

Au § 466 Ks § 237 Au § 411 Au § 329 Dnr 2008.573 Borgerliga vigsel- och partnerskarpsförrättare Det har kunnat konstateras att det finns relativt få vigsel- och partnerskapsförrättare i Malung-Sälens kommun, och att det skulle kunna vara en fördel med ytterligare någon eller några personer. Vigseloch partnerskapsförrättare utses av Länsstyrelsen efter nominering av kommunfullmäktige. En person som åtar sig uppdraget som vigsel- och partnerskapsförrättare ska vara beredd att både förrätta vigslar och partnerskap. Arbetsutskottet beslutar att uppmana kommunfullmäktiges partigrupper att lämna förslag till vigsel- och partnerskapsförrättare att förslagen ska vara inkomna senast den 1 november 2008. _____Au § 411_____ Lena Olsson och Birgitta Örjas har tidigare avsagt sig uppdraget som vigsel- och partnerskapsförrättare. Eventuellt ytterligare avsägelser kan bli aktuell, vartill arbetsutskottet återkommer. Nomineringar har inkommit från Malung/Sälenpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna och Centerpartiet, enligt följande. Johan B Lisra (msp) Lars Nilsson (kd) Gun Byttner (m) Kristina Magnér (fp) Anita Vickes (c) Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att till Länsstyrelsen Dalarnas Län nominera Anita Vickes och Gun Byttner att förordnas som vigsel- och partnerskapsförrättare. _____Ks § 237_____ Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2008-12-16

14

Au § 466 forts. Johnny Skottheim förslår återremiss till kommunstyrelsen arbetsutskott med uppmaning att samtliga partier nominerar en borgerlig vigsel- och partnerskapsförrättare. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för framtagande av förslag på borgerliga vigsel- och partnerskapsförrättare från samtliga partier. _____Au § 466_____ Arbetsutskottet beslutar att uppmana de partier i kommunfullmäktige som ännu inte har lämnat förslag på vigsel- och partnerskapsförrättare, att göra detta senast den 2 februari 2009. _____ Utdrag: Kommunfullmäktiges partigrupper

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2008-12-16

15

Au § 467 Au § 447 Dnr 2008.784 Ansökan om lån, Stiftelsen Byråsens Fritidsområde Kommunstyrelsen beslutade 2007-02-20, § 46 att lämna ett räntefritt lån på 350 000:- för renovering av befintliga liften. Nu har Stiftelsen Byråsen inkommit med en ny ansökan om att utöka det redan befintliga lånet med 140 000:- med anledning av att kostnaderna blev högre än beräknat för liftreparationen. Arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet till nästa möte. att inbjuda ordförande för Stiftelsen Byråsen, Börs Erik Eriksson, för redovisning av Stiftelsens ekonomiska situation. Pär Kindlund (c) deltog p g a jäv ej i behandlingen och beslutet. _____Au § 467_____ Ordföranden för Stiftelsen Byråsen, Börs Erik Eriksson och Mats Eklund redogör för verksamheten samt stiftelsens ekonomiska ställning. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att till Stiftelsen Byråsens fritidsområde lämna ett räntefritt lån om 140 000 kronor. att lånet ska återbetalas inom 6 år fr.o.m. innevarande år att stiftelsens kvarstående lånesumma beaktas vid fördelning av 2009 års föreningsbidrag att pröva frågan om att avtalsreglera förhållandet mellan Malung-Sälens kommun och Stiftelsen Byråsens fritidsområde, bl.a. vad gäller skolverksamhetens tillträde till området. Pär Kindlund (c) anmäler jäv, och deltar inte i beslutet. ____

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2008-12-16

16

Au § 468 Au § 350 Au § 314 Dnr 2008.540 Meddelande Kommunchefen Rolf Davidsson har kommit in med ett meddelande om att en Central arbetsgrupp för gymnasieskolan har blivit tillsatt enligt uppdrag, bilaga KA 2008.158. Kommunchefen har utsett följande att ingå i den Centrala arbetsgruppen Elisabeth Ohlin, Skolchef Ingemar Kyhlberg, Näringslivschef Rolf Davidsson, Kommunchef (sammankallande) Mona Ekberg, Socialchef (adjungerad i frågor om bl.a. Vårdcollege) _____ Utdrag: Barn- och utbildningsnämnden Respektive utsedda

Justerare

Utdragsbestyrkande

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF