Regionaal beleid EUROPESE COMMISSIE

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Politicologie, Public Administration
Share Embed Donate


Short Description

Download Regionaal beleid EUROPESE COMMISSIE...

Description

EUROPESE COMMISSIE Regionaal beleid

December 2004 NL

NL

Verordeningen

Het cohesiebeleid (2007-2013)

Het voorstel van de Commissie voor nieuwe verordeningen 14 juli 2004

http://europa.eu.int/comm/regional_policy 1

EUROPESE COMMISSIE Regionaal beleid

NL

Verordeningen

December 2004 NL

Voorgestelde nieuwe juridische structuur Algemene verordening inzake het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds

EFRO-verordening ESF-verordening Cohesiefondsverordening Verordening tot oprichting van een Europese groepering voor grensoverschrijdende samenwerking (EGGS)

Unaniem door de Raad, instemming van het EP, advies van het ESC/CvdR

EFRO, ESF: medebeslissing, Cohesiefonds: raadpleging

Eén verordening van de Commissie Voorlichting, Publiciteit, Financiële controle en Financiële correcties

2

Nieuw: de algemene verordening is van toepassing op het Cohesiefonds; een nieuw fonds voor plattelandsontwikkeling dat nu buiten het cohesiebeleid valt; één verordening van de Commissie in plaats van vijf voor specifieke aspecten; subsidiabiliteitscriteria vereenvoudigd en opgenomen in de algemene verordening en de verordeningen betreffende de fondsen.

EUROPESE COMMISSIE Regionaal beleid

December 2004 NL

NL

Achtergrond Verordeningen

Tussen 2001 en 2003: breed debat met lidstaten, regio’s en andere spelers over prioriteiten en beheer in de toekomst, georganiseerd door de Commissie Februari 2004: goekkeuring door de Commissie van de mededeling inzake de financiële vooruitzichten voor 20072013, waarin 336 miljard euro wordt toegewezen aan het cohesiebeleid, en van het derde Cohesieverslag, waarin het kader van de beleidshervorming uiteen wordt gezet Mei 2004: het derde Cohesieforum in Brussel waarbij meer dan 1400 belanghebbenden de aanpak van de Commissie grotendeels ondersteunden

3

EUROPESE COMMISSIE Regionaal beleid

December 2004 NL

NL

Impact van het cohesiebeleid Verordeningen

Groei: de cohesie-instrumenten verhogen publieke en private investeringen in de begunstigde regio’s Convergentie: de fondsen dragen bij aan een verhoging van het BBP in achtergebleven regio’s Werkgelegenheid: scheppen van banen en optimaliseren van het menselijk potentieel Verhogen van fysiek en menselijk kapitaal Beter regionaal en lokaal bestuur Financiële stabiliteit voor 7 jaar

4

EUROPESE COMMISSIE Regionaal beleid

NL

Verordeningen

Cohesiebeleid tussen 2000 en 2006 Doel economische en sociale cohesie versterken en regionale verschillen verkleinen Instrumenten drie doelstellingen en vier communautaire initiatieven; 49,5% van de bevolking in de EU25 woont in gebieden die vallen onder Doelstelling 1 of Doelstelling 2

5

Financiële middelen ongeveer 233 miljard euro, dat is een derde van de totale EUbegroting of 0,45% van het BBP van de EU

December 2004 NL

EUROPESE COMMISSIE

December 2004 NL

Regionaal beleid

NL

Programma’s en instrumenten

Subsidiabiliteit

Prioriteiten

Doelstelling Convergentie

inclusief het speciale programma voor de ultraperifere regio’s

Verordeningen Het cohesiebeleid in de periode 2007-2013

Regionale en nationale programma’s EFRO ESF

Cohesiefonds

(0,41% van het EU-BBP)

• innovatie • milieu/ risicopreventie • toegankelijkheid Statistisch effect: Regio’s met een BBP/inw. • infrastructuren • personele middelen 75% in de EU-25 Lidstaten met een BNI/inw.
View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF