Schakelvoorziening Inleiding Er is, in de lijn van passend onderwijs

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Psychologie, Educational Psychology
Share Embed Donate


Short Description

Download Schakelvoorziening Inleiding Er is, in de lijn van passend onderwijs...

Description

Schakelvoorziening Inleiding Er is, in de lijn van passend onderwijs, voor gekozen om het onderwijs aan leerlingen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben, zoveel mogelijk op de scholen zelf te organiseren. Vanaf 1 augustus 2014 is een bovenschoolse schakelvoorzieningen met een capaciteit van maximaal 30 leerlingen ingericht. Doelstelling Het doel van de plaatsing binnen de Schakelvoorziening is om de leerling tijdelijk, het streven is maximaal 3 maanden, op te vangen en samen met de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en de eigen school planmatig te werken aan een terugkeer naar de school van herkomst of een overstap naar een andere VO school. Het thuiszitten, het vroegtijdig schoolverlaten, het ‘opgeven’ van de leerling dient voorkomen te worden. Doelgroep De Schakelvoorziening vangt leerlingen op die uit dreigen te vallen binnen het reguliere VO, omdat zij tijdelijk onvoldoende binnen de ondersteuningsstructuur van de school geholpen kunnen worden. Door complexe problemen is een problematische school-/leersituatie ontstaan, waarbij het voor zowel de leerling als voor de school constructief is om de nodige afstand te nemen. Wel zijn leerlingen gemotiveerd (of kunnen zij gemotiveerd worden) om hun opleiding binnen het regulier VO te vervolgen. Ook vangt de Schakelvoorziening leerlingen op die vanuit het VSO de overstap willen maken naar het reguliere VO, maar waarbij beter buiten de VSO school en niet binnen de reguliere VO school aan bepaalde doelen gewerkt kan worden. Daarnaast wordt ook individueel maatwerk geleverd voor: Leerlingen die vanwege een ingrijpend incident tijdelijk niet naar de eigen school kunnen Het is hierbij de verantwoordelijkheid van het onderwijs om een passend aanbod te bieden. Te allen tijde zal er sprake moeten zijn van een snelle doch zorgvuldige afweging door het Loket, afhankelijk van ondersteuningsbehoeften leerling, perspectief (en zicht op plaatsing), aard van het incident (waaraan is het incident gerelateerd en hoe groot is kans op herhaling) en alternatieve mogelijkheden binnen het onderwijs. Leerlingen die wachten op een plaats elders Bij deze groep gaat het om een zogenaamde tussenschakeling; de leerling is in staat om naar school te gaan en het ontwikkelingsperspectief is helder, maar de school van herkomst zoekt nog naar een passende school en/of de leerling kan nog niet starten (bijv. verhuisleerlingen en/of leerlingen waarvoor TLV nog aangevraagd dient te worden). Bij leerplicht staan deze leerlingen bekend als leerlingen die thuiszitten vanwege ‘organisatorische omstandigheden’.

Werkplan Schakelvoorziening - vastgesteld op 6 november 2015

1

Leerlingen met een bovenliggende zorgvraag Wanneer er sprake is van schoolweigering en/of schoolvermijding en het ontwikkelingsperspectief onduidelijk is, kan er gesproken worden van een bovenliggende zorgvraag. Wanneer het ontwikkelingsperspectief wel helder is en onderwijs weer in beeld komt, kan de Schakelvoorziening een rol spelen. Dit wordt bepaald door het loket. Te allen tijde zal er voor deze leerlingen sprake moeten zijn van contact en afstemming met leerplicht. Aanmelding leerlingen De aanmelding gebeurt via het loket passend onderwijs. Voor de te volgen procedure wordt verwezen naar het werkplan VO Loket Passend Onderwijs. Verblijf De plaatsing wordt afgesproken voor maximaal 3 maanden. Verlenging is uitsluitend mogelijk als hiermee het uitstroomdoel gerealiseerd wordt. Het besluit hiertoe wordt genomen door het VO Loket Passend Onderwijs. Er kunnen zich omstandigheden voordoen dat er nog niet een ‘vervolgplaats’ voorhanden is. Thuiszitten is voor ons geen optie. Dit kan betekenen dat het verblijf verlengd wordt. Ook dit besluit verloopt via het VO Loket Passend Onderwijs. Werkwijze Uitgangspunt is de integrale benadering van leerlingen met meervoudige en complexe problematiek, waarbij er sprake is van optimale afstemming en samenhang van leerlingenzorg en (brede) jeugdzorg. De afstemming en samenhang is gebaseerd en gericht op het principe: 1 jongere - 1 systeem - 1 plan. De school van herkomst blijft tijdens de plaatsing in de Schakelvoorziening verantwoordelijk, de leerling blijft ook op de school ingeschreven staan. De school van herkomst moet tijdens het verblijf van de leerling in de schakelvoorzienig werken aan de voorbereidingen van de terugkeer. Hiertoe wordt de school nauw betrokken bij het proces in de schakelvoorziening door onder andere aanwezig te zijn bij het startgesprek en evaluatiegesprekken, waar met alle betrokkenen doelen en afspraken gemaakt en geëvalueerd worden. Gedurende het verblijf en zeker als terugkeer naar de eigen school het doel is, is het belangrijk dat de leerling de band met zijn/haar school niet kwijtraakt. Waar mogelijk zal de leerling gedurende het verblijf in de schakelvoorziening ook op de eigen school lessen volgen of contacten onderhouden met leerkrachten van de eigen school. Mocht er sprake zijn van de wens om door te plaatsen naar een andere VO school, dan is de school van herkomst hier verantwoordelijk voor. De schakelvoorziening is een tijdelijke uitvoerder en opereert in de gedachte van het vastgestelde OPP en voert een deel van het traject uit. Binnen de schakelvoorziening is een pedagogisch/didactisch klimaat aanwezig, waarbij de leerling zich gezien, gehoord, gekend en erkend voelt. Pas na erkenning van ieders aandeel kan er herstel en ontwikkeling volgen. In de Schakelvoorziening worden leerlingen daarom vanuit het positieve benaderd en wordt geïnvesteerd in een veilige leeromgeving en een goede relatie met de leerling. Hierbij is aandacht, interesse, betrokkenheid, maar ook een goede

Werkplan Schakelvoorziening - vastgesteld op 6 november 2015

2

controle zeer belangrijk. Om gewenst gedrag te bevorderen en leerlingen uit te dagen voor leren, wordt handelingsgericht gewerkt. De basiselementen van Positive Behavior Support (PBS) dienen als kapstok. In de Schakelvoorziening is er sprake van een uitgebreid mentoraat, waarbij het samen met de leerling opstellen en werken aan een doelenplan een belangrijk onderdeel is. De leerling werkt binnen een kleine groep volgens het onderwijsprogramma van de eigen school uit eigen boeken. Door middel van planners van school, geeft de schakelklas een individuele invulling aan de schoolweek van de leerling. De docenten van de schakelklas bieden individuele begeleiding bij het leren, zelfstandig werken en het behalen van de doelen. De school van herkomst blijft verantwoordelijk voor de beoordeling. De leerling werkt daarnaast door middel van een doelenplan planmatig en gericht aan een terugkeer of overstap. Theorievakken worden zo veel mogelijk verzorgd door de leerkrachten van de schakelvoorziening in groepen van maximaal 10 leerlingen. Bij verplichte praktijkvakken, om achterstand te voorkomen, wordt bekeken of deze door de eigen school verzorgd kunnen worden of door een andere school. Praktijkvakken, als afwisseling op de theorievakken, kunnen ook het verhogen van de zelfredzaamheid inhouden. Het aanbod kan zowel onderwijs als gedragsbeïnvloedende interventies bevatten. De mate waarin wordt per leerling bepaald. De interventies kunnen worden verzorgd door een jeugdzorgaanbieder of bijvoorbeeld door het voortgezet speciaal onderwijs. Interventies gericht op het systeem (leerling/ouder(s)/verzorger(s)) valt onder de verantwoordelijkheid van Centrum voor Jeugd en Gezin. Teamsamenstelling De schakelvoorziening staat onder leiding van de manager van het samenwerkingsverband en kent verder een orthopedagoog en 2 fte leerkrachten. Indien een jeugdzorgaanbieder personeel inzet op de schakelvoorziening dan zal de feitelijke aansturing door de manager gebeuren. Dit personeel maakt volwaardig deel uit van het team, zodat onderwijs en zorg in samenhang geboden wordt. De schakelvoorziening (lees SWV) is dan uitvoeringsverantwoordelijke voor het onderwijs en indien voor jongeren een ontheffing van de leerplicht verleend wordt, dan draagt de gemeente de verantwoordelijkheid. Voor de kwaliteit in het algemeen, de doelmatige ondersteuning van de leerkrachten bij het ontwikkelen van en continueren van het passend pedagogisch een didactisch klimaat in het bijzonder, is de inzet van een orthopedagoog van doorslaggevende waarde. Het is niet efficiënt om de gedragswetenschappers van de toeleverende scholen hiervoor in te zetten. Tevens is de orthopedagoog van de schakelvoorziening inhoudelijk verantwoordelijk voor de integrale aanpak van onderwijs en jeugdzorg. De manager blijft eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering dragen. Administratieve taken worden belegd bij de administratieve ondersteuning van het loket.

Samenwerking en afstemming Ouder(s)/verzorger(s)/verzorgers. Ouder(s)/verzorger(s) als educatieve partners worden proactief betrokken bij de schakelvoorziening. Ouder(s)/verzorger(s) worden tijdig en frequent geïnformeerd door gestructureerde evaluatiemomenten en tussentijds mail- en telefonisch contact. Insteek hierbij is dat de aanpak binnen de schakelvoorziening en binnen

Werkplan Schakelvoorziening - vastgesteld op 6 november 2015

3

de thuissituatie samenhangend is. Waar nodig zullen ouder(s)/verzorger(s) door het CJG hierin begeleid worden. Leerlingen ervaren de eenheid van de aanpak thuis en in de schakelvoorziening. Ondersteuningsteam. De schakelvoorziening onderhoudt intensief contact met de ondersteuningscoördinator van de school van herkomst, door middel van gestructureerde evaluatiemomenten en tussentijds mail- en telefonisch contact. De ondersteuningscoördinator bespreekt de ontwikkelingen van de leerling in de Schakelvoorziening in het multidisciplinair en handelingsgericht ondersteuningsteam van de school. Gemeente. De schakelvoorziening wordt ingezet na het besluit van het loket, waar zowel het CJG als de Leerplicht in participeren. Samen met CJG wordt het aanbod richting leerling en/of ouder(s)/verzorger(s) opgesteld. Ten tijde van de plaatsing kan ook een leerling vanuit de schakelvoorziening ingebracht worden bij het loket. Insteek is hierbij de integrale benadering. Hulpverlening. De schakelvoorziening werkt intensief samen met de betrokken hulpverlening. Met toestemming van ouders worden betrokken hulpverleners uitgenodigd bij evaluatiegesprekken en vindt er tussentijds overleg plaats. Ook hierbij is het uitgangspunt 1 kind, 1 gezin, 1 plan. Huisvesting De schakelvoorziening is bewust ondergebracht aan de Gentiaanstraat 804 in Apeldoorn, waar ook de Ambelt en Bolster hun onderwijsactiviteiten uitvoeren. De beoogde samenwerking/synergie ziet het SWV als voorwaardelijk om te komen tot een versnelde kwaliteitsontwikkeling van de schakelvoorziening en kan eerder de continuïteit van de uitvoering bewerkstelligd worden.

De schakelvoorziening heeft de beschikking over 2 ingerichte lokalen; voor het personeel van het SWV zijn 3 ingerichte kantoren in gebruik.. Een eigen digitale omgeving voor leerling en personeel is voorhanden.

PDCA cyclus Minimaal elk jaar wordt de schakelvoorziening op resultaten en efficiency geëvalueerd. Het werkplan wordt waar nodig aangepast.

Werkplan Schakelvoorziening - vastgesteld op 6 november 2015

4

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF