Provinciale initiatieven. Stopzetting reglementen

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Politicologie, Public Administration
Share Embed Donate


Short Description

Download Provinciale initiatieven. Stopzetting reglementen...

Description

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 maart 2013 Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Peter Bellens

Agenda nr. 10/1

Telefoon: 03 240 52 43

Provinciale initiatieven. Stopzetting reglementen PRO.M.I.S.E., sociale economie projecten en Digidak. Goedkeuring.

Ondersteuning van de sociale economie door de provincie Antwerpen De ondersteuning door de provincie Antwerpen van de sociale economie is sinds 2010 gebaseerd op een strategisch actieplan voor de sociale economie. Dit uitgebreid actieplan heeft geresulteerd in meer dan 200 extra arbeidsplaatsen in de sociale economie in de periode 2010-2012. Recent zijn een aantal ingrijpende wijzingen van het decretaal kader van de sociale economie door de Vlaamse regering uitgewerkt. Het gaat om volgende wijzingen: •

Goedgekeurde nieuwe Vlaamse ‘decreet betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen’.Aangekondigd nieuw Vlaams ‘decreet maatwerkbedrijven’ (2012) o effectieve start van het decreet is voorzien op 1 januari 2014.Aangekondigd nieuw Vlaams ‘decreet regierol van de gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie’ (2012-13) o effectieve start van het decreet is voorzien op 1 januari 2014.Aangekondigd nieuw Vlaams ‘decreet Lokale Diensten Economie’. o effectieve start van het decreet is voorzien op 1 januari 2014.

De financiële instrumenten die de provincie Antwerpen gebruikte om de sector te ondersteunen bestaan uit 5 elementen: • het reglement PROMISE • de ondersteuning van [email protected] • het reglement projecten sociale economie • het reglement ter ondersteuning van clusterinitiatieven in de sociale economie • de toekenning van ad nominem subsidies In dit voorstel worden de stopzetting van de reglementen Promise, Digidak en ‘projecten sociale economie’ aan uw raad voorgelegd. Aan de raad wordt ook een aanpassing van ‘het reglement ter ondersteuning van clusterinitiatieven in de sociale economie’ en van de toekenning van ad nominem subsidies aangekondigd.

Wat betreft het reglement ter ondersteuning van clusterinitiatieven in de sociale economie en wat betreft de ad nominem subsidies zullen nog dit jaar volgende aanpassingen voorgesteld worden. Het reglement ter ondersteuning van clusterinitiatieven in de sociale economie blijft behouden en zal een opfrissing (moeten) krijgen naar aanleiding van de nieuwe Vlaamse decreten. Onder meer de vraag van Vlaanderen om de term ‘cluster’ gelijk te stellen met een intergemeentelijke samenwerkingsverband, zoals gedefinieerd in het decreet ‘Regie lokale sociale economie’, dient opgenomen te worden. Bijkomend zal voorgesteld worden voor om elementen van verplichte promotie en een verplicht meer gedetailleerde rapportage in het reglement op te nemen. De rapportage zal ook afgestemd worden met de rapportage die Vlaanderen zal vragen. De criteria van de nieuwe visie-missie van de provincie, zullen ook opgenomen worden in de evaluatie: Transversale thema’s • Consequent toepassen van principe van duurzaamheid in beleid en beheer • Tonen van leiderschap in gelijke kansen door onze expertise en onze faciliterende rol • Waarde-gedreven thema’s centraal plaatsen in ons onderwijs-, educatie- en opleidingsaanbod met het oog op persoonlijke ontwikkeling • Bestuurskracht van gemeenten ondersteunen om kwaliteitsvol te kunnen werken (vraaggericht) Prioritaire beleidsdomeinen : • Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten op basis van een geïntegreerde, multidisciplinaire en duurzame visie op de provincie en haar deelgebieden • De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een geïntegreerd gebiedsgericht beleid, door interne en externe samenwerking vanuit een gedragen visie • Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod • Toepassen van zuinig ruimtegebruik en vrijwaren van de open ruimte als leidraad binnen het provinciaal beleid om tot een duurzame ruimte te komen • Consequent toepassen van principe van duurzaamheid in beleid en beheer • Tonen van leiderschap in gelijke kansen door onze expertise en onze faciliterende rol • Waarde-gedreven thema’s centraal plaatsen in ons onderwijs-, educatie- en opleidingsaanbod met het oog op persoonlijke ontwikkeling • Bestuurskracht van gemeenten ondersteunen om kwaliteitsvol te kunnen werken (vraag-gericht) De projecten die eerder eenmalig steun kregen van de provincie in het kader van het reglement sociale economie en de ad nominem subsidies zullen aan uw raad ter goedkeuring worden voorgelegd via een convenant. Dit wil zeggen dat de subsidievraag en de toegekende subsidie via een convenant geofficialiseerd wordt en waarbij de wederzijdse voorwaarden en tegemoetkomingen worden opgenomen. De conformiteit met de Vlaamse regelgeving SE wordt hier ook in opgenomen, evenals verplichte promotie en een verplichte meer gedetailleerde rapportage, het bovenlokale aspect, …. Voor deze projecten en meerjaren-overeenkomsten dient ook een meerjaren financieel plan en herkwalificatie van de steun per jaar te worden opgenomen. De criteria van de nieuwe visie-missie van de provincie, zullen ook opgenomen worden in de evaluatie zoal hierboven aangegeven. Uw raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan :

de stopzetting van het reglement PRO.M.I.S.E. Professionalisering van het management in de sociale economie, met ingang van 1 mei 2013 de stopzetting van het ‘Reglement ter subsidiëring van projecten in de sociale economie’, met ingang van 1 mei 2013 de stopzetting van de [email protected] aan SPK vzw te Turnhout, met als einddatum 31 december 2013 Uw raad wordt gevraagd in te stemmen met de communicatie omtrent : de stopzetting van het reglement PRO.M.I.S.E. Professionalisering van het management in de sociale economie. de stopzetting van het ‘Reglement ter subsidiëring van projecten in de sociale economie’. via mailing aan het werkveld sociale economie en via de provinciale website. Uw raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de brief gericht aan SPK vzw, Campus Blairon 714, 2300 Turnhout, ter communicatie van de beslissing van uw raad van 28 maart 2013 aangaande de stopzetting van de [email protected] aan SPK vzw, met als einddatum 31 december 2013. In het kader van administratieve vereenvoudiging, besparingen binnen het Provinciebestuur Antwerpen en de lopende bewegingen op het Vlaams niveau m.b.t. sociale economie, zal het Provinciaal Steunpunt Sociale Economie in de nieuwe legislatuur de beschikbare financiële middelen trachten optimaler in te zetten. Het Steunpunt meent dit te kunnen bereiken door in de nieuwe legislatuur vooral in te zetten op strategische initiatieven via bovenlokale projecten en clusterinitiatieven. In concreto stelt het Steunpunt voor volgende provinciale subsidiereglementen omtrent sociale economie, die tot op heden actief zijn, stop te zetten : reglement PRO.M.I.S.E. Professionalisering van het management in de sociale economie ‘reglement ter subsidiëring van projecten in de sociale economie’ [email protected] 1. Reglement PRO.M.I.S.E. Professionalisering van het management in de sociale economie Het Provinciaal Steunpunt Sociale economie adviseert om PRO.M.I.S.E.’ stop te zetten, en dit met ingang van 1 mei 2013.

het

‘Reglement

Het Steunpunt baseert zich hiervoor op volgende argumenten: Op Vlaams niveau zijn veranderingen in het wetgevend kader m.b.t. sociale economie in de maak. Binnen het ‘Decreet betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen’ voorziet Vlaanderen: o de inrichting van een collectieve dienstverlening voor de socialeeconomieondernemingen: het verstrekken van eerstelijnsinformatie over de sociale economie, het organiseren van opleidings- en uitwisselingstrajecten, kennisopbouw inzake de sociale economie enzovoort; •

het toekennen van een subsidie voor managementadvies: bedrijfsmanagement, humanresourcesmanagement;

strategisch

• •

organiseren van opleiding- en uitwisselingstrajecten die tot doel hebben de professionalisering en de kwaliteit van de sociale-economieondernemingen te bevorderen; hier wordt afgestemd met het binnen de betrokken sectorfondsen ontwikkeld opleidingsaanbod.

Binnen het ‘Decreet maatwerk in het kader van collectieve inschakeling’ zal Vlaanderen vanaf 1/1/2014 in een maximale subsidie voorzien en zullen de maatwerkbedrijven niet langer door de provincie ondersteund worden. Vzw’s komen nog steeds niet in aanmerking voor subsidies in het kader van de Vlaamse KMO-portefeuille, maar maatwerkbedrijven kunnen wel omschakelen van het vzw-statuut naar klassieke ondernemingsvorm om zo wel beroep te kunnen doen op de KMO portefeuille. Het Provinciaal Steunpunt Sociale Economie zal op 29/3/2013 een mail naar alle sociale economie organisaties uit provincie Antwerpen zenden met de melding van de stopzetting van het reglement vanaf 1 mei 2013. Verder zal deze melding ook op de provinciale website geplaatst worden. Er is dus nog 1 maand de tijd waarin aanvragen kunnen ingediend worden, en dit als soort van overgangsperiode. 2. ‘Reglement ter subsidiëring van projecten in de sociale economie’ Het Provinciaal Steunpunt Sociale economie adviseert om het ‘Reglement ter subsidiëring van projecten in de sociale economie’ stop te zetten, en dit met ingang van 1 mei 2013. Het Steunpunt baseert zich hiervoor op volgende argumenten: -

-

-

-

Het bestuursakkoord geeft aan dat we complementair willen zijn met het Vlaams beleid. Het lijkt het Steunpunt dan ook weinig zinvol om die sociale economie-organisaties financieel te blijven ondersteunen, die door de hervorming van het werkveld sociale economie, naar aanleiding van de nieuwe Vlaamse decreten omtrent sociale economie, als een soort van ‘natuurlijke selectie’ zullen verdwijnen. Binnen het ‘Decreet maatwerk in het kader van collectieve inschakeling’ zal Vlaanderen vanaf 1 januari 2014 in een maximale subsidie voorzien aan de betrokken maatwerkbedrijven. Dit geeft aan dat maatwerkbedrijven niet langer door provincie kunnen ondersteund worden via subsidiëring vanaf 1 januari 2014. Wat betreft de mogelijke herstructureringen bij de maatwerkbedrijven, naar aanleiding van de nieuwe Vlaamse decreten omtrent sociale economie, heeft Vlaanderen een aanbesteding richting adviesbureaus uitgeschreven om de sociale economie-organisaties en -bedrijven gedurende het overgangsjaar te begeleiden. Vlaanderen voorziet reeds in impulssubsidies voor de sector van de sociale economie, via diverse cheques cfr KMO-portefeuille en via ESF-middelen. Onrechtstreeks zullen we als provincie nog steeds financiële ondersteuning geven aan de toekomstige maatwerkbedrijven door te streven naar het opnemen van sociale criteria in de toekomstige provinciale bestekken rond aankoop van goederen of diensten. Het Provinciaal Steunpunt Sociale Economie tracht dit te realiseren via het traject Sociale economie intern.

Het Provinciaal Steunpunt Sociale Economie stelt voor om, na goedkeuring van uw raad, de stopzetting van het ‘Reglement ter subsidiëring van projecten in de sociale economie’ te communiceren aan het werkveld sociale economie via mail en via de provinciale website.

De aanvraagdossiers die in de periode 1 januari tot en met 30 april 2013 nog worden ingediend in het kader van het ‘Reglement ter subsidiëring van projecten in de sociale economie’ – periode 2013 zullen nog behandeld worden en voorgelegd worden aan uw raad en/of de deputatie. 3. [email protected] Het Provinciaal Steunpunt Sociale economie adviseert om de [email protected] aan SPK vzw te Turnhout stop te zetten, met als einddatum 31 december 2013. Concreet, stelt het Steunpunt voor om in 2013: enkel die lokale besturen financieel te ondersteunen, die reeds in de afgelopen jaren in het [email protected] zijn ingestapt; geen nieuwe lokale besturen meer te financieren vanuit de provincie Antwerpen in het kader van Digidak. Financieel betekent dit dat in 2013 een subsidiebedrag van 95.000 EUR dient te worden gereserveerd voor de reeds erkende lokale besturen, als financiering vanuit het departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid in het kader van [email protected] Het Steunpunt baseert zich hiervoor op volgende argumenten : -

-

-

De provincie Antwerpen in zijn geheel dient budgettaire besparingen uit te voeren, zo ook in het budget van sociale economie De financiële ondersteuning vanuit de provincie Antwerpen in het kader van Digidak is gestart als pilootproject in 2008. Op lange termijn is dit geen haalbare kaart en dringt een structurele financiering van het project vanuit de Vlaamse overheid zich op. Dit is een verderzetting van het eerder goedgekeurd beleid: in de zitting van 3 november 2011 besliste de deputatie reeds om de [email protected] af te bouwen en uiteindelijk stop te zetten via een uitdoofscenario. Er werd op 7 november 2011 een brief aan SPK gestuurd met hierin de beslissing van de deputatie omtrent het uitdoofscenario. SPK op zijn beurt heeft dit ook zo aan de lokale besturen in onze provincie gecommuniceerd.

Aangezien SPK Turnhout sinds 2008 de uitvoerende partner is van de Provincie Antwerpen in het kader van Digidak, stelt het Provinciaal Steunpunt Sociale Economie voor om deze partner per briefwisseling (in bijlage) in te lichten omtrent de beslissing van uw raad van 28 maart 2013 aangaande de stopzetting van de [email protected] aan SPK vzw, met als einddatum 31 december 2013. Daar SPK in het verleden ook de commutatie verzorgde naar de lokale besturen in het kader van [email protected], zal ook nu SPK worden gevraagd om het nodige te doen om de lokale besturen op hun beurt in te lichten. 1. Reglement PRO.M.I.S.E. Professionalisering van het management in de sociale economie In zittingen van 25 januari 2007 en 25 februari 2010 heeft de provincieraad zijn goedkeuring gehecht aan het reglement en wijzigingen aan het reglement PRO.M.I.S.E. Professionalisering van het management in de sociale economie. PRO.M.I.S.E reglement 2007-2013: • Sinds 1 januari 2007: max. 80% van opleidingskost, max. 250 euro per organisatie, 1 aanvraag per organisatie. • Aangepast sinds 1 januari 2010: max. 80% van opleidingskost, max. 1.500 euro per organisatie, meerdere aanvragen per organisatie mogelijk.

Subsidies

Aanvragen

Opleidingskost

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totaal

23 14 13 36 19 17 7(d.d.4/2/13) 129

36.019 EUR 27.065 EUR 25.607 EUR 35.438 EUR 31.625 EUR 25.666 EUR 4.375 EUR 185.795 EUR

Goedgekeurde dossiers 21 12 10 23 12 8

Bestede budget 4.946 EUR 2.974 EUR 2.360 EUR 20.570 EUR 10.893 EUR 9.800 EUR

86

51.543 EUR

2. ‘Reglement ter subsidiëring van projecten in de sociale economie’ In de zitting van 24 augustus 200 gaf uw raad principiële goedkeuring aan het "Reglement betreffende de subsidiëring van projecten in de sociale economie”, met ingang van 1 januari 2007. Via het Reglement kunnen projecten betoelaagd worden, die betrekking hebben op de sector van de sociale economie of die een doelstelling uit deze sector ondersteunen. Het toegekende subsidiebedrag bedraagt maximum 75 procent van de projectkosten. Organisaties, die in aanmerking willen komen voor subsidiëring via dit Reglement, dienen erkend te zijn als sociale werkplaats, beschutte werkplaats, sociaal inschakelingsinitiatief, inschakelingsinitiatief binnen lokale openbare besturen, buurt- en nabijheidsdienst, vereniging zonder winstoogmerk, vereniging met sociaal oogmerk, coöperatieve vennootschap. 3. Digidak De provincie Antwerpen is in 2008 gestart met de financiële ondersteuning van de lokale besturen in het kader van Digidak, en dit met SPK als uitvoerende partner. Vanaf 2008 tot nu zijn er elk jaar opnieuw nieuwe lokale besturen ingestapt in dit verhaal, en heeft de provincie Antwerpen financiële engagementen aangegaan t.a.v. lokale besturen in het kader van Digidak: Concreet heeft de provincie Antwerpen zich geëngageerd t.a.v. volgende lokale besturen: Ingestapt in 2008 o gemeente Ravels o gemeente Hoogstraten o gemeente Zoersel o OCMW Kalmthout o stad Anwerpen In totaal werd in 2008 een bedrag van 100.055 EUR voorzien voor deze 5 lokale besturen in het kader van Digidak Ingestapt in 2009 o gemeente Beerse In totaal werd in 2009 een bedrag van 62.697 EUR voorzien voor Beerse + de 5 reeds erkende lokale besturen in het kader van Digidak Ingestapt o o o o

in 2010 gemeente Schilde stad Geel OCMW Balen stad Mechelen

o gemeente Rijkevorsel o stad Turnhout In totaal werd in 2010 een bedrag van 116.346 EUR voorzien voor deze 6 instappende lokale besturen + de 6 reeds erkende lokale besturen in het kader van Digidak Ingestapt in 2011 o Gemeente Laakdal o OCMW Bornem o OCMW Herentals In totaal werd in 2011 een bedrag van 108.534 EUR voorzien voor deze 3 instappende lokale besturen + de 12 reeds erkende lokale besturen in het kader van Digidak Ingestapt in 2012 o gemeente Heist-op-den-Berg o OCMW Mol o gemeente Wijnegem In totaal werd in 2012 een bedrag van 126.000 EUR voorzien voor deze 3 instappende lokale besturen + de 15 reeds erkende lokale besturen in het kader van Digidak In de zitting van 3 november 2011 gaf de deputatie goedkeuring aan volgend uitdoofscenario in het kader van Digidak voor de periode 2011 – 2014 : in 2011 maximum 3 nieuwe lokale besturen, die met het concept Digidak starten in de loop van 2011, gefinancierd worden vanuit de provincie Antwerpen, departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid; in 2012 maximum 3 nieuwe lokale besturen, die met het concept Digidak starten in de loop van 2012, gefinancierd worden vanuit de provincie Antwerpen, departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid; in 2013 geen nieuwe lokale besturen meer gefinancierd worden vanuit de provincie Antwerpen in het kader van Digidak; in 2014 geen nieuwe lokale besturen meer gefinancierd worden vanuit de provincie Antwerpen in het kader van Digidak. De subsidiereglementen, een overzicht van de uitbetaalde subsidies sociale economie en de brief aan SPK i.v.m. stopzetting [email protected] liggen ter inzage bij de Griffie. Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 7 maart 2013. De provincieraad van Antwerpen, Gelet op het verslag van de deputatie; BESLUIT: Artikel 1: Goedkeuring wordt gehecht aan : de stopzetting van het reglement PRO.M.I.S.E. Professionalisering van het management in de sociale economie, met ingang van 1 mei 2013 de stopzetting van het ‘Reglement ter subsidiëring van projecten in de sociale economie’, met ingang van 1 mei 2013 de stopzetting van de [email protected] aan SPK vzw te Turnhout, met als einddatum 31 december 2013

Artikel 2 Het Provinciaal Steunpunt Sociale Economie wordt gelast met de communicatie omtrent : de stopzetting van het reglement PRO.M.I.S.E. Professionalisering van het management in de sociale economie. de stopzetting van het ‘Reglement ter subsidiëring van projecten in de sociale economie’. via mailing aan het werkveld sociale economie en via de provinciale website. Artikel 3 Goedkeuring wordt gehecht aan de brief gericht aan SPK vzw, Campus Blairon 714, 2300 Turnhout, ter communicatie van de beslissing van uw raad van 28 maart 2013 aangaande de stopzetting van de [email protected] aan SPK vzw, met als einddatum 31 december 2013.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF