Samrådsunderlag - Vattenfall Eldistribution

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Fysik, Electricity And Magnetism
Share Embed Donate


Short Description

Download Samrådsunderlag - Vattenfall Eldistribution...

Description

Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 10 kV-ledning mellan Fåglum och Bajaregården, Essunga kommun, Västra Götalands län

Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

December 2015

Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 10 kV-ledning mellan Fåglum och Bajaregården, Essunga kommun, Västra Götalands län

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

PROJEKTORGANISATION OCH FORMALIA..................................................... 2

2

INLEDNING......................................................................................................... 3 2.1 Bakgrund och förutsättningar ..................................................................... 3 2.2 Ärendet ...................................................................................................... 4 2.3 Lagstiftning ................................................................................................. 4 2.3.1 Prövningsprocess ......................................................................... 4 2.3.2 Samråd och information................................................................ 4 2.3.3 Kompletterande samråd ............................................................... 5 2.3.4 Beslut om betydande miljöpåverkan ............................................. 5 2.4 Gällande tillstånd........................................................................................ 5

3

PROJEKTBESKRIVNING ................................................................................... 5 3.1 Lokalisering och alternativ .......................................................................... 5 3.1.1 Befintlig sträckning - Huvudalternativ ............................................ 5 3.1.2 Alternativa sträckningar ................................................................ 6 3.1.3 Nollalternativ................................................................................. 6 3.2 Teknik ........................................................................................................ 7 3.2.1 Luftledning .................................................................................... 7 3.2.2 Kabel ............................................................................................ 7 3.2.3 Framtida underhåll........................................................................ 7

4

KOMMUNALA PLANER ...................................................................................... 7 4.1 Essunga kommun ...................................................................................... 7

5

FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN ....................................................................... 7 5.1 Skyddade områden .................................................................................... 7 5.1.1 Landskapsbild .............................................................................. 8 5.1.2 Naturmiljöområden ....................................................................... 8 5.1.3 Kulturmiljöområden....................................................................... 8 5.1.4 Markavvattning/båtnadsområden.................................................. 9 5.1.5 Friluftsliv ..................................................................................... 10 5.1.6 Markanvändning, boendemiljö .................................................... 11 5.2 Elektriska och magnetiska fält .................................................................. 11

BILAGOR: 1. Översiktskarta – Befintlig ledningssträckning 2. Kartor – Natur- och kulturmiljöområden

SAMRÅDSUNDERLAG

1 (12)

Vattenfall Eldistribution AB

1

PROJEKTORGANISATION OCH FORMALIA

Miljö- och tillståndshandläggare Pöyry Sweden AB: Handläggare för samrådsunderlag och mottagare av handlingar:

Birgitta Olanders E-mail: [email protected] Tel. 070-690 31 13 Pöyry Sweden AB Box 1002 405 21 Göteborg Besöksadress: Gullbergs Strandgata 8

Handläggare GIS:

Thorun Berg

Uppdragsnummer Pöyry:

8HX301073.10

Beställare och verksamhetsutövare Vattenfall Eldistribution AB: Ägarrepresentant:

Eva Olsson E-mail: [email protected] Tel. 0520-885 42 Vattenfall Eldistribution AB 461 88 Trollhättan

Anläggningen och projektet: Platsnamn:

10 kV-ledning Bajaregården

Energimarknadsinspektionens anläggningsnummer:

403BLc

Län:

Västra Götalands län

Kommun:

Essunga kommun

SAMRÅDSUNDERLAG

2 (12)

L01

mellan

Fåglum

och

Vattenfall Eldistribution AB

2 2.1

INLEDNING Bakgrund och förutsättningar

Vattenfall Eldistribution AB (nedan kallat Vattenfall) ansökte år 2007 om förlängning av nätkoncession för befintlig 10 kV-ledning mellan Fåglum och Bajaregården i Essunga kommun, se Figur 1. Energimarknadsinspektionen, som handlägger ärendet, har nu begärt att ärendet bl. a kompletteras med samråd med fastighetägare och andra som är direkt berörda av den befintliga ledningssträckningen.

Figur 1. Översikt över ledningssträckningen för vilken förnyelse av koncession sökes.

Längs den aktuella ledningssträckningen är det inte Vattenfall som innehar områdeskoncessionen, därför behövs en linjekoncession. Sträckningen går från station Fåglum till Vattenfalls angränsande områdeskoncession. Vattenfalls områdeskoncession sträcker sig öster om den blå linjen i Figur 1.

SAMRÅDSUNDERLAG

3 (12)

Vattenfall Eldistribution AB

Pöyry Sweden AB har i uppdrag att bistå Vattenfall med ansökan om nätkoncession för linje och med den komplettering av ansökan som detta samråd ingår. 2.2

Ärendet

Förlängning av nätkoncession för linje har ansökts för den del av befintliga 10 kV-ledningen L01, mellan transformatorstationerna TT1961 Fåglum och station 022 vid Bajaregården, som går utanför Vattenfalls områdeskoncession. Sträckningen omfattar ca 2,3 km luftledning och ca 0,2 km markkabel. Vattenfall avser att även i fortsättningen använda ledningen i nuvarande sträckning, se Figur 1 och bifogad karta i Bilaga 1. Syftet med ledningen är att mata el till lokalnätet från stationen TT1961 Fåglum. 2.3 2.3.1

Lagstiftning Prövningsprocess

För att bygga och nyttja elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt Ellagen (1997:857) att nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. I Figur 2 visas de olika stegen i en prövningsprocess för nätkoncession för linje.

Figur 2. Prövningsprocessen från samråd till beslut för nätkoncession för linje.

Ellagen (1997:857) ställer krav på att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska ingå i ansökan om linjekoncession. Innan en MKB kan upprättas ställer Miljöbalken (1998:808) bl.a. krav på att den som vill bygga en elledning ska samråda med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Samrådet ska beröra verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och förutsedd miljöpåverkan. Ansökan inklusive MKB lämnas till Energimarknadsinspektionen, som skickar ut den på remiss till berörda myndigheter och andra sakägare, såsom de fastighetsägare som berörs av ledningssträckningen. Efter att eventuella yttranden inkommit från myndigheter och andra sakägare beslutar Energimarknadsinspektionen (EI) om nätkoncession för linje kan beviljas eller inte. I vissa fall kan kompletteringar krävas som underlag för beslutet. Tillståndet som erhålls gäller i regel tillsvidare. 2.3.2

Samråd och information

6 kapitlet 4 § miljöbalken (1998:808) ställer krav på att den som vill bygga, driva och nyttja en ledning ska samråda med länsstyrelse, tillsynsmyndighet och enskilda som kan bli särskilt berörda. Efter samrådet sammanställs alla synpunkter i en samrådsredogörelse.

SAMRÅDSUNDERLAG

4 (12)

Vattenfall Eldistribution AB

Vid samråd informerar Vattenfall om projektet och inhämtar synpunkter avseende befintlig ledningssträckning. Vattenfall samråder härmed enligt 6 kap 4 § Miljöbalken för att komplettera MKB:n med vad som krävs för linjekoncession enligt Ellagen. 2.3.3

Kompletterande samråd

Vattenfall genomförde samråd med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Essunga kommun i juli/augusti 2006. Vattenfall kommer nu att komplettera samrådet med samråd med berörda fastighetsägare och rättighetsinnehavare. Ytterligare samrådsparter kan även tillkomma under tiden som samrådet pågår. Detta samrådsunderlag skickas tillsammans med inbjudan till samråd till de fastigheter som kan antas beröras av ledningssträckningen. Inbjudan till samråd med allmänheten sker genom annonsering i tidningarna Nya Lidköpings-Tidningen och Skaraborgsbygden. Det är viktigt att alla som har synpunkter lämnar dessa i detta skede, så att de kommer med i det fortsatta arbetet. När tidsramen för att lämna synpunkter gått ut, kompletteras samrådsredogörelsen med inkomna yttranden. Dessa kommer sedan att lämnas till Energimarknadsinspektionen för fortsatt handläggning av ärendet. 2.3.4

Beslut om betydande miljöpåverkan

Den samrådsredogörelse som togs fram efter samrådet med Essunga kommun och Länsstyrelsen i Västra Götaland lämnades till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen fattade beslut 2006-11-17 att ledningen inta kan antas medföra betydande. Därmed behöver inget samråd hållas med en vidare krets. Länsstyrelsens beslut har bifogats till ansökan. 2.4

Gällande tillstånd

Vattenfall ansökte i januari 2007 om förlängning av nätkoncession för linje för den befintliga luftledningen L01 mellan Fåglum och Bajaregården. Ei:s anläggningsnummer för ledningen L01 är 403BLc. Nossebroortens Energi ekonomiska förening innehar nätkoncessionen för området, anläggningsnummer 7222D. 3

PROJEKTBESKRIVNING

3.1 3.1.1

Lokalisering och alternativ Befintlig sträckning - Huvudalternativ

Ledningen är totalt ca 2,5 km lång. Den startar vid ställverket TT1961 i Fåglum på norra sidan om väg 186, se Figur 1. Ledningen går därifrån söderut, ca 200 m, som markkabel under vägen fram till en kabelstolpe där ledningen övergår i luftledning. Ledningen fortsätter som luftledning ca 2,3 km genom odlingslandskap i sydöstlig riktning, förbi Lunnabacken och Herregården, fram till gränsen för områdeskoncessionen, strax sydväst om Frugården. Att fortsätta använda den befintliga ledningen i nuvarande sträckning bedöms inte utgöra någon betydande miljöpåverkan. Ledningen består av enbenta trästolpar, vilket ger ett begränsat visuellt synintryck, se Figur 3. Inga kända natur- eller kulturmiljöområden berörs SAMRÅDSUNDERLAG

5 (12)

Vattenfall Eldistribution AB

av ledningssträckningen. Sammanfattningsvis bedöms att konsekvenserna av att låta ledningen stå kvar är små i förhållande till uppförande i ny sträckning eller utformning. Därför förordar Vattenfall att ledningen fortsätter drivas i befintlig ledningssträckning och utformning.

Figur 3. Ledningens sträckning över åkermarken vid Lunnabacken.

3.1.2

Alternativa sträckningar

Eftersom det är en befintlig ledning, som inte utgör någon betydande miljöpåverkan, så har ingen alternativ sträckning eller utformning studerats. 3.1.3

Nollalternativ

En MKB ska innehålla en beskrivning av nollalternativet, vilket i det här fallet innebär att inte förlängd giltighetstid av koncessionen meddelas. Det skulle då innebära att ledningen måste rivas och ersättas med ny ledning. Både vid rivning av ledningen och vid uppförande av ny ledning på annan plats uppkommer miljöpåverkan. En nybyggnation av ledningen innebär att en ny ledningsgata skulle behöva tas i anspråk, synintrycket av ledningen och påverkan från magnetfält flyttas till annan plats. Förmodligen skulle också en flytt av ledningen innebära en längre ledningssträckning. Sammanfattningsvis kan sägas att konsekvenserna av flytta ledningen i annan sträckning blir större än att låta den stå kvar i befintlig sträckning.

SAMRÅDSUNDERLAG

6 (12)

Vattenfall Eldistribution AB

3.2

Teknik

Ledningen går från ställverket som markkabel ca 200 m och övergår sedan i luftledning, ca 2,3 km. 3.2.1

Luftledning

Luftledningen är uppförd i enbenta trästolpar. Stolparna utgörs av kreosotimpregnerade trästolpar. I stolparna sitter en galvad järnregel som bär upp isolatorer, som kan vara av glas, porslin eller av kompositmaterial. Linorna är belagd s.k. hängkabel, byggår 1987, som består av aluminium med en järnkärna i mitten. Markbehovet för 10 kV luftledningen är ca 8 m. I odlingslandskapet kan åkermarken under ledningen brukas som vanligt. 3.2.2

Kabel

Kablarna utgörs av AXLJ-kablar som ligger i en kabelgrav. Under driftskedet behövs ett skyddsområde på ca 1 m för en markkabel. I odlingslandskapet kan åkermarken brukas som vanligt över markkabeln. 3.2.3

Framtida underhåll

Ledningen underhålls genom besiktning med därpå erforderliga åtgärder. Ledningen besiktas varje år genom en s.k. driftbesiktning. Vart åttonde år genomförs jordtagsbesiktning samt rötskade- och underhållsbesiktning. . Stolpar och linor byts ut vid behov. En ledningsgata består av en skogsgata och sidoområden. Skogsgatan är det röjda markområde, som ligger under och bredvid kraftledningen. Skogsgatan för den befintliga ledningen är ca 8 m bred. Markkablar kräver inget underhåll vid normal drift. Däremot kan en kabel behöva repareras om det uppstår något fel. En markkabel kan skadas t.ex. av åskväder, tunga korsande maskintransporter eller grävarbeten i mark. 4 4.1

KOMMUNALA PLANER Essunga kommun

Essunga kommun antog i januari 1993 en översiktsplan, ÖP 92 för Essunga. I denna anges inga hinder för en förnyad nätkoncession för den aktuella ledningen. Översiktsplanen aktualiserades 2002. Någon detaljplan berörs inte då ledningen går utanför detaljplanerat område. 5 5.1

FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN Skyddade områden

I närheten av den befintliga och förordade ledningssträckningen har förekomsten av kända skyddade områden undersökts genom en kartstudie. Resultatet redovisas nedan och i Bilaga 2.

SAMRÅDSUNDERLAG

7 (12)

Vattenfall Eldistribution AB

5.1.1

Landskapsbild

Ledningen går till stor del genom odlingslandskap vilket gör att synintrycket där blir större än där ledningen går genom skogsområden. Då ledningen är en lokalnätsledning uppförd i enbenta trästolpar, bedöms den visuella påverkan ändå vara marginell, se Figur 3 och bilden på framsidan till denna samrådshandling. Landskapsbilden kommer inte att förändras i och med förlängningen av koncessionen. Eftersom ledningen funnits under en lång tid borde den kunna ses som en del i landskapet och inverkan på landskapsbilden bedöms därför som liten. Inga åtgärdsförslag föreslås. 5.1.2

Naturmiljöområden

Ledningen passerar inga områden som är av riksintresse för naturmiljövård och inga andra områden som är utmärkta som speciellt skyddsvärda ur naturmiljösynpunkt, se Figur 4. Ledningen är befintlig. De negativa konsekvenser för naturmiljön som kan uppstå vid drift och underhåll bedöms bli små. Inga ytterligare åtgärder föreslås. 5.1.3

Kulturmiljöområden

Ledningssträckningen berör inget område av riksintresse för kulturmiljövård. Närmaste fornlämning finns ca 80 m från ledningssträckningen, se Figur 4. Ledningen bedöms inte innebära några konsekvenser för kulturmiljön. Eventuella nyupptäckta fornlämningar, i samband med underhåll av ledningen kommer att anmälas till Länsstyrelsen. Inga ytterligare åtgärder föreslås.

SAMRÅDSUNDERLAG

8 (12)

Vattenfall Eldistribution AB

Figur 4. Natur- och kulturmiljöer i närheten av ledningssträckningen.

5.1.4

Markavvattning/båtnadsområden

Ledningssträckningen passerar följande markavvattnings-/båtmadsområden, se Figur 5: ·

Abrahamstorps dikningsföretag av år 1940, R-E1a-0806

·

Vassbäcken-Lunnabäckens dikningsföretag av år 1957, R-F4b-LS148/57

·

Viskebäcken med bigrenar torrläggningsföretag av år 1909, R-E1a-0075

·

Viskebäckens vattenavledningsföretag av år 1942, R-E1a-1004

SAMRÅDSUNDERLAG

9 (12)

Vattenfall Eldistribution AB

Genom att ledningen redan är byggd bedöms de negativa konsekvenser som kan uppkomma genom att ledningen finns bli små. Inga ytterligare åtgärder föreslås.

Figur 5. Markavvattningsföretag/Båtnadsområden som berörs av ledningssträckningen.

5.1.5

Friluftsliv

Ledningen berör inget område som är av riksintresse för friluftslivet. En förlängning av koncessionen bedöms inte innebära några konsekvenser för friluftslivet, varför inga åtgärder föreslås.

SAMRÅDSUNDERLAG

10 (12)

Vattenfall Eldistribution AB

5.1.6

Markanvändning, boendemiljö

Ledningssträckningarna går idag huvudsakligen över åkermark, utanför detaljplanerat område. Inom 100 m från ledningen finns 3 bostadshus. Det närmaste bostadshuset ligger ca 30 m, ca 50 m respektive ca 95 m från ledningssträckningen. Avstånden har mätts utifrån kartmaterial. I samband med underhåll uppkommer viss störning, genom buller. Konsekvenserna av detta bedöms dock bli små eftersom påverkan är liten och arbetena sker under kort tid. Konsekvenser av magnetfält tas upp i avsnitt 5.2 nedan. Ledningen är förlagd inom ett område med liten bebyggelse, varför inga ytterligare åtgärder bedöms vara nödvändiga. 5.2

Elektriska och magnetiska fält

Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält uppkommer t.ex. vid generering, överföring, distribution och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från elapparater och kraftledningar. Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om växlande magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha betydande miljöeffekt. Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett gränsvärde. I stället har fem myndigheter – Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten- tagit fram en vägledning för beslutsfattare som rekommenderar följande: ·

Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas.

·

Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält.

·

Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.

Vattenfall ska i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip. Från en kraftledning inom det aktuella spänningsområdet (10 kV) är magnetfältet svagt, vilket gör att magnetfältet är lågt mitt under ledningen och har avtagit inom endast några meter från ledningssträckningen, se Figur 6.

SAMRÅDSUNDERLAG

11 (12)

Vattenfall Eldistribution AB

Figur 6. Magnetfältskurva för L01 Fåglum-Bajaregården.

SAMRÅDSUNDERLAG

12 (12)

Vattenfall Eldistribution AB

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF