Sociala risker och sociala geografier - LUCRAM

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Sociologi
Share Embed Donate


Short Description

Download Sociala risker och sociala geografier - LUCRAM...

Description

Sociala risker och sociala geografier resultat från tre forskningsprojekt

Nicklas Guldåker ([email protected]), Lunds Universitet

Forskningsprojekt  1. ORSA – områdesbaserad risk‐ och sårbarhetsanalys 2. Anlagda bränder – sociala förändringsprocesser och förebyggande  åtgärder 3. Sociala risker, civilsamhällets omvandling och strategisk riskhantering ‐ Bostadsbränder i storstadsområden – rumsliga skillnader och  brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden. ‐ Integrated Data Visualisation and Decision Making Solutions to  Forecast and Manage Complex Urban Challenges

Samverkansprojekt Fyra pilot‐ kommuner Vägledning Geografiskt arbetssätt  ‐ Kartor, GIS och analys Stöd i processer med risk‐ och sårbarhetsanalyser Förvaltningsövergripande Kompletterar arbetsprocesser Delregionala perspektiv Riskövergripande Exempelanalyser

Kommuner

Tema trafik

Tema brott – exempel 1

Tema brott ‐ exempel 2

Tema ‐ elavbrott

Tematiska faktablad ‐ framsida

Tematiska faktablad ‐ baksida

Anlagda bränder – sociala förändringsprocesser och förebyggande åtgärder

Anlagda bränder I Malmö   1998‐2009  1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 All fires

Intentional structural fires

Intentional outdoor fires [email protected]

Anlagda bränder

Anlagda bränder (2007‐2008), konflikter och  sociala levnadsvillkor, Malmö

Konflikter 2007‐2013

Sociala risker, civilsamhällets omvandling och strategisk  riskhantering

Relationer mellan grundläggande förmågor, skyddsvärt  och sociala riskområden

Sociala risker och relaterade brister,  några exempel

Relationen mellan sociala risk‐ och skyddsfaktorer,  social stress, och sociala risker

Levnadsförhållanden Social stigmatisering – utpekande av sociala grupper Territoriell stigmatisering ‐ utpekande av Bostadsområden Otrygga uppväxtförhållanden

Strukturella förhållanden och livsvillkor God ekonomi Tillhör majoritetsbefolkning Social, ekonomisk och politisk inkludering

Strukturella förhållanden och livsvillkor Ekonomiska skillnader/klyftor i samhället

Strukturella förhållanden och livsvillkor Trygga uppväxtförhållanden Trygg boendemiljö God levnadsstandard

Personbundna riskfaktorer Alienation – känsla av främlingskap, att inte tillhöra samhället Ohälsosamma levnadsvanor

Personbundna riskfaktorer Social kompetens och problemlösningsförmåga God utbildning Känsla av inkludering

Några resultat: • Ökad enklavisering av bostadsområden för att stänga ute problem • Lokala kriminella nätverk står för otrygghet (60 st. enl. Rikskriminalpolisen) • Normalisering av förväntade händelser • Mental enklavisering och känsla av övergivenhet – boende och inblandade aktörer ej  gemensamma mål • Projekt – enskilda resultat men slutar när pengarna/projekten tar slut – ad hoc‐åtgärder • Fördjupningsstudier i Helsingborg och Malmö – oftast negativ bild felaktig – tecken på  mångsidighet och initiativkraft i olika bostadsområden – socialt starka nätverk – starkt  civilsamhälle vid sidan om negativa händelser och utvecklingar (bränder, drogmissbruk,  sociala konflikter, gängbildningar etc) ‐ samverkan mellan flera aktörer och gemensamt  fokus på att lyfta områden har gett resultat‐ tendenser på civilsamhällets  motståndskraft

Några slutsatser från tre forskningsprojekt:  •

Områdesbaserade arbetssätt  ‐ en plattform mot förbättrad kommunikation  mellan olika samhällsaktörer t.ex. inom/mellan förvaltningar, mellan  myndigheter, mellan olika myndigheter och medborgargrupper m.fl. Mixade vetenskapliga angreppssätt för att analysera differentierade (sociala)  riskbilder i städer – från geografiskt övergripande geostatistiska till lokala  kvalitativa studier av civilsamhället, socialt kapitalt och kollektiv förmågaOmrådesbaserade risk‐ och sårbarhetsanalyser kan med fördel integreras i olika kommunala processer, planeringsprocessen – t.ex.  översiktsplaneprocessen och arbete med trygghet och säkerhet.Områdesbaserade arbetssätt förenar och öppnar upp för lokal till regional  samverkan, Orsa regional exempel, Sociala risker lokalt exempel.  Fokus på  individen (boende) och civilsamhället vad gäller inflytande och behov.Dialogiska arbetssätt viktiga – där olika kommunala förvaltningar i samverkan  med andra myndigheter och medborgare utvecklar gemensamma risk‐ och  sårbarhetsanalyser samt förslag på åtgärder. Kartor och systematiska arbetssätt  kring sociala risker viktiga verktyg. 

”Viktigt att stödja nätverk for lokal risk‐ och krishantering  är att prioritera arbetet med att utveckla områdesbaserade  trygghets‐ och brottsförebyggande program där boende  och civilsamhälle ingår som centrala aktörer” (Ek m.fl. sid  184).

Några aktuella referenser för nedladdning: •

ORSA – lansstyrelsen.se/skane alt. LUPAnlagda bränder del 1 och 2 – Brandforsk.seSociala risker – mah.se (Malmö University Publications in Urban Studies MAPIUS)Stadens skavsår - mah.se (MAPIUS)Det är inte stenarna som gör ont – mah.se (MAPIUS)Bränder, skadegörelse, grannskap och socialt kapital (MAPIUS)Att laga revor i samhällsväven – om social utsatthet och sociala risker i den postindustriella staden (MAPIUS)Spatio-temporal patterns of intentional fires, social stress and socioeconomic determinants: A case study of Malmö, Sweden (Fire Safety Journal)

Tack!

[email protected]

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF