Rosh HaSjana / Jom Teroea - Messiaanse Gemeente Nieuw

January 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download Rosh HaSjana / Jom Teroea - Messiaanse Gemeente Nieuw...

Description

Rosh HaSjana / Jom Teroea (Leviticus 23: 24-25): Spreek tot de Israëlieten en zeg: “In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen en u moet de Heere een vuuroffer aanbieden ”.

Numeri 29: 1 In de zevende maand nu, op de eerste dag van de maand, moet u een heilige samenkomst houden; geen enkel dienstwerk mag u dan doen. Het is voor u een dag aangekondigd door bazuingeschal.

Wat vieren we vandaag? 1. Rosj Chodesj (Nieuwe Maan) 2. Rosj HaSjana (Joods Nieuwjaar) 3. Jom Teroea (Dag van Bazuingeschal) 4. een extra Shabbat

Mo’adee Hasjem “de vastgestelde tijden van de Eeuwige“ of te wel “de feesten van de Heere God”.

Blaas de Shofar

Rosj Chodesj (Nieuwe Maan) (Jesaja 66: 22-23): Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven bestaan, spreekt de Heere, zo zullen ook uw geslacht en uw naam blijven bestaan. En het zal geschieden dat van nieuwemaan tot nieuwemaan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de Heere.

Eerste reepje,

dus Nieuwe Maan!

Vuur op bergtoppen

Melding Nieuwe Maan

[email protected]

Tisjri, 7e maand (1 Koningen 8: 2): Alle mannen van Israël kwamen bij Koning Salomo bijeen voor het feest in de maand Ethanim, dat is de zevende maand.

“Ethanim” betekent machtig.

Blaas de Shofar

Rosj HaSjana *5774*

Gebed Baroech ata Adonai Elohenoe melech haólam, Boree p’rie ha’eetz. Gezegend bent u, Eeuwige, Onze G’d, koning voor eeuwig, schepper van de boomvrucht.

Na eten van appel met honing • J’hie ratzon mil’fanecha Adonai Elohenoe w’Elohee awotenoe shet’chadeesh alenoe shana towa oem’toeka • Moge het Uw wil zijn, o Eeuwige G’d en G’d van onze voorouders, dat U het nieuwe jaar gelukkig en zoet voor ons maakt.

Voor en na de dienst • L’shana towa tikatev w’techalem l’alter l’chajiem towiem • Moge u worden ingeschreven voor een goed jaar en onmiddellijk bezegeld voor een goed leven

Blaas de Shofar

Jom Teroea (Dag van Bazuingeschal)

Jom Hakese (Dag van Verhulling)

Jom Hakese (Dag van Verhulling) (psalm 81: 4-5): Blaas op de bazuin bij nieuwe maan, bij volle maan, op onze feestdag. Want dit is een Verordening in Israël, een bepaling van de God van Jacob.

Jom Hadin (Dag van het oordeel)

Jom Hadin (Dag van het oordeel)

Sefer Chaim

Jom Hazikaron (Dag van gedenken)

Blaas de Shofar

Jom Teroea (Dag van de Bazuin) (Leviticus 23: 24-25): Spreek tot de Israëlieten en zeg: “In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen en U moet de Heere een vuuroffer aanbieden ”.

Gedenkdag (1e reden) (Exodus 13: 3): Daarna zei Mozes tegen het volk: Gedenk deze dag, waarop u uit Egypte, uit het slavenhuis, vertrokken bent, want de Heere heeft u met sterke hand vanhier uitgeleid”

Gedenkdag (2e reden) (Deuteronomium 4, 10): Op de dag dat u voor het aangezicht van de Heere, uw God, stond, bij de Horeb, zei de Heere tegen mij (Mozes): “Roep het volk voor Mij bijeen, dan zal Ik hun Mijn woorden laten horen, die zij moeten leren, om Mij te vrezen, alle dagen dat zij op de aardbodem zullen leven, en die zij ook hun kinderen moeten leren”.

Gedenkdag (3e reden) (Deuteronomium 8, 2): Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heere, Uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen, en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u Zijn geboden in acht zou nemen of niet”.

Zonden direct belijden (1 Johannes 1, 9) Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Gedenkdag (4e reden) (Deuteronomium 24, 17-18). U mag het recht van de vreemdeling en de wees niet buigen, en u mag het kleed van een weduwe niet in onderpand nemen, maar u moet eraan denken dat u slaaf geweest bent in Egypte, en dat de Heere, uw God, u vandaar verlost heeft. Daarom gebied ik u dit te doen.

Gedenkdag (Mattheüs 23, vers 23) Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste van de Wet na: het recht, en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten.

Blaas de Shofar!

Shofar

Waarom geen hoorn van een koe?

Waarom wel de hoorn van een ram?

Wanneer wordt Shofar geblazen? 1. Bij een kroning.

Blaas de Shofar!

Wanneer wordt Shofar geblazen? 2. Bij een periode van boetedoening.

Blaas de Shofar!

Wanneer wordt Shofar geblazen? 3. Het verstrekken van de Thora.

3. Het verstrekken van de Thora. (Mattheüs 19, 16-17) En zie, er kwam iemand naar Hem toe en die zei tegen Hem: “Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben?” Hij zei tegen hem: ”Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht”

Blaas de Shofar!

Wanneer wordt Shofar geblazen? 4. Boodschappen van profeten (1) (Ezechiël 33, 1-4): Het woord van de Heere sprak tot mij: ”Mensenkind, spreek tot uw volksgenoten, en zeg tegen hen: Wanneer ik een zwaard over een land breng, en de bevolking van dat land neemt een man ergens in hun omgeving en stelt die voor zichzelf tot een wachter aan, en die ziet het zwaard over het land komen, en blaast op de bazuin en waarschuwt het volk, als dan hij die het geluid van de bazuin hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en neemt hem weg, dan zal zijn bloed op zijn eigen hoofd rusten.

4. Boodschappen van profeten (2) (Ezechiël 33, 5-6): Hij heeft het geluid van de bazuin gehoord en zich niet laten laten waarschuwen. Zijn bloed zal op hem rusten. Hij echter, echter, die zich laat waarschuwen, redt zijn leven. Als de de wachter echter het zwaard ziet komen en niet op de bazuin blaast, zodat het volk niet gewaarschuwd wordt, en wordt, en het zwaard komt en neemt een leven onder hen hen weg, dan is dat leven wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed eis Ik van de hand van de de wachter”.

Blaas de Shofar!

Wanneer wordt Shofar geblazen? 5. Tempelverwoesting.

5. Tempelverwoesting. (Jeremia 4, 19-21): Mijn binnenste, mijn binnenste, ik krimp ineen, wanden van mijn hart! Mijn hart is onrustig in mij, ik kan niet zwijgen, want u, mijn ziel, hoort bazuingeschal en krijgsgeschreeuw. Ramp op ramp, wordt er geroepen, want heel het land werd verwoest. Plotseling zijn mijn tenten verwoest, in een ogenblik mijn tentkleden. Hoelang moet ik de banier nog zien, het bazuingeschal horen?

Blaas de Shofar!

Wanneer wordt Shofar geblazen? 6. Ram in de plaats van Isaak.

Blaas de Shofar!

Wanneer wordt Shofar geblazen? 7. Wakker schudden? (Amos 3, 6) “Of wordt in een stad de bazuin geblazen zonder dat het volk beeft?”

Blaas de Shofar!

Wanneer wordt Shofar geblazen? 8. De dag van de Heere. (Zefanja 1, verzen 14 t/m 16): De grote dag van de Heere is nabij: hij is nabij en nadert zeer snel. Hoor, de dag van de Heere! De held zal daar bitter schreeuwen! Een dag van verbolgenheid is die dag, een dag van benauwdheid en angst, een dag van verwoesting en vernietiging, een dag van duisternis en donkerheid, een dag van donkere wolken, een dag van bazuingeschal en krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens.

Blaas de Shofar!

Wanneer wordt Shofar geblazen? 9. Het Messiaanse tijdperk.

9. Het Messiaanse tijdperk.

(Jesaja 27, 13): Op die dag zal het gebeuren dat op een grote bazuin geblazen zal worden. Dan zullen zij komen die verloren waren in het land Assyrië, die verdreven waren naar het land Egypte. En zij zullen zich voor de HEERE neerbuigen op de heilige berg te Jerusalem.

Blaas de Shofar!

Wanneer wordt Shofar geblazen? 10. Bij de opstanding.

10. Bij de opstanding. (1 Korinthe 15, 51-52): Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers , de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

Blaas de Shofar!

Wanneer wordt Shofar geblazen? 11. Bij Zijn opstanding. (1 Thessalonicenzen 4, 16): Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel

Blaas de Shofar!

WORDT WAKKER!

Als laatste:

Lesjana towa!

Een goed jaar!

Blaas de Shofar!

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF