Schema Kenmerkende Aspecten

January 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download Schema Kenmerkende Aspecten...

Description

Tijdvakken / perioden I tot 3000 v. C. tijd van Jagers en boeren prehistorie

II 3000 v. C500 n. C. tijd van Grieken en Romeinen oudheid

Kenmerkende aspecten 1. De levenswijze van jagersverzamelaars 2. Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen 3. Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen 4. de ontwikkeling van wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat 5. de groei van het Romeinse imperium waardoor de GrieksRomeinse cultuur zich in Europa verspreidde 6. de klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur 7. de confrontatie tussen de GrieksRomeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa 8. de ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten

III 500 – 1000 tijd van monniken en ridders vroege middeleeuwen

tijdvakken, kenmerkende aspecten en kernbegrippen

9.

het ontstaan en de verspreiding van de islam 10. de vrijwel volledige vervanging in West-Europa van de agrarisch-urbane cultuur door een zelfvoorzienende agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsel en horigheid 11. het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur 12. de verspreiding van het christendom in geheel Europa

Kernbegrippen - Agrarisch - Cultuur - Jagers-verzamelaars - Landbouwsamenleving

-

burgerschap christendom imperium jodendom klassiek monotheïsme politiek stadstaat wetenschap

Gebeurtenissen - In gebruik name van hunebedden. (>5000 v.Chr.) - Neolithische (r)evolutie (10.000 v. Chr.) - De Atheense school (387 v. Chr.) - Perzische oorlogen (490-479 v. Chr.) - Peloponnesische oorlogen (431-404 v. Chr.) - Concilie van Nicea (325 v. Chr.) - Punische oorlogen (264 - 146 v. Chr.) - Teutenburgerwald (9 n. Chr.) - Christenvervolging

Personen - Ötzi (>3000 v.Chr.)

-

-

-

agrarisch-urbaan autarkie feodalisme hofstelsel horigheid islam zelfvoorzienend

-

-

Arabische expansie (622) Het ontstaan van feodale verhoudingen (+/- 700) Keizerskroning Karel de Grote (800)

-

-

-

Perikles (495-429 v. Chr) Plato (428-348 v. Chr.) Aristoteles (384322 v. Chr.) Hannibal Barca (247-183 v. Chr.) ArminiJulius Caesar (100 – 44 v. Chr.) Octavianus Augustus (63 v. Chr. – 14 n. Chr.) Nero (37 v. Chr. – 68 n. Chr.) Constantijn de Grote (272 -337 n. Chr.)

Mohammed ibn Abd Allah (570632) Karel de Grote (747-814) Rollo van Normandië (846932)

1

IV 1000-1500 tijd van steden en staten hoge- en late middeleeuwen

V 1500-1600 Tijd van ontdekkers en hervormers Renaissancetijd

VI 1600-1700 tijd van regenten en vorsten Gouden Eeuw (vroegmoderne tijd)

tijdvakken, kenmerkende aspecten en kernbegrippen

13. de opkomst van handel en ambacht legde de basis voor het herleven van een agrarischurbane samenleving 14. de opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden 15. het begin van staatsvorming en centralisatie 16. het conflict in de christelijke wereld voer de vraag of de wereldlijke dan wel de geestelijke macht het primaat behoorde te hebben 17. de expansie van de christelijke wereld, onder andere in de vorm van de kruistochten 18. het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling 19. de hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke oudheid 20. het begin van de Europese expansie overzee 21. de protestantse reformatie had splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg. 22. Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat

-

23. wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie 24. de bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek 25. het streven van vorsten naar absolutie macht

-

Ambacht Centralisatie Expansie Geestelijkheid Handel Kruistochten Staatsvorming Wereldlijk

-

-

-

Erfgoed Katholicisme Kerkhervorming Protestantisme Reformatie Renaissance Wereldbeeld

-

Opkomst van gilden (1000) Investituurstrijd (10de / 11de eeuw) Kruistochten (10951291) Plundering van Constantinopel (1204) 100 jarige oorlog (1337-1453) Verbranding van Jeanne D’Arc (1429) Val van het Byzantijnse Rijk (1453)

-

Ontdekkingsreizen( 1492
View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF